Европейска комисия > ЕСМ > Родителска отговорност

Последна актуализация: 14-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Родителска отговорност - Обща информация

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Грижи за децата

Всички деца се нуждаят от отглеждане и грижи. В повечето случаи родителите им носят отговорността за това. Ето защо терминът „родителска отговорност“ се използва за описване на задълженията и правата при отглеждането на дете.

Понятието „родителска отговорност“ покрива задълженията и правата, свързани с поемане на грижи за личността и собствеността на детето. Това включва отговорност за осигуряване на подслон, храна и дрехи на детето, както и отговорността за отглеждането на самото дете. Тя включва и отговорността за опазване на собствеността на детето, ако има такава, а също и правото за представляване на детето пред закона.

Лицата, притежаващи родителска отговорност за детето, могат да бъдат разглеждани като „титуляри на родителска отговорност“. В повечето случаи родителите на детето носят тази отговорност. Ако родителите са починали или не са в състояние или упълномощени да носят отговорност за своето дете, следва да бъде определен настойник, които да представлява детето. Настойникът може да бъде роднина, трето лице или институция.

Докато родителите живеят заедно, те обикновено упражняват съвместно родителска отговорност върху своите деца по закон. Ако обаче родителите се разведат или разделят, те трябва да решат как да бъде упражнявана тази отговорност в бъдеще. Родителите могат да решат детето да живее поред с двамата родители или само с единия. Във втория случай обикновено другият родител, получава правото да посещава детето в определени периоди. Родителите могат да решат тези въпроси по взаимно съгласие или чрез съдебна процедура.

НагореНагоре

В случаите, в които се прибягва до съд, той взема решение кой родител ще получи родителските права върху детето. Едно от нещата които носителят на родителските права решава, е мястото, където ще живее детето. Съдът може да вземе решение и двамата родители да получат родителски права върху детето (съвместни родителски права) или те да се поемат само от единия родител (родителски права на единия). Когато единият родител получи родителски права, на другия често се присъжда правото да се среща с детето на определени периоди от време (права на достъп или права на посещение).

Правилата за родителски права и за правата за достъп са различни в държавите-членки. Щракнете върху флага на съответната държава-членка, за да получите информация за съответното национално законодателство.

В определени случаи се налага да се получи съдебно решение за родителска отговорност, което се признава и прилага в друга държава-членка. Считано от 1и март 2001 г., правилата по този въпрос се определят от регламент на Съвета. Съществува и препоръка на Комисията от 3 май 2002 г. във връзка с родителската отговорност.  За повече информация за нея щракнете върху иконата „Законодателство на Общността“.

Съществуват и редица международни конвенции, свързани с родителската отговорност.

За повече информация по този въпрос щракнете с мишката върху иконата „Международно законодателство“.

НагореНагоре

Последна актуализация: 14-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство