Evropska komisija > EPM > Starševska odgovornost > Grčija

Zadnja sprememba: 22-06-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Starševska odgovornost - Grčija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi? Kakšne so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti? 1.
2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost za otroka? 2.
3. Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo? 3.
4. Če se starša razvežeta ali razideta, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti? 4.
5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, katere formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč? 5.
6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, kakšna so alternativna sredstva za reševanje sporov zunaj sodišča ? 6.
7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o kakšnih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi z otrokom? 7.
8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev? 8.
9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi? 9.
10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo za starševsko odgovornost? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi? 10.
11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo hitri postopek? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti? 13.
14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču ali drugem organu vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Kateri postopek se pri tem uporablja? 14.
15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši v Grčiji? Kateri postopek se pri tem uporablja? 15.
16. Pri katerem sodišču v Grčiji je mogoče vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 16.
17. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši v Grčiji? Kateri postopek se pri tem uporablja? 17.

 

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi? Kakšne so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti?

Pravni izraz „starševska odgovornost“ pomeni, da morajo odločitve o otrokovih osebnih zadevah ali premoženju sprejeti predvsem njegovi starši. Starši imajo pravico in dolžnost, da skrbijo za otroka, upravljajo njegovo premoženje in ga zastopajo v vseh zadevah, pravnih poslih ali pravnih sporih, povezanih z njim ali njegovim premoženjem.

2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost za otroka?

Običajno imajo otrokovi starši starševsko odgovornost zanj, če gre za moža in ženo, ki živita skupaj; če kateri od njiju umre, je razglašen za pogrešanega in je domnevno mrtev ali se mu odvzame starševska odgovornost, potem starševsko odgovornost izvršuje drugi od staršev sam. Prav tako, če obstajajo drugi ustrezni razlogi, zakaj eden od staršev ne more izvrševati starševske odgovornosti ali če eden od staršev ne more skleniti pravnih poslov ali ima le omejeno zmožnost, da to stori, starševsko odgovornost izvršuje drugi od staršev. Če gre za posvojenega otroka, starševsko odgovornost izvršujejo posvojitelji. Če je otrok rojen v zunajzakonski skupnosti in ima še naprej tak status, starševsko odgovornost izvršuje mati.

3. Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo?

Da. Če starša ne moreta ali nista pripravljena izvrševati starševske odgovornosti ali če se jima iz katerega vzroka njuna starševska odgovornost odvzame, sodišče imenuje skrbnika s starševsko odgovornostjo.

Na vrh straniNa vrh strani

4. Če se starša razvežeta ali razideta, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti?

Pri sporazumni razvezi starša skleneta sporazum o načinu, na katerega predlagata, da se starševska odgovornost ali pravica do varstva in vzgoje otroka izvršuje, ter ga priložita k vlogi za prenehanje zakonske zveze, ki jo vložita pri krajevno pristojnem sodišču prve stopnje z enim sodnikom; nadaljnji postopek je tak kot pri nepravdnih zadevah. Če namesto tega vložita zadevo pri sodišču prve stopnje z več sodniki v kraju prenehanja zakonske zveze na podlagi nepopravljive nevzdržnosti, je nadaljnji postopek tak kot pri zakonskih sporih; v tej vlogi lahko predlagata tudi, da se starševska odgovornost dodeli enemu od staršev ali obema, ali lahko sprožita ločene postopke pri krajevno pristojnem sodišču prve stopnje z enim sodnikom, ki zadevo obravnava v skladu s postopkom iz člena 681B Civilnega zakonika in odloča v najboljšem interesu otroka. Če se pojavi neposredna nevarnost ali nujen primer v zvezi z razvezo zakonske zveze ali prenehanjem življenjske skupnosti, lahko krajevno pristojno sodišče prve stopnje z enim sodnikom odobri sodno odredbo, ki začasno določa vprašanje starševske odgovornosti.

5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, katere formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč?

Če se starša strinjata o načinu izvrševanja starševske odgovornosti, predložita pisni sporazum o tem vprašanju med postopki pred sodiščem, ki je krajevno in vsebinsko pristojno, ter ta sporazum omenita v pisnih predložitvah; sodišče odloči, ali je sporazum v najboljšem interesu otroka, in če je, odloči o vprašanju starševske odgovornosti na dogovorjen način.

Na vrh straniNa vrh strani

6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, kakšna so alternativna sredstva za reševanje sporov zunaj sodišča ?

Zakon ne predvideva nobenih alternativnih sredstev za reševanje sporov o starševski odgovornosti, le sodne postopke.

7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o kakšnih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi z otrokom?

Če starša vložita zadevo pri sodišču, lahko sodišče dodeli starševsko odgovornost enemu od staršev ali obema, jo razdeli med njiju ali jo dodeli tretji osebi. V primeru razveze, prenehanja življenjske skupnosti ali razveljavitve zakonske zveze se pravica do varstva in vzgoje otroka dodeli tistemu od staršev, s katerem bo otrok živel; to vključuje vzgojo, nadzorovanje, izobraževanje in kraj prebivališča otroka. Sodnik določi tudi preživnino, ki jo mora plačevati drugi od staršev, in določi pravico otroka do stikov z njim.

8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev?

Praviloma morata oba starša skupaj odločati o vseh zadevah, povezanih z izvrševanjem starševske odgovornosti. Vendar, če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, lahko sam izvaja običajna dejanja, povezana z varstvom in vzgojo otroka, nadaljuje z običajnim upravljanjem otrokovega premoženja ali opravlja nujna dejanja ter prejema pravne akte, naslovljene na otroka. Razen tega tisti od staršev, ki mu je bila dodeljena pravica do varstva in vzgoje otroka, vloži zahtevek za preživnino zoper tistega od staršev, ki nima pravice do varstva in vzgoje otroka. Če drugi od staršev nasprotuje dejanju tistega od staršev, ki ima pravico do varstva in vzgoje otroka, ter trdi, da to dejanje ni bilo v skladu z običajnim varstvom in vzgojo ali običajnim upravljanjem otrokovega premoženja ter da ni bilo nujno, se lahko prizadeti obrne na sodišče in trdi, da je bila z dejanjem kršena ali zlorabljena starševska odgovornost. Tudi če je eden od staršev upravičen, da ukrepa sam, lahko neobveščenost drugega od staršev o njegovih dejanjih predstavlja zlorabo starševske odgovornosti.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi?

Kadar sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, se o izvrševanju varstva in vzgoje otroka odločata skupaj, v najboljšem interesu za otroka.

10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo za starševsko odgovornost? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi?

Sodišče, ki je pristojno za zadeve starševske odgovornosti, je običajno sodišče prve stopnje z enim sodnikom; če je vloga za starševsko odgovornost vključena v vlogo za razvezo zakonske zveze na podlagi nepopravljive nevzdržnosti ali vlogo za razveljavitev zakonske zveze, je ustrezno sodišče prve stopnje z več sodniki.

Pri državljanih druge države članice EU, je sodišče s krajevno pristojnostjo sodišče v državi, določeni v členih 2 in 3 Uredbe Sveta (ES) št. 1347/2000. Sodišče s krajevno pristojnostjo je potem tisto v kraju zadnjega skupnega prebivališča zakoncev in potem v kraju prebivališča toženca. Vloga se vloži pri tajništvu sodišča, določi se datum sojenja in odvetnik toženca poskrbi, da je en izvod vročen tožencu. Če gre za vročitev znotraj države, sodni izvršitelj izvod vroči tožencu. Če gre za vročitev v tujini, se uporabi v primeru države članice Uredba Sveta (ES) 1348/2000, Haaška konvencija z dne 15. novembra 1965 o vročanju listin v tujini pa velja za državo, ki jo zavezuje ta konvencija; sicer se izvod zahtevka predloži ustreznemu državnemu tožilcu, ki ga potem pošlje ministrstvu za zunanje zadeve, da se vroči tožencu v skladu z zakoni v tuji državi. Ob tem se izvod zahtevka vroči tožilcu in povzetek je objavljen v dveh časopisih, od katerih je eden objavljen v Atenah drugi pa v okrožju sodišča, kjer bo obravnavana zadeva, če naslov toženca ni znan. Za obravnavo zadeve so vložene pisne izjave, ki določajo zahtevke obeh strank in njune listinske dokaze, zaslišijo pa se tudi priče, da se dokažejo trditve posamezne stranke. Pod pogojem, da je bil toženec zakonito in v ustreznem časovnem roku poklican pred sodišče, če toženec ne pride pred sodišče, sodišče obravnava zadevo tako, kot da bi bil toženec navzoč. Nasprotna tožba se vloži pri istem sodišču z vložitvijo vloge in njeno vročitvijo nasprotnemu tožencu v petih delovnih dneh pred datumom sojenja. Socialna preiskava s strani socialne službe poteka pred datumom sojenja in podrobno poročilo se predloži sodišču; če sodišče oceni, da je to potrebno, bo poslušalo mnenje mladoletnika. Po datumu obravnave imata stranki pravico, da dodata nasprotna dokazila v treh delovnih dneh. Čez nekaj časa sodišče izda sodno odločbo, s katero se določi način izvajanja starševske odgovornosti.

Na vrh straniNa vrh strani

11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo hitri postopek?

V teh primerih se uporablja postopek iz člena 681B Zakona o pravdnem postopku, ki je sorazmerno hiter postopek, med katerim se datum sojenja določi hitreje kot pri drugih tožbah in je sodna odločba običajno izdana hitreje. Kadar gre za nujen primer ali neposredno nevarnost, je mogoče pri sodišču prve stopnje z enim sodnikom zaprositi za začasne ukrepe in ukrepe zavarovanja: potem ko je vloga vložena pri tajništvu sodišča, se datum sojenja določi zelo hitro in določi se kratek rok za vročitev vloge tožencu, ki je lahko poklican pred sodišče tudi po telefonu ali s telegramom; na obravnavi ali do roka, ki ga določi sodišče, se predložijo listine, ki določajo zahtevke strank, skupaj z ustreznimi dokumenti, zaslišijo se priče na javni obravnavi in sodišče izda sodno odločbo o ravnovesju z možnostmi v kratkem časovnem obdobju. Morebitne nasprotne tožbe se preučijo ustno na obravnavi.

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Da, pravna pomoč je na voljo, če se izkaže, da stranka ne more plačati stroškov sojenja brez omejitve sredstev, potrebnih za vzdrževanje te stranke in njene družine, razen če sodišče ugotovi, da je pravda očitno neupravičena ali neprimerna.

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti?

Da, pri ustreznem pritožbenem sodišču.

14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču ali drugem organu vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Kateri postopek se pri tem uporablja?

Sodne odločbe o dodelitvi starševske odgovornosti ali pravice do varstva in vzgoje otroka isti osebi določajo tudi izročitev otroka tej osebi in če oseba, ki mora predati otroka, tega ne stori, sodišče po uradni dolžnosti naloži denarno kazen ali pripor ali oboje. Ob tem lahko, če oseba, ki mora predati otroka, ne upošteva sodne odločbe, sodišče naroči neposredno izvršitev in lahko zahteva izjave pod prisego.

Na vrh straniNa vrh strani

15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši v Grčiji? Kateri postopek se pri tem uporablja?

V skladu z Uredbo Sveta (ES) 1347/2000 se sodne odločbe, izdane v državi članici EU, priznajo v drugih državah članicah, ne da bi bil za priznanje potreben kakršen koli poseben postopek. Oseba, ki želi, da se sodna odločba o starševski odgovornosti prizna v Grčiji, mora vložiti vlogo pri sodišču prve stopnje z enim sodnikom v kraju običajnega prebivališča osebe, zoper katero se izvrši odločba, ali v kraju otrokovega običajnega prebivališča ali nazadnje v kraju izvršitve odločbe. K vlogi je treba priložiti naslednje:

 1. izvod sodne odločbe, ki izpolnjuje pogoje, potrebne za ugotavljanje njene verodostojnosti;
 2. potrdilo v smislu člena 33, ki navaja sodišče, ki je izdalo sodno odločbo, zadevne osebe, ali je bila sodna odločba izdana v odsotnosti toženca, ali je bila vložena pritožba, ali je bila odobrena pravna pomoč itd.;
 3. če je bila sodna odločba izdana v odsotnosti, izvirnik ali overjeni izvod listine, ki potrjuje, da je bila stranki, ki je odsotna, vročena listina o začetku postopkov ali enakovredna listina ali listina, ki potrjuje, da je toženec nedvomno prejel odločbo.

Po prejetju datuma sojenja mora vlagatelj izročiti izvod vloge tožencu skupaj z dokumentom, ki določa datum sojenja, in pozivom, da pride na obravnavo. Sodišču ni treba preverjati pristojnosti sodišča države članice EU, ki je izdalo sodno odločbo; presodi, ali bi bila odločba v nasprotju z njegovo javno politiko, ali je bila vloga o sprožitvi postopkov pravočasno vložena toženi stranki, kar tej stranki omogoča, da se brani sama, ali je ta stranka nedvoumno prejela odločbo in ali je sodna odločba nezdružljiva s prejšnjo sodno odločbo v postopkih med istima strankama v državi članici, v kateri se želi doseči priznanje, ali v drugi državi članici ali v državi, ki ni država članica in ki izpolnjuje pogoje, potrebne za njeno priznanje v državi članici, v kateri se želi doseči priznanje; če je sodišče zadovoljno, prizna sodno odločbo.

Na vrh straniNa vrh strani

16. Pri katerem sodišču v Grčiji je mogoče vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Za nasprotovanje sodni odločbi o priznanju sodne odločbe, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, je treba vložiti tožbo pri pritožbenem sodišču, postopek pa je tak kot pri spornih zadevah. Rok za pritožbo je en mesec od vročitve sodne odločbe ali dva meseca od vročitve sodne odločbe, če ima stranka, zoper katero se zahteva priznanje, običajno prebivališče v državi članici, ki ni država članica, v kateri je bila odrejena izvršitev. Ta rok se ne more podaljšati zaradi oddaljenosti. Če stranka, zoper katero se zahteva priznanje, ne pride pred sodišče, mora sodišče zadržati postopek, dokler se ne dokaže, da je bila stranka poklicana pred sodišče zakonito in pravočasno ali da so bila izpolnjena vsa prizadevanja v zvezi s tem. Sodna odločba pritožbenega sodišča se lahko izpodbija o pravnih vprašanjih pred vrhovnim sodiščem.

17. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši v Grčiji? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Materialno pravo, ki se uporablja za starševsko odgovornost, je naslednje, razvrščeno po vrstnem redu:

 1. pravo zadnjega skupnega državljanstva staršev in otrok;
 2. pravo njihovega zadnjega skupnega prebivališča in
 3. pravo otrokovega državljanstva; če ima otrok grško in tuje državljanstvo, se uporablja pravo grškega državljanstva. Če ima otrok več tujih državljanstev, se uporablja pravo državljanstva, s katerim ima otrok najtesnejše vezi.

Procesno pravo, ki se uporablja, je grško pravo, v skladu z načelom lex fori.

« Starševska odgovornost - Splošne informacije | Grčija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 22-06-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo