Európska komisia > EJS > Rodičovské práva a povinnosti > Fínsko

Posledná úprava: 09-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rodičovské práva a povinnosti - Fínsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená v praxi právnický termín „opatrovníctvo detí“? Aké práva a povinnosti má opatrovník? 1.
2. Kto sa zvyčajne pokladá za opatrovníka dieťaťa? 2.
3. Môže byť dieťa pridelené inému zákonnému opatrovníkovi, ak rodičia nie sú schopní alebo sa nechcú starať o dieťa? 3.
4. Ako sa určuje opatrovníctvo, ak sa rodičia rozvedú alebo žijú oddelene? 4.
5. Ak rodičia súhlasia s opatrovníctvom, ako sa stane dohoda právne záväznou? 5.
6. Ak rodičia nemôžu dospieť k dohode o opatrovníctve, aké iné prostriedky existujú na riešenie sporu okrem súdneho konania? 6.
7. Ak sa rodičia obrátia s prípadom na súd, aké otázky týkajúce sa dieťaťa môže sudca nariadiť? 7.
8. Ak súdny dvor rozhodne, že jeden z rodičov má výlučné opatrovníctvo, znamená to, že má právo robiť všetky rozhodnutia týkajúce sa dieťaťa bez konzultácie s druhým rodičom? 8.
9. Ak súdny dvor rozhodne, že rodičia by mali mať spoločné opatrovníctvo, čo to znamená v praxi? 9.
10. Na aký orgán alebo súd sa treba obrátiť pri podávaní žiadosti o opatrovníctvo? Aké sú formality a aké doklady treba priložiť k žiadosti? 10.
11. Ako sa postupuje v týchto prípadoch? Je nejaký osobitný postup pre urgentné prípady? 11.
12. Je na súdne výdavky dostupná nejaká finančná pomoc? 12.
13. Možno sa odvolať proti rozsudku o opatrovníctve? 13.
14. V niektorých prípadoch treba požiadať o vykonanie rozsudku o opatrovníctve na súdnom dvore alebo na inom súdnom úrade. Ako sa postupuje v týchto prípadoch? 14.
15. Aké sú postupy pri získavaní uznania a vykonaní rozsudku o opatrovníctve vo Fínsku, ak bol rozsudok vynesený v inom členskom štáte? Ako sa postupuje v týchto prípadoch? 15.
16. Ktoré súdy prejednávajú odvolanie proti uznaniu rozsudku o opatrovníctve vo Fínsku, ak bol rozsudok vynesený v inom členskom štáte? Ako sa postupuje v týchto prípadoch? 16.
17. Aké právne predpisy sa uplatňujú v prípadoch opatrovníctva, ak dieťa alebo strany nemajú trvalé bydlisko vo Fínsku alebo sú občanmi iného štátu? 17.

 

1. Čo znamená v praxi právnický termín „opatrovníctvo detí“? Aké práva a povinnosti má opatrovník?

Účelom starostlivosti a opatrovníctva dieťaťa je zabezpečiť vyvážený rozvoj a pohodu dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi potrebami a želaniami. To by mali zabezpečovať kladné a úzke vzťahy, najmä medzi dieťaťom a jeho rodičmi.

Dieťa by malo mať zaručenú dobrú starostlivosť a výchovu, ako aj dozor a podporu, ktorá zodpovedá veku a štádiu vývoja dieťaťa. Dieťaťu by malo byť poskytnuté bezpečné a stimulačné prostredie a vzdelanie, ktoré vyhovuje danostiam a želaniam dieťaťa.

Dieťa by malo byť vychovávané chápavo, bezpečne a s citom. Dieťa by nemalo byť fyzicky trestané ani inak zneužívané. Dieťa treba podporovať a povzbudzovať, aby získalo nezávislosť, zodpovednosť a dospelosť. (hlava 1 zákona o opatrovníctve a právach styku s deťmi)

Opatrovník musí zabezpečiť vývoj a pohodu dieťaťa podľa vyššie uvedeného opisu. Na tento účel má opatrovník právo robiť rozhodnutia o starostlivosti, výchove, bydlisku a iných osobných veciach dieťaťa. Pri rozhodovaní by sa mali brať do úvahy túžby dieťaťa.

2. Kto sa zvyčajne pokladá za opatrovníka dieťaťa?

Opatrovníkmi sú obaja rodičia, ak sú v čase narodenia dieťaťa manželmi. Ak v čase narodenia dieťaťa rodičia nie sú manželmi, opatrovníkom je matka. Ak je jeden z rodičov výlučným opatrovníkom a rodičia sa potom zosobášia, opatrovníkmi sa stávajú obaja rodičia.

HoreHore

3. Môže byť dieťa pridelené inému zákonnému opatrovníkovi, ak rodičia nie sú schopní alebo sa nechcú starať o dieťa?

Súd môže nariadiť zverenie dieťaťa do opatery inej osoby/iných osôb spolu s rodičmi alebo namiesto rodičov, ak s tým táto osoba súhlasí. Rozhodnutie musí vždy vychádzať z najlepších záujmov dieťaťa a len ak existuje závažný dôvod na zverenie dieťaťa do opatery inej osobe ako rodičovi/rodičom. Ak rodičia zomreli, o pridelenie opatrovníctva dieťaťa sa musí postarať rada sociálnej starostlivosti.

4. Ako sa určuje opatrovníctvo, ak sa rodičia rozvedú alebo žijú oddelene?

Opatrovníctvo dieťaťa a práva na styk s dieťaťom sa musia zorganizovať v najlepšom záujme dieťaťa a musia byť v budúcnosti reálne vykonateľné. Rodičia sa na opatrovníctve môžu dohodnúť. Ak rodičia nedospejú k dohode, prípad sa musí predniesť na súde.

5. Ak rodičia súhlasia s opatrovníctvom, ako sa stane dohoda právne záväznou?

Dohoda o opatrovníctve musí byť vyhotovená písomne a rodičia môžu žiadať, aby dohodu potvrdil orgán sociálnej starostlivosti. Orgán sociálnej starostlivosti musí zabezpečiť, aby bola dohoda v najlepšom záujme dieťaťa. Dohoda potvrdená radou sociálnej starostlivosti je právoplatná a vykonateľná rovnako ako právoplatné rozhodnutie vynesené súdom.

6. Ak rodičia nemôžu dospieť k dohode o opatrovníctve, aké iné prostriedky existujú na riešenie sporu okrem súdneho konania?

Ak partneri nemôžu dospieť k dohode, môžu požiadať o pomoc rodinných mediátorov na rade sociálnej starostlivosti. Mediátor sa pokúsi pomôcť páru dospieť k vzájomnej dohode o uspokojivom riešení rodinných nezhôd pre všetkých členov rodiny. Mediátor pomáha s vypracovaním dohôd a s ďalšími postupmi určenými na pomoc riešenia sporu. Musí zdôrazňovať bezpečnosť akýchkoľvek maloletých v rodine.

HoreHore

7. Ak sa rodičia obrátia s prípadom na súd, aké otázky týkajúce sa dieťaťa môže sudca nariadiť?

Rozhodovacia právomoc súdu sa týka opatrovníctva dieťaťa, usporiadania života a práv na styk s dieťaťom. V prípade potreby môže súd nariadiť úlohy, práva a povinnosti opatrovníka ako aj rozdelenie povinností medzi opatrovníkov. Pri rozhodovaní o právach na styk s dieťaťom musí súd stanoviť podrobné podmienky navštevovania a miesto bydliska dieťaťa. Pri určovaní opatrovníctva možno stanoviť aj výšku výživného.

8. Ak súdny dvor rozhodne, že jeden z rodičov má výlučné opatrovníctvo, znamená to, že má právo robiť všetky rozhodnutia týkajúce sa dieťaťa bez konzultácie s druhým rodičom?

V prípade jediného opatrovníka môže tento sám robiť všetky rozhodnutia týkajúce sa starostlivosti o dieťa. Rozsudok súdu však môže obsahovať práva a povinnosti jediného opatrovníka, napr. právo na zmenu trvalého bydliska dieťaťa.

9. Ak súdny dvor rozhodne, že rodičia by mali mať spoločné opatrovníctvo, čo to znamená v praxi?

Spoloční opatrovníci majú spoločnú zodpovednosť za všetky otázky týkajúce sa dieťaťa. Ak opatrovníci žijú oddelenie, každodenné rozhodnutia týkajúce sa dieťaťa závisia od toho, ktorý rodič žije s dieťaťom. Na veľké rozhodnutia je však potrebný súhlas oboch opatrovníkov. Sem patrí napr. zmena cirkvi alebo bydliska dieťaťa, pas, rozhodnutia týkajúce sa vzdelania a zdravotnej starostlivosti alebo otázky nemocničnej starostlivosti.

HoreHore

10. Na aký orgán alebo súd sa treba obrátiť pri podávaní žiadosti o opatrovníctvo? Aké sú formality a aké doklady treba priložiť k žiadosti?

Písomnú žiadosť o opatrovníctvo a práva na styk s dieťaťom treba podať na okresnom súde v mieste trvalého bydliska dieťaťa. Žiadosť môže podať jeden alebo obaja rodičia, opatrovník alebo rada sociálnej starostlivosti. Nárok a dôvody nároku treba predložiť v žiadosti. Priložiť treba všetky doklady, ktoré možno použiť ako dôkaz. Žiadosť musí byť podpísaná a okresnému súdu ju predkladá buď osobne žiadateľ alebo jeho oprávnený zástupca. Inak možno žiadosť poslať aj poštou alebo faxom. Prípad sa začne vybavovať po doručení žiadosti na okresný súd.

11. Ako sa postupuje v týchto prípadoch? Je nejaký osobitný postup pre urgentné prípady?

Na prípady opatrovníctva sa uplatňuje zákon o opatrovníctve a právach na styk s dieťaťom. Podľa uvedeného zákona musí súd dať rodičom a opatrovníkom príležitosť vyjadriť sa na pojednávaní o opatrovníctve alebo právach na styk s dieťaťom. Samotné dieťa môže svedčiť na súde, ak sa to pre vyriešenie prípadu pokladá za nevyhnutné. Súd zvyčajne dostane správu o okolnostiach dieťaťa od rady sociálnej starostlivosti.

Kým prípad čaká na pojednávanie, súd môže vydať predbežné rozhodnutie o tom, s kým má dieťa žiť a o právach styku a ich podmienkach. Za špeciálnych okolností môže súd označiť opatrovníka až do dosiahnutia konečného rozhodnutia. Proti predbežnému rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Platí až dovtedy, kým súdny dvor nedospeje ku konečnému rozhodnutiu.

HoreHore

12. Je na súdne výdavky dostupná nejaká finančná pomoc?

V prípadoch opatrovníctva je k dispozícii právna pomoc. (Pozri stránku Právna pomoc - Fínsko)

13. Možno sa odvolať proti rozsudku o opatrovníctve?

Proti rozsudku súdneho dvora sa možno odvolať na odvolací súd.

14. V niektorých prípadoch treba požiadať o vykonanie rozsudku o opatrovníctve na súdnom dvore alebo na inom súdnom úrade. Ako sa postupuje v týchto prípadoch?

Zákon o opatrovníctve a právach na styk s dieťaťom sa uplatňuje na vykonanie rozsudku o opatrovníctve. O vykonanie sa žiada písomne na okresnom súde v mieste trvalého bydliska dieťaťa. O vykonanie rozsudku o opatrovníctve však možno požiadať aj súdneho zriadenca, ak bol rozsudok vynesený pred menej než tromi mesiacmi. K žiadosti musí byť priložené rozhodnutie o opatrovníctve.

Po doručení žiadosti a vyjadrenia druhej strany súd zvyčajne pridelí prípadu mediátora z rady sociálnych služieb. Mediátor kontaktuje rodičov a diskutuje s nimi, prípadne aj s dieťaťom o probléme. Mediátor podá súdu správu, na základe ktorej súd rozhodne o prípade. Súdny dvor môže nariadiť aj lekársku prehliadku dieťaťa.

Ak súdny dvor nariadi, že rozsudok o opatrovníctve treba vykonať, druhá strana je povinná vydať dieťa. Ak táto strana odmietne splniť rozkaz, dostane pokutu. Strane, ktorá nesplnila rozhodnutie, možno dieťa nakoniec násilím odobrať.

HoreHore

15. Aké sú postupy pri získavaní uznania a vykonaní rozsudku o opatrovníctve vo Fínsku, ak bol rozsudok vynesený v inom členskom štáte? Ako sa postupuje v týchto prípadoch?

Na uznanie rozsudku o opatrovníctve z iného členského štátu sa uplatňuje nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003, ak nariadenie spadá do pôsobnosti uvedenej vyhlášky. („Opatrovníctvo dieťaťa – právne predpisy Spoločenstva”) Nariadenie sa neuplatňuje v Dánsku.

Podľa uvedeného nariadenia rozsudok vynesený v prípade zrušenia manželstva uznávajú ostatné členské štáty bez akýchkoľvek špeciálnych postupov. Každý, koho záujmy rozsudok ovplyvňuje, však môže požiadať o rozhodnutie o uznaní resp. neuznaní rozsudku. Žiadosť o uznanie rozsudku sa podáva vo Fínsku na okresnom súde v mieste trvalého bydliska dieťaťa.

Rozhodnutia o opatrovníctve vynesené v Dánsku a rozhodnutia o opatrovníctve zo Švédska, ktoré neboli vynesené podľa vyššie uvedeného nariadenia, sa vykonávajú na základe zákona o rozsudkoch v severských krajinách z roku 1977. Osobitné potvrdenie uznania rozsudku nie je k dispozícii. Žiadosť o vykonanie rozsudku sa podáva na okresnom súde.

Všetky ostatné zahraničné rozsudky o opatrovníctve sa vo Fínsku uznávajú bez akéhokoľvek špeciálneho potvrdenia. Na požiadanie však môže helsinský odvolací súd rozsudok vo Fínsku potvrdiť alebo nepotvrdiť.

Žiadosť o vykonanie vykonateľného rozsudku o opatrovníctve sa podáva na okresnom súde v mieste trvalého bydliska dieťaťa alebo trvalého resp. prechodného bydliska žiadateľa. (Vykonávacie postupy pozri v otázke 14.)

16. Ktoré súdy prejednávajú odvolanie proti uznaniu rozsudku o opatrovníctve vo Fínsku, ak bol rozsudok vynesený v inom členskom štáte? Ako sa postupuje v týchto prípadoch?

Postup je rovnaký ako v otázke 15.

17. Aké právne predpisy sa uplatňujú v prípadoch opatrovníctva, ak dieťa alebo strany nemajú trvalé bydlisko vo Fínsku alebo sú občanmi iného štátu?

Na prípady opatrovníctva dieťaťa sa vzťahujú fínske právne predpisy.

Bližšie informácie

 • Opatrovníctvo dieťaťa a práva na styk s dieťaťom (súdne dvory) suomi
 • Výživné, opatrovníctvo dieťaťa, práva na styk s dieťaťom (ministerstvo spravodlivosti) English - suomi - svenska
 • Urovnávanie rodinných sporov (ministerstvo spravodlivosti) suomi - svenska

« Rodičovské práva a povinnosti - Všeobecné informácie | Fínsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 09-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo