Evropská komise > ESS > Rodičovská odpovědnost > Řecko

Poslední aktualizace: 22-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rodičovská odpovědnost - Řecko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co z praktického hlediska znamená termín „rodičovská odpovědnost“? Jaká jsou práva a povinnosti nositele rodičovské odpovědnosti? 1.
2. Kdo má podle obecných pravidel rodičovskou odpovědnost za dítě? 2.
3. Jestliže rodiče nejsou schopni nebo ochotni vykonávat rodičovskou odpovědnost za děti, lze za ně určit jinou osobu? 3.
4. Jestliže se rodiče rozvedou nebo rozejdou, jak je otázka rodičovské odpovědnosti rozhodnuta do budoucna? 4.
5. Jestliže rodiče uzavřou dohodu o otázce rodičovské odpovědnosti, jaké formality je třeba respektovat, aby se dohoda stala právně závaznou? 5.
6. Jestliže se rodičům nedaří dosáhnout dohody v otázce rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní prostředky řešení sporu bez potřeby soudního řízení? 6.
7. Jestliže se rodiče obrátí na soud, které záležitosti smí soudce rozhodnout v souvislosti s dítětem? 7.
8. Jestliže soud rozhodne svěřit dítě do výchovy jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič smí rozhodovat ve všech otázkách týkajících se dítěte, aniž by se nejdříve poradil s druhým rodičem? 8.
9. Jestliže soud rozhodne svěřit dítě do společné výchovy oběma rodičům, co to v praxi znamená? 9.
10. Na který soud nebo úřad se mám obrátit, jestliže chci požádat o rodičovskou odpovědnost? Jaké formality musím splnit a jaké dokumenty mám ke své žádosti přiložit? 10.
11. Jaký postup se v těchto případech uplatňuje? Je k dispozici mimořádný naléhavý postup? 11.
12. Můžu získat právní pomoc na pokrytí nákladů řízení? 12.
13. Lze se odvolat proti rozhodnutí týkajícímu se rodičovské odpovědnosti? 13.
14. V některých případech může být nutné požádat soud nebo jiný úřad o dohled nad výkonem rozhodnutí týkajícího se rodičovské odpovědnosti. Jaký postup se v takových případech uplatňuje? 14.
15. Co mám udělat pro to, aby rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti vydané soudem v jiném členském státě bylo uznáno a vykonáno v Řecku? Jaký postup se v těchto případech uplatňuje? 15.
16. Na který soud se mám v Řecku obrátit, chci-li namítnout proti uznání rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti vydaném soudem v jiném členském státě? Jaký postup se v těchto případech uplatňuje? 16.
17. Co mám udělat pro to, aby rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti vydané soudem v jiném členském státě bylo uznáno a vykonáno v Řecku? Jaký postup se v těchto případech uplatňuje? 17.

 

1. Co z praktického hlediska znamená termín „rodičovská odpovědnost“? Jaká jsou práva a povinnosti nositele rodičovské odpovědnosti?

Právní termín „rodičovská odpovědnost“ znamená, že o osobních záležitostech dítěte nebo jeho majetku rozhodují v prvé řadě jeho rodiče. Rodiče mají právo a povinnost starat se o dítě, spravovat jeho majetek a zastupovat ho ve všech záležitostech, transakcích nebo soudních sporech, které se týkají jeho majetku.

2. Kdo má podle obecných pravidel rodičovskou odpovědnost za dítě?

Podle obecných pravidel mají za dítě rodičovskou odpovědnost jeho rodiče za předpokladu, že jsou manželé a žijí společně. Jestliže jeden z nich zemře, je prohlášen za nezvěstného nebo se předpokládá, že zemřel, nebo je zbaven rodičovské odpovědnosti, vykonává rodičovskou odpovědnost druhý rodič. Stejně tak existují-li pádné důvody, proč jeden z rodičů není schopen vykonávat rodičovskou odpovědnost, nebo jestliže jeden z rodičů nemůže nebo má pouze omezenou možnost uzavírat právní transakce, vykonává rodičovskou odpovědnost druhý rodič. V případě adoptovaného dítěte vykonávají rodičovskou odpovědnost adoptivní rodiče. Narodí-li se dítě jako nemanželské a tato situace pokračuje, vykonává rodičovskou odpovědnost matka.

3. Jestliže rodiče nejsou schopni nebo ochotni vykonávat rodičovskou odpovědnost za děti, lze za ně určit jinou osobu?

Ano. Jestliže rodiče nejsou schopni nebo ochotni vykonávat rodičovskou odpovědnost nebo dojde-li z nějakého důvodu k ukončení rodičovské odpovědnosti, určí soud opatrovníka s rodičovskou odpovědností.

NahoruNahoru

4. Jestliže se rodiče rozvedou nebo rozejdou, jak je otázka rodičovské odpovědnosti rozhodnuta do budoucna?

V případě rozvodu dohodou rodiče uzavřou dohodu o tom, jak navrhují vykonávat rodičovskou odpovědnost nebo výchovu dítěte, a přiloží ji k žádosti o rozvod manželství, kterou předloží samosoudci soudu prvního stupně v místě bydliště. Bude se postupovat podle postupů pro bezproblémové případy. Pokud naopak požádají o rozvod před několikačlenným soudem prvního stupně v místě bydliště na základě nenapravitelného rozpadu manželství, bude se postupovat podle postupů pro manželské spory. V tomto případě mohou požádat také o to, aby rodičovská odpovědnost byla udělena jednomu nebo oběma rodičům, nebo mohou zahájit oddělená řízení před samosoudcem soudu prvního stupně v místě bydliště, který bude případ projednávat v souladu s postupy článku 681B občanského zákoníku a rozhodne v nejlepším zájmu dítěte. Jestliže v souvislosti s rozvodem nebo rozlukou vznikne bezprostřední nebezpečí nebo naléhavá situace, samosoudce soudu prvního stupně v místě bydliště smí udělit soudní příkaz, kterým dočasně rozhodne v otázce rodičovské odpovědnosti.

5. Jestliže rodiče uzavřou dohodu o otázce rodičovské odpovědnosti, jaké formality je třeba respektovat, aby se dohoda stala právně závaznou?

Jestliže se rodiče dohodnou na způsobu výkonu rodičovské odpovědnosti, mohou předložit písemnou dohodu o této otázce při řízení u soudu, který má příslušnost v daném místě a záležitosti, a uvést tuto dohodu v písemné žádosti. Soud zváží, zda je tato dohoda v nejlepším zájmu dítěte, a jestliže ano, rozhodne v otázce rodičovské odpovědnosti podle dohodnutého způsobu.

NahoruNahoru

6. Jestliže se rodičům nedaří dosáhnout dohody v otázce rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní prostředky řešení sporu bez potřeby soudního řízení?

Zákon neposkytuje kromě soudního řízení alternativní prostředky řešení otázek rodičovské odpovědnosti.

7. Jestliže se rodiče obrátí na soud, které záležitosti smí soudce rozhodnout v souvislosti s dítětem?

Jestliže se rodiče obrátí na soud, může soudce udělit rodičovskou odpovědnost jednomu nebo oběma rodičům, nebo ji mezi ně rozdělit, nebo ji udělit třetí straně. V případě rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné je výchova dítěte svěřena rodiči, se kterým bude dítě žít. Jedná se o výchovu, dohled, vzdělávání a místo bydliště. Soud také stanoví výši výživného na dítě, které bude platit druhý rodič, a určí práva dítěte na kontakt s tímto rodičem.

8. Jestliže soud rozhodne svěřit dítě do výchovy jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič smí rozhodovat ve všech otázkách týkajících se dítěte, aniž by se nejdříve poradil s druhým rodičem?

Pravidlem je, že oba rodiče musí rozhodovat společně o všech záležitostech vztahujících se k výkonu rodičovské odpovědnosti. Rozhodne-li však soud o svěření dítěte do výchovy pouze jednomu z rodičů, smí tento rodič sám vykonávat obvyklé kroky vztahující se k výchově dítěte, obvyklým způsobem spravovat jeho majetek nebo vykonávat veškeré kroky naléhavé povahy a přijímat právní úkony určené dítěti. Kromě toho rodič, kterému bylo dítě svěřeno do výchovy, žádá jménem dítěte o platby výživného rodiče, kterému dítě do výchovy svěřeno nebylo. Jestliže druhý rodič vznese námitku proti jednání rodiče pečujícího o dítě s tím, že toto jednání nebylo v rámci obvyklé výchovy nebo obvyklé správy majetku dítěte, ani nebylo učiněno v naléhavé situaci, poškozený rodič smí požadovat nápravu u soudu tvrzením, že jednání představovalo porušení povinností nebo zneužití rodičovské odpovědnosti. I v případech, kdy je rodič oprávněn jednat samostatně, smí neoznámení jednání druhému rodiči představovat zneužití rodičovské odpovědnosti.

NahoruNahoru

9. Jestliže soud rozhodne svěřit dítě do společné výchovy oběma rodičům, co to v praxi znamená?

Jestliže soud rozhodne o společné výchově dítěte oběma rodiči, rozhodují oba společně o výchově v nejlepším zájmu dítěte.

10. Na který soud nebo úřad se mám obrátit, jestliže chci požádat o rodičovskou odpovědnost? Jaké formality musím splnit a jaké dokumenty mám ke své žádosti přiložit?

Soud s příslušností ve věci rodičovské odpovědnosti obvykle představuje samosoudce soudu prvního stupně. Je-li žádost o rodičovskou odpovědnost částí žádosti o rozvod na základě nenapravitelného rozpadu nebo žádosti o prohlášení manželství za neplatné, je odpovídajícím soudem několikačlenný soud prvního stupně.

V případě občanů jiného členského státu EU je soudem s místní příslušností soud státu uvedeného v článcích 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 1347/2000. Podle těchto článků je soudem s místní příslušností soud v místě posledního společného bydliště manželského páru a po té soud v místě bydliště odpůrce. Žádost se podává na sekretariátu soudu, stanoví se datum řízení a právník žadatele se postará o to, aby odpůrci byla doručena kopie. Jedná-li se o doručení v rámci země, je odpůrci kopie doručena soudním úředníkem. Má-li být kopie doručena v zahraničí, uplatňuje se v případě členských států nařízení Rady (ES) 1348/2000 a v případě států vázaných Haagskou konvencí se uplatňuje Haagská konvence ze dne 15. listopadu 1965 o doručování dokumentů v zahraničí. V ostatních případech je kopie žádosti odevzdána příslušnému prokurátorovi, který ji obratem odešle ministerstvu zahraničních věcí, aby byla doručena odpůrci v souladu se zákony cizí země. Kromě toho je kopie žádosti doručena žalobci a shrnutí je zveřejněno ve dvojích novinách, přičemž jedny jsou vydávány v Athénách a druhé v okrese soudu, ve kterém řízení probíhá, pokud není známa adresa odpůrce. Pro účely řízení ve věci případu se podají písemná prohlášení, která uvádí požadavky obou stran a jejich důkazní materiál, načež jsou prošetřena svědectví, aby byla prokázána tvrzení každé strany. Jestliže byl odpůrce zákonně a v řádné lhůtě předvolán a nedostaví se, soud bude případ projednávat, jako by byl odpůrce přítomen. Protinárok se vznáší u téhož soudu podáním žádosti a doručením kopie protiodpůrci pět pracovních dní před zahájením řízení. Sociální služby provedou sociální šetření na místě před datem řízení a předloží podrobnou zprávu soudu. Pokud to soud považuje za nezbytné, vyslechne názor nezletilého. Po datu slyšení mají obě strany právo do tří pracovních dní namítnout proti důkazům. Po nějaké době soud doručí své rozhodnutí, ve kterém rozhodl o výkonu rodičovské odpovědnosti.

NahoruNahoru

11. Jaký postup se v těchto případech uplatňuje? Je k dispozici mimořádný naléhavý postup?

V těchto případech se uplatňuje postup uvedený v článku 681B zákoníku pro občanskoprávní řízení. Jedná se o relativně rychlý postup, během kterého je datum řízení stanoveno rychleji než v ostatních řízeních a rozhodnutí je obvykle vyneseno dříve. V naléhavých případech nebo při hrozícím nebezpečí lze žádat předběžná a preventivní opatření u samosoudce soudu prvního stupně s místní příslušností: jakmile byla žádost podána na sekretariátu soudu, je v brzké době stanoveno datum řízení a na doručení žádosti odpůrci, který je předvolán také telefonicky nebo telegramem, je určena krátká lhůta. Na slyšení nebo do lhůty stanovené soudem jsou odevzdány listiny uvádějící nároky stran a příslušné dokumenty, svědectví jsou prošetřena při veřejném líčení a v krátkém čase na základě bilance možností soud vydá své rozhodnutí. Veškeré protinároky jsou prošetřeny ústně při slyšení.

12. Můžu získat právní pomoc na pokrytí nákladů řízení?

Ano, právní pomoc je k dispozici pokud se prokáže, že strana není schopna platit výdaje na řízení, aniž by omezila prostředky nutné pro obživu této strany a své rodiny, a pokud soud neshledá, že je soudní řízení prokazatelně neodůvodněné nebo neúčelné.

13. Lze se odvolat proti rozhodnutí týkajícímu se rodičovské odpovědnosti?

Ano, před příslušným odvolacím soudem.

NahoruNahoru

14. V některých případech může být nutné požádat soud nebo jiný úřad o dohled nad výkonem rozhodnutí týkajícího se rodičovské odpovědnosti. Jaký postup se v takových případech uplatňuje?

Rozhodnutí udělující rodičovskou odpovědnost nebo výchovu dítěte určité osobě přikazují také předání dítěte této osobě a jestliže osoba, která má dítě předat, takto neučiní, soud z vlastního podnětu uloží peněžní pokutu nebo zadržení, nebo obě tyto sankce.  Kromě toho, pokud osoba, která má dítě předat, nejedná podle rozhodnutí soudu, smí soud nařídit nepřímý výkon a přísežná prohlášení.

15. Co mám udělat pro to, aby rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti vydané soudem v jiném členském státě bylo uznáno a vykonáno v Řecku? Jaký postup se v těchto případech uplatňuje?

Podle nařízení Rady (ES) 1347/2000 jsou rozhodnutí vydaná v některém členském státě EU uznávána v ostatních členských státech, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení. Osoba, která chce, aby rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti bylo uznáno v Řecku, musí předložit žádost samosoudci soudu prvního stupně v místě svého obvyklého bydliště, kde má být rozhodnutí vykonáno, nebo v místě obvyklého bydliště dítěte, nebo v místě, kde má být rozhodnutí vykonáno. Společně s žádostí je třeba doložit následující:

NahoruNahoru

 1. kopii rozhodnutí, která splňuje podmínky nutné pro uznání její pravosti,
 2. osvědčení uvedené v článku 33, které uvádí, že soud vydal rozhodnutí, dotčené osoby, zda bylo rozhodnutí vydáno za nepřítomnosti, zda podléhá odvolání, zda byla udělena právní pomoc, atd.,
 3. bylo-li rozhodnutí vyneseno za nepřítomnosti, originál nebo ověřenou kopii dokumentu, který uvádí, že nedostavivší se straně byl doručen dokument o zahájení řízení nebo srovnatelný dokument nebo jiný dokument uvádějící, že odpůrce rozhodnutí jednoznačně přijal.

Po obdržení data řízení musí žadatel předložit kopii žádosti odpůrci společně s dokumentem, který stanovuje datum řízení a předvolává ke slyšení. Soud nesmí přezkoumat příslušnost soudu členského státu EU, který rozhodnutí vydal. Zváží, zda by uznání rozhodnutí nebylo v rozporu s vlastním veřejným pořádkem, zda byl návrh na zahájení řízení doručen straně, která se nedostavila, v dostatečném časovém předstihu, který této straně umožňoval se hájit, nebo zda tato strana přijala rozhodnutí jednoznačně, zda rozhodnutí není neslučitelné s dřívějším rozhodnutím, které bylo vydáno v jiném členském státě nebo ve třetí zemi v řízení mezi týmiž stranami, pokud toto dřívější rozhodnutí splňuje podmínky nezbytné pro uznání v členském státě, v němž se o uznání žádá, a je-li soud spokojen, rozhodnutí uzná.

16. Na který soud se mám v Řecku obrátit, chci-li namítnout proti uznání rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti vydaném soudem v jiném členském státě? Jaký postup se v těchto případech uplatňuje?

Pro vznesení námitky proti uznání rozhodnutí vydaného soudem v jiném členském státě je třeba zahájit řízení u odvolacího soudu, přičemž se jedná o postup pro bezproblémové případy. Odvolací lhůta činí jeden měsíc po doručení rozhodnutí nebo dva měsíce po doručení rozhodnutí, pokud je obvyklé bydliště strany, proti které se uznání žádá, v jiném členském státě, než ve kterém byl nařízen výkon rozhodnutí. Tuto lhůtu nelze prodloužit z důvodu vzdálenosti. Jestliže se strana, proti které se uznání žádá, nedostaví, musí soud pozastavit řízení, dokud se neprokáže, že strana byla předvolána v souladu se zákonem a v řádné lhůtě nebo že za tímto účelem bylo vyvinuto veškeré úsilí. Proti rozhodnutí odvolacího soudu lze namítnout na základě zákona před nejvyšším soudem.

17. Co mám udělat pro to, aby rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti vydané soudem v jiném členském státě bylo uznáno a vykonáno v Řecku? Jaký postup se v těchto případech uplatňuje?

Hmotné právo, které se uplatňuje ve věci rodičovské odpovědnosti, je podle pořadí následující:

 1. právo poslední společné státní příslušnosti rodičů a dětí
 2. právo jejich posledního společného bydliště a
 3. právo státní příslušnosti dítěte; má-li dítě řeckou a cizí státní příslušnost, uplatňuje se zákon řecké státní příslušnosti. Má-li dítě několik státních příslušností, potom se uplatňuje právo státní příslušnosti, ke které má dítě nejsilnější vazbu

Použitelné procesní právo je řecké právo v souladu se zásadou lex fori.

« Rodičovská odpovědnost - Obecné informace | Řecko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 22-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království