Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Γονική μέριμνα > Φινλανδία

Τελευταία ενημέρωση: 23-10-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Γονική μέριμνα - Φινλανδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει πρακτικά ο νομικός όρος "γονική μέριμνα"; Ποια είναι τα δικαιώματα και ποιες οι υποχρεώσεις του δικαιούχου της επιμέλειας του τέκνου; 1.
2. Ποιος είναι συνήθως ο δικαιούχος της επιμέλειας του τέκνου; 2.
3. Στην περίπτωση που οι γονείς του τέκνου είναι ανίκανοι ή δεν θέλουν να φροντίσουν το τέκνο τους, γίνεται να ορισθεί κάποιος άλλος ως δικαιούχος της επιμέλειας; 3.
4. Πώς αποφασίζεται η γονική μέριμνα όταν οι γονείς λύνουν το γάμο ή διαμένουν χώρια; 4.
5. Πώς η γονική μέριμνα γίνεται νομικά δεσμευτική στην περίπτωση που οι γονείς έρθουν σε συμφωνία μεταξύ τους; 5.
6. Στην περίπτωση που οι γονείς δεν συμφωνήσουν στο θέμα της γονικής μέριμνας, ποιοι άλλοι τρόποι, πέραν των δικαστικών διαδικασιών, υπάρχουν για την επίλυση του θέματος; 6.
7. Για ποια θέματα που αφορούν το τέκνο αποφασίζει ο δικαστής, εφόσον οι γονείς θελήσουν να λύσουν το ζήτημα δικαστικά; 7.
8. Εάν το δικαστήριο αποφασίσει να δοθεί η γονική μέριμνα μόνο σε έναν εκ των δύο γονέων, αυτό σημαίνει ότι ο γονέας αυτός θα έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το τέκνο χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του άλλου γονέα; 8.
9. Τι σημαίνει πρακτικά, όταν το δικαστήριο ορίζει γονική μέριμνα από κοινού στους γονείς; 9.
10. Για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες περί γονικής μέριμνας, σε ποιο δικαστήριο ή σε ποιες επίσημες αρχές θα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση; Ποιες είναι οι διατυπώσεις που πρέπει να γίνουν και ποια επίσημα έγγραφα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση; 10.
11. Ποιες διαδικασίες εφαρμόζονται σε αυτά τα θέματα; Υπάρχουν ξεχωριστές διαδικασίες για επείγουσες περιπτώσεις; 11.
12. Παρέχεται για τα δικαστικά έξοδα δικαστική αρωγή; 12.
13. Είναι δυνατό να ζητηθεί τροποποίηση της απόφασης επιμέλειας; 13.
14. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εκτελεστότητα της απόφασης επιμέλειας πρέπει να ζητηθεί από το δικαστήριο ή από κάποια άλλη επίσημη αρχή; Ποιες είναι οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις; 14.
15. Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε η γονική μέριμνα η οποία έχει ορισθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ να αναγνωρισθεί και να εκτελεστεί; Ποιες είναι οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις; 15.
16. Σε ποια δικαστική αρχή πρέπει να προσφύγει κάποιος, στην περίπτωση που αντιτάσσεται στην αναγνώριση της απόφασης επιμέλειας δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους της ΕΕ; Ποιες είναι οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις; 16.
17. Ποιοι νόμοι εφαρμόζονται σε θέματα γονικής μέριμνας, στην περίπτωση που το τέκνο ή τα ενδιαφερόμενα μέλη δεν διαμένουν στη Φινλανδία ή είναι υπήκοοι άλλου κράτους; 17.

 

1. Τι σημαίνει πρακτικά ο νομικός όρος "γονική μέριμνα"; Ποια είναι τα δικαιώματα και ποιες οι υποχρεώσεις του δικαιούχου της επιμέλειας του τέκνου;

Στόχος της γονικής μέριμνας είναι να διασφαλιστεί η ισορροπημένη ανάπτυξη και ευημερία του τέκνου, σύμφωνα με τις ατομικές του ανάγκες και τις επιθυμίες του. Η γονική μέριμνα θα πρέπει να διασφαλίζει θετικές και στενές ανθρώπινες σχέσεις ιδιαίτερα ανάμεσα στο τέκνο και τους γονείς του.

Πρέπει να εξασφαλιστεί σωστή φροντίδα και ανατροφή για το τέκνο, καθώς και μέριμνα και παρακολούθηση η οποία να είναι σύμφωνη με την ηλικία και την ωριμότητά του. Πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να παρέχεται στο τέκνο ένα περιβάλλον ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα, καθώς και εκπαίδευση που αντιστοιχεί στις κλίσεις και τις επιθυμίες του.

Η ανατροφή του τέκνου πρέπει να είναι τέτοια που να του προσφέρει κατανόηση, ασφάλεια και στοργή. Δεν πρέπει να υφίσταται σωματικές τιμωρίες ούτε προσβλητική συμπεριφορά. Πρέπει να υποστηρίζεται και να ενισχύεται η ανεξαρτητοποίηση και η ωρίμανση του τέκνου (Νόμος περί γονικής μέριμνας και του δικαιώματος επικοινωνίας § 1).

Ο δικαιούχος της επιμέλειας θα πρέπει να διασφαλίσει την ανάπτυξη και την ευημερία του τέκνου όπως αναφέρεται παραπάνω. Έτσι, ο δικαιούχος της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για τη φροντίδα του τέκνου, την ανατροφή του, τον τόπο διαμονής του καθώς και για άλλα προσωπικά θέματα. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη του τέκνου.

2. Ποιος είναι συνήθως ο δικαιούχος της επιμέλειας του τέκνου;

Οι κατά τη γέννηση του τέκνου έγγαμοι γονείς είναι από κοινού δικαιούχοι της επιμέλειας του τέκνου. Εάν κατά τη γέννηση του τέκνου οι γονείς είναι άγαμοι, τότε δικαιούχος της επιμέλειας είναι η μητέρα. Εάν ο ένας εκ των γονέων είναι μόνος του δικαιούχος της επιμέλειας του τέκνου και οι γονείς παντρευτούν μεταξύ τους, τότε καθίστανται από κοινού δικαιούχοι της επιμέλειας του τέκνου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3. Στην περίπτωση που οι γονείς του τέκνου είναι ανίκανοι ή δεν θέλουν να φροντίσουν το τέκνο τους, γίνεται να ορισθεί κάποιος άλλος ως δικαιούχος της επιμέλειας;

Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ώστε η γονική μέριμνα, εκτός από τους γονείς, ή σε αντικατάστασή τους, να δοθεί σε ένα ή περισσότερα άτομα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη γονική μέριμνα. Η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με το ύψιστο συμφέρον του τέκνου, και μόνον εάν υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι ώστε να ορισθούν άλλοι, πέραν των γονέων, δικαιούχοι της επιμέλειας. Στην περίπτωση που οι γονείς του τέκνου έχουν αποβιώσει, η κοινωνική πρόνοια θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ορισθεί δικαιούχος της επιμέλειας του τέκνου.

4. Πώς αποφασίζεται η γονική μέριμνα όταν οι γονείς λύνουν το γάμο ή διαμένουν χώρια;

Η γονική μέριμνα και το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο πρέπει πάντα να κανονίζονται σύμφωνα με το ύψιστο συμφέρον του τέκνου και έτσι ώστε μελλοντικά να πραγματοποιούνται όσο το δυνατό καλύτερα. Οι γονείς από κοινού μπορούν να αποφασίσουν για τη γονική μέριμνα. Στην περίπτωση που οι γονείς δεν έρθουν σε συμφωνία, τότε το θέμα θα πρέπει να λυθεί δικαστικά.

5. Πώς η γονική μέριμνα γίνεται νομικά δεσμευτική στην περίπτωση που οι γονείς έρθουν σε συμφωνία μεταξύ τους;

Η συμφωνία για τη γονική μέριμνα θα πρέπει να γίνει γραπτώς και οι γονείς μπορούν να ζητήσουν από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου τους να την επικυρώσει. Η κοινωνική υπηρεσία πρέπει να πιστοποιήσει ότι η συμφωνία είναι σύμφωνη με το ύψιστο συμφέρον του τέκνου. Η επικυρωμένη από την κοινωνική υπηρεσία συμφωνία είναι έγκυρη και εκτελεστέα όπως και η νόμιμη απόφαση του δικαστηρίου.

6. Στην περίπτωση που οι γονείς δεν συμφωνήσουν στο θέμα της γονικής μέριμνας, ποιοι άλλοι τρόποι, πέραν των δικαστικών διαδικασιών, υπάρχουν για την επίλυση του θέματος;

Εάν οι γονείς δεν έρθουν σε συμφωνία, τότε μπορούν να ζητήσουν βοήθεια και ενίσχυση από τους διαιτητές οικογενειακών θεμάτων της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου τους. Ο διαιτητής προσπαθεί για τον φιλικό διακανονισμό των οικογενειακών διαφορών προς το συμφέρον όλων των μερών. Ο διαιτητής επικουρεί στη σύναψη συμφωνίας και στις διαδικασίες για τη διευθέτηση των διαφορών τους. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της θέσης των ανήλικων τέκνων της οικογένειας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

7. Για ποια θέματα που αφορούν το τέκνο αποφασίζει ο δικαστής, εφόσον οι γονείς θελήσουν να λύσουν το ζήτημα δικαστικά;

Το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για θέματα που αφορούν τη γονική μέριμνα, τον τόπο διαμονής του τέκνου και το δικαίωμα επικοινωνίας. Το δικαστήριο μπορεί επίσης, εάν χρειαστεί, να ορίσει τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου της επιμέλειας, καθώς και να αποφασίσει για τα επιμέρους καθήκοντα των δικαιούχων της επιμέλειας. Όσον αφορά τις αποφάσεις για το δικαίωμα επικοινωνίας, το δικαστήριο πρέπει να εκδώσει σαφείς οδηγίες για τους όρους επικοινωνίας και τη διαμονή του τέκνου. Επίσης, σε συνδυασμό με τον καθορισμό της γονικής μέριμνας μπορεί να καθοριστεί και η καταβολή της διατροφής του τέκνου.

8. Εάν το δικαστήριο αποφασίσει να δοθεί η γονική μέριμνα μόνο σε έναν εκ των δύο γονέων, αυτό σημαίνει ότι ο γονέας αυτός θα έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το τέκνο χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του άλλου γονέα;

Ο δικαιούχος της επιμέλειας του τέκνου αποφασίζει για όλα όσα αφορούν τη γονική μέριμνα. Παρόλα αυτά στην απόφαση επιμέλειας του δικαστηρίου μπορεί να υπάρχουν κανόνες που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου της επιμέλειας όπως για παράδειγμα το δικαίωμα αλλαγής του τόπου κατοικίας του τέκνου.

9. Τι σημαίνει πρακτικά, όταν το δικαστήριο ορίζει γονική μέριμνα από κοινού στους γονείς;

Και οι δύο δικαιούχοι της επιμέλειας έχουν την ευθύνη στα θέματα που αφορούν τη γονική μέριμνα. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι της επιμέλειας διαμένουν χώρια, οι αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητα του τέκνου λαμβάνονται από τον δικαιούχο της επιμέλειας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο. Σε πολύ σημαντικά ζητήματα όμως ζητείται η συγκατάθεση και των δύο δικαιούχων της επιμέλειας. Τέτοια ζητήματα για παράδειγμα είναι η αλλαγή θρησκεύματος του τέκνου ή ο τόπος κατοικίας του, αίτηση διαβατηρίου, οι αποφάσεις που αφορούν την εκπαίδευσή του, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν θέματα υγείας και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

10. Για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες περί γονικής μέριμνας, σε ποιο δικαστήριο ή σε ποιες επίσημες αρχές θα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση; Ποιες είναι οι διατυπώσεις που πρέπει να γίνουν και ποια επίσημα έγγραφα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση;

Η αίτηση για τη γονική μέριμνα και το δικαίωμα επικοινωνίας πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο περιφερειακό δικαστήριο της περιοχής του τόπου διαμονής του τέκνου. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από κοινού από τους γονείς, από τον έναν γονέα, από τον δικαιούχο της επιμέλειάς του ή από την κοινωνική υπηρεσία. Στην αίτηση πρέπει να παρουσιάζεται η απαίτηση για τη διεκδίκηση της γονικής μέριμνας και οι λόγοι για τους οποίους αυτή ζητείται, καθώς και να επισυναφθούν όλα τα επίσημα έγγραφα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία. H αίτηση πρέπει να είναι ενυπόγραφη και να κατατεθεί στο δικαστήριο προσωπικά, ή με πληρεξούσιο (εξουσιοδοτημένο άτομο). Η αίτηση μπορεί να σταλεί επίσης και με φαξ ή και ταχυδρομικά. Η υπόθεση άρχεται από τη στιγμή που η αίτηση κατατίθεται στο δικαστήριο.

11. Ποιες διαδικασίες εφαρμόζονται σε αυτά τα θέματα; Υπάρχουν ξεχωριστές διαδικασίες για επείγουσες περιπτώσεις;

Για την εκδίκαση της γονικής μέριμνας εφαρμόζεται ο νόμος περί γονικής μέριμνας και του δικαιώματος επικοινωνίας. Σύμφωνα με το νόμο αυτόν, το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για θέματα γονικής μέριμνας και δικαιώματος επικοινωνίας διαθέτει χρόνο στους γονείς του τέκνου ώστε να ακουστούν. Το τέκνο μπορεί να ακουστεί προσωπικά στο δικαστήριο, εάν για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους είναι απαραίτητο για τη διευθέτηση του ζητήματος της γονικής μέριμνας. Το δικαστήριο ζητάει επίσης και μία έκθεση από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου για τις συνθήκες διαβίωσης του τέκνου.

Εφόσον έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη γονική μέριμνα, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει προσωρινή διαταγή για το ποιος θα έχει τη γονική μέριμνα καθώς και για το δικαίωμα επικοινωνίας και για τους όρους που διέπουν αυτό. Σε ξεχωριστές περιπτώσεις το δικαστήριο μπορεί να ορίσει τον δικαιούχο της επιμέλειας, μέχρις ότου εκδοθεί η τελική του απόφαση. Για την προσωρινή γονική μέριμνα δεν υπάρχει το δικαίωμα αναίρεσής της. Είναι έγκυρη μέχρι το δικαστήριο να εκδώσει την τελική του απόφαση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

12. Παρέχεται για τα δικαστικά έξοδα δικαστική αρωγή;

Για τα δικαστικά έξοδα που αφορούν τη γονική μέριμνα παρέχεται δικαστική αρωγή. (Βλέπε ιστοσελίδα ”Oikeusapu – Suomi”).

13. Είναι δυνατό να ζητηθεί τροποποίηση της απόφασης επιμέλειας;

Μπορεί να ζητηθεί τροποποίηση της δικαστικής απόφασης επιμέλειας, στο εφετείο.

14. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εκτελεστότητα της απόφασης επιμέλειας πρέπει να ζητηθεί από το δικαστήριο ή από κάποια άλλη επίσημη αρχή; Ποιες είναι οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις;

Για την εκτελεστότητα της απόφασης επιμέλειας εφαρμόζεται ο νόμος περί εκτελεστότητας της απόφασης επιμέλειας και του δικαιώματος επικοινωνίας.

Για την εκτελεστότητα υποβάλλεται επίσημη έγγραφη αίτηση στο δικαστήριο του τόπου διαμονής του τέκνου ή του διαδίκου. Η εκτέλεση της απόφασης επιμέλειας μπορεί να ζητηθεί όμως και από τον δικαστικό κλητήρα, εάν από της ανακοίνωσης της απόφασης έχουν παρέλθει λιγότεροι από 3 μήνες. Στην αίτηση θα πρέπει να επισυναφθεί η απόφαση επιμέλειας.

Όταν η αίτηση υποβληθεί και το δικαστήριο λάβει γνώση της δήλωσης του διαδίκου, τότε αυτό ορίζει διαιτητή από την κοινωνική υπηρεσία ώστε να διευθετηθεί το θέμα. Ο διαιτητής έρχεται σε επαφή με τους γονείς και συζητά μαζί τους, καθώς επίσης, και ανάλογα με τις υπάρχουσες δυνατότητες, και με το τέκνο. Ο διαιτητής συντάσσει μια έκθεση από την/τις συνάντηση/σεις που είχε για το δικαστήριο, το οποίο και εκδίδει την απόφαση. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να ορίσει και ιατρό για την εξέταση του τέκνου.

Εφόσον το δικαστήριο αποφασίσει να εκτελεστεί η απόφαση επιμέλειας, ο διάδικος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το τέκνο. Για να διασφαλιστεί η παράδοση του τέκνου ορίζεται πρόστιμο στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με την απόφαση ή ως ύστατο μέτρο αφαιρούν το τέκνο από τον διάδικο που δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του δικαστηρίου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

15. Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε η γονική μέριμνα η οποία έχει ορισθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ να αναγνωρισθεί και να εκτελεστεί; Ποιες είναι οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις;

Η αναγνώριση της δικαστικής απόφασης επιμέλειας του τέκνου άλλης χώρας κράτους μέλους της ΕΕ εφαρμόζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, εφόσον η απόφαση έχει ληφθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού (Βλέπε ιστοσελίδα ”Lapsen huolto - Yhteisön oikeus”)

 • Αυτός ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στη Δανία.

  Σύμφωνα με τον παραπάνω κανονισμό η απόφαση που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος και αφορά τη λύση του γάμου καθώς και τη γονική μέριμνα του τέκνου θα πρέπει να αναγνωριστεί από τα άλλα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διαδικασία. Παρόλα αυτά όποιος θεωρεί ότι θίγεται από την αναγνώριση της απόφασης μπορεί να ζητήσει να επικυρωθεί η αναγνώριση ή η μη αναγνώρισή της. Η αίτηση για την επικύρωση, στη Φινλανδία, υποβάλλεται στο δικαστήριο της περιοχής του τόπου διαμονής του παιδιού.

  Οι εκδοθείσες στη Δανία αποφάσεις επιμέλειας, καθώς και οι άλλες, πέραν των εκδοθέντων βάσει του παραπάνω κανονισμού ΕΚ, αποφάσεις επιμέλειας στη Σουηδία, εκτελούνται σύμφωνα με τη δικαστική νομοθεσία των σκανδιναβικών χωρών του 1997.

  Ξεχωριστή επικύρωση για την αναγνώριση της απόφασης δεν εκδίδεται. Η αίτηση για την εκτελεστότητα της απόφασης υποβάλλεται στο περιφερειακό δικαστήριο.

  Άλλες αποφάσεις επιμέλειας που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα αναγνωρίζονται από τη Φινλανδία χωρίς καμία άλλη επικύρωση. Παρόλα αυτά το εφετείο του Ελσίνκι με αίτηση μπορεί να επικυρώσει την αναγνώριση ή μη αναγνώριση της απόφασης στη Φινλανδία.

  Η αίτηση για τη εκτελεστότητα της εκδοθείσας εκτελεστέας απόφασης επιμέλειας υποβάλλεται στο δικαστήριο της περιφέρειας όπου διαμένει το τέκνο, ή στον τόπο κατοικίας του αιτούντος, ή στην περιοχή στην οποίο διαμένει ο ένας εκ των δύο. (Για τις διαδικασίες εκτελεστότητας της απόφασης βλέπε στο τμήμα 14).

 • 16. Σε ποια δικαστική αρχή πρέπει να προσφύγει κάποιος, στην περίπτωση που αντιτάσσεται στην αναγνώριση της απόφασης επιμέλειας δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους της ΕΕ; Ποιες είναι οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις;

  Η διαδικασία είναι η ίδια, όπως στο τμήμα 15.

  17. Ποιοι νόμοι εφαρμόζονται σε θέματα γονικής μέριμνας, στην περίπτωση που το τέκνο ή τα ενδιαφερόμενα μέλη δεν διαμένουν στη Φινλανδία ή είναι υπήκοοι άλλου κράτους;

  Σε θέματα γονικής μέριμνας εφαρμόζεται η φινλανδική νομοθεσία.

  Πρόσθετες πληροφορίες

   
  • Κοινοτικό δίκαιο
  • Διεθνές δίκαιο

  • Βέλγιο
  • Βουλγαρία
  • Τσεχία
  • Δανία
  • Γερµανία
  • Εσθονία
  • Ιρλανδία
  • Ελλάδα
  • Ισπανία
  • Γαλλία
  • Ιταλία
  • Κύπρος
  • Λεττονία
  • Λιθουανία
  • Λουξεµβούργο
  • Ουγγαρία
  • Μάλτα
  • Κάτω Χώρες
  • Αυστρία
  • Πολωνία
  • Πορτογαλία
  • Ρουμανία
  • Σλοβενία
  • Σλοβακία
  • Φινλανδία
  • Σουηδία
  • Ηνωµένο Βασίλειο