Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Γονική μέριμνα

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Γονική μέριμνα - Γενικές Πληροφορίες

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Φροντίδα για τα παιδιά

Όλα τα παιδιά χρειάζονται προσοχή και φροντίδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπεύθυνοι γι' αυτό είναι οι γονείς των παιδιών. Γι' αυτό, χρησιμοποιείται ο όρος "γονική μέριμνα" για να περιγραφούν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα που συνδέονται με τη φροντίδα για ένα παιδί.

Η έννοια της "γονικής μέριμνας" καλύπτει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα φροντίδας για το πρόσωπο και την περιουσία ενός παιδιού. Περιλαμβάνει την ευθύνη να εξασφαλιστεί ότι το παιδί διαθέτει στέγη, τροφή και ρουχισμό, καθώς και την ευθύνη για την ανατροφή του. Περιλαμβάνει επίσης την ευθύνη της φροντίδας για την περιουσία του παιδιού, αν υπάρχει, καθώς και το δικαίωμα νομικής εκπροσώπησης του παιδιού.

Τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα παιδιού αναφέρονται ως "δικαιούχοι γονικής μέριμνας". Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ευθύνη αυτή ανατίθεται στους γονείς του παιδιού. Εντούτοις, αν οι γονείς έχουν αποβιώσει ή δεν είναι πλέον σε θέση ή δεν τους επιτρέπεται να φροντίσουν το παιδί τους, μπορεί να οριστεί επίτροπος ο οποίος εκπροσωπεί το παιδί. Ο επίτροπος μπορεί να είναι συγγενής, τρίτος ή ίδρυμα.

Εφόσον οι γονείς ζουν μαζί, συνήθως ασκούν οι ίδιοι τη γονική μέριμνα του παδιού τους από κοινού σύμφωνα με το νόμο. Εντούτοις, σε περίπτωση διαζυγίου ή χωρισμού των γονέων, παρουσιάζεται η ανάγκη να αποφασιστεί πώς θα ασκηθεί η ευθύνη αυτή στο μέλλον. Οι γονείς μπορεί να αποφασίσουν ότι το παιδί θα ζει εναλλάξ και με τους δύο γονείς ή με ένα μόνο γονέα. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, ο άλλος γονέας έχει συνήθως το δικαίωμα να επισκέπτεται το παιδί σε ορισμένα χρονικά διαστήματα. Οι γονείς μπορούν να αποφασίσουν αυτά τα θέματα με αμοιβαία συμφωνία ή με προσφυγή στο δικαστήριο.

Το δικαστήριο στο οποίο παραπέμπεται το θέμα αποφασίζει ποιος γονέας θα ασκεί το δικαίωμα επιμέλειας του παιδιού. Ο γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια αποφασίζει, μεταξύ άλλων, πού θα ζει το παιδί. Το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την επιμέλεια του παιδιού και στους δύο γονείς (κοινή επιμέλεια) ή σε έναν από τους δύο (αποκλειστική επιμέλεια). Αν η επιμέλεια ανατεθεί αποκλειστικά σε έναν γονέα, συνήθως παρέχεται στον άλλο γονέα το δικαίωμα να βλέπει το παιδί κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων (δικαίωμα επικοινωνίας ή επίσκεψης).

Οι κανόνες σχετικά με την επιμέλεια και το δικαίωμα επικοινωνίας διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Για πληροφορίες σχετικά με τις συναφείς εθνικές νομοθεσίες, κάντε κλικ στις σημαίες των κρατών μελών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια απόφαση σε διαφορά γονικής μέριμνας ενδέχεται να χρειάζεται να αναγνωριστεί και να εκτελεστεί σε άλλο κράτος μέλος. Από την 1η Μαϊου 2001, το θέμα αυτό ρυθμίζεται από κανονισμό του Συμβουλίου. Για το θέμα της γονικής μέριμνας υπάρχει επίσης πρόταση της Επιτροπής με ημερομηνία 3 Μαϊου 2002. Για σχετικές πληροφορίες, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Κοινοτικό δίκαιο".

Το θέμα της γονικής μέριμνας αποτελεί αντικείμενο διαφόρων διεθνών συμβάσεων.
Για σχετικές πληροφορίες, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Διεθνές δίκαιο".


Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο