Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > Gibraltar

Senaste uppdatering: 30-10-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Gibraltar

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar? 1.
2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn? 2.
3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe? 3.
4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden? 4.
5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande? 5.
6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol? 6.
7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller barnet? 7.
8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern? 8.
9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken? 9.
10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas? 10.
11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 12.
13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar? 13.
14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan? 14.
15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Gibraltar? 15.
16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätt mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall? 16.
17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Gibraltar eller har olika medborgarskap? 17.

 

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar?

Enligt Gibraltars lagstiftning avses med föräldraansvar vårdnad, omhändertagande och tillsyn av ett barn som vanligen utövas av en förälder eller föräldrarna eller av en utsedd förmyndare. I allmänhet ansvarar en förälder eller förmyndare för barnets vårdnad och uppfostran och för förvaltningen av eventuell egendom som tillhör barnet eller förvaltas för barnets räkning.

2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn?

När det gäller barnets vårdnad och uppfostran och förvaltningen av eventuell egendom har modern i allmänhet samma rättigheter och befogenheter som fadern. Modern och fadern har samma rättigheter och befogenheter och de kan utöva dem utan den andras medverkan. Dessa allmänna rättigheter kan påverkas av beslut som meddelas av Gibraltars domstolar.

3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe?

Om en förälder dör blir den förälder som fortfarande lever barnets förmyndare, antingen ensam eller tillsammans med en förmyndare som utsetts av den avlidna föräldern. Om den avlidna föräldern inte har utsett en förmyndare, eller den utsedda förmyndaren är död eller vägrar att ta på sig uppgiften, kan en förmyndare utses av domstol, om domstolen anser att det är lämpligt.

En domstol kan, på ansökan av modern eller fadern, meddela beslut om vårdnaden av barnet och umgängesrätten för modern eller fadern. Domstolen har också befogenhet att ge vårdnaden av barnet till en annan person än föräldrarna. Att ge vårdnaden till den ena föräldern är dock inte verkställbart om föräldrarna bor tillsammans.

Rygg

Till börjanTill början

Om det kan visas att ett barn behöver omhändertas och skyddas, har ungdomsdomstolen befogenhet att överlåta barnet i en lämplig persons vård eller placera barnet under skyddstillsyn av en övervakare.

4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden?

Vid äktenskapsskillnad har Supreme Court i Gibraltar befogenhet att antingen före eller efter den slutgiltiga domen besluta om vårdnad, underhåll och utbildning för barnen i äktenskapet eller till och med besluta att åtgärder ska vidtas för att placera barnen under domstolsskydd. Supreme Court kan inte meddela en slutgiltig dom om äktenskapsskillnad, om den inte är övertygad om att man har ordnat för barnen på ett tillfredsställande sätt.

Om föräldrarna separerar, kan de ingå ett avtal där en av dem väljer att ge upp alla eller en del av sina föräldrarättigheter. Ett sådant avtal ska dock sättas i kraft av domstol endast om domstolen anser att det främjar barnets bästa.

5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande?

Om en förälder i samband med separation (hemskillnad) ingår ett avtal varigenom han eller hon ger upp alla eller en del av sina föräldrarättigheter (se fråga 4 ovan) , sätts avtalet i kraft av domstol endast om den anser att avtalet främjar barnets bästa.

6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol?

Om talan om föräldraansvar har väckts i samband med en ansökan om äktenskapsskillnad är Supreme Court behörig att avgöra den. Dock kan visst socialt stöd fås i form av äktenskapsrådgivning. Den romersk-katolska kyrkan i Gibraltar erbjuder äktenskapsrådgivning. Vissa frågor kan också lösas genom medling.

Rygg

Till börjanTill början

7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller barnet?

Domaren kan besluta om alla frågor som han anser kan påverka barnets väl.

8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern?

När en förälder har beviljats ensam vårdnad kan han eller hon besluta om alla frågor som rör barnet utan att först samråda med den andra föräldern, om detta inte utgör en överträdelse av ett befintligt domstolsbeslut, t.ex. ett beslut om umgängesrätt.

9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken?

Gemensam vårdnad om ett barn innebär att båda föräldrarna har samma rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet. Dessa rättigheter kan föräldrarna utöva gemensamt eller var för sig.

10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas?

Om ansökan om föräldraansvar görs i samband med eller till följd av ett förfarande för äktenskapsskillnad, bör ansökan lämnas till Supreme Court i Gibraltar. En ansökan görs genom stämningsansökan, understödd av en edsvuren utsaga (affidavit). När dessa papper har lämnats in fastställer registreringskontoret vid Supreme Court ett datum för behandling av ansökan.

Rygg

Till börjanTill början

Ansökan om att ett barn som behöver omhändertas ska placeras under domstolens förmyndarskap ska också göras vid Supreme Court i Gibraltar.

Om talan om föräldraansvar inte väcks i samband med äktenskapsskillnad, kan ansökan göras vid Magistrates’ Court i Gibraltar. Ansökan bör utformas som en skriftlig anmälan där man anger vilken åtgärd man ansöker om och på vilka grunder. En kopia av barnets födelseintyg bör också lämnas in med ansökan samt en kopia av ett eventuellt äktenskapscertifikat. När anmälan inkommit registrerar domstolen ärendet och underrättar parterna om datum för behandlingen.

11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål?

I alla ärenden fastställer antingen Supreme Court eller Magistrates’ Court ett datum för behandlingen av ansökan och underrättar parterna. Parterna bör infinna sig i domstolen den angivna dagen tillsammans med eventuella juridiska ombud.

Snabbare handläggning är möjlig om det förefaller som om ett barn behöver omhändertas. Om en person lämnar uppgifter under ed inför en fredsdomare i Gibraltar av vilka det framgår att ett barn misshandlas, far illa eller försummas, kan den utfärda ett beslut om att barnet ska omhändertas och föras till en säker plats i väntan på att höras av ungdomsdomstol.

Det är också möjligt att placera ett barn under domstolens förmyndarskap. Ansökan om detta bör göras vid Supreme Court i Gibraltar.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Man kan få rättshjälp både i Magistrates’ Court och i Supreme Court förutsatt att man uppfyller de ekonomiska kraven, dvs. har en årsinkomst på mindre än 5 000 pund sterling. Ansökningar om rättshjälp lämnas för båda domstolarna till Supreme Court och ansökningsformulär kan fås från registreringskontoret vid Supreme Court.

Rygg

Till börjanTill början

13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar?

När ett beslut om föräldraansvar har meddelats av Magistrates’ Court kan beslutet överklagas till Supreme Court. Om beslutet meddelats av Supreme Court är det möjligt att överklaga det till Court of Appeal.

14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan?

Ansökan ska lämnas till den domstol som meddelat det ursprungliga beslutet om föräldraansvar. Om detta är Magistrates’ Court bör en ansökan lämnas in där man anger grunderna för ansökan. I Supreme Court lämnar man in en stämningsansökan, vid behov understödd av en edsvuren utsaga (affidavit).

15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Gibraltar?

En dom om föräldraansvar som meddelats i en medlemsstat i samband med ett förfarande för äktenskapsskillnad, separation (hemskillnad) eller annullering av äktenskap kan erkännas i Gibraltar. För att verkställa en sådan dom bör ansökan om verkställighetsförklaring göras vid Supreme Court i Gibraltar.

16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätt mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall?

Ett beslut om en ansökan om verkställighetsförklaring kan överklagas av vardera parten. Överklagande av en verkställighetsförklaring görs vid Court of Appeal och måste lämnas in inom en månad från och med dagen för delgivande av beslutet. Om den part mot vilken verkställighet söks har hemvist (domicil) utanför Gibraltar, är överklagandetiden två månader från och med dagen för delgivning.

17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Gibraltar eller har olika medborgarskap?

Domstolarna i Gibraltar tillämpar Gibraltars lagstiftning, vilket innefattar lokal lagstiftning och brittiska lagar eller andra bestämmelser som ibland utsträcks till att gälla Gibraltar.« Föräldraansvar - Allmän information | Förenade kungariket - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-10-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket