Evropská komise > ESS > Rodičovská odpovědnost > Mezinárodní právo

Poslední aktualizace: 06-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rodičovská odpovědnost - Mezinárodní právo

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Existují četné mezinárodní úmluvy o ochraně dětí a rodičovské odpovědnosti.

Ochrana dítěte je důležitou otázkou, kterou se zabývá velké množství mezinárodních úmluv. Oblast působnosti úmluv se sice liší, ale všechny mají za cíl prosazovat blaho dítěte na mezinárodní úrovni.

Spojené národy

 • Úmluva English - français - español o právech dítěte z roku 1989

Tato Úmluva potvrzuje, že všechny děti jsou si rovny a mají právo na život, rozvoj, účast a ochranu. Stanoví zásadu, že nejlepší zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí. Tuto Úmluvu ratifikovaly všechny členské státy.

Rada Evropy

 • Evropská úmluva Deutsch - English - français - italiano o lidských právech z roku 1950

Tato Úmluva chrání základní práva a svobody a zřizuje Evropský soud pro lidská práva schopný zaručit jejich dodržování. Řada ustanovení se vztahuje k rodině a dětem, např. právo na rodinný život (článek 8). Tuto Úmluvu ratifikovaly všechny členské státy.

NahoruNahoru

 • Evropská úmluva Deutsch - English - français - italiano o adopci dětí z roku 1967

Cílem této Úmluvy je harmonizovat právní předpisy členských států a vyhnout se kolizi norem, pokud adopce zahrnuje přesun dítěte z jednoho státu do druhého. Zabývá se podmínkami a právními důsledky adopce. Tuto Úmluvu ratifikovalo Dánsko, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Portugalsko, Švédsko a Spojené království.

 • Evropská úmluva Deutsch - English - français - italiano o právním postavení dětí narozených mimo manželství z roku 1975

Tato Úmluva se snaží přizpůsobit postavení dětí narozených mimo manželství postavení dětí narozených sezdaným rodičům. Tuto Úmluvu ratifikovalo Rakousko, Dánsko, Řecko, Irsko, Lucembursko, Portugalsko, Švédsko a Spojené království.

 • Evropská úmluva Deutsch - English - français - italiano o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí z roku 1980

Tato Úmluva ve své preambuli uznává, že pro blaho dítěte je prvořadě důležitým dosažení rozhodnutí o jeho výchově. Snaží se řešit problémy způsobené spory o výchovu mezi rodiči žijícími v různých evropských státech. Tuto Úmluvu ratifikovaly všechny členské státy.

NahoruNahoru

 • Evropská úmluva Deutsch - English - français - italiano o výkonu práv dětí z roku 1996

Cílem této Úmluvy je chránit nejlepší zájmy dětí. Obsahuje řadu procesních opatření, která mají zajistit dodržování práv dětí.

Tuto Úmluvu ratifikovalo Německo a Řecko.

 • Nová úmluva Deutsch - English - français - italiano o styku s dětmi

Cílem této Úmluvy je stanovit všeobecné zásady pro vydávání rozhodnutí o styku a také určit vhodné ochranné nástroje a záruky k zajištění řádného uplatňování styku a okamžitého vrácení dětí po uplynutí doby styku. Úmluva dosud nevstoupila v platnost.

Haagská konference

Haagská konference přijala několik úmluv v oblasti ochrany dítěte. Z novějších úmluv jsou nejdůležitější tyto:

Cílem této Úmluvy je ochrana adoptivních dětí v jejich domovské zemi tím, že je jim v rámci možností nabídnut domov v takové zemi. Stanoví způsob spolupráce mezi orgány různých států. Tuto Úmluvu ratifikovalo Rakousko, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Španělsko a Švédsko.

NahoruNahoru

 • Úmluva English - français o občanských aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

Cílem této Úmluvy je ochrana dětí před škodlivými dopady únosu a zadržování za hranicemi. Obsahuje postup pro jejich rychlý návrat prostřednictvím spolupráce mezi ústředními orgány. Tuto Úmluvu ratifikovaly všechny členské státy.

 • Úmluva English - français o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí z roku 1996

Tato Úmluva stanoví pravidla pro pravomoc orgánů, použitelné právo, uznávání a výkon opatření ve věcech rodičovské zodpovědnosti a ochrany dětí. Pravomoc v podstatě náleží smluvnímu státu, ve kterém má dítě obvyklé bydliště. Je stanoven mechanismus spolupráce mezi ústředními orgány. Úmluva dosud nevstoupila v platnost.

Referenční dokumenty

 • Úmluva English - français - español o právech dítěte (Spojené národy)
 • Úmluva Deutsch - English - français - italiano o ochraně lidských práv a základních svobod (Rada Evropy)
 • Evropská úmluva Deutsch - English - français - italiano o adopci dětí (Rada Evropy)
 • Evropská úmluva Deutsch - English - français - italiano o právním postavení dětí narozených mimo manželství (Rada Evropy)
 • Evropská úmluva Deutsch - English - français - italiano o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí (Rada Evropy)
 • Evropská úmluva Deutsch - English - français - italiano o výkonu práv dětí (Rada Evropy)
 • Úmluva Deutsch - English - français - italiano o styku s dětmi (Rada Evropy)
 • Úmluva English - français o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (Haagská konference)
 • Úmluva English - français o občanských aspektech mezinárodních únosů dětí (Haagská konference)
 • Úmluva English - français o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí (Haagská konference)

« Rodičovská odpovědnost - Obecné informace | Mezinárodní právo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 06-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království