Eiropas Komisija > ETST > Vecāku atbildība > Starptautiskie tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 06-07-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vecāku atbildība - Starptautiskie tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Pastāv vairākas starptautiskas konvencijas par bērnu aizsardzību un vecāku atbildību.

Bērnu aizsardzība ir svarīgs jautājums, kas iekļauts daudzās starptautiskās konvencijās. Lai gan konvenciju darbības jomas atšķiras, to visu mērķis ir veicināt bērna labklājību starptautiskā līmenī.

Apvienoto Nāciju Organizācija

 • 1989. gada Konvencija English - français - español par bērna tiesībām

Šī konvencija apstiprina, ka visi bērni ir vienlīdzīgi un ka viņiem ir tiesības uz dzīvību, attīstību, piedalīšanos un aizsardzību. Konvencijā ir noteikts princips, ka visos gadījumos, kas saistīti ar bērnu, galvenā uzmanība ir jāvelta bērna interesēm. Konvenciju ir ratificējušas visas dalībvalstis.

Eiropas Padome

 • 1950. gada Eiropas Cilvēktiesību aizsardzības konvencija Deutsch - English - français - italiano

Šī konvencija aizsargā cilvēka pamattiesības un pamatbrīvības, kā arī izveido Eiropas Cilvēktiesību tiesu, kas spēj garantēt šo tiesību ievērošanu. Vairāki noteikumi attiecas uz ģimeni un bērniem, piemēram, tiesības uz cieņu pret ģimenes dzīvi (8. pants). To ir ratificējušas visas dalībvalstis.

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • 1967. gada Eiropas Konvencija Deutsch - English - français - italiano par bērnu adopciju

Šīs konvencijas mērķis ir dalībvalstu tiesību aktu saskaņošana, lai izvairītos no tiesību normu kolīzijām gadījumos, kad bērna adopcija ir saistīta ar bērna pārvešanu no vienas valsts uz citu. Tā aplūko adopcijas nosacījumus un tiesiskās sekas. To ir ratificējusi Dānija, Vācija, Grieķija, Īrija, Itālija, Portugāle, Zviedrija un Apvienotā Karaliste.

 • 1975. gada Eiropas Konvencija Deutsch - English - français - italiano par ārlaulībā dzimušu bērnu juridisko statusu

Šī konvencija cenšas pielīdzināt ārlaulībā dzimušu bērnu statusu laulībā dzimušu bērnu statusam. To ir ratificējusi Austrija, Dānija, Grieķija, Īrija, Luksemburga, Portugāle, Zviedrija un Apvienotā Karaliste.

 • 1980. gada Eiropas Konvencija Deutsch - English - français - italiano par lēmumiem, kas attiecas uz bērnu aizbildniecības tiesību saglabāšanu, atzīšanu un izpildi

Šīs konvencijas preambulā tiek atzīts, ka bērna labklājība ir galvenais punkts, lēmumu pieņemšanā par aizbildnību. Konvencija cenšas sniegt risinājumu sarežģījumu gadījumos, kas rodas, kad izceļas strīdi starp vecākiem, kas dzīvo dažādās Eiropas valstīs. To ir ratificējušas visas dalībvalstis.

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • 1996. gada Konvencija Deutsch - English - français - italiano par bērnu tiesību ievērošanu

Šīs konvencijas mērķis ir aizsargāt bērna intereses. Tajā ir iekļautas vairāki procesuāli pasākumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu bērnu tiesību ievērošanu.

To ir ratificējusi Vācija un Grieķija.

 • Jaunā Konvencija Deutsch - English - français - italiano par saskarsmes tiesībām ar bērniem

Šīs konvencijas mērķis ir noteikt vispārīgos principus, kas piemērojami attiecībā uz tiesas spriedumiem par saskarsmes tiesībām ar bērnu, kā arī noteikt atbilstīgus aizsardzības pasākumus un garantijas, lai nodrošinātu šādas saskarsmes pareizu izmantošanu un bērnu nekavējošu atgriešanu pēc saskarsmes perioda beigām. Konvencija vēl nav stājusies spēkā.

Hāgas konference

Lapas augšmalaLapas augšmala

Hāgas konferencē ir pieņemtas vairākas konvencijas bērnu aizsardzības jomā. Vissvarīgākās no jaunākajām konvencijām ir šādas.

 • 1993. gada Konvencija English - français par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos

Šīs konvencijas mērķis ir adoptētu bērnu aizsardzība izcelsmes valstīs, ja iespējams, nodrošinot tos ar pajumti minētajās valstīs. Tajā ir paredzēta sadarbība starp dažādu valstu iestādēm. To ir ratificējusi Austrija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Spānija un Zviedrija.

 • 1980. gada Konvencija English - français par bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

Šīs konvencijas mērķis ir starptautiski aizsargāt bērnus no nelabvēlīgās ietekmes, ko radījusi viņu nolaupīšanas un aizturēšana nosakot procedūru, kas nodrošinātu viņu ātru atgriešanos, izmantojot sadarbību starp centrālajām iestādēm. To ir ratificējušas visas dalībvalstis.

 • 1996. gada Konvencija English - français par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem

Šajā konvencijā ir paredzēti noteikumi par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu un izpildi attiecībā uz bērnu aizsardzības pasākumiem. Principā jurisdikcija ir tai līgumslēdzējai valstij, kurā bērns dzīvo. Ir noteikts mehānisms sadarbībai starp centrālajām iestādēm. Konvencija vēl nav stājusies spēkā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Atsauces dokumenti

 • Konvencija English - français - español par bērna tiesībām (Apvienoto Nāciju Organizācija)
 • Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija Deutsch - English - français - italiano (Eiropas Padome)
 • Eiropas Konvencija Deutsch - English - français - italiano par bērnu adopciju (Eiropas Padome)
 • Eiropas Konvencija Deutsch - English - français - italiano par ārlaulībā dzimušu bērnu juridisko statusu
 • Eiropas Konvencija Deutsch - English - français - italiano par lēmumiem, kas attiecas uz bērnu aizbildniecības tiesību saglabāšanu, atzīšanu un izpildi (Eiropas Padome)
 • Konvencija Deutsch - English - français - italiano par bērnu tiesību ievērošanu (Eiropas Padome)
 • Jaunā Konvencija Deutsch - English - français - italiano par saskarsmes tiesībām ar bērniem (Eiropas Padome)
 • Konvencija English - français par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos (Hāgas konference)
 • Konvencija English - français par bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (Hāgas konference)
 • Konvencija English - français par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem (Hāgas konference)

« Vecāku atbildība - Vispārīgas ziņas | Starptautiskie tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 06-07-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste