Europos Komisija > ETIT > Tėvų atsakomybė > Graikija

Naujausia redakcija: 22-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Tėvų atsakomybė - Graikija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką praktiškai reiškia teisės terminas „tėvų atsakomybė“? Kokios teisės ir pareigos tenka tėvų atsakomybės turėtojui? 1.
2. Kam paprastai tenka tėvų atsakomybė už vaiką? 2.
3. Jeigu tėvai nesugeba arba nenori imtis tėvų atsakomybės, ar į jų vietą gali būti paskirtas kitas asmuo? 3.
4. Kaip sprendžiamas būsimos tėvų atsakomybės klausimas, jeigu tėvai nutraukia santuoką arba gyvena skyrium? 4.
5. Jeigu tėvai sudaro susitarimą dėl tėvų atsakomybės, kokių formalumų reikia laikytis, kad šis susitarimas įgytų teisinę galią? 5.
6. Kokių yra alternatyvių neteisminių ginčų sprendimo būdų, jeigu tėvai nesusitaria tėvų atsakomybės klausimais? 6.
7. Kokius su tėvų atsakomybe susijusius klausimus gali spręsti teisėjas, jeigu tėvai kreipiasi į teismą? 7.
8. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa turi tekti tik vienam iš tėvų, ar tai reiškia, kad jis gali spręsti visus su vaiku susijusius klausimus, prieš tai nepasitaręs su kitu iš tėvų? 8.
9. Jeigu teismas priima sprendimą dėl tėvų bendros globos, ką tai praktiškai reiškia? 9.
10. Į kokį teismą ar kitą instituciją reikėtų kreiptis, norint iškelti teisminę bylą dėl tėvų atsakomybės? Kokius formalumus reikia atlikti ir kokius dokumentus pateikti su pareiškimu? 10.
11. Kokia procedūra taikoma šioms byloms? Ar galima taikyti pagreitintą procedūrą? 11.
12. Ar galima gauti teisinės pagalbos teismo išlaidoms apmokėti? 12.
13. Ar galima apskųsti sprendimą dėl tėvų atsakomybės? 13.
14. Tam tikrais atvejais gali prireikti kreiptis į teismą ar kitą instituciją dėl sprendimo dėl tėvų atsakomybės vykdymo. Kokia procedūra taikoma šioms byloms? 14.
15. Ką reikėtų daryti, kad kitoje valstybėje narėje priimtas sprendimas dėl tėvų atsakomybės būtų pripažintas ir vykdomas Graikijoje? Kokia procedūra taikoma šioms byloms? 15.
16. Į kokį Graikijos teismą reikia kreiptis, norint užginčyti kitos valstybės narės priimto sprendimo dėl tėvų atsakomybės pripažinimą? Kokia procedūra taikoma šioms byloms? 16.
17. Kokia teisė taikoma tėvų atsakomybės klausimams spręsti, jei vaikas ar šalys negyvena Graikijoje arba turi skirtingas pilietybes? 17.

 

1. Ką praktiškai reiškia teisės terminas „tėvų atsakomybė“? Kokios teisės ir pareigos tenka tėvų atsakomybės turėtojui?

Teisės terminas „tėvų atsakomybė“  reiškia, kad visų pirma tėvai sprendžia su vaiko asmeniniais reikalais ar turtu susijusius klausimus. Tėvams tenka teisė ir pareiga rūpintis vaiku, valdyti jo turtą ir atstovauti vaikui visais klausimais, sudarant sandorius arba teismo procesuose, susijusiuose su vaiku ar vaiko turtu.

2. Kam paprastai tenka tėvų atsakomybė už vaiką?

Paprastai tėvų atsakomybė už vaiką tenka vaiko tėvams, jeigu jie yra susituokę ir gyvena kartu; vienam iš tėvų mirus, paskelbus jį dingusiu, laikant mirusiu arba panaikinus tėvų atsakomybę, ji tenka likusiam tėvui (motinai). Taip pat jeigu yra kitų tinkamų priežasčių, dėl kurių vienas iš tėvų negali imtis tėvų atsakomybės, arba vienas iš tėvų yra neveiksnus ar riboto veiksnumo, tėvų atsakomybė tenka kitam iš tėvų. Jeigu vaikas įvaikintas, tėvų atsakomybė tenka įtėviams. Jeigu vaikas gimsta nesusituokusiems tėvams ir ši padėtis tęsiasi, tėvų atsakomybė tenka motinai.

3. Jeigu tėvai nesugeba arba nenori imtis tėvų atsakomybės, ar į jų vietą gali būti paskirtas kitas asmuo?

Taip. Jeigu tėvai negali arba nenori imtis tėvų atsakomybės arba dėl kokių nors priežasčių tėvų atsakomybė yra panaikinta, teismas paskiria globėją, kuriam tenka tėvų atsakomybė.

4. Kaip sprendžiamas būsimos tėvų atsakomybės klausimas, jeigu tėvai nutraukia santuoką arba gyvena skyrium?

Išsiskirdami bendru sutarimu, tėvai sudaro susitarimą, pateikdami pasiūlymus dėl tėvų atsakomybės prisiėmimo arba vaiko globos, ir prideda jį prie santuokos nutraukimo prašymo, pateikiamo vietos pirmosios instancijos vieno teisėjo teismui; tokiu atveju taikoma neginčytinoms byloms nustatyta procedūra. Tuo atveju, jei tėvai dėl santuokos nutraukimo kreipiasi į vietos pirmosios instancijos teismą, kurį sudaro daugiau nei vienas teisėjas, remdamiesi galutinio santuokos iširimo pagrindu, taikoma santuokiniams ginčams nustatyta procedūra; šiame pareiškime jie taip pat gali prašyti, kad tėvų atsakomybė būtų suteikta vienam iš jų arba abiem, arba gali pateikti atskirus ieškinius vietos pirmosios instancijos vieno teisėjo teismui, bylą nagrinėjančiam pagal Civilinio kodekso 681B straipsnį ir priimančiam sprendimą, geriausiai atitinkantį vaiko interesus. Jeigu dėl santuokos nutraukimo arba dėl to, kad sutuoktiniai gyvena skyrium, iškyla neišvengiama grėsmė arba skuba, vietos pirmosios instancijos vieno teisėjo teismas gali suteikti įpareigojimą, laikinai išsprendžiantį tėvų atsakomybės klausimus.

viršųviršų

5. Jeigu tėvai sudaro susitarimą dėl tėvų atsakomybės, kokių formalumų reikia laikytis, kad šis susitarimas įgytų teisinę galią?

Jeigu tėvai susitaria dėl tėvų atsakomybės vykdymo būdų, jie pateikia atitinkamą raštu sudarytą susitarimą tinkamos vietos ir ginčo dalyko jurisdikcijos teismui bei pamini šį susitarimą savo raštu pateikiamuose dokumentuose. Teismas nusprendžia, ar susitarimas geriausiai atitinka vaiko interesus ir, jeigu taip yra, sutartu būdu išsprendžia tėvų atsakomybės klausimą.

6. Kokių yra alternatyvių neteisminių ginčų sprendimo būdų, jeigu tėvai nesusitaria tėvų atsakomybės klausimais?

Įstatymuose nenumatyta alternatyvių būdų tėvų atsakomybės klausimams spręsti, išskyrus teismo procesą.

7. Kokius su tėvų atsakomybe susijusius klausimus gali spręsti teisėjas, jeigu tėvai kreipiasi į teismą?

Jeigu tėvai kreipiasi į teismą, teisėjas gali suteikti tėvų atsakomybę vienam ar abiem tėvams, paskirstyti ją tarp tėvų arba suteikti ją trečiajam asmeniui. Santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium ar santuokos pripažinimo negaliojančia atvejais vaiko globa skiriama tam iš tėvų, su kuriuo vaikas turės gyventi; tai apima ir vaiko auklėjimą, priežiūrą, ugdymą bei gyvenamąją vietą. Be to, teisėjas nustato išlaikymo išmokas, kurias turi mokėti kitas iš tėvų, ir nusprendžia dėl vaiko teisės su juo matytis.

8. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa turi tekti tik vienam iš tėvų, ar tai reiškia, kad jis gali spręsti visus su vaiku susijusius klausimus, prieš tai nepasitaręs su kitu iš tėvų?

Paprastai abu tėvai privalo kartu spręsti visus su tėvų atsakomybe susijusius klausimus. Tačiau teismui nusprendus suteikti išskirtinę vaiko globą vienam iš tėvų, jis gali savarankiškai atlikti įprastus veiksmus, susijusius su vaiko globa, valdyti vaiko turtą arba atlikti bet kokį skubų veiksmą bei gauti bet kokį vaikui skirtą teisinį dokumentą. Be to, būtent vaiko globą gavęs tėvas vaiko vardu kitam iš tėvų pateikia ieškinį dėl išlaikymo. Jeigu kitas iš tėvų prieštarauja veiksmui, įvykdytam to iš tėvų, kuriam priskirta globa, teigdamas, kad veiksmas nebuvo įvykdytas įprastos globos metu arba įprastai valdant vaiko turtą ir nebuvo skubus, nukentėjusioji šalis gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, pareikšdama, kad šiuo veiksmu buvo pažeista pareiga arba piktnaudžiaujama tėvų atsakomybe. Net tais atvejais, kai vienas iš tėvų turi teisę veikti savarankiškai, nepranešus kitam apie veiksmus gali būti laikoma, kad tėvų atsakomybe yra piktnaudžiaujama.

viršųviršų

9. Jeigu teismas priima sprendimą dėl tėvų bendros globos, ką tai praktiškai reiškia?

Teismui nusprendus suteikti tėvams bendrą vaiko globą, jie kartu sprendžia dėl globos vykdymo, vadovaudamiesi vaiko interesais.

10. Į kokį teismą ar kitą instituciją reikėtų kreiptis, norint iškelti teisminę bylą dėl tėvų atsakomybės? Kokius formalumus reikia atlikti ir kokius dokumentus pateikti su pareiškimu?

Tėvų atsakomybė paprastai priklauso pirmosios instancijos vieno teisėjo teismams; jeigu prašymas dėl tėvų atsakomybės pateikiamas kartu su prašymu nutraukti santuoką dėl gautinio santuokos iširimo arba prašymu paskelbti santuoką negaliojančią, tuomet reikalą sprendžia pirmosios instancijos teismas, dalyvaujant keliems teisėjams.

Jeigu byloje dalyvauja kitos ES valstybės narės piliečiai, teritorinė jurisdikcija priklauso Tarybos reglamento (EB) Nr. 1347/2000 2 ir 3 straipsniuose nurodytos valstybės teismui. Tai gali būti paskiausios bendros sutuoktinių gyvenamosios vietos teismas ir atsakovo gyvenamosios vietos teismas. Prašymas pateikiamas teismo sekretoriatui, nustatoma nagrinėjimo data ir pareiškėjo advokatas užtikrina, kad kopija būtų įteikta atsakovui. Jei kopija įteikiama valstybės viduje, ją atsakovui pateikia teismo antstolis. Jeigu ją reikia įteikti užsienyje, tuo atveju, jei tai valstybė narė, taikomas Tarybos reglamentas (EB) 1348/2000, o jeigu tai prie 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvencijos dėl dokumentų įteikimo užsienyje prisijungusi valstybė, tuomet taikoma ši konvencija. Kitais atvejais pareiškimo kopija pateikiama atitinkamam valstybės prokurorui, kuris savo ruožtu siunčia ją Užsienio reikalų ministerijai, kad kopija būtų įteikta ginamajam pagal užsienio valstybės įstatymus. Be to, pareiškimo kopija įteikiama prokurorui ir jos santrauka paskelbiama dviejuose laikraščiuose, vienas kurių leidžiamas Atėnuose, o kitas – bylą nagrinėsiančio teismo apylinkėje, jeigu atsakovo adresas nežinomas. Bylos nagrinėjimui raštu pateikiamas bylos faktų išdėstymas, kuriame nurodomi abiejų šalių reikalavimai ir juos patvirtinantys dokumentai, taip pat kiekvienos šalies pareiškimams įrodyti išklausomi liudytojai. Jeigu remiantis įstatymais ir tinkamu laiku atsakovui buvo pateiktas šaukimas ir jis neatvyksta, teismas nagrinės bylą taip, tarsi atsakovas dalyvautų. Priešieškinis teikiamas tam pačiam teismui, pateikiant pareiškimą ir įteikiant jį atsakovui prieš penkias darbo dienas iki nagrinėjimo dienos. Prieš nagrinėjimo dieną socialinės tarnybos atlieka socialinį tyrimą ir pateikia teismui išsamią ataskaitą; teismui nusprendus, kad tai būtina, jis išklausys nepilnamečio nuomonės. Po posėdžio abi šalys turi teisę per tris darbo dienas pateikti atsikirtimus. Praėjus tam tikram laikui, teismas pateikia savo sprendimą, kuriame nusprendžiama, kaip reikia vykdyti tėvų atsakomybę.

viršųviršų

11. Kokia procedūra taikoma šioms byloms? Ar galima taikyti pagreitintą procedūrą?

Šioms byloms taikoma Civilinio proceso kodekso 681B straipsnyje nustatyta procedūra, kuri yra palyginti greita ir pagal kurią nagrinėjimo data nustatoma greičiau nei kitais atvejais ir paprastai greičiau pateikiamas nutarimas. Skubos arba neišvengiamos grėsmės atvejais galima kreiptis į pirmosios instancijos vieno teisėjo teismą, turintį teritorinę jurisdikciją, kad būtų nustatytos laikinos ir atsargumo priemonės: pateikus prašymą teismo sekretoriatui, nagrinėjimo data nustatoma labai greitai ir suteikiamas trumpas galutinis terminas įteikti pareiškimą atsakovui, kuriam taip pat galima pateikti šaukimą telefonu arba telegrama; per posėdį arba suėjus galutiniam teismo nustatytam terminui pateikiami dokumentai, kuriuose nurodomi šalių reikalavimai ir visi kiti reikiami dokumentai, viešo teismo metu išklausomi liudytojai ir teismas pateikia savo nutarimą per trumpą laiką, remdamasis tikimybių pusiausvyra. Visi priešieškiniai nagrinėjami žodžiu per posėdį.

12. Ar galima gauti teisinės pagalbos teismo išlaidoms apmokėti?

Taip, galima gauti teisinės pagalbos, jei parodoma, kad šalis negali apmokėti teismo proceso išlaidų, neapribodama sau ar savo šeimai išlaikyti būtinų išteklių, išskyrus tuos atvejus, kai teismas nusprendžia, kad byla yra aiškiai nepagrįsta arba netikslinga.

13. Ar galima apskųsti sprendimą dėl tėvų atsakomybės?

Taip, jį galima apskųsti tinkamam apeliaciniam teismui.

viršųviršų

14. Tam tikrais atvejais gali prireikti kreiptis į teismą ar kitą instituciją dėl sprendimo dėl tėvų atsakomybės vykdymo. Kokia procedūra taikoma šioms byloms?

Pagal tėvų atsakomybę arba globą suteikiantį sprendimą asmeniui taip pat nurodoma pristatyti vaiką tėvų atsakomybę arba globą gavusiam asmeniui ir, jei kitas asmuo to neįvykdo, teismas pats skirs piniginę baudą arba nurodys sulaikyti, arba skirs abi šias nuobaudas. Be to, jei asmuo, kuriam buvo nurodyta pristatyti vaiką, nevykdo teismo nutarimo, teismas gali skirti netiesioginį vykdymą ir gali nurodyti pateikti paaiškinimus prisiekus.

15. Ką reikėtų daryti, kad kitoje valstybėje narėje priimtas sprendimas dėl tėvų atsakomybės būtų pripažintas ir vykdomas Graikijoje? Kokia procedūra taikoma šioms byloms?

Remiantis Tarybos reglamentu (EB) 1347/2000, ES valstybėje narėje priimti sprendimai pripažįstami kitoje valstybėje narėje netaikant jokios specialios procedūros. Asmuo, norintis, kad sprendimas dėl tėvų atsakomybės būtų pripažintas Graikijoje, privalo pateikti prašymą pirmosios instancijos vieno teisėjo teismui, turinčiam vykdyti sprendimą asmens įprastoje gyvenamojoje vietoje arba vaiko įprastoje gyvenamojoje vietoje, arba galiausiai vietoje, kurioje sprendimas yra vykdytinas. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 1. teismo sprendimo kopija, atitinkanti jos autentiškumo nustatymo sąlygas;
 2. 33 straipsnyje nurodytas pažymėjimas, kuriame nurodomi šie dalykai: sprendimą priėmęs teismas, suinteresuoti asmenys, ar sprendimas buvo priimtas šaliai neatvykus į teismą, ar galima pateikti apeliaciją, ar buvo suteikta teisinė pagalba ir t. t.;
 3. jei sprendimas priimamas šaliai neatvykus į teismą, dokumento, patvirtinančio, kad neatvykusiai šaliai bylos iškėlimo ar lygiavertis dokumentas buvo įteiktas, originalas arba patvirtinta kopija, arba bet koks dokumentas, nurodantis, kad atsakovas nedviprasmiškai pritarė teismo sprendimui.

Sužinojęs nagrinėjimo datą, pareiškėjas privalo pateikti prašymo kopiją atsakovui kartu su nagrinėjimo datą nustatančiu dokumentu ir šaukimu atvykti į teismą. Teismas negali peržiūrėti ES valstybės narės teismo, priėmusio sprendimą, jurisdikcijos; jis sprendžia, ar sprendimo pripažinimas prieštarautų viešajai tvarkai, ar prašymas, pagal kurį pradėtas procesas, buvo pateiktas nevykdančiajai šaliai, suteikiant jai pakankamai laiko apsiginti, ar ši šalis nedviprasmiškai pritarė sprendimui ir ar sprendimas yra nesuderinamas su sprendimu, priimtu ankstesniame procese dalyvaujant toms pačios šalims valstybėje narėje, kurioje siekiama pripažinti sprendimą, arba kitoje valstybėje narėje, ar ne valstybėje narėje, tenkinančioje būtinas sąlygas, kad jis būtų pripažintas valstybėje narėje, kurioje siekiama pripažinti sprendimą; jeigu teismo reikalavimai patenkinami, jis pripažįsta sprendimą.

viršųviršų

16. Į kokį Graikijos teismą reikia kreiptis, norint užginčyti kitos valstybės narės priimto sprendimo dėl tėvų atsakomybės pripažinimą? Kokia procedūra taikoma šioms byloms?

Norint užginčyti sprendimą, pripažįstantį kitos valstybės narės teismo priimtą sprendimą, reikėtų kreiptis į  apeliacinį teismą pagal ginčytinų bylų procedūrą. Apeliacinį skundą reikia paduoti per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo arba per du mėnesius nuo sprendimo įteikimo, jeigu šalis, kurios atžvilgiu prašoma vykdyti sprendimą, nuolatos gyvena kitoje valstybėje nei ta, kurioje sprendimas buvo paskelbtas vykdytinu. Laikotarpis negali būti pratęstas dėl atstumo. Jeigu šalis, kurios naudai buvo priimtas užginčytas sprendimas, nepasirodo, teismas privalo sustabdyti procedūrą iki tol, kol bus parodyta, kas šaliai buvo teisėtai ir tinkamu laiku pateiktas šaukimas arba kad tam pasiekti buvo dėtos visos įmanomos pastangos. Apeliacinio teismo sprendimo teisinius klausimus galima užginčyti Aukščiausiajame Teisme.

17. Kokia teisė taikoma tėvų atsakomybės klausimams spręsti, jei vaikas ar šalys negyvena Graikijoje arba turi skirtingas pilietybes?

Tėvų atsakomybei taikoma materialinė teisė šia eilės tvarka:

 1. paskiausios bendros tėvų ir vaiko pilietybės šalies teisė;
 2. paskiausios bendros įprastos gyvenamosios vietos šalies teisė ir
 3. vaiko pilietybės šalies teisė, jeigu vaikas turi Graikijos ir kitos šalies pilietybes, taikoma Graikijos teisė. Jeigu vaikas turi kelias užsienio šalių pilietybes, tuomet taikoma šalies, su kuria vaikas yra labiausiai susijęs, teisė.

Taikoma Graikijos proceso teisė, remiantis lex fori principu.

« Tėvų atsakomybė - Bendro pobūdžio informacija | Graikija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 22-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė