Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > Frankrike

Senaste uppdatering: 20-10-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Frankrike

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar? 1.
2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn? 2.
3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe? 3.
4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden? 4.
5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande? 5.
6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol? 6.
7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller barnet? 7.
8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern? 8.
9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken? 9.
10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas? 10.
11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 12.
13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar? 13.
14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan? 14.
15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Frankrike? Hur handläggs frågan i sådana fall? 15.
16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätt mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Hur handläggs frågan? 16.
17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Frankrike eller om de har olika medborgarskap? 17.

 

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar?

Alla bestämmelser om föräldraansvar återfinns oberoende av föräldrarnas ställning i civillagen (Code civil) under en och samma rubrik om föräldramyndighet (autorité parentale). Föräldramyndighet definieras som alla de rättigheter och skyldigheter som fadern och modern har gentemot ett underårigt barn och som syftar till barnets bästa.

Föräldrarna är skyldiga att skydda barnets säkerhet, hälsa och moral, sörja för barnets utbildning och låta barnet utvecklas med respekt för barnet som person. Båda föräldrarna ska bidra till barnets underhåll och utbildning i förhållande till sina respektive resurser.

2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn?

Föräldramyndigheten utövas gemensamt av båda föräldrarna, oberoende av om de är gifta eller inte, eller om de lever tillsammans eller åtskilda, förutsatt att föräldraskapet har fastställts för båda föräldrarna före barnets ettårsdag.

I annat fall utövar den förälder för vilken föräldraskapet fastställts föräldramyndigheten ensam. Föräldrarna kan dock utöva föräldramyndigheten gemensamt om de lägger fram en gemensam förklaring till kanslichefen vid den övre underrätten i tvistemål (tribunal de grande instance) eller om beslut meddelats av familjedomstol.

3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe?

Domstolen kan i undantagsfall, om barnets bästa kräver det, besluta att anförtro barnet i en utomstående persons vård, helst en släkting.

Till börjanTill början

Om barnet är i fara kan hjälp med barnets uppfostran beordras. Eftersom barnet så långt det är möjligt bör få vara kvar i sin vanliga omgivning, kan det vid behov anförtros åt den andra föräldern, en släkting, en betrodd tredje man eller en särskild inrättning.

Om en av föräldrarna avlider eller fråntas sin föräldramyndighet, utövar den andra föräldern i princip föräldramyndigheten ensam. Om det varken finns en far eller en mor som kan utöva föräldramyndigheten får förmyndare utses.

4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden?

Om föräldrarna separerar påverkar detta inte föräldramyndigheten. Föräldramyndigheten utövas även i fortsättningen gemensamt, utom om barnets bästa kräver att föräldramyndigheten anförtros endast en av föräldrarna.

Villkoren för utövande av föräldramyndigheten, barnets boende (växelvis hos båda föräldrarna eller endast hos den ena föräldern) samt underhållsbidragets belopp och utbetalningen av det kan fastställas i ett avtal mellan föräldrarna eller, i annat fall, genom domstolsbeslut.

5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande?

Om makar eller sambor separerar behöver de inte vända sig till domstol. Föräldrarna kan själva komma överens om barnens framtid i ett avtal eller också kan de lämna avtalet till domstol för godkännande.

Även vid äktenskapsskillnad kan föräldrarna lämna in ett avtal till domstol för godkännande.

Till börjanTill början

I båda fallen gäller att domstolen ska godkänna avtalet, utom om den konstaterar att avtalet inte tillräckligt beaktar barnets bästa, eller att föräldrarna inte har ingått avtalet i samförstånd.

6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol?

Om parterna inte kan komma överens, försöker domstolen få dem att förlikas. I syfte att göra det lättare för föräldrarna att enas om hur föräldramyndigheten ska utövas kan domstolen besluta om medling, förutsatt att föräldrarna samtycker till detta.

Domstolen kan också beordra parterna att träffa en familjemedlare för att de ska få information om medlingens syfte och hur den går till.

7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller barnet?

Familjedomstolen har behörighet att avgöra alla frågor som rör barnets boende, underhållsbidraget och rent generellt alla tvister mellan föräldrarna som rör utövandet av föräldramyndigheten (val av skola, val av religion, barnets hälsa etc.).

Domstolen får vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att barnets kontakt med båda föräldrarna upprätthålls och får bland annat besluta att det i föräldrarnas pass ska skrivas in att det är förbjudet att föra bort barnet från Frankrike utan tillstånd från båda föräldrarna.

När det gäller utomäktenskapliga barn beslutar domstolen om barnets efternamn, om föräldrarna inte kan komma överens.

8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern?

Om domstolen anförtror hela föräldramyndigheten åt en av föräldrarna, har den andra föräldern umgängesrätt och rätt att ha barnet boende hos sig, om det inte finns tungt vägande skäl mot detta. Den andra föräldern behåller dessutom rättigheten och skyldigheten att övervaka barnets underhåll och utbildning och måste underrättas vid viktiga val som rör barnets liv, t.ex. val av skola, val av religion eller ändring av barnets efternamn.

Till börjanTill början

Om den ena av föräldrarna flyttar och detta medför att villkoren för utövande av föräldramyndigheten ändras, ska denna förälder underrätta den andra föräldern i förväg i tillräckligt god tid

9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken?

Gemensamt utövande av föräldramyndigheten förutsätter att föräldrarna fattar beslut som rör barnet tillsammans. För att underlätta det dagliga livet utgår lagen dock ifrån att en förälder, när denne ensam fattar vardagliga beslut inom ramen för sin föräldramyndighet, handlar med den andra förälderns samtycke. Vad som menas med vardagligt beslut framgår av rättspraxis. Till exempel har beslut om ofarliga kirurgiska ingrepp och om att skriva in barnet i en förälders pass ansetts vara vardagliga beslut.

I viktiga frågor krävs dock uttryckligt samtycke från båda föräldrarna.

10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas?

Ansökningar om föräldramyndighet avgörs av familjedomstolen vid den övre underrätten i tvistemål.

Om det inte rör sig om ett mål om äktenskapsskillnad, lämnar man helt enkelt en ansökan till domstolen utan medverkan av advokat. Ansökan bör innehålla uppgift om syftet med ansökan och en kort beskrivning av skälen till ansökan. Till ansökan ska bifogas styrkande handlingar såsom intyg eller andra handlingar.

11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål?

Domstolen beslutar utan vidare formaliteter om parternas respektive ansökningar.

Till börjanTill början

I brådskande mål kan även en stämningsansökan göras till familjedomstolen. Då måste en stämningsman användas.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Rättshjälp kan beviljas om den som ansöker om rättshjälp har inkomster under en viss nivå (se ”Rättshjälp i Frankrike”).

13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar?

Ett beslut kan överklagas inom två veckor räknat från den dag då beslutet meddelades.

14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan?

 • Om verkställighetssvårigheterna gäller betalning av underhållsbidrag för barn, se faktabladet om underhållsskyldighet (fråga 12 och framåt).
 • Om verkställighetssvårigheterna gäller formerna för barnets boende, t.ex. att umgängesrätt som fastställts i avtal eller genom domstolsbeslut inte respekteras, kan en förälder göra en anmälan om att han eller hon inte får träffa barnet till polisen eller gendarmeriet, eller vända sig direkt till allmänna åklagaren vid den övre underrätten i tvistemål.

15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Frankrike? Hur handläggs frågan i sådana fall?

Sådana domstolsbeslut erkänns i princip automatiskt, men om verkställighetsåtgärder är nödvändiga måste talan väckas vid den övre underrätten i tvistemål för att ett beslut som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat ska kunna fastställas vara verkställbart i Frankrike (begäran om verkställighet). Hur handläggningen går till beror på vid vilken tidpunkt domstolsbeslutet i fråga fattades.

Till börjanTill början

Om domstolsbeslutet har meddelats till följd av en talan i domstol som väckts före den 1 mars 2001 och har meddelats i samband med äktenskapsskillnad, tillämpas den s.k. Bryssel II-förordningen av den 27 november 2003. Då tillämpas ett förenklat verkställighetsförfarande. Det inleds efter ansökan hos ordföranden för den övre underrätten i tvistemål. Handläggningen går snabbt eftersom det inte krävs att motparten yttrar sig.

Om domstolsbeslutet har meddelats till följd av en talan som är kopplad till äktenskapsskillnad och som väckts före den 1 mars 2001, eller om förfarandet ifråga inte avser äktenskapsskillnad, tillämpas det traditionella förfarandet för verkställighet (s.k. exekvaturförfarande). Det inleds genom stämningsansökan till ordföranden för den övre underrätten i tvistemål.

Behörig är den domstol inom vars geografiska behörighetsområde svaranden är bosatt. Om svaranden inte har hemvist eller är bosatt i Frankrike får käranden vända sig till en domstol som han eller hon själv väljer, förutsatt att den iakttar kraven på god rättskipning.

16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätt mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Hur handläggs frågan?

För att motsätta sig erkännande av ett sådant domstolsbeslut kan talan om ogiltighet väckas vid den övre underrätten i tvistemål. Ett fastställande om ogiltighet gör det möjligt att motsätta sig en senare ansökan från den andra parten om att ett beslut som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat ska förklaras vara verkställbart i Frankrike (begäran om verkställighet). Om talan däremot ogillas innebär detta att verkställighet kan ske.

Handläggningen sker på samma sätt som vid ansökan om att ett beslut meddelat av en domstol i en annan medlemsstat ska förklaras vara verkställbart (talan om verkställighet).

17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Frankrike eller om de har olika medborgarskap?

Haagkonventionen av den 5 oktober 1961 är tillämplig på barn som har hemvist i Frankrike eller i en stat som är part till denna konvention. I konventionen fastställs att när det gäller föräldraauktoritet som är fastställd i lag ska lagen i det land där det underåriga barnet är medborgare tillämpas. När det gäller åtgärder för att skydda barnet ska lagen i det land där det underåriga barnet har hemvist eller där det är medborgare tillämpas.

Då Haagkonventionen inte är tillämplig tillämpas vanligen den lag som gäller för äktenskapet, om barnet är fött inom äktenskapet, och lagen i det land där barnet är medborgare, om det är ett utomäktenskapligt barn.

Ytterligare information

« Föräldraansvar - Allmän information | Frankrike - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 20-10-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket