Evropska komisija > EPM > Starševska odgovornost > Francija

Zadnja sprememba: 20-10-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Starševska odgovornost - Francija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni v praksi pojem "starševska odgovornost"? Katere pravice in dolžnosti ima nosilec starševske odgovornosti? 1.
2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost do otroka? 2.
3. Ali se lahko v primeru, da so starši nesposobni izvajati starševsko odgovornost do svojih otrok ali to odgovornost zavračajo, namesto njih imenuje druga oseba? 3.
4. Kako se odloči o načinu izvajanja starševske odgovornosti v prihodnosti, če se starša ločita ali razvežeta? 4.
5. Katere formalnosti je treba upoštevati, da je sporazum, ki ga starša skleneta o vprašanju starševske odgovornosti veljaven? 5.
6. Katera so druga možna sredstva reševanja spora poleg pravnih sredstev, če starša ne dosežeta soglasja o vprašanju starševske odgovornosti? 6.
7. O katerih vprašanjih glede otroka lahko sodnik odloča, v primeru da starša začneta sodni postopek? 7.
8. Če sodišče določi skrbništvo nad otrokom samo enemu roditelju, ali to pomeni, da se lahko ta roditelj odloča o vseh vprašanjih glede otroka brez predhodnega posvetovanja z drugim? 8.
9. Kaj pomeni v praksi, če sodišče odloči skrbništvo nad otrokom obema staršema? 9.
10. Kateremu sodišču (ali drugemu organu) je treba predložiti zahtevo v zvezi s starševsko odgovornostjo? Katere formalnosti moramo upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k prošnji? 10.
11. Kateri postopek se uporablja v tem primeru? Ali obstaja hitri postopek? 11.
12. Ali lahko dobim pravno pomoč, ki bi pokrivala stroške postopka? 12.
13. Ali se lahko pritožim na odločbo o starševski odgovornosti?  13.
14. V določenih primerih je lahko potrebno, da sodišče uveljavi izvajanje odločbe o starševski odgovornosti. Kateremu sodišču je treba predložiti zadevo in kateri postopek se uporablja v tem primeru? 14.
15. Kaj moram storiti, da bi se odločba sodišča o starševski odgovornosti, izdana v drugi državi članici Evropske unije, priznala in uveljavila v Franciji? Kateri postopek se uporablja? 15.
16. Kateremu sodišču moram predložiti zadevo, če želim izpodbijati priznavanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče druge države članice, v drugi državi članici Evropske unije? Kateri postopek se uporablja? 16.
17. Katero pravo uporablja sodišče v postopku starševske odgovornosti, kjer otrok ali udeležene stranke ne bivajo v Franciji ali so različnih narodnosti? 17.

 

1. Kaj pomeni v praksi pojem "starševska odgovornost"? Katere pravice in dolžnosti ima nosilec starševske odgovornosti?

Pravila v zvezi s starševsko odgovornostjo, ne glede na njeno stanje, so v civilnem pravu združena pod nazivom, ki se nanaša na starševsko avtoriteto. Ta je določena kot skupek pravic in dolžnosti očeta in matere v času mladoletnosti otroka, katerih cilj so otrokove koristi.

Naloga staršev je, da skrbijo za otrokov varnost, zdravje in nravnost ter da zagotavljajo njegovo vzgojo in razvoj ob upoštevanju njegove osebe. Vsak od staršev mora prispevati k preživljanju in izobraževanju otroka sorazmerno s svojimi sredstvi in sredstvi drugega starša.

2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost do otroka?

Starševsko avtoriteto izvajata oba starša skupaj, ne glede na to, ali sta poročena ali ne, ali živita skupaj ali ločeno, ko je bilo ugotovljeno starševstvo z vsakim od njiju pred prvim otrokovim rojstnim dnevom.

V drugih primerih starševsko avtoriteto izvaja samo roditelj, s katerim je bilo ugotovljeno starševstvo. Lahko pa jo vseeno izvajata skupaj, če dasta skupno izjavo staršev pred glavnim sodnim tajnikom Okrožnega sodišča ali če pridobita odločbo sodnika za družinske zadeve.

3. Ali se lahko v primeru, da so starši nesposobni izvajati starševsko odgovornost do svojih otrok ali to odgovornost zavračajo, namesto njih imenuje druga oseba?

Sodnik lahko izjemoma, če to zahteva otrokova korist, določi, da bo otroka zaupal tretjemu, ki ga prednostno izbere med njegovim sorodstvom.

Na vrh straniNa vrh strani

Kadar je otrok v nevarnosti, se lahko odredi ukrep vzgojne pomoči. Če mora otrok, kadar je to le mogoče, ostati v svojem družinskem okolju, ga lahko v nujnem primeru zaupajo drugemu roditelju, družinskemu članu ali tretjemu, ki je vreden zaupanja ali usposobljeni ustanovi.

Če eden od staršev umre ali se mu odvzame izvajanje starševske avtoritete, jo načeloma drugi sam izvaja. Če ni več niti očeta niti matere, ki bi izvajala starševsko avtoriteto, je treba pričeti s postopkom skrbništva.

4. Kako se odloči o načinu izvajanja starševske odgovornosti v prihodnosti, če se starša ločita ali razvežeta?

Ločitev staršev ne vpliva na pravila spreminjanja starševske avtoritete. Starševsko avtoriteto še naprej izvajata oba starša, razen če otrokova korist narekuje, da se izvajanje le-te zaupa enemu od staršev.

Pravila izvajanja starševske avtoritete, določanja o kraju otrokovega prebivališča (izmenično pri vsakem od staršev ali samo pri enem izmed njiju) in o znesku ter obliki prispevka k preživljanju in izobraževanju otroka so lahko predmet sporazuma med staršema, oziroma če tega ni, predmet sodne odločbe.

5. Katere formalnosti je treba upoštevati, da je sporazum, ki ga starša skleneta o vprašanju starševske odgovornosti veljaven?

V primeru dejanske (de facto) ločitve med zakoncema ali izven zakonskima partnerjema ni potrebno posredovanje sodnika. Starši lahko uredijo posledice ločitve na njihove otroke samo z medsebojnim sporazumom ali s sodnijsko potrjenim sporazumom.

Na vrh straniNa vrh strani

Tudi v primeru razveze lahko starši vložijo sporazum v sodnijsko potrditev.

V obeh primerih sodnik potrdi ta sporazum, razen če ugotovi, da ne ščiti otrokovih koristi v zadostni meri, ali da starši niso dali svobodno svojega pristanka.

6. Katera so druga možna sredstva reševanja spora poleg pravnih sredstev, če starša ne dosežeta soglasja o vprašanju starševske odgovornosti?

V primeru nesoglasja med strankama si sodnik prizadeva doseči njuno spravo. Da bi lažje dosegel soglasje glede izvajanja starševske avtoritete, lahko odredi ukrep poravnave/sprave, ne glede na njuno soglasje.

Strankama lahko tudi odredi, da se sestaneta z družinskim posrednikom, da ju seznani s tem ukrepom in njegovim potekom.

7. O katerih vprašanjih glede otroka lahko sodnik odloča, v primeru da starša začneta sodni postopek?

Sodnik za družinske zadeve je pristojen za urejanje vseh vprašanj v zvezi s pravili odločanja o kraju otrokovega prebivališča, prispevka k njegovemu preživljanju in izobraževanju in na splošno za vse spore med starši, ki se nanašajo na izvajanje starševske avtoritete (vpis na izobraževalne ustanove, izbira vere, zdravje otroka itd.)

Sodnik lahko sprejme tudi vse ukrepe, ki jamčijo za ohranjanje otrokovih vezi z vsakim od staršev in lahko odredi, da se v potni list staršev vpiše prepoved izhoda otroka iz francoskega ozemlja brez dovoljenja obeh staršev.

Ob nesoglasju glede otrokovega priimka pri nezakonskih otrocih o spremembi priimka odloča sodnik.

8. Če sodišče določi skrbništvo nad otrokom samo enemu roditelju, ali to pomeni, da se lahko ta roditelj odloča o vseh vprašanjih glede otroka brez predhodnega posvetovanja z drugim?

Kadar sodnik zaupa skrbništvo nad otrokom samo enemu roditelju, ima drugi pravico do obiskovanja otroka in do nastanitve na drugem naslovu, razen v primeru resnih razlogov proti. Poleg tega obdrži pravico in dolžnost nadzirati preživljanje in vzgojo otroka in biti seznanjen z njegovimi pomembnimi življenjskimi odločitvami, kot so šolska usmeritev, izbira vere, prošnja za spremembo otrokovega priimka itd.

Na vrh straniNa vrh strani

V primeru selitve enega od staršev, ki posledično vpliva na spremembo izvajanja starševske avtoritete, mora ta roditelj o tem predhodno in v dejanskem času obvestiti drugega roditelja.

9. Kaj pomeni v praksi, če sodišče odloči skrbništvo nad otrokom obema staršema?

Skupno izvajanje starševske avtoritete predvideva, da starša skupaj sprejemata odločitve, vezane na njunega otroka. Da pa bi vseeno poenostavili njuno vsakdanje življenje, pa se po zakonu šteje, da kadar eden od staršev sam izvrši običajno dejanje starševske avtoritete, ravna v soglasju z drugim. Določitev običajnega dejanja izvira iz sodne prakse. Tako lahko na primer kot takšno dejanje štejemo manjši kirurški poseg, vpis otroka v potni list enega od staršev ipd.

Nasprotno pa je za pomembnejša dejanja potrebno izrecno soglasje obeh staršev.

10. Kateremu sodišču (ali drugemu organu) je treba predložiti zahtevo v zvezi s starševsko odgovornostjo? Katere formalnosti moramo upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k prošnji?

Za prošnje v zvezi s starševsko odgovornostjo je pristojen sodnik za družinske zadeve, to je sodnik na okrožnem sodišču, pooblaščen za to funkcijo.

Zadevo se mu načeloma predloži z enostavno prošnjo, pri kateri posredovanje odvetnika ni obvezno, in to izven ločitvenega postopka. V prošnji je treba navesti zadevo in na kratko povzeti njene utemeljitve. Priloži se ji dokazila, kot so izjave ali druge dokumente, ki se nanašajo na prošnjo.

11. Kateri postopek se uporablja v tem primeru? Ali obstaja hitri postopek?

Sodnik odloča brez formalnosti o posameznih prošnjah strank.

Na vrh straniNa vrh strani

Sodniku za družinske zadeve lahko zadevo predložite tudi v obliki začasne razsodbe s pozivom pred sodišče, ki pa predvideva posredovanje sodnega izvršitelja.

12. Ali lahko dobim pravno pomoč, ki bi pokrivala stroške postopka?

Pravna pomoč se lahko dodeli, če so sredstva prosilca nižja od mejne vrednosti (glej „Pravna pomoč – Francija“)

13. Ali se lahko pritožim na odločbo o starševski odgovornosti? 

Lahko se pritožite v roku štirinajstih dni od vročitve odločbe.

14. V določenih primerih je lahko potrebno, da sodišče uveljavi izvajanje odločbe o starševski odgovornosti. Kateremu sodišču je treba predložiti zadevo in kateri postopek se uporablja v tem primeru?

 • Če težava izvajanja zadeva plačilo prispevka za preživljanje in izobraževanje otroka glej teme, ki se nanašajo na preživnine (12. člen in odstavki v nadaljevanju).
 • Če neizvajanje zadeva pravila nastanitve otroka, kot na primer neupoštevanje pravic do obiskovanja, določenih s sporazumom ali sodno odločbo (=non-représentation) se lahko roditelj pritoži na policijo ali orožniško postajo, ali se obrne neposredno na državnega tožilca pri okrožnem sodišču.

15. Kaj moram storiti, da bi se odločba sodišča o starševski odgovornosti, izdana v drugi državi članici Evropske unije, priznala in uveljavila v Franciji? Kateri postopek se uporablja?

Te odločbe se načeloma pravnomočno priznavajo, vendar kadar je potreben ukrep prisilne izvršbe, je treba zadevo predložiti na Okrožno sodišče, da odločbo, ki jo je izdalo sodišče druge države članice, proglasi kot izvršno/pravnomočno tudi v Franciji (ukrep en exequatur). Postopek se razlikuje glede na datum zadevne odločbe.

Na vrh straniNa vrh strani

Če odločba izvira iz sodnega postopka, začetega pred 1. marcem 2001, in je bila izdana v okviru ločitvenega postopka, se uporablja tako imenovana „Uredba Bruselj II“ z dne 27. novembra 2003. Postopek exequatur je poenostavljen. Gre za postopek na prošnjo, vloženo predsedniku Okrožnega sodišča. Postopek je hiter, ker na njem ni nasprotne stranke.

Če odločba izvira iz sodnega postopka, vezanega na ločitev, ki se je začel pred 1. marcem 2001, ali če postopek ni v okviru ločitvenega postopka, se uporablja klasičen postopek exequatur. Ta se uvede s pozivom k predsedniku Okrožnega sodišča.

Pristojno sodišče se določi glede na prebivališče obtoženca. Če ta nima stalnega prebivališča v Franciji, lahko prosilec predloži zadevo sodišču po svojem izboru, če to upošteva zahteve dobrega vodenja sodnih zadev.

16. Kateremu sodišču moram predložiti zadevo, če želim izpodbijati priznavanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče druge države članice, v drugi državi članici Evropske unije? Kateri postopek se uporablja?

Za izpodbijanje uveljavitve takšne odločbe se lahko uvede ukrep o nezmožnosti izpodbijanja pri Okrožnem sodišču. Odločba o nezmožnosti izpodbijanja omogoča nasprotovati naknadni prošnji druge stranke, ki želi v Franciji dati izvršilno moč odločbi, ki jo je izdalo sodišče druge države članice (prošnja za exequatur) (obratno, če se zavrne, to velja kot exequatur).

Postopek je enak tistemu, ki se uporablja pri prošnjah za proglasitev izvršilne moči odločbe, izdane na sodišču druge države članice (ukrepi en exequatur).

17. Katero pravo uporablja sodišče v postopku starševske odgovornosti, kjer otrok ali udeležene stranke ne bivajo v Franciji ali so različnih narodnosti?

Haaška konvencija z dne 5. oktobra 1961 English - français se uporablja za vse otroke, ki imajo prebivališče v Franciji ali državi podpisnici te konvencije. Po tej konvenciji je pravo, ki se uporablja v zvezi s pravnomočno pravico odnosov avtoritete pravo države, katere narodnosti je mladoletnik. V zvezi z ukrepi zaščite se uporablja ali pravo države, v kateri ima mladoletnik običajno prebivališče ali pravo države, katere narodnosti je.

Razen primerov, ki podležejo uporabi haaške konvencije, se običajno uporablja pravo države, kjer sta se starša poročila, če gre za zakonskega otroka, ali države, katere narodnosti je otrok, če gre za nezakonskega otroka.

Nadaljnje informacije

 • spletna stran Ministère de la Justice français
 • Légifrance français: osnove francoskega prava

« Starševska odgovornost - Splošne informacije | Francija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 20-10-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo