Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Γονική μέριμνα > Γαλλία

Τελευταία ενημέρωση: 30-10-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Γονική μέριμνα - Γαλλία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει ο όρος "γονική μέριμνα" από πρακτική άποψη; Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα; 1.
2. Κατά γενικό κανόνα, ποιος ασκεί τη γονική μέριμνα επί ανηλίκου; 2.
3. Αν οι γονείς δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα επί των τέκνων τους, μπορεί να διοριστεί άλλο πρόσωπο στη θέση τους; 3.
4. Αν οι γονείς πάρουν διαζύγιο ή χωρίσουν, πώς ρυθμίζεται το θέμα της γονικής μέριμνας για το μέλλον; 4.
5. Αν οι γονείς συνάψουν συμφωνία για το θέμα της γονικής μέριμνας, ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρηθούν ώστε η συμφωνία να είναι ισχυρή; 5.
6. Αν οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία για το θέμα της γονικής μέριμνας, ποιοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης της διαφοράς προβλέπονται, εκτός από την προσφυγή στη δικαιοσύνη; 6.
7. Αν οι γονείς προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ποια ζητήματα που αφορούν το τέκνο μπορεί να ρυθμίσει ο δικαστής; 7.
8. Αν το δικαστήριο αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου αποκλειστικά στον ένα γονέα, σημαίνει αυτό ότι ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια μπορεί να αποφασίσει για όλα τα θέματα που αφορούν το τέκνο, χωρίς να ζητήσει προηγουμένως τη γνώμη του άλλου γονέα; 8.
9. Αν το δικαστήριο αναθέσει την επιμέλεια τέκνου και στους δύο γονείς από κοινού, τι σημαίνει αυτό πρακτικά; 9.
10. Σε ποιο δικαστήριο (ή άλλη αρχή) πρέπει να στραφώ αν θέλω να καταθέσω αίτηση σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρηθούν και ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου; 10.
11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις; Προβλέπεται κάποια επείγουσα διαδικασία; 11.
12. Μπορώ να τύχω του ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη της δαπάνης της διαδικασίας; 12.
13. Είναι δυνατόν να ασκηθεί ένδικο μέσο κατά απόφασης για τη γονική μέριμνα; 13.
14. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί προσφυγή σε δικαστήριο για την εκτέλεση απόφασης σχετικά με τη γονική μέριμνα. Σε ποιο δικαστήριο πρέπει να στραφώ στην περίπτωση αυτή και ποια διαδικασία ακολουθείται; 14.
15. Τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω την αναγνώριση και εκτέλεση στη Γαλλία απόφασης για τη γονική μέριμνα που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία ακολουθείται; 15.
16. Σε ποιο δικαστήριο πρέπει να στραφώ για να αντιταχθώ στην αναγνώριση απόφασης για τη γονική μέριμνα που έχει εκδοθεί από δικαστήριο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος μέλος; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις; 16.
17. Ποιο δίκαιο εφαρμόζει το δικαστήριο κατά την εκδίκαση υποθέσεων γονικής μέριμνας όταν το τέκνο ή οι διάδικοι δεν ζουν στη Γαλλία ή έχουν διαφορετικές εθνικότητες; 17.

 

1. Τι σημαίνει ο όρος "γονική μέριμνα" από πρακτική άποψη; Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα;

Οι κανόνες σχετικά με τις ευθύνες των γονέων, όποια και αν είναι η κατάστασή τους, είναι συγκεντρωμένοι, στο εσωτερικό του αστικού κώδικα, στο κεφάλαιο που αφορά τη γονική εξουσία. Η γονική εξουσία ορίζεται ως ένα σύνολο δικαιωμάτων και καθηκόντων που ασκεί ο πατέρας και η μητέρα εφόσον το τέκνο είναι ανήλικο, με απώτερο σκοπό το συμφέρον του τέκνου

Οι γονείς υπέχουν το καθήκον να προστατεύουν το τέκνο από άποψη ασφάλειας, υγείας και χρηστών ηθών, να εξασφαλίζουν την εκπαίδευσή του και να καθιστούν δυνατή την ανάπτυξή του με το σεβασμό που οφείλεται στο πρόσωπό του
Κάθε γονέας οφείλει να συνεισφέρει στη συντήρηση και την εκπαίδευση του τέκνου ανάλογα με τους πόρους του και τους πόρους του άλλου γονέα

2. Κατά γενικό κανόνα, ποιος ασκεί τη γονική μέριμνα επί ανηλίκου;

Η γονική εξουσία ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς, ανεξαρτήτως του αν είναι παντρεμένοι ή όχι, αν ζουν μαζί ή χωριστά, εφόσον έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη σχέσης γονέα-τέκνου πριν συμπληρώσει το τέκνο το πρώτο έτος ηλικίας.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ο γονέας του οποίου η σχέση με το τέκνο έχει διαπιστωθεί ασκεί μόνος τη γονική εξουσία. Ωστόσο, η γονική εξουσία μπορεί να ασκείται από κοινού μετά από κοινή δήλωση των γονέων ενώπιον του προϊσταμένου της γραμματείας του tribunal de grande instance ή μετά από απόφαση του δικαστή οικογενειακών υποθέσεων.

3. Αν οι γονείς δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα επί των τέκνων τους, μπορεί να διοριστεί άλλο πρόσωπο στη θέση τους;

Ο δικαστής μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν το απαιτεί το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει να αναθέσει το τέκνο σε τρίτο, κατά προτίμηση συγγενή

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αν το τέκνο διατρέχει κίνδυνο, μπορεί να διαταχθεί μέτρο εκπαιδευτικής βοήθειας. Παρόλο που το τέκνο πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να παραμένει στο οικογενειακό του περιβάλλον, σε περιπτώσεις ανάγκης μπορεί να ανατεθεί στον άλλο γονέα, σε μέλος της οικογένειας, σε τρίτο πρόσωπο εμπιστοσύνης ή σε ειδικευμένο ίδρυμα

Αν ο ένας από τους γονείς αποβιώσει, ή εκπέσει της άσκησης της γονικής εξουσίας, ο άλλος γονέας ασκεί κατ' αρχήν τη γονική εξουσία μόνος. Όταν δεν υπάρχει πλέον ούτε πατέρας ούτε μητέρα για να ασκήσει τη γονική εξουσία, κινείται η διαδικασία διορισμού επιτρόπου

4. Αν οι γονείς πάρουν διαζύγιο ή χωρίσουν, πώς ρυθμίζεται το θέμα της γονικής μέριμνας για το μέλλον;

Η διάσταση των γονέων δεν έχει συνέπειες στους κανόνες που διέπουν τη γονική εξουσία, η οποία συνεχίζει να ασκείται από κοινού, εκτός αν το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ανατεθεί η άσκησή της σε ένα μόνον γονέα

Οι λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της γονικής εξουσίας, τη διαμονή του τέκνου (εναλλάξ στην κατοικία κάθε γονέα ή στην κατοικία του ενός από αυτούς) , καθώς και το ποσό και η μορφή της συμβολής στη συντήρηση και την εκπαίδευση του τέκνου μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των γονέων, ή αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, δικαστικής απόφασης

5. Αν οι γονείς συνάψουν συμφωνία για το θέμα της γονικής μέριμνας, ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρηθούν ώστε η συμφωνία να είναι ισχυρή;

Σε περίπτωση πραγματικής διακοπής της συμβίωσης μεταξύ συζύγων ή συντρόφων που συζούν εκτός γάμου, δεν απαιτείται παρέμβαση του δικαστή. Οι γονείς μπορούν να ρυθμίσουν τις συνέπειες της διάστασής τους για τα παιδιά με απλή συμφωνία την οποία μπορούν να επικυρώσουν δικαστικά

Σε περίπτωση διαζυγίου, οι γονείς μπορούν επίσης να ζητήσουν την επικύρωση του μεταξύ τους συμφωνητικού από το δικαστή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Και στις δύο περιπτώσεις, ο δικαστής επικυρώνει το συμφωνητικό, εκτός αν διαπιστώσει ότι δεν προστατεύει επαρκώς το συμφέρον του παιδιού ή ότι η συναίνεση των γονέων δεν έχει δοθεί ελεύθερα

6. Αν οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία για το θέμα της γονικής μέριμνας, ποιοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης της διαφοράς προβλέπονται, εκτός από την προσφυγή στη δικαιοσύνη;

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διαδίκων, ο δικαστής προσπαθεί να τους συμφιλιώσει
Για να διευκολύνει την αναζήτηση από τους γονείς συναινετικής άσκησης της γονικής εξουσίας, μπορεί να διατάξει μέτρο διαμεσολάβησης, εφόσον συμφωνούν οι γονείς

Μπορεί επίσης να επιβάλλει στους διαδίκους να συναντήσουν οικογενειακό διαμεσολαβητή, ο οποίος να τους ενημερώσει όσον αφορά το αντικείμενο και τη διεξαγωγή της εν λόγω διαδικασίας.

7. Αν οι γονείς προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ποια ζητήματα που αφορούν το τέκνο μπορεί να ρυθμίσει ο δικαστής;

Ο δικαστής οικογενειακών υποθέσεων είναι αρμόδιος για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών σχετικά με την κατοικία του τέκνου, τη συμβολή στη συντήρηση και την εκπαίδευσή του και γενικά για κάθε διαφορά μεταξύ των γονέων που αφορά την άσκηση της γονικής εξουσίας (εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, επιλογή θρησκείας, υγεία του τέκνου…).

Μπορεί επίσης να λάβει κάθε μέτρο που επιτρέπει να εξασφαλιστεί η διατήρηση των δεσμών του τέκνου με κάθε έναν από τους γονείς του και ιδίως να διατάξει να σημειωθεί στο διαβατήριο των γονέων η απαγόρευση εξόδου του τέκνου από τη γαλλική επικράτεια χωρίς την έγκριση και των δύο γονέων.

Για τα φυσικά τέκνα, η αλλαγή ονόματος εμπίπτει στην αρμοδιότητα του δικαστή σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων.

8. Αν το δικαστήριο αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου αποκλειστικά στον ένα γονέα, σημαίνει αυτό ότι ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια μπορεί να αποφασίσει για όλα τα θέματα που αφορούν το τέκνο, χωρίς να ζητήσει προηγουμένως τη γνώμη του άλλου γονέα;

Αν ο δικαστής αναθέσει την αποκλειστική άσκηση της γονικής εξουσίας στον ένα γονέα, ο άλλος χαίρει δικαιώματος επικοινωνίας και διανυκτέρευσης, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για το αντίθετο. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα και το καθήκον να επιβλέπει τη συντήρηση και την εκπαίδευση του τέκνου και πρέπει να ενημερώνεται για τις σημαντικές επιλογές που αφορούν τη ζωή του τέκνου, όπως ο σχολικός προσανατολισμός, η επιλογή θρησκείας, η αίτηση αλλαγής του επωνύμου του τέκνου…

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Eξάλλου, σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας του ενός γονέα η οποία πρόκειται να επιφέρει τροποποιήσεις στον τρόπο άσκησης της γονικής εξουσίας, ο άλλος γονέας πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως πριν συμβεί αυτό

9. Αν το δικαστήριο αναθέσει την επιμέλεια τέκνου και στους δύο γονείς από κοινού, τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Η από κοινού άσκηση της γονικής εξουσίας προϋποθέτει ότι οι γονείς λαμβάνουν από κοινού τις αποφάσεις που αφορούν το τέκνο. Εντούτοις, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθημερινή ζωή, ο νόμος προβλέπει ότι αν ένας γονέας διενεργήσει μόνος συνήθη πράξη που ανάγεται στη γονική εξουσία, τεκμαίρεται ότι ενεργεί με τη συναίνεση του άλλου. Η έννοια της συνήθους πράξης προσδορίζεται από τη νομολογία. Έτσι, κρίθηκε ότι εμπίπτει σε αυτή μια απλή χειρουργική επέμβαση, η εγγραφή του τέκνου στο διαβατήριο του ενός γονέα…

Αντιθέτως, οι σημαντικές πράξεις απαιτούν τη ρητή συναίνεση και των δύο γονέων

10. Σε ποιο δικαστήριο (ή άλλη αρχή) πρέπει να στραφώ αν θέλω να καταθέσω αίτηση σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρηθούν και ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Οι αιτήσεις που αφορούν τη γονική εξουσία υπάγονται στη δικαιοδοσία του δικαστή οικογενειακών υποθέσεων, ο οποίος είναι ένα από τα μέλη του tribunal de grande instance επιφορτισμένο με αυτό το λειτούργημα

Κατ' αρχήν, και εξαιρουμένης της διαδικασίας διαζυγίου, ο δικαστής οικογενειακών υποθέσεων επιλαμβάνεται υπόθεσης με απλή αίτηση χωρίς να απαιτείται παράσταση δικηγόρου. Η αίτηση πρέπει να περιγράφει το αντικείμενό της και να εκθέτει συνοπτικά τους λόγους στους οποίους θεμελιώνεται. Συνοδεύεται από δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικά ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο

11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις; Προβλέπεται κάποια επείγουσα διαδικασία;

Ο δικαστής κρίνει τα αντίστοιχα αιτήματα των διαδίκων χωρίς να δεσμεύεται από διαδικαστικούς τύπους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο δικαστής οικογενειακών υποθέσεων μπορεί επίσης να επιληφθεί υπόθεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων με την κατάθεση δικογράφου κλήσης (assignation) , η οποία προϋποθέτει παρέμβαση δικαστικού επιμελητή

12. Μπορώ να τύχω του ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη της δαπάνης της διαδικασίας;

Το ευεργέτημα πενίας μπορεί να χορηγηθεί εφόσον οι πόροι του αιτούντα είναι κατώτεροι από ένα συγκεκριμένο όριο (πρβλ. « Δικαστική αρωγή - Γαλλία »).

13. Είναι δυνατόν να ασκηθεί ένδικο μέσο κατά απόφασης για τη γονική μέριμνα;

Μπορεί να ασκηθεί έφεση εντός δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης

14. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί προσφυγή σε δικαστήριο για την εκτέλεση απόφασης σχετικά με τη γονική μέριμνα. Σε ποιο δικαστήριο πρέπει να στραφώ στην περίπτωση αυτή και ποια διαδικασία ακολουθείται;

 • Αν η δυσχέρεια εκτέλεσης αφορά την καταβολή της συνδρομής για τη συντήρηση και την εκπαίδευση του τέκνου, βλ. θέμα για τις αξιώσεις διατροφής (§ 12 και επόμενες).
 • Αν η μη εκτέλεση αφορά τη διαβίωση του τέκνου, όπως για παράδειγμα το μη σεβασμό του δικαιώματος επικοινωνίας που έχει οριστεί με το συμφωνητικό ή με δικαστική απόφαση, ο γονέας μπορεί να καταθέσει στην αστυνομία ή στη χωροφυλακή μήνυση για παρεμπόδιση της επικοινωνίας με το τέκνο ή να απευθυνθεί κατευθείαν στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών

15. Τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω την αναγνώριση και εκτέλεση στη Γαλλία απόφασης για τη γονική μέριμνα που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία ακολουθείται;

Κατ' αρχήν, οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζονται αυτοδικαίως, αλλά εφόσον απαιτείται η λήψη μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης, πρέπει να ασκηθεί αγωγή ενώπιον του tribunal de grande instance για να κηρυχθεί εκτελεστή στη Γαλλία η απόφαση που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους (αγωγή exequatur). Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αν η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν αγωγής που ασκήθηκε πριν την 1η Μαρτίου 2001 και στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου, εφαρμόζεται ο λεγόμενος κανονισμός « Bρυξέλλες II » της 27ης Νοεμβρίου 2003. Η διαδικασία κήρυξης της εκτελεστότητας (exequatur) είναι απλουστευμένη. Κινείται με την κατάθεση αίτησης (requête) ενώπιον του προέδρου του tribunal de grande instance : η διαδικασία αυτή είναι σύντομη, διότι δεν διεξάγεται κατ΄αντιδικία.

Αν η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν αγωγής συνδεόμενης με την έκδοση διαζυγίου, η οποία ασκήθηκε πριν την 1η Μαΐου 2001, ή αν η διαδικασία δεν εντάσσεται στο πλαίσιο αγωγής διαζυγίου, είναι εφαρμοστέα η κλασική διαδικασία κήρυξης της εκτελεστότητας (exequatur) , η οποία κινείται με την κατάθεση δικογράφου κλήσης (assignation) ενώπιον του προέδρου του tribunal de grande instance.

Αρμόδιο κατά τόπον είναι το δικαστήριο της κατοικίας του καθού. Αν ο καθού δεν έχει κατοικία ή διαμονή στη Γαλλία, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο της επιλογής του, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις ορθής απονομής της δικαιοσύνης

16. Σε ποιο δικαστήριο πρέπει να στραφώ για να αντιταχθώ στην αναγνώριση απόφασης για τη γονική μέριμνα που έχει εκδοθεί από δικαστήριο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος μέλος; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις;

Προκειμένου να αποκρούσει κανείς την αναγνώριση μιας τέτοιας απόφασης, μπορεί να ασκήσει ανακοπή (action en inopposabilité) ενώπιον του tribunal de grande instance. Η απόφαση που κάνει δεκτή την ανακοπή επιτρέπει να αποκρουσθεί μεταγενέστερη αίτηση του αντιδίκου για την κήρυξη εκτελεστής στη Γαλλία της απόφασης που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους (αίτηση exequatur) (αντιστρόφως, η απόρριψή της επέχει θέση κήρυξης της εκτελεστότητας).

Η διαδικασία είναι η ίδια με τη διαδικασία που ακολουθείται για τις αιτήσεις κήρυξης της εκτελεστότητας απόφασης δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους (actions en exequatur).

17. Ποιο δίκαιο εφαρμόζει το δικαστήριο κατά την εκδίκαση υποθέσεων γονικής μέριμνας όταν το τέκνο ή οι διάδικοι δεν ζουν στη Γαλλία ή έχουν διαφορετικές εθνικότητες;

Η Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 εφαρμόζεται σε όλους τους ανηλίκους που κατοικούν στη Γαλλία ή σε κράτος που έχει υπογράψει την εν λόγω σύμβαση
Προβλέπει ότι το εφαρμοστέο δίκαιο στις σχέσεις γονικής εξουσίας που έχει αποκτηθεί αυτοδικαίως είναι το δίκαιο της ιθαγένειας του ανηλίκου. Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, εφαρμόζεται είτε το δίκαιο του τόπου συνήθους διαμονής είτε το δίκαιο της ιθαγένειας του ανηλίκου

Εκτός των περιπτώσεων εφαρμογής της συνθήκης της Χάγης, εφαρμοστέο είναι κανονικά το δίκαιο που διέπει το γάμο, αν το τέκνο είναι νόμιμο και το δίκαιο της εθνικότητας του τέκνου, αν έχει γεννηθεί εκτός γάμου των γονέων του

Πρόσθετες πληροφορίες

Ÿ Ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ÿ Légifrance : τα κύρια σημεία του γαλλικού δικαίου

« Γονική μέριμνα - Γενικές Πληροφορίες | Γαλλία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 30-10-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο