Europa-Kommissionen > ERN > Forældremyndighed > International ret

Seneste opdatering : 06-07-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forældremyndighed - International ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Der findes mange internationale konventioner om børnebeskyttelse og forældremyndighed

Børns beskyttelse er et vigtigt spørgsmål, der behandles i en lang række internationale konventioner. Konventionernes rækkevidde er forskellige, men de har alle til formål at fremme børns velfærd internationalt.

De Forenede Nationer

 • 1989-konventionen English - français - español om barnets rettigheder

Konventionen fastlægger, at alle børn er lige og har ret til at overleve, udvikle sig, deltage og blive beskyttet. Den fastlægger princippet om, at i alle foranstaltninger vedrørende børn, skal barnets tarv komme i første række. Alle medlemsstaterne har ratificeret konventionen.

Europarådet

 • Den europæiske menneskerettighedskonvention Deutsch - English - français - italiano fra 1950

Konventionen beskytter grundlæggende rettigheder og friheder, og med konventionen oprettes den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der skal sikre overholdelsen. En række bestemmelser vedrører familien og børn, såsom retten til et familieliv (artikel 8). Den er ratificeret af samtlige medlemsstater.

TopTop

 • Den europæiske konvention Deutsch - English - français - italiano af 1967 om adoption af børn
Formålet med denne konvention er at harmonisere medlemsstaternes lovgivninger og hindre lovkonflikter, når en adoption involverer overførsel af et barn fra en stat til en anden. Konventionen behandler også betingelserne for og følgerne af en adoption. Konventionen er ratificeret af Danmark, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Portugal, Sverige og Det Forenede Kongerige.
 • Den europæiske konvention Deutsch - English - français - italiano af 1975 om retsstillingen for børn født uden for ægteska
Konventionen søger at ligestille børn født uden for ægteskab med retstillingen for børn født i ægteskab. Konventionen er ratificeret af Østrig, Danmark, Grækenland, Irland, Luxembourg, Portugal, Sverige og Det Forenede Kongerige.

  TopTop

 • Den europæiske konvention Deutsch - English - français - italiano af 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed

Konventionen anerkender i præamblen, at hensynet til, hvad der er bedst for barnet, er af største betydning ved afgørelser om forældremyndighed. Den søger at afhjælpe vanskeligheder som følge af tvister om forældremyndigheden mellem forældre, der bor i forskellige europæiske stater. Den er ratificeret af samtlige medlemsstater.

 • Den europæiske konvention Deutsch - English - français - italiano af 1996 om udøvelse af børns rettigheder

Konventionens formål er at beskytte børns tarv. Den indeholder en række procedureforanstaltninger, der skal sikre overholdelsen af børns rettigheder.
Den er ratificeret af Tyskland og Grækenland.

TopTop

 • Den nye konvention Deutsch - English - français - italiano om kontakter vedrørende børn

Konventionens formål er at fastlægge overordnede principper for kontaktkendelser samt hensigtsmæssige garantier for en egentlig udøvelse af en sådan kontakt og den øjeblikkelige tilbagelevering af barnet efter kontaktperiodens udløb. Konventionen er endnu ikke trådt i kraft.

Haagerkonferencen

Haagerkonferencen har vedtaget mange konventioner vedrørende børnebeskyttelse, hvoraf de vigtigste af de seneste er følgende:

 • Konventionen English - français af 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner

Konventionen har til formål at beskytte adoptivbørn i deres hjemlande, om muligt ved at give dem et hjem i de lande. Den indeholder også bestemmelser om samarbejde mellem myndighederne i de forskellige stater. Den er ratificeret af Østrig, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Spanien og Sverige.

 • Konventionen English - français af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser

Konventionen har til formål at beskytte børn mod de skadelige virkninger af ulovlig bortførelse eller tilbageholdelse på tværs af landegrænserne ved at indføre en samarbejdsprocedure mellem centralmyndighederne for at sikre, at børnene umiddelbart tilbagegives til den stat, hvor de har bopæl. Den er ratificeret af samtlige medlemsstater.

TopTop

 • Konventionen English - français af 1996 om retternes kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældremyndighed og foranstaltninger til beskyttelse af mindreårige

Konventionen fastlægger regler om retternes kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af foranstaltninger vedrørende forældremyndighed og beskyttelse af mindreårige. Kompetencen påhviler i princippet den kontraherende stat, hvor barnet har sit sædvanlige opholdssted. Konventionen indfører også en mekanisme til samarbejde mellem centralmyndighederne. Konventionen er endnu ikke trådt i kraft.

Referencedokumenter

 • Konventionen English - français - español om barnets rettigheder (FN)
 • Konventionen Deutsch - English - français - italiano til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (Europarådet)
 • Den europæiske konvention Deutsch - English - français - italiano om adoption af børn (Europarådet)
 • Den europæiske konvention Deutsch - English - français - italiano om retsstillingen for børn født uden for ægteskab (Europarådet)
 • Den europæiske konvention Deutsch - English - français - italiano om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed (Europarådet)
 • Den europæiske konvention Deutsch - English - français - italiano om udøvelse af børns rettigheder (Europarådet)
 • Konvention Deutsch - English - français - italiano om kontakter vedrørende børn (Europarådet)
 • Konvention English - français om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner (Haagerkonferencen)
 • Konvention English - français om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (Haagerkonferencen)
 • Konvention English - français om retternes kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældremyndighed og foranstaltninger til beskyttelse af mindreårige (Haagerkonferencen)

« Forældremyndighed - Generelle oplysninger | International ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 06-07-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige