Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Γονική μέριμνα > Ελλάδα

Τελευταία ενημέρωση: 03-08-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Γονική μέριμνα - Ελλάδα

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει πρακτικά η έννοια “γονική μέριμνα”;

Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος την γονική μέριμνα; 1.

2. Γενικώς ποιος έχει την γονική μέριμνα ενός παιδιού; 2.
3. Εάν οι γονείς είναι ανίκανοι ή δεν επιθυμούν να ασκούν την γονική μέριμνα, μπορεί κάποιος άλλος να την ασκεί; 3.
4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιο τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας; 4.
5. Aν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ποια τυπική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου αυτή τους η συμφωνία να είναι νόμιμα δεσμευτική; 5.
6. Αν οι γονείς δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στο θέμα της άσκησης της γονικής μέριμνας, ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι προκειμένου να ρυθμισθεί η διαφορά χωρίς προσφυγή στα Δικαστήρια; 6.
7. Αν οι γονείς προσφύγουν στο Δικαστήριο, επί ποίων θεμάτων μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής όσον αφορά το ανήλικο τέκνο; 7.
8. Αν το Δικαστήριο αποφασίσει ότι ο ένας από τους δύο γονείς θα έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο γονιός μπορεί να αποφασίσει για οτιδήποτε αφορά το παιδί, χωρίς προηγουμένως να συμβουλευθεί τον άλλο γονιό; 8.
9. Αν το Δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου, τι σημαίνει αυτό πρακτικά; 9.
10. Ποιο είναι το αρμόδιο Δικαστήριο( ή άλλη Αρχή) στο οποίο κατατίθεται ή αγωγή για την άσκηση της γονικής μέριμνας. Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες και ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα; 10.
11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σ' αυτή την περίπτωση. Υπάρχει επείγουσα διαδικασία; 11.
12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της δίκης; 12.
13. Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας; 13.
14. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητο να απευθυνθεί κάποιος σε ένα Δικαστήριο ή σε μία άλλη Αρχή, προκειμένου να εκτελέσει μια δικαστική απόφαση ανάθεσης γονικής μέριμνας. Ποια η διαδικασία, σ' αυτές τις περιπτώσεις; 14.
15. Τι πρέπει να κάνω για την αναγνώριση και εκτέλεση στην Ελλάδα, μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, η οποία εξεδόθη από το Δικαστήριο μιας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποία η διαδικασία που ακολουθείται σ' αυτές τις περιπτώσεις; 15.
16. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την προσβολή της απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, που αναγνώρισε την απόφαση δικαστηρίου ενός άλλου κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια διαδικασία ακολουθείται σ΄αυτή την περίπτωση; 16.
17. Ποίο το εφαρμοστέο δίκαιο στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης γονικής μέριμνας, όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν στην Ελλάδα ή είναι διαφορετικών εθνικοτήτων; 17.

 

1. Τι σημαίνει πρακτικά η έννοια “γονική μέριμνα”;

Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος την γονική μέριμνα;

«Γονική μέριμνα» σημαίνει, αναγκαστικά, ότι οι αποφάσεις που αφορούν τα προσωπικά θέματα ή την περιουσία του τέκνου παίρνονται καταρχήν από τους γονείς του. Συγκεκριμένα είναι το καθήκον και δικαίωμα των γονέων να επιμελούνται το πρόσωπο του τέκνου, να διοικούν την περιουσία του και να το εκπροσωπούν σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπό του ή την περιουσία του.

2. Γενικώς ποιος έχει την γονική μέριμνα ενός παιδιού;

Οι γονείς του τέκνου έχουν γενικώς την γονική μέριμνα αυτού, εφόσον αυτοί είναι σύζυγοι που συμβιώνουν και σε περίπτωση που ο ένας από αυτούς πεθάνει, κηρυχθεί σε αφάνεια ή εκπέσει από τη γονική μέριμνα, αυτή (γονική μέριμνα) ασκείται αποκλειστικά από τον άλλο γονέα. Εξάλλου αν ο ένας γονέας αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, την ασκεί ο άλλος γονέας. Σε περίπτωση υιοθεσίας μετά την υιοθεσία την ασκούν οι θετοί γονείς. Προκειμένου για τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του η γονική μέριμνα ανήκει στην μητέρα του.

3. Εάν οι γονείς είναι ανίκανοι ή δεν επιθυμούν να ασκούν την γονική μέριμνα, μπορεί κάποιος άλλος να την ασκεί;

Ναι. Σε περίπτωση που οι γονείς είτε είναι ανίκανοι, είτε δεν επιθυμούν να ασκήσουν τη γονική μέριμνα, είτε όταν παύσει η γονική μέριμνα το δικαστήριο αναθέτει την άσκησή της σε επίτροπο.

4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιο τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας;

Σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου μαζί με την αίτηση με την οποία ζητούν τη λύση του μεταξύ τους γάμου οι σύζυγοι, ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, επισυνάπτουν και συμφωνία για τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή επιμέλειας. Αν ασκήσουν αγωγή διαζυγίου ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου για τη λύση του μεταξύ τους γάμου, λόγω ισχυρού κλονισμού της έγγαμης σχέσης τους, κατά τη διαδικασία των γαμικών διαφορών, δύνανται είτε στο δικόγραφο της αγωγής αυτής να σωρεύσουν και το αίτημα για την ανάθεση της γονικής μέριμνας σ΄ έναν από αυτούς ή και στους δύο, είτε να ασκήσουν ξεχωριστή αγωγή ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, το οποίο αφού δικάσει με τη διαδικασία του άρθρου 681Β του Αστικού Κώδικα θα ρυθμίσει το θέμα αυτό σύμφωνα με το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης της έγγαμης συμβίωσης αν υπάρχει κατεπείγων κίνδυνος ή επείγουσα περίπτωση το αρμόδιο κατά τόπον Μονομελές Πρωτοδικείο μετά από αίτηση ενός των γονέων, δικάζον κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ρυθμίζει προσωρινά την άσκηση της γονικής μέριμνας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

5. Aν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ποια τυπική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου αυτή τους η συμφωνία να είναι νόμιμα δεσμευτική;

Αν οι γονείς συμφωνούν για τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας, κατά την εκδίκαση της αγωγής ενώπιον του εκάστοτε αρμοδίου κατά τόπον και καθ' ύλην δικαστηρίου, υποβάλλουν έγγραφη συμφωνία στο δικαστήριο την οποία αναφέρουν και στις έγγραφες προτάσεις τους ή προκειμένου περί ασφαλιστικών μέτρων στο σημείωμά τους, με την οποία ορίζεται ο τρόπος άσκησης της γονικής μέριμνας και το δικαστήριο, αφού εξετάσει αν η συμφωνία είναι προς το συμφέρον του ανηλίκου εκδίδει απόφαση και ρυθμίζει την άσκηση της γονικής μέριμνας κατά τον συμφωνηθέντα τρόπο.

6. Αν οι γονείς δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στο θέμα της άσκησης της γονικής μέριμνας, ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι προκειμένου να ρυθμισθεί η διαφορά χωρίς προσφυγή στα Δικαστήρια;

Δεν προβλέπονται από το νόμο, πλην της προσφυγής στο δικαστήριο, άλλοι εναλλακτικοί τρόποι για να ρυθμισθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας.

7. Αν οι γονείς προσφύγουν στο Δικαστήριο, επί ποίων θεμάτων μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής όσον αφορά το ανήλικο τέκνο;

Αν οι γονείς προσφύγουν στο δικαστήριο ο δικαστής δύναται να αναθέσει τη γονική μέριμνα σ΄ έναν από αυτούς ή και στους δύο, να κατανείμει την άσκησή της μεταξύ τους ή να την αναθέσει σε τρίτο. Σε περίπτωση διαζυγίου, διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή ακύρωσης του γάμου η επιμέλεια του προσώπου θα ανατεθεί σ΄ έναν από τους γονείς με τον οποίο και θα διαμένει το τέκνο και περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση, την εκπαίδευση του καθώς και τον τόπο της διαμονής του. Επίσης θα καθορισθεί το ποσό της διατροφής που θα καταβάλλει ο άλλος γονέας και θα ρυθμισθεί και το δικαίωμα επικοινωνίας του τέκνου μ' αυτόν, δηλ με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλειά του.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

8. Αν το Δικαστήριο αποφασίσει ότι ο ένας από τους δύο γονείς θα έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο γονιός μπορεί να αποφασίσει για οτιδήποτε αφορά το παιδί, χωρίς προηγουμένως να συμβουλευθεί τον άλλο γονιό;

Ο κανόνας είναι ότι και οι δύο γονείς πρέπει μαζί να αποφασίζουν για κάθε θέμα σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας. Αν το δικαστήριο όμως αποφασίσει ότι ο ένας από τους γονείς θα έχει αποκλειστικά την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου αυτός δύναται να ενεργεί τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας του τέκνου ή να ασκεί την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή να ενεργεί τις πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, καθώς και να λαμβάνει δήλωση βούλησης απευθυντέα στο τέκνο και μόνος του. Επίσης την αξίωση διατροφής του τέκνου έναντι του γονέα που δεν έχει την επιμέλειά του ασκεί ο γονέας στον οποίο αυτή (επιμέλεια) έχει ανατεθεί. Αν ο άλλος γονιός αντιτίθεται σε ενέργεια του γονέα αυτού, ισχυριζόμενος ότι η πράξη που διενεργήθηκε δεν ήταν ούτε της συνήθους επιμέλειας, ούτε της τρέχουσας διαχείρισης της περιουσίας του τέκνου, ούτε είχε επείγοντα χαρακτήρα, δύναται να προσφύγει στο δικαστήριο και να επικαλεσθεί ότι η διενέργεια της πράξης συνιστά παράβαση καθήκοντος ή καταχρηστική άσκηση του λειτουργήματος της γονικής μέριμνας. Ακόμη και η μη ενημέρωση του ενός γονέα για τις πράξεις που έγκυρα κατά νόμο, ενεργεί και μόνος του ο άλλος, μπορεί να συνιστά καταχρηστική άσκηση της γονικής μέριμνας.

9. Αν το Δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου, τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Όταν το δικαστήριο αποφασίζει ότι την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου την έχουν από κοινού οι γονείς σημαίνει ότι αποφασίζουν από κοινού για την άσκηση αυτής και προς το συμφέρον του τέκνου.

10. Ποιο είναι το αρμόδιο Δικαστήριο( ή άλλη Αρχή) στο οποίο κατατίθεται ή αγωγή για την άσκηση της γονικής μέριμνας. Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες και ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα;

Καταρχάς αρμόδιο καθ' ύλην δικαστήριο σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο και σε περίπτωση που το αίτημα αυτό σωρευτεί σε αγωγή διαζυγίου για ισχυρό κλονισμό ή σε αγωγή για ακύρωση του γάμου το Πολυμελές Πρωτοδικείο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Κατά τόπον αρμόδιο είναι, εφόσον πρόκειται για υπηκόους κρατών - μελών της Ε.Ε., το δικαστήριο του κράτους που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του Κανονισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε. 1347/2000. Περαιτέρω κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο της τελευταίας κοινής κατοικίας των συζύγων καθώς και της κατοικίας του εναγομένου. Η σχετική αγωγή κατατίθεται στην γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου, προσδιορίζεται δικάσιμος και στη συνέχεια αντίγραφο αυτής με εντολή του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος προς επίδοση επιδίδεται στον εναγόμενο. Αν πρόκειται για επίδοση στην ημεδαπή το αντίγραφο επιδίδεται στον εναγόμενο με δικαστικό επιμελητή, αν πρόκειται για επίδοση στην αλλοδαπή εφαρμόζεται είτε ο 1348/2000 Κανονισμός, εφόσον πρόκειται για κάτοικο κράτους -μέλους της Ε.Ε., είτε η Σύμβαση της Χάγης της 15-11-1965 σχετικά με την επίδοση δικογράφων στο εξωτερικό, εφόσον πρόκειται για κράτος στο οποίο αυτή ισχύει, είτε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών ο οποίος στην συνέχεια το διαβιβάζει στο Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να επιδοθεί στον εναγόμενο σύμφωνα με τους νόμους του αλλοδαπού κράτους. Ομοίως στον Εισαγγελέα επιδίδεται αντίγραφο της αγωγής και περίληψη αυτού δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες από τις οποίες η μία εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην έδρα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, όταν ο εναγόμενος είναι άγνωστης διαμονής. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης κατατίθενται έγγραφες προτάσεις με τους ισχυρισμούς των διαδίκων καθώς και τα αποδεικτικά τους έγγραφα και εξετάζονται μάρτυρες προς απόδειξη των ισχυρισμών κάθε διάδικου μέρους. Εφόσον η κλήτευση του εναγομένου είναι νόμιμη και εμπρόθεσμη, αν αυτός δεν παρασταθεί το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση σαν να ήταν παρόν. Η ανταγωγή ασκείται στο ίδιο δικαστήριο με κατάθεση δικογράφου και επίδοση πέντε εργάσιμες ημέρες πριν τη δικάσιμο στον αντεναγόμενο. Πριν τη δικάσιμο γίνεται κοινωνική έρευνα από την κοινωνική υπηρεσία και υποβάλλεται στο δικαστήριο αναλυτική έκθεση και αν το κρίνει αναγκαίο το δικαστήριο ακούει και την γνώμη του ανηλίκου. Μετά την δικάσιμο οι διάδικοι έχουν δικαίωμα προσθήκης -αντίκρουσης εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από αυτή. Μετά κάποιο χρονικό διάστημα το δικαστήριο δημοσιεύει την απόφασή του με την οποία ορίζει τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σ' αυτή την περίπτωση. Υπάρχει επείγουσα διαδικασία;

Είναι η διαδικασία του άρθρου 681Β ΚΠοΛΔ η οποία είναι μια σχετικά γρήγορη διαδικασία, στην οποία ο προσδιορισμός δικασίμου σε σχέση με άλλα αντικείμενα είναι πιο σύντομος και η έκδοση απόφασης κατά κανόνα ταχύτερη. Προβλέπεται επί-σης και διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμοδίου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου όταν υπάρχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος και μετά από αίτηση που κατατίθεται στην γραμματεία του δικαστηρίου προσδιορίζεται πολύ σύντομα δικάσιμος, ορίζεται προθεσμία σύντομη για την επίδοση στον καθ' ου η αίτηση, του οποίου η κλήτευση γίνεται και τηλεφωνικά ή τηλεγραφικά, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή σε προθεσμία που χορηγείται από το δικαστήριο κατατίθενται τα σημειώματα με τους ισχυρισμούς των διαδίκων και τα σχετικά έγγραφα, εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο και το δικαστήριο εκδίδει σε σύντομο χρονικό διάστημα την απόφαση του μετά από πιθανολόγηση. Ανταίτηση ασκείται προφορικά στο ακροατήριο.

12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της δίκης;

Ναι, εφόσον κάποιος αποδεδειγμένα δεν μπορεί να καταβάλει τα έξοδα της δίκης χωρίς να περιοριστούν από αυτό τα απαραίτητα μέσα για την διατροφή του ίδιου και της οικογενείας του και εφόσον η δίκη δεν παρουσιάζεται φανερά άδικη ή ασύμφορη μετά από απόφαση του δικαστηρίου.

13. Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας;

Ναι, ενώπιον του αρμοδίου Εφετείου.

14. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητο να απευθυνθεί κάποιος σε ένα Δικαστήριο ή σε μία άλλη Αρχή, προκειμένου να εκτελέσει μια δικαστική απόφαση ανάθεσης γονικής μέριμνας. Ποια η διαδικασία, σ' αυτές τις περιπτώσεις;

Οι αποφάσεις που αναθέτουν την γονική μέριμνα ή την επιμέλεια σε κάποιον, διατάζουν και την απόδοση του τέκνου σ' αυτόν και σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν αποδίδει το τέκνο απαγγέλλεται σε βάρος του και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο χρηματική ποινή ή προσωπική κράτηση ή και οι δύο ποινές. Αν δε ο υπόχρεος δεν συμμορφώνεται με την δικαστική απόφαση χωρεί έμμεση εκτέλεση και διαδικασία δόσεως βεβαιωτικού όρκου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

15. Τι πρέπει να κάνω για την αναγνώριση και εκτέλεση στην Ελλάδα, μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, η οποία εξεδόθη από το Δικαστήριο μιας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποία η διαδικασία που ακολουθείται σ' αυτές τις περιπτώσεις;

Με βάση τον Κανονισμό 1347/2000 του Συμβουλίου, καταρχήν οι αποφάσεις που εκδίδονται σε κράτος μέλος της ΕΕ αναγνωρίζονται στα υπόλοιπα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία. Αν κάποιος θέλει να αναγνωρισθεί στην Ελλάδα μια απόφαση που αφορά γονική μέριμνα θα πρέπει να καταθέσει αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου της συνήθους διαμονής του προσώπου κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση ή της συνήθους διαμονής του τέκνου άλλως του τόπου της εκτέλεσης. Πρέπει δε να προσκομίζονται τα εξής:

 1. αντίγραφο της απόφασης, το οποίο να συγκεντρώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις γνησιότητας,
 2. η βεβαίωση του άρθρου 33 που αναφέρει τα στοιχεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση των διαδίκων, σε τι αφορά η απόφαση, αν εκδόθηκε ερήμην ή αντιμωλία, αν υπόκειται η απόφαση σε ένδικα μέσα, αν χορηγήθηκε δικαστική αρωγή κλπ,
 3. σε περίπτωση ερημοδικίας πρωτότυπο ή κυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου από το οποίο αποδεικνύεται ότι το εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης ή άλλο ισοδύναμο επιδόθηκε στον ερημοδικασθέντα διάδικο ή οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο να δηλώνεται ότι ο αντίδικος έχει αποδεχθεί την απόφαση κατά τρόπο μη αποδεχόμενο αμφισβήτηση.

Αφού λάβει δικάσιμο πρέπει να επιδώσει αντίγραφο της αίτησης στον αντίδικο με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο αυτή. Το δικαστήριο, το οποίο δεν δύναται να ελέγξει την δικαιοδοσία του δικαστηρίου του κράτους μέλους της Ε.Ε. που εξέδωσε την απόφαση, αφού διαπιστώσει ότι η αναγνώριση της απόφασης αυτής δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη του, ότι το εισαγωγικό δικόγραφο επιδόθηκε στον τυχόν ερημοδικασθέντα διάδικο έγκαιρα ώστε να μπορεί να αμυνθεί ή αν αυτός έχει δεχθεί την απόφαση κατά τρόπο αναμφισβήτητο, ότι αυτή (απόφαση) δεν είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που έχει εκδοθεί μεταξύ των ίδιων διαδίκων στο κράτος μέλος της αναγνωρίσεως ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος προγενέστερα που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις αναγνώρισης στο κράτος μέλος της αναγνώρισης, αναγνωρίζει την απόφαση αυτή.

16. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την προσβολή της απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, που αναγνώρισε την απόφαση δικαστηρίου ενός άλλου κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια διαδικασία ακολουθείται σ΄αυτή την περίπτωση;

Αρμόδιο δικαστήριο για την προσβολή με προσφυγή της απόφασης που αναγνώρισε την απόφαση δικαστηρίου κράτους μέλους της Ε.Ε. είναι το Εφετείο που δικάζει κατά την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία. Η προθεσμία προσφυγής είναι ένας μήνας από την επίδοση της απόφασης αν όμως ο διάδικος κατά του οποίου ζητείται η αναγνώριση έχει τη συνήθη διαμονή του σε κράτος μέλος άλλο από αυτό που κηρύχθηκε η εκτελεστότητα η προθεσμία είναι δύο μήνες από την επίδοση της απόφασης. Η προθεσμία αυτή δεν παρεκτείνεται λόγω αποστάσεως. Αν ο διάδικος κατά του οποίου ζητείται η αναγνώριση δεν παρασταθεί, το δικαστήριο υποχρεούται να αναστείλει τη διαδικασία μέχρι να εξακριβωθεί ότι αυτός κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα ή ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια γι' αυτό. Κατά της απόφασης του Εφετείου δύναται να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου.

17. Ποίο το εφαρμοστέο δίκαιο στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης γονικής μέριμνας, όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν στην Ελλάδα ή είναι διαφορετικών εθνικοτήτων;

Εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο στην γονική μέριμνα είναι κατά σειρά:

 1. το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειας γονέων και τέκνων
 2. το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους και
 3. το δίκαιο της ιθαγένειας του τέκνου. Αν έχουν ελληνική και ξένη ιθαγένεια ΄τo δίκαιο της ελληνικής και αν έχουν πολλαπλή ξένη ιθαγένεια αυτής με την οποία συνδέονται στενότερα.

Εφαρμοστέο δικονομικό δίκαιο είναι το ελληνικό σύμφωνα με την αρχή της lex fori.

« Γονική μέριμνα - Γενικές Πληροφορίες | Ελλάδα - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 03-08-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο