Európska komisia > EJS > Rodičovské práva a povinnosti > Francúzsko

Posledná úprava: 20-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rodičovské práva a povinnosti - Francúzsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená v praxi pojem „rodičovská zodpovednosť“? Aké sú práva o povinnosti osoby, ktorá má rodičovskú zodpovednosť? 1.
2. Kto má vo všeobecnosti rodičovskú zodpovednosť voči dieťaťu? 2.
3. Ak rodičia nemôžu alebo nemajú záujem vykonávať rodičovskú zodpovednosť voči svojim deťom, môže sa určiť iná osoba, ktorá ju bude vykonávať namiesto nich? 3.
4. Ak sa rodičia rozvedú alebo nebudú žiť spolu, ako sa pre budúcnosť určia pravidlá rodičovskej zodpovednosti? 4.
5. Ak rodičia uzavrú dohodu o úprave rodičovskej zodpovednosti, aké formálne požiadavky musia splniť, aby dohoda bola pre nich záväzná? 5.
6. Ak sa rodičia nedohodnú vo veci rodičovskej zodpovednosti, aké alternatívne prostriedky na vyriešenie sporu majú k dispozícii, aby sa nemuseli obrátiť na súd? 6.
7. Ak sa rodičia obrátia na súd, o akých otázkach týkajúcich sa dieťaťa môže sudca rozhodnúť? 7.
8. Ak súd rozhodne o zverení dieťaťa do výlučnej osobnej starostlivosti jedného z rodičov, znamená to, že tento rodič môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, aby sa najprv musel poradiť s druhým rodičom? 8.
9. Ak sa súd rozhodne zveriť dieťa do spoločnej osobnej starostlivosti rodičov, čo to v praxi znamená? 9.
10. Na ktorý súd (alebo iný orgán) sa podáva návrh na úpravu rodičovskej zodpovednosti? Aké formálne požiadavky treba splniť a aké doklady treba k návrhu doložiť? 10.
11. Aké konanie sa uplatňuje v týchto prípadoch? Existuje možnosť skráteného konania? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc? 12.
13. Existuje možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti? 13.
14. V určitých prípadoch môže byť nutné obrátiť sa na súd alebo na iný orgán za účelom výkonu rozhodnutia vo veci rodičovskej zodpovednosti. Aké konanie sa uplatňuje v týchto prípadoch? 14.
15. Čo musím urobiť, aby som vo Francúzsku dosiahol uznanie a výkon rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti, ktoré vyniesol súd inej krajiny Európskej únie? Aké konanie sa uplatňuje v týchto prípadoch? 15.
16. Na ktorý súd vo Francúzsku treba podať odvolanie proti uznaniu rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti, ktoré vyniesol súd inej krajiny Európskej únie? Aké konanie sa uplatňuje v týchto prípadoch? 16.
17. Aké právo uplatňuje súd v konaní vo veci rodičovskej zodpovednosti, keď dieťa alebo strany nemajú bydlisko vo Francúzsku alebo majú rozdielne štátne občianstvo? 17.

 

1. Čo znamená v praxi pojem „rodičovská zodpovednosť“? Aké sú práva o povinnosti osoby, ktorá má rodičovskú zodpovednosť?

Pravidlá týkajúce sa rodičovskej zodpovednosti bez ohľadu na situáciu sú zhrnuté v občianskom zákonníku v časti týkajúcej sa rodičovskej zodpovednosti. Rodičovská zodpovednosť je definovaná ako súhrn práv a povinností otca a matky k maloletému dieťaťu, ktorých účelom je chrániť záujmy dieťaťa.

Rodičia majú povinnosť chrániť dieťa z hľadiska jeho bezpečnosti, zdravia a morálky, zabezpečovať jeho výchovu a umožňovať jeho vývin s rešpektom voči jeho osobe. Každý z rodičov musí prispievať na výživu a výchovu dieťaťa v pomere zodpovedajúcom jeho finančným zdrojom a finančným zdrojom druhého rodiča.

2. Kto má vo všeobecnosti rodičovskú zodpovednosť voči dieťaťu?

Rodičovskú zodpovednosť vykonávajú spoločne obaja rodičia bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zosobášení, či žijú spolu alebo oddelene, ak sa preukázal ich príbuzenský vzťah k dieťaťu do prvého roku dieťaťa.

V ostatných prípadoch vykonáva rodičovskú autoritu iba ten rodič, ktorého príbuzenský vzťah s dieťaťom sa preukázal. Rodičovskú autoritu však môžu vykonávať spoločne obaja rodičia na základe spoločného vyhlásenia pred vedúcim kancelárie prvostupňového súdu alebo na základe rozhodnutia sudcu pre rodinné záležitosti.

3. Ak rodičia nemôžu alebo nemajú záujem vykonávať rodičovskú zodpovednosť voči svojim deťom, môže sa určiť iná osoba, ktorá ju bude vykonávať namiesto nich?

Sudca môže vo výnimočných prípadoch, ak je to potrebné v záujme dieťaťa, rozhodnúť o zverení dieťaťa tretej osobe, pričom uprednostní predovšetkým príbuzného dieťaťa

HoreHore

Ak je výchova dieťaťa ohrozená, môže súd nariadiť výchovné opatrenie. Ak dieťa musí byť podľa možnosti vychovávané vo svojom rodinnom prostredí, v prípade nutnosti môže byť zverené druhému rodičovi, niektorému členovi rodiny alebo tretej dôveryhodnej osobe alebo špeciálnemu zariadeniu.

Ak niektorý z rodičov zomrie alebo je pozbavený výkonu rodičovskej autority, vykonáva rodičovskú autoritu v zásade druhý rodič. Ak rodičovskú autoritu nemôže vykonávať ani jeden z rodičov, ustanoví sa poručníctvo.

4. Ak sa rodičia rozvedú alebo nebudú žiť spolu, ako sa pre budúcnosť určia pravidlá rodičovskej zodpovednosti?

Ak rodičia žijú oddelene, nemá to žiadny vplyv na výkon ich rodičovskej autority. Rodičovskú autoritu vykonávajú naďalej obaja rodičia spoločne, ak nie je v záujme dieťaťa potrebné zveriť výkon rodičovskej autority iba jednému rodičovi.

Podmienky výkonu rodičovskej autority, miesta bydliska dieťaťa (striedavo v mieste bydliska jedného i druhého rodiča alebo v mieste bydliska iba jedného rodiča), ako aj výška a forma príspevku na výživu a výchovu dieťaťa, môžu byť predmetom dohody medzi rodičmi, alebo súdneho rozhodnutia.

5. Ak rodičia uzavrú dohodu o úprave rodičovskej zodpovednosti, aké formálne požiadavky musia splniť, aby dohoda bola pre nich záväzná?

V prípade rozluky de facto medzi manželmi alebo medzi druhom a družkou nie je potrebná intervencia sudcu. Rodičia sú oprávnení upraviť dôsledky ich rozluky vo vzťahu k svojim deťom púhou dohodou, alebo dohodu môžu predložiť na schválenie sudcovi.

HoreHore

V prípade rozvodu môžu rodičia predložiť dohodu na schválenie sudcovi.

V oboch prípadoch sudca túto dohodu schváli, ak neskonštatuje, že dohoda nechráni dostatočne záujem dieťaťa alebo že súhlas rodičov nebol daný bez nátlaku.

6. Ak sa rodičia nedohodnú vo veci rodičovskej zodpovednosti, aké alternatívne prostriedky na vyriešenie sporu majú k dispozícii, aby sa nemuseli obrátiť na súd?

V prípade sporu medzi stranami sa sudca pokúsi o dosiahnutie zmieru medzi stranami. V snahe poskytnúť rodičom pomoc, aby sa dohodli o zmierlivom výkone rodičovskej autority, môže so súhlasom rodičov nariadiť mediačné opatrenie.

Sudca môže zároveň nariadiť sporiacim sa stranám, aby sa stretli s mediátorom pre rodinné záležitosti, aby ich poinformoval o predmete a priebehu tohto opatrenia.

7. Ak sa rodičia obrátia na súd, o akých otázkach týkajúcich sa dieťaťa môže sudca rozhodnúť?

Sudca pre rodinné záležitosti je príslušný riešiť všetky otázky týkajúce sa miesta bydliska dieťaťa, príspevku na výživu a výchovu dieťaťa a vo všeobecnosti akéhokoľvek sporu medzi rodičmi, ktorého predmetom je výkon rodičovskej autority (zápis do školy, voľba náboženstva, zdravie dieťaťa …).

Sudca môže zároveň môže urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie styku každého z rodičov s dieťaťom a predovšetkým nariadiť zapísanie do pasu rodičov zákaz opustenia spolu s dieťaťom francúzskeho územia bez súhlasu oboch rodičov.

HoreHore

O zmene priezviska vlastných detí rodičov rozhodne sudca, ak sa neurčí dohodou rodičov.

8. Ak súd rozhodne o zverení dieťaťa do výlučnej osobnej starostlivosti jedného z rodičov, znamená to, že tento rodič môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, aby sa najprv musel poradiť s druhým rodičom?

Keď súd zverí dieťa do výlučnej osobnej starostlivosti jednému rodičovi, druhý rodič má právo dieťa navštevovať a brať si ho k sebe, s výnimkou závažných prípadov. Okrem toho si zachováva právo a povinnosť dohliadať na starostlivosť o dieťa a jeho výchovu a musí byť informovaný o významných veciach týkajúcich sa života dieťaťa ako výberu školy, voľby náboženstva, žiadosti o zmene priezviska dieťaťa, atď.

Ak má niektorý z rodičov v úmysle presťahovať sa a zmena bydliska bude mať za následok zmenu podmienok výkonu rodičovskej autority, tento rodič o tom musí informovať druhého rodiča vopred a včas.

9. Ak sa súd rozhodne zveriť dieťa do spoločnej osobnej starostlivosti rodičov, čo to v praxi znamená?

Predpokladom spoločného výkonu rodičovskej autority je, že rodičia budú spoločne prijímať rozhodnutia týkajúce sa ich dieťaťa. S cieľom uľahčiť im bežný každodenný život zákon ustanovuje, že keď niektorý z rodičov vykonáva obvyklý úkon v rámci rodičovskej autority sám, má sa za to, že koná so súhlasom druhého rodiča. Definícia obvyklého úkonu je vecou judikatúry. Za takýto obvyklý úkon sa pokladá chirurgické odstránenie nezhubného nádoru, zapísanie dieťaťa do pasu jedného z rodičov …

HoreHore

Naopak k významným úkonom je nutný výslovný súhlas oboch rodičov.

10. Na ktorý súd (alebo iný orgán) sa podáva návrh na úpravu rodičovskej zodpovednosti? Aké formálne požiadavky treba splniť a aké doklady treba k návrhu doložiť?

Súdne podania týkajúce sa rodičovskej autority patria do príslušnosti sudcu pre rodinné záležitosti, teda sudcu prvoištančného súdu splnomocneného na túto funkciu.

Na tohto sudcu sa navrhovateľ obracia v zásade a mimo rozvodového konania formou púheho žalobného návrhu, pričom nemusí byť zastupovaný právnym zástupcom. Návrh musí obsahovať predmet žiadosti a stručný opis dôvodov podania návrhu. Musí byť doložená dokladmi ako osvedčeniami alebo akýmkoľvek dokladom týkajúcim sa návrhu.

11. Aké konanie sa uplatňuje v týchto prípadoch? Existuje možnosť skráteného konania?

O návrhoch týkajúcich sa jednotlivých strán sudca rozhodne bez toho, aby bolo potrebné splniť nejaké formálne požiadavky.

Sudca pre rodinné záležitosti môže rozhodnúť aj v skrátenom konaní formou súdneho príkazu, ktorého predpokladom je intervencia súdneho vykonávateľa.

12. Môžem získať právnu pomoc?

Právna pomoc sa môže poskytnúť vtedy, keď osoba, ktorá žiada o pomoc, má prostriedky v sume nižšej než určitý strop (porovnaj „Aide judiciaire - France“ (Právna pomoc – Francúzsko)).

13. Existuje možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti?

Proti tomuto rozhodnutiu sa dá odvolať do pätnástich dní od dátumu jeho doručenia.

HoreHore

14. V určitých prípadoch môže byť nutné obrátiť sa na súd alebo na iný orgán za účelom výkonu rozhodnutia vo veci rodičovskej zodpovednosti. Aké konanie sa uplatňuje v týchto prípadoch?

 • Ak sa problém s výkonom týka úhrady príspevku na výživu a výchovu dieťaťa, pozri tému créances alimentaires (pohľadávky výživného)(ods. 12 a nasl.)).
 • Ak sa neplnenie povinnosti týka podmienok, za kých si rodič môže dieťa brávať k sebe, ako napríklad rešpektovania práv navštevovať dieťa určených dohodou alebo súdnym rozhodnutím, rodič má možnosť podať žalobu na nevydanie dieťaťa na polícii alebo na žandárskej stanici, alebo sa priamo obrátiť na prokurátora republiky u prvostupňového súdu.

15. Čo musím urobiť, aby som vo Francúzsku dosiahol uznanie a výkon rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti, ktoré vyniesol súd inej krajiny Európskej únie? Aké konanie sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Takéto súdne rozhodnutia sú v zásade právoplatne uznávané, ale keď je potrebné opatrenie na nútený výkon rozhodnutia, treba na prvostupňový súd podať návrh na vyhlásenie vo Francúzsku vykonateľnosti súdneho rozhodnutia vyneseného súdom iného členského štátu (návrh na vyhlásenie vykonateľnosti cudzozemského súdneho rozhodnutia). Konanie sa prispôsobí dátumu predmetného súdneho rozhodnutia.

Ak ide o súdne rozhodnutie vo veci žaloby podanej pred 1. marcom 2001 a vynesené v rozvodovom konaní, uplatňuje sa tzv. „Bruselské nariadenie II“ z 27. novembra 2003. Konanie exequatur je zjednodušené. Je to konanie na základe žaloby podanej na prvostupňový súd: toto konanie je rýchle, pretože nie je kontradiktórne.

HoreHore

Ak ide o súdne rozhodnutie vo veci žaloby súvisiacej s rozvodom a podanej pred 1. marcom 2001, alebo ak konanie neprebieha na základe žaloby o rozvod, uplatňuje sa klasické konanie vo veci uznania vykonateľnosti cudzozemského súdneho rozhodnutia. Konanie sa začne predvolaním k predsedovi prvostupňového súdu.

Územne príslušným súdom je súd v mieste bydliska odporcu. Ak odporca nemá domicil alebo bydlisko vo Francúzsku, navrhovateľ je oprávnený podať žalobu na súd, ktorý si sám zvolí, ak tento súd spĺňa požiadavky dobrého zabezpečovania spravodlivosti.

16. Na ktorý súd vo Francúzsku treba podať odvolanie proti uznaniu rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti, ktoré vyniesol súd inej krajiny Európskej únie? Aké konanie sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Odvolanie proti uznaniu takéhoto rozhodnutia sa môže podať formou žaloby na nenamietateľnosť na prvostupňový súd. Súdne rozhodnutie vo veci nenamietateľnosti umožňuje odporovať neskoršiemu návrhu druhej strany na vyhlásenie vykonateľnosti vo Francúzsku rozhodnutia súdu iného členského štátu (návrh na vyhlásenie vykonateľnosti cudzozemského súdneho rozhodnutia) (naopak, zamietnutie odvolania znamená potvrdenie vykonateľnosti cudzozemského súdneho rozhodnutia).

V takomto prípade sa uplatňuje rovnaké konanie ako pri návrhoch, ktorých účelom je dosiahnuť vyhlásenie vykonateľnosti rozhodnutia súdu iného členského štátu (žaloby na vykonateľnosť cudzozemského súdneho rozhodnutia).

17. Aké právo uplatňuje súd v konaní vo veci rodičovskej zodpovednosti, keď dieťa alebo strany nemajú bydlisko vo Francúzsku alebo majú rozdielne štátne občianstvo?

Haagský dohovor z 5. októbra 1961 English - français sa uplatňuje na všetky deti, ktoré majú bydlisko vo Francúzsku alebo v štáte, ktorý pristúpil k tomuto dohovoru. Ustanovuje, že čo sa týka vzťahov autority, uplatniteľným zákonom je zákon krajiny, ktorej občianstvo maloleté dieťa má. Čo sa týka ochranných opatrení, uplatniteľným zákonom je zákon krajiny, v ktorej má maloleté dieťa obvyklé bydlisko, alebo zákon krajiny, ktorej občianstvo má maloleté dieťa.

Okrem prípadov, v ktorých sa uplatňuje Haagský dohovor, platí obvykle zákon o manželstve, ak ide o manželské dieťa, a zákon o štátnom občianstve, ak ide o nemanželské dieťa.

Bližšie informácie

 • Internetová stránka ministerstva spravodlivosti Ministère de la Justice français
 • Légifrance français: základné informácie o francúzskom práve

« Rodičovské práva a povinnosti - Všeobecné informácie | Francúzsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 20-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo