Europa-Kommissionen > ERN > Forældremyndighed > Grækenland

Seneste opdatering : 24-05-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forældremyndighed - Grækenland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder det retlige begreb "forældremyndighed" i praksis?

Hvilke rettigheder og forpligtelser har indehaveren forældremyndigheden? 1.

2. Hvem har generelt forældremyndigheden over et barn? 2.
3. Kan en anden person udpeges i forældrenes sted, hvis disse er ude af stand eller uvillige til at udøve forældremyndigheden over børnene? 3.
4. Hvorledes afgøres spørgsmålet om forældremyndighed, hvis forældrene skilles eller går fra hinanden? 4.
5. Hvis forældrene indgår en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke formaliteter skal da overholdes for at gøre aftalen retligt bindende? 5.
6. Hvis forældrene ikke kan nå til en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke alternativer findes der da for at løse konflikten uden at gå rettens vej? 6.
7. Hvis forældrene går rettens vej, hvilke spørgsmål kan domstolen da træffe afgørelse om vedrørende barnet? 7.
8. Hvis retten bestemmer, at den ene forælder alene skal have forældremyndigheden over et barn, betyder dette da, at han/hun kan træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder? 8.
9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten bestemmer, at forældrene skal have fælles forældremyndighed over et barn? 9.
10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til, hvis jeg ønsker at indgive en begæring om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring? 10.
11. Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? Er der mulighed for en hasteprocedure? 11.
12. Kan jeg få hjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Er det muligt at anke en afgørelse om forældremyndighed? 13.
14. Det er i visse tilfælde nødvendigt at indgive begæring til en domstol for at få en afgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde? 14.
15. Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i en anden EU-medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i Grækenland? Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde? 15.
16. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i en anden EU-medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 16.
17. Hvilken lovgivning anvender domstolene i en sag om forældremyndighed, hvor barnet eller parterne ikke bor i Grækenland eller er af forskellig nationalitet? 17.

 

1. Hvad betyder det retlige begreb "forældremyndighed" i praksis?

Hvilke rettigheder og forpligtelser har indehaveren forældremyndigheden?

Det retlige begreb "forældremyndighed" er udtryk for, at det i første række er forældrene, som skal træffe beslutningerne om barnets personlige anliggender eller ejendom. Forældrene har ret og pligt til at drage omsorg for barnet, at administrere dets ejendom og at repræsentere det i alle anliggender, transaktioner eller tvister, som berører det eller dets ejendom.

2. Hvem har generelt forældremyndigheden over et barn?

Generelt er det barnets forældre, som har forældremyndigheden over barnet, forudsat at de er gift med hinanden og bor sammen, og hvis den ene af dem skulle afgå ved døden, ved en dødsformodningsdom erklæres forsvundet eller fratages forældremyndigheden, er det den anden forælder, som alene har forældremyndigheden. Hvis der er andre gyldige grunde til, at en forælder er ude af stand til at udøve forældremyndigheden, eller hvis den ene forælder ikke gyldigt kan indgå retshandler eller kun i begrænset omfang, udøves forældremyndigheden af den anden forælder. Når det drejer sig om et adopteret barn, er det adoptivforældrene, som har forældremyndigheden. Hvis barnet er født uden for ægteskab og forbliver i den situation, er det moderen, som har forældremyndigheden.

3. Kan en anden person udpeges i forældrenes sted, hvis disse er ude af stand eller uvillige til at udøve forældremyndigheden over børnene?

Ja. Hvis forældrene er ude af stand eller uvillige til at udøve forældremyndigheden, eller hvis de fratages denne, udpeger domstolen en værge med forældremyndighed.

TopTop

4. Hvorledes afgøres spørgsmålet om forældremyndighed, hvis forældrene skilles eller går fra hinanden? 

I tilfælde af skilsmisse, som begge parter er enige om, indgår forældrene en aftale om, hvordan de agter at udøve forældremyndigheden eller værgemålet over barnet og vedlægger den deres skilsmissebegæring, som de indgiver til en distriktsdomstol i første instans, der sættes af en enkelt dommer, og sagen behandles ikke som et tvistemål. Hvis de i stedet indbringer sagen for en distriktsdomstol i første instans bestående af flere dommere med henblik på opløsning af ægteskabet, fordi det uopretteligt er forlist, behandles sagen som et tvistemål, hvor forældremyndigheden kan tildeles den ene af forældrene eller begge. De kan også hver især indbringe sagen for en distriktsdomstol i første instans bestående af en enkelt dommer, som behandler sagen efter § 681B i civillovbogen og træffer afgørelse ud fra hensynet til barnets interesser. I tilfælde af overhængende fare eller krise i forbindelse med en skilsmisse eller separation kan forældrene anmode domstolen om, at spørgsmålet afgøres midlertidigt i afventning af en endelig afgørelse.

5. Hvis forældrene indgår en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke formaliteter skal da overholdes for at gøre aftalen retligt bindende?

Hvis forældrene enes om, hvorledes forældremyndigheden skal udøves, indgiver de en skriftlig aftale om spørgsmålet under sagsbehandlingen ved den kompetente distriktsdomstol og henviser til denne aftale i deres anbringender. Domstolen vurderer, om aftalen tilgodeser barnets interesser, og hvis det er tilfældet, træffer den afgørelse om spørgsmålet om forældremyndighed på den aftalte måde.

TopTop

6. Hvis forældrene ikke kan nå til en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke alternativer findes der da for at løse konflikten uden at gå rettens vej?

Der findes ingen andre muligheder for løsning af en tvist om forældremyndighed end en retsafgørelse.

7. Hvis forældrene går rettens vej, hvilke spørgsmål kan domstolen da træffe afgørelse om vedrørende barnet?

Hvis forældrene går rettens vej, kan dommeren enten give den ene af dem eller begge forældremyndigheden, dele den mellem dem eller lade den overgå til en værge. I tilfælde af skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab gives forældremyndigheden til den af forældrene, hos hvem barnet skal bo. Det indebærer, at denne forælder skal sørge for opdragelse, opsyn, uddannelse og bopæl. Dommeren fastsætter tillige beløbet for det underholdsbidrag, som den anden af forældrene skal betale, samt bestemmelser om samkvemsret.

8. Hvis retten bestemmer, at den ene forælder alene skal have forældremyndigheden over et barn, betyder dette da, at han/hun kan træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder?

Reglen er, at begge forældre sammen skal tage stilling til alle anliggender vedrørende udøvelsen af forældremyndigheden. Hvis retten bestemmer, at den ene af forældrene alene skal have forældremyndigheden, kan denne alene tage alle skridt til at sikre barnets tarv, administrere barnets ejendom, råde i nødsituationer og modtage retlige dokumenter, som er rettet til barnet. Den af forældrene, som har forældremyndigheden over barnet, kan desuden på barnets vegne stille krav om underholdsbidrag fra den anden af forældrene. Hvis den anden af forældrene er imod noget, som den af forældrene, som har forældremyndigheden, foretager sig, og hævder, at det hverken drejer sig om ordinær omsorg for barnet eller normal administration af barnets ejendom, og at der heller ikke er tale om en nødsituation, kan vedkommende indbringe sagen for retten med påstand om, at der foreligger misligholdelse af forpligtelser eller misbrug af forældremyndighed. Selv når en forælder har ret til at handle på egen hånd, kan vedkommende gør sig skyldig i misbrug af forældremyndigheden, hvis han/hun forsømmer at underrette den anden om de dispositioner, der træffes.

TopTop

9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten bestemmer, at forældrene skal have fælles forældremyndighed over et barn?

Hvis retten bestemmer, at forældrene skal have fælles forældremyndighed over barnet, indebærer dette, at de sammen skal udøve forældremyndigheden i barnets interesse.

10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til, hvis jeg ønsker at indgive en begæring om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring?

Den kompetente domstol i sager vedrørende forældremyndighed er generelt retten i første instans bestående af en dommer, og hvis begæringen om forældremyndighed indgår i en skilsmissebegæring, som begrundes med, at ægteskabet er gået uopretteligt i opløsning, eller en begæring om ægteskabsomstødelse, er den kompetente domstol retten i første instans bestående af flere dommere.

Når det drejer sig om statsborgere i andre EU-medlemsstater, er domstolen med stedlig kompetence retten i den stat, der er omhandlet i artikel 2 og 3 i Rådets forordning (EF) nr. 1347/2000. Endvidere er domstolen med stedlig kompetence retten dér, hvor ægtefællerne havde deres sidste sædvanlige opholdssted, eller hvor sagsøgte har sit sædvanlige opholdssted. Begæringen indgives til dommerkontoret, der fastsættes en dato for retsmødet, og sagsøgerens advokat sørger for, at begæringen forkyndes for sagsøgte. Forkyndelse i Grækenland foretages af en stævningsmand. Hvis forkyndelse skal foretages i udlandet, finder Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 anvendelse, når det drejer sig om en medlemsstat, og Haag-konventionen af 15. november 1965 om forkyndelse af retslige dokumenter i udlandet finder anvendelse for lande, som er bundet af denne konvention. Ellers indgives der en kopi af det pågældende dokument til den offentlige anklager, som derefter sender det til udenrigsministeriet med henblik på forkyndelse for sagsøgte i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning. Hvis sagsøgtes opholdssted er ukendt, forkyndes en kopi af dokumentet for den offentlige anklager, og der offentliggøres et sammendrag af det forkyndte dokument i to dagblade, hvoraf det ene udkommer i Athen og det andet på det sted, hvor den pågældende domstol har sæde. Med henblik på retsmødet fremlægger de to parter skriftligt deres krav med relevant dokumentation, og der afhøres vidner til støtte for hver af parternes påstande. Hvis sagsøgte udebliver, selvom han/hun rettidigt er blevet korrekt indkaldt, behandler retten sagen, som om sagsøgte var til stede. Der kan ved begæring stilles modkrav ved samme domstol, og en sådan begæring skal i så fald forkyndes for den anden part fem arbejdsdage inden retsmødet. De sociale myndigheder foretager inden datoen for retsmødet en undersøgelse, og retten forelægges en detaljeret rapport, og hvis retten skønner det nødvendigt, hører den også barnet. Efter retsmødet har parterne ret til inden for en frist på tre arbejdsdage at fremføre yderligere argumenter. Efter en vis tid afsiger retten sin dom.

TopTop

11. Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? Er der mulighed for en hasteprocedure?

I disse tilfælde er det fremgangsmåden i den civile retsplejelovs § 681B, der finder anvendelse, og det er en relativ hurtig procedure, hvor datoen for retsmødet fastsættes hurtigere end i forbindelse med andre sager, og hvor dommen normalt falder hurtigere. I tilfælde af overhængende fare eller krise kan der til den stedligt kompetente ret i første instans bestående af en dommer indgives begæring om foreløbige eller sikrende foranstaltninger, og efter at en sådan begæring er kommet dommerkontoret i hænde, fastsættes der meget hurtigt en dato for retsmødet, og fristen for forkyndelse for sagsøgte, som kan indkaldes til retsmødet telefonisk eller telegrafisk, er meget kort. På retsmødet eller inden for en frist, som retten fastsætter, forelægges parternes krav sammen med støttedokumentation, der afhøres vidner under retsmødet, og retten afsiger kort efter dom efter en afvejning af parternes argumenter. Eventuelle modkrav behandles mundtligt under retsmødet.

12. Kan jeg få hjælp til dækning af sagsomkostningerne?

Ja, der kan opnås fri proces/retshjælp, hvis det dokumenteres, at en part ikke er i stand til at betale sagsomkostningerne, uden at vedkommende får svært ved at forsørge sig selv og sin familie, medmindre retten skønner, at sagsanlægget er ubegrundet eller uhensigtsmæssigt.

13. Er det muligt at anke en afgørelse om forældremyndighed?

Ja, til den relevante appelinstans.

TopTop

14. Det er i visse tilfælde nødvendigt at indgive begæring til en domstol for at få en afgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde?

Domme, ved hvilke en person får tilkendt forældremyndigheden over et barn, indebærer også, at den pågældende skal have udleveret barnet, og hvis den person, som skal udlevere barnet, ikke gør dette, kan retten på eget initiativ idømme den pågældende bøde- eller fængselsstraf eller begge dele. Hvis den person, som skal udlevere barnet, ikke efterkommer rettens afgørelse, kan retten beordre en indirekte fuldbyrdelse og kræve, at den pågældende aflægger ed på, at han/hun ikke har barnet hos sig.

15. Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i en anden EU-medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i Grækenland? Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde?

Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 1347/2000 anerkendes retsafgørelser, som afsiges i en EU-medlemsstat, i de andre medlemsstater, uden at der stilles krav om anvendelse af en særlig fremgangmåde. En person, som ønsker at få en dom om forældremyndighed anerkendt i Grækenland, skal indgive en begæring til retten i første instans bestående af en dommer, på det sted, hvor modparten bor, eller hvor barnet bor eller endelig hvor dommen skal fuldbyrdes. Sammen med begæringen skal der fremlægges følgende:

TopTop

 1. en genpart af dommen, der opfylder de nødvendige betingelser med hensyn til godtgørelse af dens ægthed
 2. den attest, der er omhandlet i artikel 33 med angivelse af, hvilken domstol der har afsagt dommen, de berørte personer, hvorvidt der er tale om en udeblivelsesdom, om den appelleres, om der blev ydet retshjælp osv.
 3. hvor det drejer sig om en udeblivelsesdom, det originale dokument eller en bekræftet genpart, hvoraf det fremgår, at det indledende processkrift i sagen eller en tilsvarende retsakt er blevet forkyndt for den udeblevne part, eller et dokument, der angiver, at sagsøgte utvetydigt har accepteret dommen.

Efter fastsættelsen af en dato for retsmødet skal sagsøgeren sørge for, at sagsøgte modtager en genpart af anmodningen sammen med et dokument, der angiver datoen for retsmødet, og en indkaldelse til at give møde i retten. Domstolen må ikke anfægte den retlige kompetence hos den domstol i EU-medlemsstaten, som afsagde dommen. Den overvejer, om anerkendelse af dommen vil være i strid med græsk retsorden, om stævningen i sagen er blevet forkyndt for en udebleven part i tilstrækkelig god tid til, at vedkommende kunne forsvare sig, eller om sagsøgte utvetydigt har accepteret dommen, og om dommen er uforenelig med en tidligere dom i en sag mellem samme parter i den medlemsstat, i hvilken der søges om anerkendelse, eller i en anden medlemsstat eller et tredjeland, som opfylder de nødvendige betingelser for anerkendelse i den medlemsstat, hvor der søges om anerkendelse. Hvis domstolen finder, at betingelserne er opfyldt, anerkender den dommen.

16. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i en anden EU-medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

Hvis en part vil gøre indsigelse mod anerkendelsen af en dom afsagt af en domstol i en anden EU-medlemsstat, indbringes sagen for appeldomstolen efter tvistemålsproceduren. Fristen for appel er en måned fra forkyndelsen af dommen eller to måneder fra forkyndelsen af dommen, hvis modparten har sit sædvanlige opholdssted i en anden medlemsstat end den, hvor fuldbyrdelsen blev beordret. Denne frist kan ikke forlænges på grund af afstanden. Hvis modparten udebliver, suspenderer domstolen sagen, indtil det er godtgjort, at den pågældende rettidigt er blevet korrekt indkaldt til at møde i retten, eller at alt er gjort med henblik herpå. Appelrettens afgørelse kan indbringes for højesteret.

17. Hvilken lovgivning anvender domstolene i en sag om forældremyndighed, hvor barnet eller parterne ikke bor i Grækenland eller er af forskellig nationalitet?

For så vidt angår den materielle ret anvendes i nedenstående rækkefølge:

 1. lovgivningen i det land, hvor både forældrene og børnene sidst var statsborgere
 2. lovgivningen i det land, hvor både forældrene og børnene sidst havde sædvanligt opholdssted
 3. lovgivningen i det land, hvor barnet er statsborger. Hvis barnet har både græsk og udenlandsk statsborgerskab, er det det græske statsborgerskab, som gælder, og hvis barnet har flere udenlandske statsborgerskaber, gælder loven i det land, som barnet har størst tilknytning til.

For så vidt angår den processuelle ret finder den græske retsplejelov anvendelse i overensstemmelse med lex fori‑princippet.

« Forældremyndighed - Generelle oplysninger | Grækenland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 24-05-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige