Európska komisia > EJS > Rodičovské práva a povinnosti

Posledná úprava: 02-03-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rodičovské práva a povinnosti - Všeobecné informácie

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Starostlivosť o deti

Všetky deti potrebujú, aby sa o ne niekto staral a aby ich opatroval. Vo väčšine prípadov sú za to zodpovední rodičia detí. Z tohto dôvodu sa na označenie povinností a práv starostlivosti o dieťa používa termín „rodičovské práva a povinnosti“.

Koncept „rodičovských práv a povinností“ zahŕňa povinnosti a práva v súvislosti so starostlivosťou o osobu a majetok dieťaťa. Toto zahŕňa zodpovednosť za zabezpečenie prístrešku, jedla a oblečenia pre dieťa ako aj zodpovednosť za výchovu dieťaťa. Zahŕňa to povinnosť starať sa o majetok dieťaťa, ak nejaký vlastní. Zahŕňa to takisto právo právne zastupovať dieťa.

Osoby s rodičovskými právami a povinnosťami môžu byť označené ako „držitelia rodičovských práv a povinností“. Vo väčšine prípadov majú túto zodpovednosť rodičia. Ak sú však rodičia zosnulí alebo už neschopní alebo nie sú oprávnení starať sa o svoje dieťa, môže byť na zastupovanie dieťaťa vymenovaný opatrovník. Opatrovník môže byť príbuzný, tretia osoba alebo inštitúcia.

Kým rodičia žijú spolu, obyčajne vykonávajú rodičovské práva a povinnosti voči svojim deťom spoločne podľa zákona. Ak sa však rodičia rozvedú alebo rozídu, musia sa rozhodnúť, ako budú tieto práva a povinnosti vykonávané v budúcnosti. Rodičia sa môžu rozhodnúť, že dieťa bude žiť striedavo s oboma rodičmi alebo s jedným rodičom. V neskôr uvedenom prípade má druhý rodič obyčajne právo navštevovať dieťa v určitom čase. Rodičia môžu rozhodnúť o týchto záležitostiach vzájomnou dohodou alebo prostredníctvom súdu.

Pri využití súdu tento rozhodne, ktorý rodič má mať opatrovnícke práva na dieťa. Držiteľ opatrovníctva rozhodne, okrem iného, kde bude dieťa žiť. Súd môže rozhodnúť tak, že dieťa bude zverené do opatery obom rodičom (spoločné opatrovníctvo) alebo že bude zverené do opatery jednému rodičovi (výlučné opatrovníctvo). Keď je jednému rodičovi udelené výlučné opatrovníctvo, druhému rodičovi sa často udelí právo vidieť dieťa v určitých časových úsekoch (práva na styk s dieťaťom alebo práva navštevovania).

Pravidlá o opatrovníctve a práva na styk s dieťaťom sú v jednotlivých členských štátoch rôzne. Kliknutím na vlajky členských štátov môžete získať informácie o právnych úpravách jednotlivých štátov v tejto oblasti.

V určitých prípadoch môže byť nevyhnutné získať rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach uznané a vymožené v inom členskom štáte. Od 1. marca 2001 stanovuje pravidlá pre túto oblasť nariadenie Rady. Existuje takisto návrh Komisie z 3. marca 2002, ktorého predmetom sú rodičovské práva a povinnosti. Informácie o týchto záležitostiach nájdete, ak kliknete na ikonu „právo Spoločenstva“.

Existuje niekoľko medzinárodných dohovorov o rodičovských právach a povinnostiach.

Informácie o tejto záležitosti nájdete, ak kliknete na ikonu „medzinárodné právo“.

HoreHore

Posledná úprava: 02-03-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo