Euroopan komissio > EOV > Lapsen huolto > Kansainvälinen oikeus

Uusin päivitys: 06-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Lapsen huolto - Kansainvälinen oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Lasten suojelusta ja huollosta on tehty useita kansainvälisiä sopimuksia

Lasten suojelu on tärkeä asia, joka on aiheena monissa kansainvälisissä sopimuksissa. Vaikka sopimusten soveltamisala vaihtelee, kaikkien niiden tavoitteena on lasten hyvinvoinnin edistäminen kansainvälisellä tasolla.

Yhdistyneet Kansakunnat

 • Vuoden 1989 yleissopimus English - français - español lapsen oikeuksist

Tällä yleissopimuksella vahvistetaan kaikkien lasten yhdenvertaisuus ja oikeus elää, kehittyä ja ilmaista mielipiteensä sekä saada suojelua. Siinä vahvistetaan periaate, että kaikkien lapsia koskevien toimenpiteiden johtavana periaatteena on pidettävä lasten parasta. Kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet yleissopimuksen.

Euroopan neuvosto

 • Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty eurooppalainen yleissopimus Deutsch - English - français - italiano vuodelta 1950
Tämä yleissopimus on tehty perusoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi ja sillä perustetaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, jonka toimivaltaan kuuluu niiden noudattamisen takaaminen. Perhettä ja lapsia koskevia määräyksiä on useita, kuten oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta (8 artikla). Kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet yleissopimuksen.
 • Lasten adoptiota koskeva eurooppalainen yleissopimus Deutsch - English - français - italiano vuodelta 1967
Tämän yleissopimuksen tavoitteena on jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen yhdenmukaistaminen ja lakien ristiriitaisuuden välttäminen tapauksissa, joissa adoptio merkitsee lapsen siirtymistä valtiosta toiseen. Se sisältää adoptiolle asetettuja ehtoja ja sen oikeudellisia seurauksia. Yleissopimuksen ovat ratifioineet Irlanti, Italia, Kreikka, Portugali, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta.
 • Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten oikeudellista asemaa koskeva eurooppalainen yleissopimus Deutsch - English - français - italiano vuodelta 1975

Tämän yleissopimuksen tavoitteena on saattaa avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten oikeudellinen asema samalle tasolle avioliitossa syntyneiden lasten kanssa. Yleissopimuksen ovat ratifioineet Irlanti, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ruotsi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Sivun alkuunSivun alkuun

 • Vuoden 1980 eurooppalainen yleissopimus Deutsch - English - français - italiano lasten huoltoa koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja lasten palauttamisesta

Tämän yleissopimuksen johdannossa tunnustetaan, että lapsen etu on tärkeimmässä asemassa päätettäessä hänen huollostaan. Yleissopimuksen tavoitteena on helpottaa niitä vaikeuksia, jotka aiheutuvat Euroopan eri valtioissa asuvien vanhempien välisistä lapsen huoltoa koskevista kiistoista. Kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet yleissopimuksen.

 • Vuoden 1996 eurooppalainen yleissopimus Deutsch - English - français - italiano lasten oikeuksien toteuttamisesta
Tämän yleissopimuksen tavoitteena on suojella lasten oikeuksia. Se sisältää useita menettelyjä, jotka on tarkoitettu varmistamaan lasten oikeuksien kunnioittaminen. Yleissopimuksen ovat ratifioineet Kreikka ja Saksa.
 • Lapsiin liittyvää yhteydenpitoa koskeva uusi yleissopimus Deutsch - English - français - italiano

Tämän yleissopimuksen tarkoituksena on määrittää yleiset periaatteet, joita sovelletaan yhteydenpitoa koskeviin määräyksiin, ja riittävät suojatoimet ja takeet, joilla varmistetaan kyseisen yhteydenpidon asianmukainen toteuttaminen ja lasten palauttaminen välittömästi tapaamisen jälkeen. Yleissopimus ei ole vielä tullut voimaan.

Sivun alkuunSivun alkuun

Haagin konferenssi

Haagin konferenssi on hyväksynyt useita lasten huoltoa koskevia yleissopimuksia. Merkittävimmät viimeaikaisista yleissopimuksista ovat:

 • Vuoden 1993 yleissopimus English - français lasten suojelusta sekä yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa
Yleissopimuksen tavoitteena on suojella adoptoitavia lapsia heidän kotimaassaan ja tarjota heille mahdollisuuksien mukaan koti kyseisessä maassa. Yleissopimuksessa määrätään eri valtioiden viranomaisten välisestä yhteistyöstä. Yleissopimuksen ovat ratifioineet Alankomaat, Espanja, Italia, Itävalta, Luxemburg, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Tanska.
 • Yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus English - français kansainvälisestä lapsikaappauksesta vuodelta 1980

Tämän yleissopimuksen tavoitteena on lapsen suojeleminen kansainvälisesti lapsen luvattoman poisviemisen ja palauttamatta jättämisen haitallisilta vaikutuksilta ja saattaa voimaan menettely, jonka tarkoituksena on turvata lasten pikainen palauttaminen keskusviranomaisten yhteistyöjärjestelmän avulla. Kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet yleissopimuksen.

 • Vuoden 1996 yleissopimus English - français toimivallasta, sovellettavasta laista, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä lasten huoltoa ja lasten suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevissa asioissa

Yleissopimuksessa määrätään toimivallasta, sovellettavasta laista, tuomioiden tunnustamisesta ja toimenpiteiden täytäntöönpanosta lasten huoltoa ja suojelua koskevissa asioissa. Toimivalta kuuluu periaatteessa sille sopimuspuolena olevalle valtiolle, jossa lapsen asuinpaikka on. Yleissopimuksessa määrätään keskusviranomaisten välisestä yhteistyöstä. Yleissopimus ei ole vielä tullut voimaan.

Sivun alkuunSivun alkuun

Viiteasiakirjat

 • Yleissopimus English - français - español lasten oikeuksista (Yhdistyneet Kansakunnat)
 • Yleissopimus Deutsch - English - français - italiano ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (Euroopan neuvosto)
 • Lasten adoptiota koskeva eurooppalainen yleissopimus Deutsch - English - français - italiano (Euroopan neuvosto)
 • Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten oikeudellista asemaa koskeva eurooppalainen yleissopimus Deutsch - English - français - italiano (Euroopan neuvosto)
 • Eurooppalainen yleissopimus Deutsch - English - français - italiano lasten huoltoa koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja lasten palauttamisesta (Euroopan neuvosto)
 • Eurooppalainen yleissopimus Deutsch - English - français - italiano lasten oikeuksien toteuttamisesta (Euroopan neuvosto)
 • Lapsiin liittyvää yhteydenpitoa koskeva yleissopimus Deutsch - English - français - italiano (Euroopan neuvosto)
 • Yleissopimus English - français lasten suojelusta sekä yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa (Haagin konferenssi)
 • Yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus English - français kansainvälisestä lapsikaappauksesta (Haagin konferenssi)
 • Yleissopimus English - français toimivallasta, sovellettavasta laista, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä lasten huoltoa ja lasten suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevissa asioissa (Haagin konferenssi)

« Lapsen huolto - Yleistä | Kansainvälinen oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 06-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta