Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > Tyskland

Senaste uppdatering: 28-12-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Tyskland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär det juridiska begreppet "föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar? 1.
2. Vem har som regel föräldraansvar för ett barn? 2.
3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe? 3.
4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden? 4.
5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet skall vara rättsligt bindande? 5.
6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol? 6.
7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller barnet? 7.
8. Om domstolen beslutar att en förälder skal ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern? 8.
9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken? 9.
10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas? 10.
11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 12.
13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar? 13.
14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol skall jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan? 14.
15. Vad skall jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Tyskland? Vilken handläggningsform används i dessa fall? 15.
16. Till vilken domstol skall jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall? 16.
17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Tyskland eller har olika medborgarskap? 17.

 

1. Vad innebär det juridiska begreppet "föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar?

Med begreppet ”föräldraansvar” avses alla rättigheter och skyldigheter som föräldrarna har i förhållande till barnet. En betydande del av föräldraansvaret är föräldrarnas vårdnadsrätt. Föräldrarna har skyldighet och rätt att sörja för sina minderåriga barn. Vårdnadsrätten omfattar såväl att sörja för barnets person och förvalta barnets egendom som att företräda barnet. Dessutom omfattar föräldraansvaret umgängesrätt och underhållsplikt i förhållande till barnet.

2. Vem har som regel föräldraansvar för ett barn?

Föräldrarna har gemensam vårdnad när

 1. barnet är fött inom äktenskapet,
 2. föräldrarna gifter sig efter barnets födelse,
 3. föräldrarna förklarar att de vill ha gemensam vårdnad (vårdnadsförklaring, Sorgeerklärung).

En vårdnadsförklaring måste upprättas av en ungdomsmyndighet eller hos en notarie. Om föräldrarna inte avger en vårdnadsförklaring och inte är gifta med varandra har modern ensam vårdnad om barnet.

I tysk rätt är utgångspunkten att umgänge med båda föräldrarna i regel är bäst för barnet och tysk rätt ger därför barnet rätt till umgänge med föräldrarna. Samtidigt har båda föräldrarna rätt och skyldighet till umgänge med barnet.

Umgängesrätten ger först och främst föräldern rätt att regelbundet träffa och tala med barnet. Utöver personlig kontakt innefattar även umgängesrätten brev- och telefonkontakt.

Till börjanTill början

Den skyldighet som ingår i vårdnadsrätten att svara för barnets underhåll åligger båda föräldrarna. När det gäller ogifta barn kan föräldrarna själva bestämma hur underhållet skall utformas. De kan till exempel besluta att underhållet i stor utsträckning skall lämnas in natura i föräldrahemmet (mat och husrum, kläder osv.).

Om föräldrarna lever åtskilda uppfyller den förälder som barnet växer upp med i regel sin underhållsskyldighet genom att vårda och uppfostra barnet. Denna förälder förväntas inte betala något särskilt bidrag till underhållet, medan den andra föräldern däremot skall betala underhållsbidrag.

3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe?

Om föräldrarna är olämpliga utöva föräldraansvaret eller om föräldrarna inte har rätt att företräda det minderåriga barnet eller dess egendom utses en förmyndare. Detta kräver ett särskilt beslut från Vormundschaftsgericht (förmyndarskapsdomstolen).

4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden?

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet och de skulle separera har de fortsatt gemensam vårdnad, oavsett om de är gifta eller inte.

Familjedomstolen kan dock, på ansökan från en av föräldrarna, besluta att en av föräldrarna skall ha ensam vårdnad. Ett sådant yrkande bifalls om det kan förväntas att det är bäst för barnet att låta den gemensamma vårdnaden upphöra och överföra vårdnaden till en av föräldrarna.

Till börjanTill början

Även vid skilsmässa fattas ett sådant beslut bara på yrkande från en av föräldrarna. Om inget sådant yrkande inkommer fortsätter föräldrarna att ha gemensam vårdnad.

5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet skall vara rättsligt bindande?

I princip får föräldrarna fritt utöva den gemensamma vårdnaden, utan att det ställs några särskilda krav på formerna. Om föräldrarna lever åtskilda kan de vända sig till ungdomsmyndigheten (Jugendamt) för att få hjälp med att utarbeta en ömsesidig lösning för hur vårdnaden skall utövas. Denna lösning kan ligga till grund för ett rättsligt avgörande om föräldrarnas vårdnadsrätt. Om föräldrarna är överens om att en av dem ska ha vårdnaden i framtiden kan de ansöka om detta vid familjedomstolen.

Föräldrarna kan också avtala om hur umgängesrätten skall vara utformad. Om ett sådant avtal ingås i domstol är avtalet lika bindande som ett rättsligt avgörande och, om avtalet har godkänts av domstol, kan det vid behov verkställas genom tvång.

6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol?

Om föräldrarna inte själva kan lösa sina konflikter har de möjlighet att vända sig till ungdomsmyndigheten eller till ett officiellt godkänt privat rådgivningskontor (Träger der freien Jugendhilfe). Där får föräldrarna råd och hjälp att hitta en lösning på sina problem. Samtliga rådgivningskontor finns i en databas på www.dajeb.de Deutsch. Det finns dessutom möjlighet att genom nå en överenskommelse medling. Mer information om familjerådgivning finns på www.bafm-mediation.de Deutsch.

Till börjanTill början

7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller barnet?

Domaren kan besluta om föräldrarnas vårdnadsrätt för barnet, regler om umgänge, hämtning och lämning av barnet och om underhållsplikten. Dessutom kan domstolen vidta alla åtgärder som krävs för att skydda barnets intressen.

8. Om domstolen beslutar att en förälder skal ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern?

Ja. Den förälder som inte har vårdnad om barnet har ingen medbestämmanderätt. Han eller hon har dock rätt till umgänge med barnet och kan, om det föreligger berättigat intresse, kräva att den andra föräldern lämnar upplysningar om barnets personliga förhållanden.

9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken?

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet och inte lever åtskilda måste de enas om en gemensam lösning i alla frågor som rör vårdnaden.

Om föräldrarna lever åtskilda gäller detta bara frågor som är av väsentlig betydelse för barnet. Den förälder som lever tillsammans med barnet har själv rätt att besluta när det gäller frågor som rör det dagliga livet.

10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas?

Vårdnadsärenden behandlas vanligtvis i familjedomstol som är en avdelning vid den allmäna underrätten. Yrkandet kan lämnas in vid den ansvariga domstolens kansli eller vid underrättens kansli. Bara i undantagsfall måste föräldrarna representeras av en advokat, till exempel vid yrkanden inom ramen för skilsmässoärenden. Det kan inte ges något generellt svar på vilka handlingar som skall bifogas yrkandet, eftersom domstolarna i varje enskilt fall beslutar vilka handlingar som krävs.

Till börjanTill början

Om föräldrarna inte är gifta med varandra vid barnets födelse kan den registreringsansvarige vid ungdomsmyndigheten attestera vårdnadsförklaringen (om föräldrarnas gemensamma vårdnad).

11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål?

I ärenden som rör föräldraansvar gäller den så kallade officialprincipen, det vill säga att domstolen har rätt och skyldighet att efter eget gottfinnande göra de utredningar för att fastställa de fakta på vilka de skall basera sitt beslut, utan att förlita sig på att parterna lägger fram de bevis som domstolen anser nödvändiga.

I dessa ärenden kan interimistiska åtgärder beslutas. Det gäller såväl när frågan om föräldraansvar handläggs som ett självständigt ärende, som när den tas upp som ett led i ett mål om äktenskapskillnad.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

En medborgare som på grund av sina personliga och ekonomiska förhållanden inte eller endast delvis eller genom delbetalningar kan svara för kostnaderna i målet kan få rättshjälp i mål vid allmän domstol. Villkoren för detta är att den part som ansöker om rättshjälp har rimliga utsikter att få sin talan bifallen och att talan är befogad. På detta sätt får också personer som inte har så god ekonomi tillgång till domstolarna. Beroende på partens inkomster täcker rättshjälpen helt eller delvis dennes egna rättegångs- och advokatkostnader.

Till börjanTill början

13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar?

Beslut om vårdnads/föräldraansvar kan överklagas. I detta sammanhang är det oväsentligt om det rör sig om ett självständigt ärende (i detta fall kan man inkomma med ett klagomål (Beschwerde) inom en viss tid) eller om ett ärende som är en del i ett mål om äktenskapskillnad (i så fall rör det sig om ett överklagande).

I båda fallen skall ansökan lämnas in inom en månad från delgivningen.

Interimistiska åtgärder kan angripas omedelbart genom klagomål, om de är ett resultat av muntliga förhandlingar. I så fall måste dock klagomålet inkomma inom två veckor. Interimistiska åtgärder kan också åsidosättas genom andra beslut som rör samma sak.

14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol skall jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan?

Hämtning av ett barn – med avseende på utövande av umgängesrätten – får inte ske genom tvång. När ett beslut om att återlämna ett barn till en förälder skall verkställas gäller dock andra regler. I sådana fall får den verkställande myndigheten använda tvång.

Normalt skall domstolen dock på förhand meddela att tvångsåtgärder kan komma att tillgripas eller att den berörda personen hotas av fängelse om barnet inte återlämnas.

15. Vad skall jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Tyskland? Vilken handläggningsform används i dessa fall?

Avgöranden om föräldraansvar som meddelats i en annan EU-medlemsstat erkänns i Tyskland enligt förordning (EG) nr 1347/2000 utan några särskilda förfaranden.

Till börjanTill början

Innan ett avgörande om föräldraansvar från en annan EU-medlemsstat kan verkställas i Tyskland, måste avgörandet enligt ovannämnda förordning förklaras verkställbart genom ett särskilt förfarande, dvs. tillåtas att avgörandet tvångsverkställs i Tyskland. Därför krävs en ansökan om verkställbarhetsförklaring som skall lämnas till familjedomstolen vid den allmänna överrätt (Oberlandesgericht) som enligt förordningen är geografiskt behörig. Det krävs inte att parten skall vara företrädd av advokat. Familjedomstolens avgörande meddelas efter ett ensidigt förfarande utan muntlig förhandling. Familjedomstolens avgörande kan överklagas vid den allmänna överrätten. Den allmänna överrättens avgörande kan överklagas vid den högsta allmänna domstolen i Tyskland (Bundesgerichtshof).

Den 1 mars 2005 ersattes förordning (EG) nr 1347/2000 av en ny förordning om föräldraansvar. Den nya förordningen gör det möjligt att verkställa vissa avgöranden om umgängesrätt och vissa avgöranden avseende återlämnande av barn utan föregående verkställbarhetsförklaring.

16. Till vilken domstol skall jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall?

En invändning mot erkännande av ett avgörande om föräldraansvar skall vanligtvis lämnas till familjedomstolen vid den behöriga allmänna överrätten på den ort där sökanden eller det barn som avgörandet avser uppehåller sig.

17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Tyskland eller har olika medborgarskap?

Ärenden om föräldraansvar avgörs enligt gällande lagstiftning på den plats där barnet normalt uppehåller sig (artikel 21 i Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche – EGBGB) om inte annat följer av 1961 års konvention om skydd av minderåriga.

« Föräldraansvar - Allmän information | Tyskland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 28-12-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket