Evropská komise > ESS > Rodičovská odpovědnost > Finsko

Poslední aktualizace: 09-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rodičovská odpovědnost - Finsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co v praxi znamená právní výraz „péče o dítě“? Jaká práva a povinnosti má opatrovník? 1.
2. Kdo je obecně považován za opatrovníka dítěte? 2.
3. Může být dítěti určen jiný zákonný opatrovník, nejsou-li rodiče schopni nebo nechtějí pečovat o dítě? 3.
4. Jak bude určena péče, když se rodiče rozvedou nebo jsou odloučeni? 4.
5. Jestliže se rodiče na péči dohodnou, jak se uzavře dohoda, aby byla právně závazná? 5.
6. Nemohou-li se rodiče o péči dohodnout, jaké jsou kromě soudního řízení další prostředky k vyřešení sporu? 6.
7. Předloží-li rodiče věc soudu, o jakých otázkách týkajících se dítěte může soudce rozhodnout? 7.
8. Jestliže soud rozhodne, aby dítě bylo ve výhradní péči jednoho z rodičů, znamená to, že ten má právo činit veškerá rozhodnutí týkající se dítěte bez porady s druhým rodičem? 8.
9. Jestliže soud rozhodne, aby dítě bylo ve společné péči rodičů, co to znamená v praxi? 9.
10. Na který úřad nebo soud je třeba se obrátit při zahájení řízení? Jaké jsou formality a jaké doklady by měly být k žádosti doloženy? 10.
11. Jaké jsou postupy v těchto případech? Existuje zvláštní postup pro naléhavé případy? 11.
12. Existuje finanční pomoc na úhradu soudních poplatků? 12.
13. Lze se odvolat proti soudnímu rozhodnutí o péči? 13.
14. V některých případech je nutné požádat o výkon soudního rozhodnutí o péči u soudu nebo u jiného zákonného úřadu. Jaké jsou postupy v těchto případech? 14.
15. Jaké jsou ve Finsku postupy pro dosažení uznání a výkonu soudního rozhodnutí o péči, jestliže soudní rozhodnutí bylo vydáno v jiném členském státě? Jaké jsou postupy v těchto případech? 15.
16. Který soud ve Finsku rozhoduje ve věci odvolání proti uznání soudního rozhodnutí o péči, jestliže soudní rozhodnutí bylo vydáno v jiném členském státě? Jaké jsou postupy v těchto případech? 16.
17. Jaké právo se použije v případech péče, jestliže dítě nebo zúčastněné strany nemají ve Finsku trvalé bydliště nebo jsou občany jiné země? 17.

 

1. Co v praxi znamená právní výraz „péče o dítě“? Jaká práva a povinnosti má opatrovník?

Účelem péče o dítě a jeho opatrování je zajistit vyvážený vývoj a blaho dítěte v souladu s jeho osobními potřebami a tužbami. Tím by měly být zajištěny kladné a blízké vztahy, zejména mezi dítětem a jeho rodiči.

Pro dítě by měla být zajištěna dobrá péče a výchova, jakož i dohled a zabezpečení odpovídající věku a fázi vývoje dítěte. Dítěti by mělo být poskytnuto bezpečné a podnětné prostředí a vzdělání odpovídající jeho nadání a tužbám.

Dítě by mělo být vychováváno s pochopením, zastáním a shovívavostí. Dítě by nemělo být tělesně trestáno, ani by se s ním nemělo jednat jiným hrubým způsobem. Dítě by mělo být podporováno a vedeno k samostatnosti, odpovědnosti a zralosti. (Oddíl 1 zákona o péči o dítě a právu na styk s dítětem)

Opatrovník musí zajistit vývoj a prospěch dítěte tak, jak bylo popsáno výše. K tomuto účelu má opatrovník právo rozhodovat o péči o dítě, výchově, bydlišti a dalších osobních záležitostech dítěte. Při rozhodování by se mělo brát v úvahu přání dítěte.

2. Kdo je obecně považován za opatrovníka dítěte?

Opatrovníky jsou oba rodiče, kteří jsou v době narození dítěte oddáni. Jestliže rodiče v době narození dítěte oddáni nejsou, je opatrovníkem matka. Jestliže je dítě ve výhradní péči jednoho z rodičů a rodiče potom uzavřou manželství, stanou se opatrovníky oba rodiče.

NahoruNahoru

3. Může být dítěti určen jiný zákonný opatrovník, nejsou-li rodiče schopni nebo nechtějí pečovat o dítě?

Soud může rozhodnout, že péče o dítě bude svěřena jiné osobě/jiným osobám vedle rodičů nebo místo nich, pokud k tomu taková osoba dala svůj souhlas. Rozhodnutí musí vždy vycházet z nejlepších zájmů dítěte a smí být vydáno jen tehdy, když je závažný důvod pro svěření do péče osoby jiné než rodiče/rodičů. Jestliže rodiče nežijí, musí úřad sociální péče učinit opatření ke svěření dítěte do péče.

4. Jak bude určena péče, když se rodiče rozvedou nebo jsou odloučeni?

Péče o dítě a práva stýkat se s dítětem musí být upravena na základě nejlepších zájmů dítěte a musí být v budoucnu reálně proveditelná. Rodiče se mohou na péči dohodnout. Nemohou-li rodiče dospět k dohodě, musí být případ předložen soudu.

5. Jestliže se rodiče na péči dohodnou, jak se uzavře dohoda, aby byla právně závazná?

Dohoda o péči musí být sestavena písemně a rodiče mohou požádat, aby místní úřad sociální péče potvrdil její platnost. Úřad sociální péče musí zajistit, aby dohoda byla v nejlepším zájmu dítěte. Dohoda potvrzená úřadem sociální péče je platná a vykonatelná stejně jako právně závazné rozhodnutí vydané soudem.

6. Nemohou-li se rodiče o péči dohodnout, jaké jsou kromě soudního řízení další prostředky k vyřešení sporu?

Jestliže manželé nemohou dospět k dohodě, mohou požádat o pomoc zprostředkovatele v rodinných věcech při úřadu sociální péče. Zprostředkovatel se vynasnaží pomoci manželům dosáhnout vzájemné dohody o vyřešení rodinných neshod způsobem uspokojivým pro všechny členy rodiny. Zprostředkovatel pomáhá při sestavování dohod a jiných postupech určených na podporu vyřešení sporu. Musí klást důraz na jistotu všech nezletilých dětí v rodině.

NahoruNahoru

7. Předloží-li rodiče věc soudu, o jakých otázkách týkajících se dítěte může soudce rozhodnout?

K rozhodovacím pravomocem soudu patří péče o dítě, uspořádání bydlení a práva styku s dítětem. V případě potřeby může soud rozhodnout o úkolech, právech a povinnostech opatrovníka a také o rozdělení povinností mezi opatrovníky. Při rozhodování o právech stýkat se s dítětem musí soud stanovit podrobná ustanovení o podmínkách styku s dítětem a o místě bydliště dítěte. Spolu s určením péče může být stanoveno také placení výživného.

8. Jestliže soud rozhodne, aby dítě bylo ve výhradní péči jednoho z rodičů, znamená to, že ten má právo činit veškerá rozhodnutí týkající se dítěte bez porady s druhým rodičem?

V případě jediného opatrovníka činí tento veškerá rozhodnutí týkající se péče o dítě. Rozhodnutí soudu však může zahrnovat ustanovení o právech a povinnostech jediného opatrovníka, například co se týče práva změny místa bydliště dítěte.

9. Jestliže soud rozhodne, aby dítě bylo ve společné péči rodičů, co to znamená v praxi?

Společní opatrovníci jsou spoluzodpovědní za všechny otázky týkající se dítěte. Jsou-li opatrovníci odloučeni, činí každodenní rozhodnutí týkající se dítěte ten z rodičů, u kterého dítě žije. Při zásadních rozhodnutích je však zapotřebí souhlas obou opatrovníků. K nim patří například změna církve nebo bydliště dítěte, pas, rozhodování o vzdělání a otázky zdravotní nebo nemocniční péče.

NahoruNahoru

10. Na který úřad nebo soud je třeba se obrátit při zahájení řízení? Jaké jsou formality a jaké doklady by měly být k žádosti doloženy?

Písemná žádost o péči a práva styku by měla být podána u okresního soudu v místě bydliště dítěte. Žádost může podat jeden z manželů nebo oba manželé, opatrovník nebo úřad sociální péče. V žádosti by měl být uveden nárok a důvody nároku. Musí být doloženy všechny doklady, které mají být použity jako důkaz. Žádost musí být podepsána a předložena okresnímu soudu buď osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce. Jinak je možné žádost zaslat poštou nebo faxem. Případ se začne projednávat, jakmile okresní soud žádost obdrží.

11. Jaké jsou postupy v těchto případech? Existuje zvláštní postup pro naléhavé případy?

V případě péče o děti se použije zákon o péči o dítě a právu na styk s dítětem. Podle uvedeného zákona musí soud poskytnout rodičům a opatrovníkům možnost se vyjádřit při projednávání případu péče o dítě nebo práv na styk s dítětem. Dítě samo může před soudem svědčit, je-li to považováno za nezbytné k vyřešení případu. Soud obvykle obdrží od úřadu sociální péče zprávu o poměrech dítěte.

Když je případ v řízení, může soud vydat prozatímní rozhodnutí o tom, u koho by dítě mělo žít, a o právech na styk s dítětem a jeho podmínkách. Za zvláštních okolností může soud určit opatrovníka až do vynesení konečného rozhodnutí. Proti prozatímnímu rozhodnutí se nelze odvolat. Platí až do vynesení konečného rozhodnutí soudu.

NahoruNahoru

12. Existuje finanční pomoc na úhradu soudních poplatků?

V případech péče o dítě právní pomoc existuje. (Viz. stránka o právní pomoci ve Finsku „Legal aid – Finland“)

13. Lze se odvolat proti soudnímu rozhodnutí o péči?

Proti rozhodnutí soudu se lze odvolat u odvolacího soudu.

14. V některých případech je nutné požádat o výkon soudního rozhodnutí o péči u soudu nebo u jiného zákonného úřadu. Jaké jsou postupy v těchto případech?

Při výkonu soudního rozhodnutí o péči se použije zákon o péči o dítě a právu na styk s dítětem. O výkon se žádá písemně u okresního soudu v místě bydliště dítěte. O výkon soudního rozhodnutí o péči však lze požádat soudního vykonavatele, jestliže bylo rozhodnutí vydáno o méně než tři měsíce dříve. K žádosti musí být přiloženo soudní rozhodnutí o péči o dítě.

Po obdržení žádosti a prohlášení druhé strany soud obvykle ustanoví zprostředkovatele úřadu sociální péče, aby se případem zabýval. Zprostředkovatel se spojí s rodiči a záležitost s nimi, a podle možnosti s dítětem, projedná. Zprostředkovatel podá soudu zprávu a soud potom o případu rozhodne. Soud může také nařídit, aby bylo dítě vyšetřeno lékařem.

Jestliže soud rozhodne, že soudní rozhodnutí o péči musí být vykonáno, je druhá strana povinna dítě vydat. Jestliže strana odmítne se podrobit, bude jí uložena pokuta. V krajním případě je možné straně, která se soudnímu rozhodnutí nepodrobila, odebrat dítě násilím.

NahoruNahoru

15. Jaké jsou ve Finsku postupy pro dosažení uznání a výkonu soudního rozhodnutí o péči, jestliže soudní rozhodnutí bylo vydáno v jiném členském státě? Jaké jsou postupy v těchto případech?

Pro uznání soudního rozhodnutí jiného členského státu o péči se použije Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, jestliže soudní rozhodnutí spadá do rámce uvedeného nařízení. (Viz. stránka Péče o dítě - předpisy Společenství („Child Custody - Community Legislation“). Toto nařízení se nepoužije v Dánsku.

Podle uvedeného nařízení uznávají jiné členské státy soudní rozhodnutí vydané v případě zrušení manželství rozvodem bez zvláštních postupů. Každý, jehož zájmy jsou soudním rozhodnutím dotčeny, může požádat o rozhodnutí o uznání nebo neuznání daného soudního rozhodnutí. Žádost o uznání se ve Finsku podává u okresního soudu v místě bydliště dítěte.

Soudní rozhodnutí o péči vydaná v Dánsku a soudní rozhodnutí o péči ve Švédsku jiná než vydaná na základě uvedeného nařízení se vykonají na základě zákona o soudních rozhodnutích ve skandinávských zemích z roku 1977. Uznání soudního rozhodnutí se zvlášť nepotvrzuje. Žádost o výkon se podává u okresního soudu.

Všechna ostatní cizí soudní rozhodnutí o péči se ve Finsku uznávají bez jakéhokoli zvláštního potvrzování. Odvolací soud v Helsinkách však může uznání nebo neuznání soudního rozhodnutí ve Finsku na žádost potvrdit.

Žádost o výkon vykonatelného soudního rozhodnutí o péči se podává u okresního soudu v místě trvalého nebo přechodného bydliště. (Viz. dotaz 14 výše, kde jsou uvedeny postupy výkonu.)

16. Který soud ve Finsku rozhoduje ve věci odvolání proti uznání soudního rozhodnutí o péči, jestliže soudní rozhodnutí bylo vydáno v jiném členském státě? Jaké jsou postupy v těchto případech?

Platí stejný postup nastíněný u dotazu 15.

17. Jaké právo se použije v případech péče, jestliže dítě nebo zúčastněné strany nemají ve Finsku trvalé bydliště nebo jsou občany jiné země?

V případech péče o dítě se použije finské právo.

Bližší informace

 • Péče o dítě a právo na styk s dítětem (Soudy) suomi
 • Výživné, péče o dítě, právo na styk s dítětem (Ministerstvo spravedlnosti) English - suomi - svenska
 • Smírčí řízení v rodinných věcech (Ministerstvo spravedlnosti) suomi - svenska

« Rodičovská odpovědnost - Obecné informace | Finsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 09-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království