Európska komisia > EJS > Rodičovské práva a povinnosti > Nemecko

Posledná úprava: 28-08-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rodičovské práva a povinnosti - Nemecko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená právny termín „rodičovské práva a povinnosti“ v praxi? Aké sú práva a povinnosti držiteľa rodičovských práv a povinností? 1.
2. Kto má zvyčajne rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu? 2.
3. Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní vykonávať rodičovské práva a povinnosti voči deťom, možno namiesto nich určiť inú osobu? 3.
4. Ak sa rodičia rozvedú alebo rozídu, ako sa pre budúcnosť rieši otázka rodičovských práv a povinností? 4.
5. Ak rodičia uzavrú dohodu o rodičovských právach a povinnostiach, aké formality musia dodržať, aby sa dohoda stala právne záväznou? 5.
6. Ak rodičia nedokážu dospieť k dohode o otázke rodičovských právacha a povinnostiach, aké sú alternatívne prostriedky riešenia sporu bez toho, že by sa obrátili na súd? 6.
7. Ak sa rodičia obrátia na súd, o akých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa môže sudca rozhodnúť? 7.
8. Ak súd zverí dieťa do výhradnej starostlivosti jedného z rodičov, znamená to, že tento rodič môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, že by predtým musel poradiť s druhým rodičom? 8.
9. Ak súd rozhodne, že dieťa bude zverené do opatery obidvom rodičom, čo to v praxi znamená? 9.
10. Na ktorý súd alebo orgán sa mám obrátiť, ak chcem podať žiadosť, ktorá sa týka rodičovských práv a povinností? Aké formálne náležitosti sa musia dodržať a ktoré doklady mám priložiť k mojej žiadosti? 10.
11. Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Dá sa použiť aj skrátené konanie? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania? 12.
13. Dá sa proti rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach odvolať? 13.
14. V určitých prípadoch bude možno nutné požiadať súd alebo iný orgán o výkon rozhodnutia vo veci rodičovských práv a povinností. Aký postup sa uplatňuje v takých prípadoch? 14.
15. Čo by som mal urobiť, aby bolo rozhodnutie vo veci rodičovských práv a povinností, ktoré vydal súd v inom členskom štáte, uznané a vykonané v Nemecku? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? 15.
16. Na ktorý súd by som sa mal obrátiť, ak chcem podať námietku voči rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? 16.
17. Aké právo sa uplatňuje v konaní o rodičovských právach a povinnostiach, ak dieťa alebo účastníci konania nežijú v Nemecku alebo sú štátnymi príslušníkmi rôznych štátov? 17.

 

1. Čo znamená právny termín „rodičovské práva a povinnosti“ v praxi? Aké sú práva a povinnosti držiteľa rodičovských práv a povinností?

Pod „rodičovskými právami a povinnosťami“ sa rozumejú všetky práva a povinnosti rodičov vo vzťahu k dieťaťu. Nevyhnutnou súčasťou rodičovských práv a povinností je rodičovská starostlivosť. Rodičia majú právo a povinnosť starať sa o svoje maloleté deti. Starostlivosť zahrnuje správu majetku dieťaťa a právne zastupovanie dieťaťa. Rodičovská zodpovednosť tiež vo vzťahu k deťom zahrnuje právo na styk s dieťaťom a vyživovaciu povinnosť.

2. Kto má zvyčajne rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu?

Rodičia majú právo na spoločnú starostlivosť o dieťa, ak:

 1. sa dieťa narodilo v manželskom zväzku;
 2. rodičia uzatvorili manželstvo po narodení dieťaťa;
 3. rodičia vyhlásia, že sú pripravení prevziať na seba spoločnú starostlivosť (vyhlásenie o starostlivosti).

Vyhlásenie o starostlivosti musí osvedčiť Úrad starostlivosti o mládež (Jugendamt) alebo notár. Ak rodičia neurobia vyhlásenie o starostlivosti a nie sú zosobášení, dieťa je vo výhradnej starostlivosti matky.

Podľa nemeckého práva sa styk obidvoch rodičov s dieťaťom považuje vo všeobecnosti za taký, ktorý je v najlepšom záujme dieťaťa a v dôsledku toho je tiež zaručené právo dieťaťa na styk s rodičmi. Obaja rodičia sú oprávnení a majú povinnosť udržiavať pravidelný styk s dieťaťom.

HoreHore

Právo na styk s dieťaťom dáva rodičom právo navštevovať dieťa a hovoriť s ním v pravidelných intervaloch. Styk s dieťaťom zahrňuje kontakt prostredníctvom listov a telefónu, ako aj osobný kontakt.

Vyživovacia povinnosť, ktorá je súčasťou práva na starostlivosť o dieťa, je povinnosťou obidvoch rodičov. Rodičia môžu sami rozhodovať o tom, ako sa budú starať o svoje deti, pokiaľ sú zosobášení. Môžu napríklad rozhodnúť o tom, že uspokojovanie základných potrieb dieťaťa bude mať podobu starostlivosti v rodinnom obydlí (strava a ubytovanie, ošatenie atď.).

Ak rodičia nežijú spolu, rodič, s ktorým dieťa býva, prispieva spravidla na uspokojovanie jeho základných potrieb tým, že sa o neho stará a vychováva ho. Nepredpokladá sa, že by mal platiť. Od druhého rodiča sa však vyžaduje, aby finančne prispieval.

3. Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní vykonávať rodičovské práva a povinnosti voči deťom, možno namiesto nich určiť inú osobu?

Ak rodičia nie sú schopní uplatňovať rodičovské práva a povinnosti alebo rodičia nemajú právo zastupovať maloleté dieťa alebo spravovať jeho majetok, ustanoví sa opatrovník. Ustanovenie opatrovníka sa uskutoční na základe súdneho príkazu opatrovníckeho súdu.

4. Ak sa rodičia rozvedú alebo rozídu, ako sa pre budúcnosť rieši otázka rodičovských práv a povinností?

Ak rodičia majú spoločné právo na starostlivosť o dieťa a rozídu sa, môžu toto spoločné právo na starostlivosť uplatňovať aj naďalej, bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú zosobášení.

HoreHore

Jeden z rodičov sa však môže obrátiť na rodinný súd so žiadosťou o zverenie dieťaťa do výhradnej starostlivosti. Súd vyhovie takej žiadosti, ak bude zrušenie spoločnej starostlivosti a prenos starostlivosti na jedného rodiča v najlepšom záujme dieťaťa.

Dokonca aj keď sa rodičia rozvedú, také rozhodnutie je možné vydať len na základe žiadosti jedného z rodičov. Pokiaľ sa žiadosť nepodá, rodičia sa aj naďalej podieľajú na starostlivosti spoločne.

5. Ak rodičia uzavrú dohodu o rodičovských právach a povinnostiach, aké formality musia dodržať, aby sa dohoda stala právne záväznou?

Spôsob, akým rodičia uplatňujú rodičovské práva a povinnosti, sa vo všeobecnosti ponecháva na vlastnom uvážení rodičov a nie je stanovený predpismi. Ak rodičia nežijú spolu, môžu sa obrátiť na Úrad starostlivosti o mládež, aby pre nich vypracoval vzájomne prijateľné riešenie, ako sa starať o ich deti. Toto riešenie môže slúžiť ako podklad pre rozhodovanie súdov o rodičovských právach a povinnostiach. Ak sa rodičia dohodnú, že v budúcnosti má byť nositeľom starostlivosti o dieťa len jeden z rodičov, môžu požiadať rodinný súd o vydanie súdneho príkazu.

Rodičia sa tiež môžu medzi sebou neformálne dohodnúť o právach na styk s dieťaťom. Ak sa taká dohoda uzavrie pred súdom, je takisto záväzná ako súdne rozhodnutie a ak ju súd schváli, v príslušných prípadoch je možný aj výkon súdneho rozhodnutia.

6. Ak rodičia nedokážu dospieť k dohode o otázke rodičovských právacha a povinnostiach, aké sú alternatívne prostriedky riešenia sporu bez toho, že by sa obrátili na súd?

Pokiaľ rodičia nie sú schopní vyriešiť svoje spory sami, môžu sa obrátiť na Úrad starostlivosti o mládež alebo na agentúru, ktorá sa zaoberá mladými ľuďmi. Rodičom poradia a pomôžu im dospieť k dohode. Databázu, ktorá obsahuje podrobné údaje o všetkých poradenských centrách, možno nájsť na internetovej adrese www.dajeb.de Deutsch. K dispozícii sú aj sprostredkovateľské služby, ktoré pomáhajú rodičom dospieť k mimosúdnej dohode. Viac informácií o sprostredkovaní v rodinných záležitostiach možno nájsť na internetovej adrese www.bafm-mediation.de Deutsch.

HoreHore

7. Ak sa rodičia obrátia na súd, o akých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa môže sudca rozhodnúť?

Sudca môže rozhodnúť o rodičovskej starostlivosti o dieťa, pravidlách styku s dieťaťom, vrátení dieťaťa a o vyživovacích povinnostiach. Súd tiež môže nariadiť akékoľvek opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na ochranu najlepších záujmov dieťaťa.

8. Ak súd zverí dieťa do výhradnej starostlivosti jedného z rodičov, znamená to, že tento rodič môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, že by predtým musel poradiť s druhým rodičom?

Áno. Rodič, ktorému nie je dieťa zverené do starostlivosti, nemá právo rozhodovať o záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa. Má však právo na styk s dieťaťom a môže od druhého rodiča požadovať informácie o osobnej situácii dieťaťa, pokiaľ možno preukázať oprávnený záujem.

9. Ak súd rozhodne, že dieťa bude zverené do opatery obidvom rodičom, čo to v praxi znamená?

Pokiaľ sa rodičia starajú o dieťa spoločne a žijú v spoločnej domácnosti, musia dospieť k vzájomnej dohode vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa starostlivosti o dieťa.

Pokiaľ rodičia nežijú v spoločnej domácnosti, musia dospieť k dohode výhradne v záležitostiach, ktoré predstavujú významný záujem pre dieťa. Rodič, u ktorého dieťa býva, má výhradné právo rozhodovať o záležitostiach týkajúcich sa každodenného života.

HoreHore

10. Na ktorý súd alebo orgán sa mám obrátiť, ak chcem podať žiadosť, ktorá sa týka rodičovských práv a povinností? Aké formálne náležitosti sa musia dodržať a ktoré doklady mám priložiť k mojej žiadosti?

Konania týkajúce sa zverenia do rodičovskej opatery (zodpovednosti) obvykle spadajú pod pôsobnosť rodinných súdov (oddelenia okresných súdov). Žiadosti možno zaevidovať v podateľni príslušného súdu alebo okresného súdu. Právnik musí zastupovať rodičov iba vo výnimočných prípadoch, napríklad v prípade žiadostí, ktoré sa prejednávajú v rámci rozvodového konania. Nie je možné povedať, ktoré dokumenty sa musia priložiť k žiadosti, pretože o tom, ktoré doklady sa v každom jednotlivom prípade vyžadujú, rozhodujú súdy.

Pokiaľ rodičia nie sú v čase, keď sa dieťa narodí, zosobášení, vyhlásenie o starostlivosti (v prípade spoločnej starostlivosti) môže overiť rodič alebo pracovník Úradu sociálnej starostlivosti o mládež.

11. Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Dá sa použiť aj skrátené konanie?

V konaniach týkajúcich sa rodičovskej zodpovednosti sa uplatňuje tzv. zásada vyšetrovania z úradnej moci (Amtsermittlung). Znamená to, že súd je oprávnený a povinný vykonať šetrenie s cieľom zistiť skutočnosti, na ktorých založí svoje rozhodnutie podľa úradného uváženia bez toho, že by sa musel spoliehať na to, že dotknuté strany mu predložia dôkazy, ktoré považuje za potrebné.

Predbežné opatrenia možno dosiahnuť v hlavnom konaní jednak tam, kde bola podaná samostatná žaloba, a jednak tam, kde už prebieha rozvodové konanie.

HoreHore

12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

Každý občan, ktorý nie je schopný uhradiť trovy konania alebo ich môže uhradiť len čiastočne alebo v splátkach v dôsledku jeho osobnej a ekonomickej situácie, môže požiadať o právnu pomoc, pokiaľ ide o konania na súde pre občianskoprávne spory. Je to podmienené tým, či má zamýšľaná žaloba alebo obhajoba dostatočnú nádej na úspech a nie je len obťažovaním súdov. Zámerom je zabezpečiť, aby aj ľudia s obmedzenými príjmami mali prístup na súdy. Právna pomoc sa vzťahuje – podľa príjmu žiadateľa – na úplnú alebo čiastočnú úhradu súdnych trov a honorár právnika.

13. Dá sa proti rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach odvolať?

Odvolania proti rozhodnutiam vo veci rodičovských práv a povinností možno podávať v hlavnom konaní. Nie je podstatné, či sa konanie začalo v súvislosti s rodičovskými právami a povinnosťami (v takom prípade možno podať v lehote opravný prostriedok), alebo sa pridruží k rozvodovému konaniu (pri ktorom sa možno odvolať).

V obidvoch prípadoch sa odvolania musia podať do jedného mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia.

O predbežné opatrenia je možné požiadať prostredníctvom priameho odvolania pri ústnom konaní. V takom prípade sa však odvolanie musí podať do dvoch týždňov. Predbežné opatrenia možno tiež zrušiť inými rozhodnutiami.

14. V určitých prípadoch bude možno nutné požiadať súd alebo iný orgán o výkon rozhodnutia vo veci rodičovských práv a povinností. Aký postup sa uplatňuje v takých prípadoch?

Dieťa nie je možné vrátiť – v súlade s právom na styk s dieťaťom – s použitím sily. V prípade, keď sa vrátenie dieťaťa rodičovi uskutoční na základe výkonu rozhodnutia, je dovolené, aby súdny vykonávateľ použil donucovacie opatrenia. Vo všeobecnosti súd musí vopred vydať upozornenie, že by sa mohla použiť sila alebo, že dotknutá osoba čelí uväzneniu, ak dieťa nevráti.

HoreHore

15. Čo by som mal urobiť, aby bolo rozhodnutie vo veci rodičovských práv a povinností, ktoré vydal súd v inom členskom štáte, uznané a vykonané v Nemecku? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach, ktoré sa prijali v inom členskom štáte, sa v Nemecku uznávajú v súlade s nariadením (ES) č. 1347/2000 bez zvláštneho postupu.

Skôr, ako môže byť rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach prijaté v inom členskom štáte vykonané v Nemecku, musí sa prehlásiť za vykonateľné podľa osobitného postupu v súlade s nariadením, to znamená prípustné na vykonanie v Nemecku. Musí sa podať žiadosť o súdny príkaz na vykonanie rozhodnutia. Táto žiadosť sa musí podať na miestnom rodinnom súde v súlade s nariadením o krajských súdoch. K žiadosti sa musí priložiť kópia rozhodnutia a osvedčenie zo súdu z členského štátu pôvodu. Príslušnú osobu nemusí zastupovať právnik. Rodinný súd prijme rozhodnutie v rámci konania začatého na podnet jednej strany bez ústneho vypočutia. Odvolania voči rozhodnutiam rodinných súdov sa musia podávať na krajských súdoch. Odvolania voči rozhodnutiam krajských súdov sa musia podávať na najvyššom spolkovom súde. Nariadenie (ES) č. 1347/2000 sa s účinnosťou od 1. marca 2005 nahrádza novým nariadením o rodičovskej zodpovednosti. V novom nariadení sa stanovuje, aby boli určité rozhodnutia o práve na styk s dieťaťom a rozsudky nariaďujúce vrátenie dieťaťa vykonané bez predošlého vyhlásenia o vykonaní.

16. Na ktorý súd by som sa mal obrátiť, ak chcem podať námietku voči rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Ak chcete podať námietku voči rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach, vo väčšine prípadov by ste sa mali obrátiť na rodinný súd krajského súdu, do ktorého príslušnosti spadá žiadateľ alebo dieťa podľa miesta bydliska.

17. Aké právo sa uplatňuje v konaní o rodičovských právach a povinnostiach, ak dieťa alebo účastníci konania nežijú v Nemecku alebo sú štátnymi príslušníkmi rôznych štátov?

Rodičovské práva a povinnosti sa upravujú právom, ktoré sa uplatňuje v mieste pobytu dieťaťa (článok 21 nemeckého úvodného zákona k občianskemu zákonníku (EGBGB)), pokiaľ sa neuplatňuje dohovor o ochrane maloletých z roku 1961.

« Rodičovské práva a povinnosti - Všeobecné informácie | Nemecko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 28-08-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo