Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Γονική μέριμνα > Γερµανία

Τελευταία ενημέρωση: 28-12-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Γονική μέριμνα - Γερµανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει στην πράξη η έννοια «γονική μέριμνα»; Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ασκούντος τη γονική μέριμνα; 1.
2. Γενικά ποιος ασκεί τη γονική μέριμνα ενός παιδιού; 2.
3. Δύναται να ανατεθεί η γονική μέριμνα σε κάποιο άλλο άτομο όταν οι γονείς δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ασκούν τη γονική μέριμνα των παιδιών τους; 3.
4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, πώς ρυθμίζεται η άσκηση της γονικής μέριμνας; 4.
5. Ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρούνται για να έχει νομική δεσμευτικότητα η συμφωνία των γονέων για τη γονική μέριμνα; 5.
6. Ποια εναλλακτικά μέσα επίλυσης των σχετικών διαφορών προσφέρονται, πέραν της προσφυγής στη Δικαιοσύνη, όταν οι γονείς δεν μπορούν να συμφωνήσουν γα τη γονική μέριμνα; 6.
7. Ποια θέματα αναφορικά με το παιδί δύνανται να ρυθμιστούν από το δικαστήριο όταν οι γονείς προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη; 7.
8. Όταν το δικαστήριο αποφασίζει να αναθέσει τη γονική μέριμνα στον έναν μόνο γονέα, μπορεί αυτός να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το παιδί χωρίς να διαβουλεύεται με τον άλλο γονέα; 8.
9. Τι σημαίνει στην πράξη η απόφαση του δικαστηρίου να αναθέσει τη γονική μέριμνα ενός παιδιού από κοινού στους γονείς του; 9.
10. Σε ποιο δικαστήριο ή σε ποια αρχή πρέπει να απευθύνω αίτηση σχετικά με τη γονική μέριμνα; Ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρηθούν και ποια έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν; 10.
11. Ποια διαδικασία εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις; Προβλέπεται κάποια επείγουσα διαδικασία; 11.
12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για να καλύψω τα έξοδα της διαδικασίας; 12.
13. Οι αποφάσεις γονικής μέριμνας υπόκεινται σε ένδικα μέσα; 13.
14. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να απευθυνθώ σε άλλο δικαστήριο ή σε άλλη αρχή για την εκτέλεση μιας απόφασης γονικής μέριμνας. Ποια διαδικασία εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις; 14.
15. Τι πρέπει να πράξω για να επιτύχω την αναγνώριση και εκτέλεση στη Γερμανία απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις; 15.
16. Σε ποιο δικαστήριο στη Γερμανία πρέπει να προσφύγω κατά της αναγνώρισης απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; 16.
17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στις διαδικασίες γονικής μέριμνας όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν στη Γερμανία ή έχουν διαφορετικές εθνικότητες; 17.

 

1. Τι σημαίνει στην πράξη η έννοια «γονική μέριμνα»; Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ασκούντος τη γονική μέριμνα;

Με τον όρο «γονική μέριμνα» νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των γονέων έναντι των τέκνων τους. Βασικό στοιχείο της γονικής μέριμνας είναι η επιμέλεια των τέκνων. Συγκεκριμένα, οι γονείς έχουν δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να φροντίζουν τα ανήλικα παιδιά τους. Η επιμέλεια των τέκνων συμπεριλαμβάνει τόσο την επιμέλεια του προσώπου και της περιουσίας του τέκνου όσο και τη νομική αντιπροσώπευσή του. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα επικοινωνίας και την υποχρέωση διατροφής των γονέων έναντι των τέκνων.

2. Γενικά ποιος ασκεί τη γονική μέριμνα ενός παιδιού;

Οι γονείς έχουν από κοινού δικαίωμα επιμέλειας ενός τέκνου στις εξής περιπτώσεις:

 1. όταν το τέκνο έχει γεννηθεί εντός γάμου·
 2. όταν οι γονείς τελούν μεταξύ τους γάμο μετά τη γέννηση του τέκνου·
 3. όταν οι γονείς δηλώνουν ότι επιθυμούν να αναλάβουν από κοινού την επιμέλεια («δήλωση περί επιμελείας»).

Οι δηλώσεις περί επιμελείας πρέπει να περιβληθούν επίσημο τύπο, πράγμα που μπορεί να γίνει είτε από την αρμόδια υπηρεσία πρόνοιας ανηλίκων είτε από συμβολαιογράφο. Εάν οι γονείς δεν προβούν σε δήλωση περί επιμελείας και δεν έχουν τελέσει μεταξύ τους γάμο, η επιμέλεια του τέκνου ασκείται αποκλειστικά από τη μητέρα.

Η γερμανική νομοθεσία στηρίζεται στην αρχή ότι η επικοινωνία του τέκνου και με τους δύο γονείς είναι κατά κανόνα επωφελής για το τέκνο και ως εκ τούτου διασφαλίζεται το δικαίωμα επικοινωνίας του τέκνου με τους γονείς του. Αντιστοίχως, έκαστος γονέας έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση επικοινωνίας με το τέκνο.

Το δικαίωμα επικοινωνίας επιτρέπει πρωτίστως στον γονέα να βλέπει το τέκνο και να συνομιλεί μαζί του ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η επικοινωνία αυτή, εκτός από τις προσωπικές συναντήσεις, περιλαμβάνει επίσης την επικοινωνία δι’ αλληλογραφίας και μέσω τηλεφώνου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η υποχρέωση προς παροχή διατροφής, η οποία καλύπτεται από το δικαίωμα επιμέλειας, βαρύνει αμφοτέρους τους γονείς. Όσο τα τέκνα είναι ανήλικα, οι γονείς δύνανται να αποφασίζουν οι ίδιοι τον ακριβή τρόπο εκπλήρωσης της συγκεκριμένης υποχρέωσης. Μπορούν, επί παραδείγματι, να αποφασίσουν ότι η διατροφή θα παρέχεται κατά βάση σε είδος στην οικία των γονέων (παροχή στέγης, τροφής, ένδυσης, κ.ο.κ.).

Αν οι γονείς ζουν χωριστά, ο γονέας με τον οποίο μεγαλώνει το τέκνο συνεισφέρει κατά κανόνα στη διατροφή του με τη φροντίδα και την ανατροφή που του παρέχει. Ο γονέας αυτός δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει κάποιο χρηματικό ποσό. Αντιθέτως, ο άλλος γονέας υποχρεούται να καταβάλλει διατροφή υπό μορφή χρημάτων.

3. Δύναται να ανατεθεί η γονική μέριμνα σε κάποιο άλλο άτομο όταν οι γονείς δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ασκούν τη γονική μέριμνα των παιδιών τους;

Όταν οι γονείς δεν είναι σε θέση να ασκήσουν την επιμέλεια του τέκνου ή όταν δεν έχουν δικαίωμα αντιπροσώπευσης ενός ανήλικου τέκνου ούτε για τα θέματα που αφορούν το πρόσωπο ούτε για εκείνα που σχετίζονται με την περιουσία, τότε γίνεται διορισμός επιτρόπου με απόφαση του δικαστηρίου επιτροπείας.

4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, πώς ρυθμίζεται η άσκηση της γονικής μέριμνας;

Αν οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια και χωρίσουν, η από κοινού άσκηση της επιμέλειας εξακολουθεί, χωρίς να έχει σημασία εάν υπάρχει ή όχι γάμος μεταξύ των γονέων.

Πάντως, ο ένας εκ των γονέων δύναται να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων με αντικείμενο την έκδοση απόφασης που θα ορίζει ότι στο εξής η επιμέλεια θα ασκείται από τον έναν μόνο γονέα. Κάθε αίτηση αυτής της μορφής γίνεται δεκτή εφόσον και στον βαθμό που το δικαστήριο κρίνει ότι η άρση της από κοινού άσκησης της επιμέλειας και η παραχώρηση του δικαιώματος επιμέλειας στον έναν γονέα εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο το συμφέρον του τέκνου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Και σε περίπτωση διαζυγίου, μία τέτοια απόφαση προϋποθέτει οπωσδήποτε αίτηση του ενός γονέα. Εφόσον δεν υπάρξει υποβολή αίτησης, η από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου παραμένει ως είχε.

5. Ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρούνται για να έχει νομική δεσμευτικότητα η συμφωνία των γονέων για τη γονική μέριμνα;

Κατά κανόνα, τα ακριβή χαρακτηριστικά της κοινής επιμέλειας αποφασίζονται ατύπως από τους ίδιους τους γονείς. Σε περίπτωση που οι γονείς ζουν χωριστά, μπορούν να ζητήσουν από την υπηρεσία πρόνοιας ανηλίκων να τους βοηθήσει να επεξεργασθούν μία αμοιβαία αποδεκτή ρύθμιση για την άσκηση της επιμέλειας του τέκνου. Μία τέτοια ρύθμιση είναι δυνατό να αποτελέσει στη συνέχεια τη βάση για την έκδοση δικαστικής απόφασης με αντικείμενο την επιμέλεια. Αν οι γονείς είναι σύμφωνοι μεταξύ τους ότι η επιμέλεια πρέπει μελλοντικώς να ασκείται μόνο από τον έναν γονέα, μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων.

Ακόμη, οι γονείς δύνανται να συμφωνήσουν ατύπως για το περιεχόμενο του δικαιώματος επικοινωνίας. Σε περίπτωση που μία συμφωνία αυτής της μορφής συνάπτεται ενώπιον δικαστηρίου, η ισχύς της είναι υποχρεωτική σαν να επρόκειτο για δικαστική απόφαση και χωρεί αναγκαστική εκτέλεση για την τήρησή της, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία έχει επικυρωθεί από δικαστήριο.

6. Ποια εναλλακτικά μέσα επίλυσης των σχετικών διαφορών προσφέρονται, πέραν της προσφυγής στη Δικαιοσύνη, όταν οι γονείς δεν μπορούν να συμφωνήσουν γα τη γονική μέριμνα;

Σε περίπτωση που οι γονείς αδυνατούν να επιλύσουν οι ίδιοι τις μεταξύ τους διαφορές, έχουν τη δυνατότητα να στραφούν στην υπηρεσία πρόνοιας ανηλίκων ή σε κάποιον φορέα οικειοθελούς παροχής αρωγής προς όφελος της νεολαίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι γονείς λαμβάνουν συμβουλές και υποστήριξη για την υπερπήδηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Κατάλογος όλων των φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι δημοσιευμένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dajeb.de Deutsch. Επιπλέον, μπορεί να επιχειρηθεί φιλικός διακανονισμός με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Περισσότερες πληροφορίες για την οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι δημοσιευμένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bafm-mediation.de Deutsch.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

7. Ποια θέματα αναφορικά με το παιδί δύνανται να ρυθμιστούν από το δικαστήριο όταν οι γονείς προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη;

Το δικαστήριο έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για τη γονική επιμέλεια ανηλίκου, για τις ρυθμίσεις που διέπουν την επικοινωνία με τον ανήλικο, για την παράδοση του ανηλίκου και για τις υποχρεώσεις διατροφής. Πέραν αυτού, το δικαστήριο δύναται να διατάξει παν μέτρο το οποίο είναι αναγκαίο προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε διακινδύνευση του συμφέροντος του παιδιού.

8. Όταν το δικαστήριο αποφασίζει να αναθέσει τη γονική μέριμνα στον έναν μόνο γονέα, μπορεί αυτός να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το παιδί χωρίς να διαβουλεύεται με τον άλλο γονέα;

Ναι. Ο γονέας που δεν μετέχει στην άσκηση της επιμέλειας δεν έχει ούτε δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τον ανήλικο. Παρόλα αυτά, του αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί, καθώς και η δυνατότητα να απαιτήσει από τον έτερο γονέα να τον ενημερώσει για προσωπικές περιστάσεις του παιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει σχετικό έννομο συμφέρον.

9. Τι σημαίνει στην πράξη η απόφαση του δικαστηρίου να αναθέσει τη γονική μέριμνα ενός παιδιού από κοινού στους γονείς του;

Αν οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου και συζούν, οφείλουν να καταλήγουν σε συναινετική ρύθμιση για κάθε θέμα το οποίο άπτεται της επιμέλειας του τέκνου.

Αν οι γονείς ζουν χωριστά, η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει μόνο για τις υποθέσεις που έχουν μεγάλη σημασία για το τέκνο. Για τα θέματα της καθημερινότητας αποκλειστικώς αρμόδιος να αποφασίζει είναι ο γονέας με τον οποίον κατοικεί ο ανήλικος.

10. Σε ποιο δικαστήριο ή σε ποια αρχή πρέπει να απευθύνω αίτηση σχετικά με τη γονική μέριμνα; Ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρηθούν και ποια έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν;

Για τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη γονική επιμέλεια (μέριμνα) αρμόδια είναι κανονικά τα δικαστήρια οικογενειακών υποθέσεων (Familiengerichte), τα οποία λειτουργούν ως τμήματα των ειρηνοδικείων (Amtsgerichte). Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου ή στη γραμματεία ενός ειρηνοδικείου. Η παράσταση διά δικηγόρου είναι υποχρεωτική μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. για αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου. Σχετικά με το ερώτημα εάν η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά, δεν είναι δυνατό να δοθεί απάντηση η οποία να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Το δικαστήριο διατάσσει την προσκόμιση ορισμένων εγγράφων ανάλογα με τα δεδομένα εκάστης υποθέσεως.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Σε περίπτωση που οι γονείς δεν έχουν τελέσει μεταξύ τους γάμο κατά τη γέννηση του τέκνου, οι δηλώσεις περί επιμέλειας (υπό την έννοια της από κοινού ανάληψης της επιμέλειας του ανηλίκου) μπορούν να περιβληθούν επίσημο τύπο από τον επιφορτισμένο με την έκδοση επίσημων εγγράφων υπάλληλο της υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων.

11. Ποια διαδικασία εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις; Προβλέπεται κάποια επείγουσα διαδικασία;

Για τις διαδικασίες που έχουν ως αντικείμενο τη γονική μέριμνα ισχύει η «αρχή της αυτεπάγγελτης εξακρίβωσης των πραγματικών περιστατικών», η οποία έχει την έννοια ότι το δικαστήριο έχει την εξουσία αλλά και το καθήκον να υποβάλει στην εύορκο κρίση του τα πραγματικά περιστατικά στα οποία πρόκειται να στηρίξει την απόφασή του και δεν δεσμεύεται από τις αιτήσεις προς διεξαγωγή αποδείξεων των διαδίκων, αλλά δύναται να διατάξει την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων που θεωρεί απαραίτητα το ίδιο.

Στο πλαίσιο τέτοιων εκκρεμών (κύριων) δικών χωρεί η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, και μάλιστα τόσο στο πλαίσιο αυτοτελούς κίνησης διαδικασίας όσο και στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου.

12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για να καλύψω τα έξοδα της διαδικασίας;

Κάθε πολίτης ο οποίος εξαιτίας των προσωπικών ή οικονομικών του περιστάσεων δεν μπορεί να επωμισθεί το κόστος προσφυγής στη Δικαιοσύνη ή μπορεί να το επωμισθεί μόνο εν μέρει ή με δόσεις μπορεί, μεταξύ άλλων, να ζητήσει νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) για διαδικασίες ενώπιον των αστικών δικαστηρίων. Προϋπόθεση για την αποδοχή ενός τέτοιου αιτήματος είναι να έχει η σκοπούμενη νομική διεκδίκηση ή υπεράσπιση εύλογες πιθανότητες επιτυχίας και να μη φαίνεται κακόβουλη. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στα δικαστήρια και για άτομα με περιορισμένο εισόδημα. Η νομική συνδρομή καλύπτει, αναλόγως του ύψους του εισοδήματος του δικαιούχου, το σύνολο ή ένα μέρος των δικαστικών εξόδων που βαρύνουν τον συγκεκριμένο διάδικο, καθώς και την αμοιβή του συνηγόρου του.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

13. Οι αποφάσεις γονικής μέριμνας υπόκεινται σε ένδικα μέσα;

Χωρεί έφεση κατά δικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις που έχουν ως κύριο αντικείμενο τη γονική επιμέλεια/μέριμνα. Εν προκειμένω δεν έχει σημασία αν η διαδικασία κινείται αυτοτελώς (οπότε επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής εντός συγκεκριμένης προθεσμίας) ή αν αποτελεί παρεπόμενο ζήτημα σε σχέση με τη διαδικασία διαζυγίου (οπότε χωρεί έφεση).

Τόσο η προσφυγή όσο και η έφεση πρέπει να ασκηθούν εντός μηνός από την επίδοση/κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης.

Οι αποφάσεις περί ασφαλιστικών μέτρων μπορούν να προσβληθούν, εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων, με άμεση προσφυγή εφόσον έχουν ληφθεί με προφορική διαδικασία. Εξάλλου, τα ασφαλιστικά μέτρα παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν αφ’ ης στιγμής τεθούν σε ισχύ άλλες ρυθμίσεις για το ίδιο θέμα.

14. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να απευθυνθώ σε άλλο δικαστήριο ή σε άλλη αρχή για την εκτέλεση μιας απόφασης γονικής μέριμνας. Ποια διαδικασία εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις;

Η παράδοση ενός παιδιού με σκοπό την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας δεν είναι δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο εξαναγκασμού έναντι του παιδιού. Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για την περίπτωση κατά την οποία είναι υποχρεωτική η επιστροφή του ανηλίκου στον έναν γονέα. Σε μια τέτοια περίπτωση, επιτρέπεται η άσκηση καταναγκασμού από τον δικαστικό κλητήρα.

Πάντως, κανονικά απαιτείται προηγούμενη δικαστική προειδοποίηση για την επιβολή του μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης ή (ενδεχομένως) της προσωποκράτησης προκειμένου να εξασφαλισθεί η παράδοση ενός φυσικού προσώπου.

15. Τι πρέπει να πράξω για να επιτύχω την αναγνώριση και εκτέλεση στη Γερμανία απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις;

Οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε ένα κράτος μέλος σχετικά με τη γονική μέριμνα αναγνωρίζονται στη Γερμανία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Για να είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση στη Γερμανία μίας δικαστικής απόφασης περί γονικής μέριμνας που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει προηγουμένως η απόφαση να έχει κηρυχθεί εκτελεστή βάσει του ρηθέντος κανονισμού μέσω ειδικής διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η επιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης στην ημεδαπή με σκοπό τη συμμόρφωση προς την απόφαση. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται αίτηση για την έκδοση διαταγής αναγκαστικής εκτέλεσης. Η αίτηση υποβάλλεται στο δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων που είναι κατά τόπον αρμόδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού κανονισμού και εδρεύει στην περιοχή αρμοδιότητας του εφετείου (Oberlandesgericht). Στην αίτηση επισυνάπτεται υποχρεωτικά αντίγραφο της απόφασης καθώς και έγγραφη βεβαίωση του δικαστηρίου του κράτους μέλους στο οποίο εξεδόθη η εκάστοτε απόφαση. Δεν είναι υποχρεωτική εν προκειμένω η αντιπροσώπευση από συνήγορο. Το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων αποφασίζει με βάση διαδικασία η οποία επισπεύδεται από τον έναν μόνο διάδικο και χωρίς να πραγματοποιηθεί ακρόαση των μερών. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου οικογενειακών υποθέσεων χωρεί έφεση ενώπιον του εφετείου. Κατά της απόφασης του εφετείου χωρεί αναίρεση ενώπιον του ανώτατου ομοσπονδιακού δικαστηρίου (Bundesgerichtshof).

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 αντικαταστάθηκε την 1η Μαρτίου 2005 από νέο κανονισμό περί γονικής μέριμνας, ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς προηγούμενη κήρυξη εκτελεστότητας προκειμένου για ορισμένες αποφάσεις οι οποίες αναφέρονται στο δικαίωμα της επικοινωνίας, καθώς και για ορισμένες αποφάσεις με τις οποίες διατάσσεται η απόδοση ενός ανηλίκου.

16. Σε ποιο δικαστήριο στη Γερμανία πρέπει να προσφύγω κατά της αναγνώρισης απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους;

Γενικά, για την προσβολή της ισχύος μιας απόφασης περί γονικής μέριμνας αρμόδιο είναι το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων της έδρας του εφετείου εντός των ορίων αρμοδιότητας του οποίου κατοικεί ο καθ’ ου ή ο ανήλικος στον οποίον αναφέρεται η συγκεκριμένη απόφαση.

17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στις διαδικασίες γονικής μέριμνας όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν στη Γερμανία ή έχουν διαφορετικές εθνικότητες;

Η γονική μέριμνα διέπεται από το δίκαιο που ισχύει στον τόπο συνήθους κατοικίας του τέκνου (άρθρο 21 του γερμανικού νόμου EGBGB), με την επιφύλαξη της συμφωνίας περί προστασίας ανηλίκων του 1961.

« Γονική μέριμνα - Γενικές Πληροφορίες | Γερµανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 28-12-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο