Европейска комисия > ЕСМ > Родителска отговорност > Международно право

Последна актуализация: 06-07-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Родителска отговорност - Международно право

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Съществуват редица международни конвенции за защита на детето и родителска отговорност

Защитата на детето е важен въпрос, който се разглежда от много международни конвенции. Макар и обхватът на тези конвенции да е различен, целта им е една – да спомогнат на международно ниво за благоденствието на децата.

Организация на обединените нации

 • Конвенция English - français - español за правата на детето от 1989 г.

Тази Конвенция утвърждава, че всички деца са равни и имат право да упражняват правата си на оцеляване, развитие, участие и защита. Тя определя принципа, че Висшите интереси на детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата, Всички държави-членки са ратифицирали Конвенцията.

Съветът на Европа

 • Европейска конвенция Deutsch - English - français - italiano за защита на правата на човека от 1950 г.

Тази конвенция защитава основните права и свободи и създава Европейския съд по правата на човека , който може да гарантира тяхното спазване. Някои от клаузите й се отнасят до семейството и децата, като например правото на зачитане на семейния живот (член 8). Тя е ратифицирана от всички държави-членки.

НагореНагоре

 • Европейска конвенция Deutsch - English - français - italiano за осиновяване на деца от 1967 г.

Целта на тази конвенция е да хармонизира законите на държавите-членки и да се избягват правни колизии в случаите, когато осиновяването предполага прехвърляне на детето от една в друга държава. Тя разглежда условията за осиновяване и правните последици от него. Ратифицирана е от Дания, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия, Швеция и Обединеното кралство.

 • Европейска конвенция Deutsch - English - français - italiano за правния статут на извънбрачните деца от 1975 г.

Целта на тази конвенция е да приравни статута на извънбрачните деца с този на децата на родители, сключили брак. Ратифицирана е от Австрия, Дания, Гърция, Ирландия, Люксембург, Португалия, Швеция и Обединеното кралство.

НагореНагоре

 • Европейска конвенция Deutsch - English - français - italiano за признаване и изпълнение на решения относно попечителството на деца и възстановяване на попечителството на деца от 1980 г.

В преамбюла на тази конвенция се посочва, че благополучието на детето е от основно значение при вземане на решения за попечителство. Целта й е да разреши затрудненията, произтичащи от спорове за попечителство между родители, които живеят в различни европейски държави. Ратифицирана е от всички държави-членки.

 • Европейска конвенция Deutsch - English - français - italiano за упражняване на правата на децата от 1996 г.

Целта на тази конвенция е да защити интересите на децата. Тя съдържа редица процедурни мерки, предназначени да гарантират спазването на правата на децата.

НагореНагоре

Ратифицирана е от Германия и Гърция.

 • Нова Конвенция Deutsch - English - français - italiano за лични контакти между деца и разведени или разделени родители

Целта на конвенцията е да определи общите принципи, на които ще се основават съдебните решения за срещи с детето, както и да установи подходящи предпазни мерки и гаранции, които да осигурят правилното осъществяване на личните срещи и незабавното връщане на децата след изтичане на периода на срещата. Конвенцията още не е влязла в сила.

Хагската конференция

Хагската конференция е приела няколко конвенции в областта на защитата на детето. Най-важните от приетите наскоро конвенции са:

 • Конвенция English - français за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 1993 г.

Целта на тази конвенция е да защити осиновените деца в родните им страни, като по възможност им се намери дом в тези страни. Тя предвижда сътрудничество между властите на различни държави. Ратифицирана е от Австрия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Испания и Швеция.

НагореНагоре

 • Конвенция English - français за гражданскоправните аспекти на отвличането на деца от 1980 г.

Целта на тази конвенция е да се защитят децата от вредните аспекти на международното отвличане и задържане, като се създаде процедура за незабавното им връщане чрез система на сътрудничество между централните власти. Ратифицирана е от всички държави-членки.

 • Конвенция English - français за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата от 1996 г.

Тази конвенция определя правила за компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на мерки във връзка с родителската отговорност и закрилата на децата. По принцип за компетентен се смята съдът в договарящата държава, в която обичайно живее детето. Създаден е механизъм за сътрудничество между централните власти. Тази конвенция още не е влязла в сила.

Справочни документи

 • Конвенция English - français - español за правата на детето (ООН)
 • Конвенция Deutsch - English - français - italiano за защита на правата на човека и основните свободи (Съвет на Европа).
 • Европейска конвенция Deutsch - English - français - italiano за осиновяване на деца (Съвет на Европа)
 • Европейска конвенция Deutsch - English - français - italiano за правния статут на извънбрачните деца (Съвет на Европа)
 • Европейска конвенция Deutsch - English - français - italiano за признаване и изпълнение на решения относно попечителството на деца и възстановяване на попечителството на деца (Съвет на Европа)
 • Европейска конвенция Deutsch - English - français - italiano за упражняване на правата на децата (Съвет на Европа)
 • Конвенция Deutsch - English - français - italiano за лични контакти между деца и разведени или разделени родители (Съвет на Европа) 
 • Конвенция English - français за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване (Хагска конференция)
 • Конвенция English - français за гражданскоправните аспекти на международното отвличане на деца (Хагска конференция)
 • Конвенция English - français за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата (Хагска конференция)

« Родителска отговорност - Обща информация | Международно право - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 06-07-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство