Evropska komisija > EPM > Starševska odgovornost > Finska

Zadnja sprememba: 30-10-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Starševska odgovornost - Finska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni pravni izraz „varstvo in vzgoja otroka“ v praksi? Kakšne so pravice in dolžnosti nosilca pravice do varstva in vzgoje otroka? 1.
2. Kdo je običajno nosilec pravice do varstva in vzgoje otroka? 2.
3. Ali je lahko otroku dodeljen drug nosilec pravice do varstva in vzgoje otroka, če starša nista sposobna ali ne moreta skrbeti za otroka? 3.
4. Kako se določi pravica do varstva in vzgoje otroka, če sta starša razvezana ali preneha njuna življenjska skupnost? 4.
5. Če se starša strinjata o varstvu in vzgoji otroka, kako se oblikuje sporazum, da je pravno zavezujoč? 5.
6. Če starša ne moreta doseči sporazuma o varstvu in vzgoji otroka, katera druga sredstva so na voljo za rešitev spora, razen sodnih postopkov? 6.
7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o kakšnih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi z otrokom? 7.
8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da se odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev? 8.
9. Če se sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi? 9.
10. Pri katerem organu ali sodišču je treba vložiti zadevo v zvezi s pravico do varstva in vzgoje otroka? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi? 10.
11. Kakšni so postopki v teh primerih? Ali obstaja poseben postopek za nujne primere? 11.
12. Ali je na voljo finančna pomoč za pravne stroške? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper sodno odločbo o pravici do varstva in vzgoje otroka? 13.
14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču ali drugem pravnem uradu zahtevati izvršitev sodne odločbe o varstvu in vzgoji otroka. Kakšni so postopki v teh primerih? 14.
15. Kakšni so postopki za pridobitev priznanja sodne odločbe o varstvu in vzgoji otroka na Finskem, če je bila sodna odločba izdana v drugi državi članici? Kakšni so postopki v teh primerih? 15.
16. Katero sodišče obravnava pritožbo zoper priznanje sodne odločbe o varstvu in vzgoji otroka na Finskem, če je bila sodna odločba izdana v drugi državi članici? Kakšni so postopki v teh primerih? 16.
17. Katero pravo se uporablja v zadevah o varstvu in vzgoji otroka, če otrok ali stranki ne prebivata na Finskem ali sta državljana druge države? 17.

 

1. Kaj pomeni pravni izraz „varstvo in vzgoja otroka“ v praksi? Kakšne so pravice in dolžnosti nosilca pravice do varstva in vzgoje otroka?

Namen nege ter varstva in vzgoje otroka je zagotoviti uravnotežen razvoj in dobro počutje otroka v skladu z njegovimi individualnimi potrebami in željami. To mora zagotoviti pozitivne in tesne odnose, zlasti med otrokom in njegovimi starši.

Otroku je treba zagotoviti dobro nego in vzgojo ter nadzor in podporo, ki ustreza otrokovi starosti in razvoju. Otroku je treba zagotoviti varno in spodbudno okolje ter izobrazbo, ki ustreza njegovi nadarjenosti in željam.

Otroka je treba vzgajati z razumevanjem, zagotavljanjem varnosti in sočutjem. Otroka se ne sme fizično kaznovati ali neprimerno ravnati z njim. Otroka je treba podpirati in spodbujati, da doseže samostojnost, odgovornost in da odraste. (Oddelek 1, Zakon o varstvu in vzgoji otroka ter pravici do stikov)

Nosilec pravice do varstva in vzgoje otroka mora zagotoviti razvoj in dobro počutje otroka, kot je opisano spodaj. V ta namen ima nosilec pravice do varstva in vzgoje otroka pravico, da odloča o otrokovi negi, vzgoji, prebivališču in osebnih zadevah. Pri sprejemanju odločitev je treba upoštevati otrokove želje.

2. Kdo je običajno nosilec pravice do varstva in vzgoje otroka?

Starša, ki sta v času otrokovega rojstva poročena, sta oba nosilca pravice do varstva in vzgoje otroka. Če starša v času otrokovega rojstva nista poročena, je mati nosilka pravice do varstva in vzgoje otroka. Če ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka in se potem starša poročita, postaneta oba starša nosilca pravice do varstva in vzgoje otroka.

Na vrh straniNa vrh strani

3. Ali je lahko otroku dodeljen drug nosilec pravice do varstva in vzgoje otroka, če starša nista sposobna ali ne moreta skrbeti za otroka?

Sodišče lahko odloči, da se pravica do varstva in vzgoje otroka razen staršem ali namesto staršem dodeli drugi osebi/osebam, če je ta oseba v to privolila. Odločitev mora biti vedno sprejeta na podlagi največje koristi za otroka in le če obstaja tehten razlog za dodelitev pravice do varstva in vzgoje otroka drugi osebi/osebam kot staršem. Če sta starša pokojna, mora odbor za socialno varstvo sprejeti ukrepe za dodelitev pravice do varstva in vzgoje otroka.

4. Kako se določi pravica do varstva in vzgoje otroka, če sta starša razvezana ali preneha njuna življenjska skupnost?

Pravica do varstva in vzgoje otroka ter pravica do obiskov morata biti določeni ob upoštevanju največje koristi za otroka in morata biti tudi v resnici izvedljivi v prihodnosti. Starša se lahko sporazumeta o pravici do varstva in vzgoje otroka. Če starša ne moreta skleniti sporazuma, je treba zadevo vložiti pri sodišču.

5. Če se starša strinjata o varstvu in vzgoji otroka, kako se oblikuje sporazum, da je pravno zavezujoč?

Sporazum o pravici do varstva in vzgoje otroka se lahko pripravi pisno in starša lahko zahtevata, da lokalni organ za socialno varstvo potrdi sporazum. Organ za socialno varstvo mora zagotoviti, da je sporazum v najboljšem interesu otroka. Sporazum, ki ga potrdi odbor za socialno varstvo, je veljaven in izvršljiv na enak način kot pravno veljavna odločba, ki jo sprejme sodišče.

Na vrh straniNa vrh strani

6. Če starša ne moreta doseči sporazuma o varstvu in vzgoji otroka, katera druga sredstva so na voljo za rešitev spora, razen sodnih postopkov?

Če zakonca ne moreta doseči sporazuma, lahko zaprosita za pomoč družinskih mediatorjev pri odboru za socialno varstvo. Mediator poskuša pomagati paru, da razume, kako se lahko čim bolj zadovoljivo rešijo družinski spori za vse družinske člane. Mediator pomaga pri pripravi sporazumov in drugih postopkih za pomoč pri rešitvi spora. Poudariti mora varnost mladoletnih otrok v družini.

7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o kakšnih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi z otrokom?

Pristojnost odločanja sodišča zajema pravice do varstva in vzgoje otroka, dogovore o prebivanju in pravice do obiskov. Po potrebi lahko sodišče odloča o nalogah, pravicah in dolžnostih nosilca pravice do varstva in vzgoje otroka ter razdelitvi nalog med nosilci pravice do varstva in vzgoje otroka. Pri odločanju o pravicah do obiskov mora sodišče zagotoviti podrobne določbe o pogojih obiskov v otrokovem kraju prebivališča. Plačevanje preživnine mora biti prav tako določeno skupaj z določitvijo pravice do varstva in vzgoje otroka.

8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da se odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev?

Če je nosilec pravice do varstva in vzgoje otroka le eden, ta oseba sprejema vse odločitve, povezane z nego otroka. Vendar pa lahko sodna odločba vključuje določbe o pravicah in dolžnostih enega nosilca pravice do varstva in vzgoje otroka, na primer, v zvezi s pravico do spremembe otrokovega kraja prebivališča.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Če se sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi?

Skupni nosilci pravice do varstva in vzgoje otroka so skupaj odgovorni za vsa vprašanja, povezana z otrokom. Če nosilca pravice do varstva in vzgoje otroka nista več v življenjski skupnosti, je sprejemanje vsakdanjih odločitev v zvezi z otrokom odvisno od tega, s katerim od staršev živi otrok. Vendar pa je pri večjih odločitvah potrebno soglasje obeh nosilcev pravice do varstva in vzgoje otroka. To na primer vključuje menjavo veroizpovedi ali prebivališča otroka, pridobitev potnega lista, odločitve o izobraževanju ali vprašanja bolnišnične oskrbe.

10. Pri katerem organu ali sodišču je treba vložiti zadevo v zvezi s pravico do varstva in vzgoje otroka? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi?

Pisna vloga za pravice do varstva in vzgoje otroka ter pravice do obiskov mora biti vložena pri okrožnem sodišču v kraju otrokovega prebivališča. Vlogo lahko vloži eden od staršev ali oba starša, nosilec pravice do varstva in vzgoje otroka ali odbor za socialno varstvo. Zahtevek in razloge za zahtevek je treba predstaviti v vlogi. Priloženi morajo biti vsi dokumenti, ki služijo kot dokaz. Vloga mora biti podpisana in vložena pri okrožnem sodišču osebno ali prek pooblaščenega zastopnika. Vloga je lahko poslana tudi po pošti ali telefaksu. Zadeva je v postopku, potem ko okrožno sodišče prejme vlogo.

11. Kakšni so postopki v teh primerih? Ali obstaja poseben postopek za nujne primere?

V zadevah o pravici do varstva in vzgoje otroka se uporablja Zakon o varstvu in vzgoji otroka ter pravici do stikov. V skladu z omenjenim zakonom mora sodišče staršem in nosilcem pravice do varstva in vzgoje otroka dati možnost, da imajo besedo med obravnavo zadeve o pravici do varstva in vzgoje otroka ali pravici do obiskov. Otrok lahko priča na sodišču, če je ocenjeno, da je to potrebno za rešitev zadeve. Sodišče običajno od odbora za socialno varstvo pridobi poročilo o otrokovih okoliščinah.

Na vrh straniNa vrh strani

Ko je zadeva v postopku, lahko sodišče sprejme začasno odločbo o tem, s kom mora živeti otrok ter o pravici do obiskov in o njenih pogojih. Sodišče lahko v posebnih okoliščinah določi nosilca pravice do varstva in vzgoje otroka dokler ni sprejeta pravnomočna odločba. Na začasno odločbo se ni mogoče pritožiti. Veljavna je, dokler sodišče ne sprejme pravnomočne odločbe.

12. Ali je na voljo finančna pomoč za pravne stroške?

Pri zadevah o pravici do varstva in vzgoje otroka je na voljo pravna pomoč. (Glejte stran „Pravna pomoč – Finska“.)

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper sodno odločbo o pravici do varstva in vzgoje otroka?

Zoper sodno odločbo se je mogoče pritožiti pri pritožbenem sodišču.

14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču ali drugem pravnem uradu zahtevati izvršitev sodne odločbe o varstvu in vzgoji otroka. Kakšni so postopki v teh primerih?

Pri izvrševanju sodne odločbe o pravici do varstva in vzgoje otroka se uporablja Zakon o varstvu in vzgoji otroka ter pravici do stikov. Izvršitev je treba vložiti pisno pri okrožnem sodišču v kraju otrokovega prebivališča. Izvršitev sodne odločbe o pravici do varstva in vzgoje otroka pa lahko zahteva sodni izvršitelj, če je bila sodna odločba izdana manj kot tri mesece pred tem. Odločba o pravici do varstva in vzgoje otroka mora biti priložena k vlogi.

Po prejetju vloge in izjave druge stranke sodišče običajno določi mediatorja odbora za socialno varstvo, ki obravnava zadevo. Mediator naveže stik s staršema in se z njima pogovori o vprašanju ter, če je to mogoče, tudi z otrokom. Mediator poroča sodišču, potem pa sodišče odloča o zadevi. Sodišče lahko odredi, da otroka pregleda zdravnik.

Na vrh straniNa vrh strani

Če sodišče odloči, da je treba izvršiti sodno odločbo o pravici do varstva in vzgoje otroka, mora druga stranka predati otroka. Če stranka tega ne stori, se ji naloži denarna kazen. Zadnja možnost je, da se otroka nasilno odvzame stranki, ki ne upošteva odločbe.

15. Kakšni so postopki za pridobitev priznanja sodne odločbe o varstvu in vzgoji otroka na Finskem, če je bila sodna odločba izdana v drugi državi članici? Kakšni so postopki v teh primerih?

Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 se uporablja za priznanje sodne odločbe o pravici do varstva in vzgoje otroka iz druge države članice, če sodna odločba spada na področje uporabe omenjene uredbe. (Glejte stran „Varstvo in vzgoja otroka – Zakonodaja Skupnosti“.) Uredba se ne uporablja na Danskem.

V skladu z omenjeno uredbo sodno odločbo, sprejeto pri prenehanju zakonske zveze, priznajo druge države članice brez posebnih postopkov. Vendar pa lahko vsaka oseba, na katero vpliva sodna odločba, zahteva izdajo odločbe, da se sodna odločba prizna ali ne prizna. Vloga za priznanje se vloži na Finskem, pri okrožnem sodišču v kraju otrokovega prebivališča.

Odločbe o pravici do varstva in vzgoje otroka, sprejete na Danskem, in odločbe o pravici do varstva in vzgoje otroka, sprejete na Švedskem, razen tiste, sprejete v skladu z zgoraj omenjeno uredbo, se izvajajo na podlagi Zakona o sodnih odločbah v nordijskih državah iz leta 1977. Ločena potrditev sodne odločbe ni na voljo. Zahtevek za izvršitev se vloži pri okrožnem sodišču.

Vse druge sodne odločbe o pravici do varstva in vzgoje otroka se na Finskem priznajo brez posebne potrditve. Na zahtevo pa lahko pritožbeno sodišče v Helsinkih potrdi priznanje ali nepriznanje sodne odločbe na Finskem.

Vloga za izvršitev izvršljive sodne odločbe o pravici do varstva in vzgoje otroka se vloži pri okrožnem sodišču v kraju prebivališča otroka ali vlagatelja ali začasnega prebivališča. (Za izvršilne postopke glejte odgovor na zgornje vprašanje pod točko 14.)

16. Katero sodišče obravnava pritožbo zoper priznanje sodne odločbe o varstvu in vzgoji otroka na Finskem, če je bila sodna odločba izdana v drugi državi članici? Kakšni so postopki v teh primerih?

Veljajo enaki postopki, kot so opisani pri odgovoru na vprašanje pod točko 15.

17. Katero pravo se uporablja v zadevah o varstvu in vzgoji otroka, če otrok ali stranki ne prebivata na Finskem ali sta državljana druge države?

Pri zadevah o pravici do varstva in vzgoje otroka se uporablja pravo Finske.

Nadaljnje informacije

 • Zakon o varstvu in vzgoji otroka ter pravici do stikov (sodišča) suomi
 • Preživljanje, varstvo in vzgoja otroka, pravica do stikov (Ministrstvo za pravosodje) English - suomi - svenska
 • Družinska sprava (Ministrstvo za pravosodje) suomi - svenska

« Starševska odgovornost - Splošne informacije | Finska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 30-10-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo