Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > Estland

Senaste uppdatering: 30-10-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Estland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? 1.
2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn? 2.
3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe? 3.
4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden? 4.
5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande? 5.
6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol? 6.
7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller föräldraansvar? 7.
8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern? 8.
9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken? 9.
10. Till vilken domstol ska jag vända mig om jag vill inleda en rättegång om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas? 10.
11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 12.
13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar? 13.
14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan? 14.
15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Estland? 15.
16. Till vilken domstol ska jag i Estland vända mig för att motsätta mig erkännande och verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall? 16.
17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Estland eller har olika medborgarskap? 17.

 

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken?

Enligt den estniska grundlagen och familjelagen har båda föräldrar samma rättigheter och skyldigheter gentemot sina barn.

Föräldrarna har rätt och är skyldiga att uppfostra och ta hand om sina barn. En förälder är skyldig att skydda sina barns rättigheter och intressen. Föräldrar är rättsliga ställföreträdare för sina barn. I denna egenskap har de ställning av förmyndare. En förälder kan begära att få tillbaka sitt barn från vem som helst som har hand om barnet utan rättslig grund. En förälder måste utöva sitt föräldraansvar i barnets intresse.

En förälder är underhållsskyldig gentemot sitt barn oavsett om han eller hon har föräldraansvaret för barnet eller inte.

2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn?

Enligt estnisk rätt uppkommer föräldraansvar uteslutande genom att släktskap fastställs. Om släktskap har fastställts för endast en av föräldrarna, har han eller hon föräldraansvaret. Om det har fastställts för båda föräldrarna har de gemensamt föräldraansvar för barnet.

En förälder kan fråntas föräldraansvar genom ett domstolsbeslut.

3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe?

Ett barn vars föräldrar är döda, saknade, har begränsad rättskapacitet eller har fråntagits föräldraansvar ställs under förmyndarskap. Detta kan också ske för barn som av andra orsaker inte har fått föräldraomsorg (t.ex. när föräldrarna har försummat att utöva sitt föräldraansvar).

Till börjanTill början

Syftet med att förordna en förmyndare för ett barn är att se till att barnet tas om hand ordentligt och att hans eller hennes personliga rättigheter, egendomsrättigheter och andra intressen skyddas. Förmyndarskapet utövas av en förmyndare som utses av domstol. Förmyndarmyndigheten föreslår en person för uppdraget.

4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden?

Att föräldrarna skiljer sig eller separerar påverkar inte i sig deras föräldraansvar. Båda föräldrarna behåller normalt fullt föräldraansvar även om de lever åtskilda.

Föräldrarna förväntas komma överens om vem barnet ska bo hos och på vilket sätt föräldrarna ska delta i barnets uppfostran. Sådana överenskommelser kan vara informella. Om föräldrarna inte kan komma överens, ska förmyndarmyndigheten eller en domstol avgöra saken på begäran av någon av parterna. Domstolen kan stadfästa ett avtal mellan föräldrarna eller reglera frågan om föräldraansvar genom ett tvingande beslut.

5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande?

Som anges ovan kan avtal mellan föräldrar om föräldraansvar ingås informellt, dvs. utan någon särskild form. Föräldrarna får om de vill ingå avtal skriftligen eller inför en notarie, men avtal mellan föräldrar är inte verkställbara genom ett vanligt verkställighetsförfarande, oberoende av form. Om en tvist uppstår om bestämmelserna i avtalet mellan föräldrarna kan en domstol pröva avtalets innehåll.

Till börjanTill början

Avtal mellan föräldrar kan stadfästas genom ett beslut av förmyndarmyndigheten eller en domstol. Båda dessa typer av beslut är rättsligt bindande och verkställbara, men de kan angripas i domstol enligt vanliga förfaranden.

6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol?

Som ett alternativ till domstolsförfaranden kan förmyndarmyndigheten (en avdelning för social välfärd inom en lokal självstyrande förvaltning) avgöra tvister mellan föräldrar som avser utövande av föräldraansvar. Det kan till exempel röra sig om på vilket sätt den förälder som inte bor tillsammans med barnet ska delta i barnets uppfostran och hur den föräldern ska ha kontakt med barnet. Förmyndarmyndigheten kan lösa frågan genom att utfärda ett förordnande. Normalt deltar en tjänsteman som arbetar med barnskydd i lösningen av tvisten.

7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller föräldraansvar?

Domaren kan besluta i en rad olika frågor som har med barnet att göra. Dessa frågor räknas inte upp uttömmande i lag. Domstolen är behörig i frågor som rör barnets bostad, föräldrarnas umgängesrätt och skyldighet att betala underhåll, samt underhållsbidragets storlek. Domstolen kan också besluta om hur en förälder som inte bor tillsammans med barnet ska delta i barnets uppfostran.

Estlands familjelagstiftning föreskriver i dag inte någon möjlighet att ge en av föräldrarna ensam vårdnad. Som anges ovan har dock domstolen behörighet att avgöra tvister i alla enskilda frågor som har samband med föräldraansvar.

Till börjanTill början

8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern?

Begreppet ensam vårdnad finns inte i Estlands rättssystem för närvarande. Som anges under fråga 2 har båda föräldrarna generellt lika föräldraansvar oberoende av om de bor tillsammans med barnet eller inte. Föräldrarna förväntas komma överens om frågor som rör barnet, t.ex. frågan om hur varje förälder ska delta i beslut som fattas rörande barnet. Om de inte kan komma överens är domstolen behörig att på begäran av någon av föräldrarna avgöra tvister i alla enskilda frågor som har samband med föräldraansvar

9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken?

Begreppet gemensam vårdnad finns inte i Estlands rättssystem i dag. Båda föräldrar har på grundval av släktskap samma föräldraansvar och skyldigheter. Det presumeras att föräldrarna utövar detta ansvar gemensamt. Om en tvist kring utövandet av föräldraansvaret uppstår kan domstolen begränsa vissa befogenheter för en förälder som annars ingår i föräldraansvaret.

10. Till vilken domstol ska jag vända mig om jag vill inleda en rättegång om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas?

Som nämns under fråga 6, kan en tvist rörande föräldraansvar avgöras av förmyndarmyndigheten eller av en domstol. Det finns inte några särskilda formkrav för att en tvist ska kunna avgöras av förmyndarmyndigheten.

Till börjanTill början

En talan kan väckas vid domstolen på den ort där svaranden har hemvist (en domstol i första instans; stads- eller regiondomstol – linna- eller maakohus). Käranden kan väcka talan om underhåll även vid domstolen på den ort där han eller hon själv har hemvist. En ansökan om äktenskapsskillnad kan också lämnas in till domstolen på den ort där käranden har hemvist, om denne har underåriga barn boende hos sig (frågor om föräldraansvar kan prövas tillsammans med en talan om äkteneskapsskillnad).

Stämningsansökan och bevisning måste ges in i skriftlig form, på estniska. Om en part i målet ger in en framställan, ett överklagande eller skriftlig bevisning som inte är på estniska, kan domstolen begära att en bestyrkt översättning av de aktuella handlingarna ges in inom en viss tid. Om översättningen inte ges in inom den fastställda fristen kan domstolen bortse från framställan eller handlingen. Framställningar, stämningsansökningar, överklaganden (till kassationsdomstolen eller andra överklaganden) och skriftliga svar ska ges in till domstolen i läslig maskinskriven form och de ska vara i i A4-format.

Stämningsansökan måste ange domstolens namn och den ska innehålla uppgifter om käranden och svaranden (makarna) och deras gemensamma underåriga barn. Kärandens yrkande ska vidare anges tydligt. Käranden måste i ansökan också redogöra för de sakförhållanden som ligger till grund för talan och förteckna och lägga fram de bevis som står till hans eller hennes förfogande.

En stämningsansökan måste skrivas under av käranden eller dennes ombud. Ombudet ska bifoga en fullmakt eller annan handling som styrker att han eller hon är befullmäktigad.

Till börjanTill början

Skriftliga bevis som förtecknas i bilaga till en stämningsansökan ska också bifogas ansökan. Käranden ska till domstolen ge in stämningsansökan med bilagor tillsammans med lika många kopior av dessa som det finns svarande och tredje parter.

11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål?

Domstolarna prövar mål om föräldraansvar enligt bestämmelserna i civilprocesslagen.

I brådskande fall kan det bli aktuellt med säkerhetsåtgärder. Det rör sig om fall där det utan sådana åtgärder skulle bli svårt eller omöjligt att verkställa domen. Exempel på säkerhetsåtgärder är förbud för svaranden att lämna sin boplats eller att göra vissa transaktioner eller utföra vissa handlingar. Domstolen kan också ta säkerhet i svarandens egendom (bland annat genom att besluta om inteckning av fast egendom som ägs av svaranden, att göra en anteckning i fastighetsregistret om förbud mot att avyttra egendomen eller att beslagta lös egendom som tillhör svaranden och som finns i dennes eller tredje mans besittning).

En domstol ska besluta om en ansökan om säkerhetsåtgärder senast den första arbetsdagen efter den dag då ansökan framställdes. Ett beslut om säkerhetsåtgärder ska verkställas omedelbart. Domstolen skickar beslutet till en kronofogde, inskrivningsdomare eller någon annan person som har till uppgift att verkställa sådana beslut.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Domstolen kan helt eller delvis befria en fysisk person från att betala rättegångskostnader och besluta att staten ska stå för advokatkostnaderna om den finner att personen på grund av sin ekonomiska situation inte kan bära dessa kostnader själv.

Till börjanTill början

13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar?

Ja. Ett avgörande angående föräldraansvar kan överklagas enligt de allmänna reglerna om överklagande, om klaganden anser att det avgörande som meddelats i första instans innehåller fel (t.ex. att domstolen i första instans har tillämpat lagen felaktigt eller att processrättsliga bestämmelser har överträtts).

14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan?

En person som behöver begära verkställighet ska vända sig till en kronofogde. Ett förordnande från förmyndarmyndigheten, ett avtal mellan föräldrar som har stadfästs av en domstol eller ett domstolsavgörande kan ligga till grund för verkställigheten (exekutionstitel).

Verkställigheten genomförs av kronofogdar som är verksamma inom upptagningsområdet för stads- eller regiondomstolen på den ort där svaranden har hemvist eller där hans eller hennes egendom är belägen. Verkställighetsförfaranden inleds på begäran av den person som önskar få ett avgörande verkställt. Exekutionstiteln ska bifogas ansökan. Ansökan måste vara skriftlig och den ska innehålla följande uppgifter:

 • Kronofogdens namn,
 • personliga uppgifter om sökanden och svaranden,
 • uppgifter om sökandens ombud, och
 • en fullmakt samt uppgifter om svarandens egendom, i den mån sådana finns tillgängliga.

Ansökan ska innehålla en förteckning över bifogade handlingar.

Till börjanTill början

Om svaranden enligt exekutionstiteln är skyldig att överlämna barnet, ska kronofogden handlägga verkställighetsförfarandet i närvaro av en företrädare för socialtjänsten eller en utbildningsanstalt. Om det är nödvändigt kan kronofogden låta socialtjänsten ta ställning till om barnet tillfälligt ska placeras i en barnavårdsinstitution.

När det gäller obetalda underhållsbidrag kan betalningskrav riktas mot gäldenärens egendom enligt vanliga regler.

15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Estland?

Ett beslut om erkännande av ett utländskt domstolsavgörande kan i första hand bygga på ett internationellt avtal som Estland är part i. I Estland kan avgöranden om underhåll och föräldraansvar erskännas och verkställas med stöd av följande konventioner:

 1. Haagkonventionen av den 2 oktober 1973 om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsskyldighet.
 2. New York-konventionen av den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet.
 3. Europeiska konventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn (Luxemburg den 20 juni 1980).

Handlingarna måste skickas via det aktuella landets centrala myndighet till Estländska justitieministeriet. Till en begäran om erkännande av ett avgörande om underhåll måste följande handlingar bifogas:

 • En kopia av domstolens avgörande, bestyrkt enligt lagen i det land där den domstol eller skiljedomstol som har meddelat avgörandet är belägen, och en officiell bekräftelse av att avgörandet har vunnit laga kraft.
 • En handling som bekräftar att en svarande som inte deltog i domstolsförfarandet hade delgetts stämning i rätt tid i enlighet med lagen i det landet vid minst ett tillfälle.
 • En handling som bevisar att avgörandet är verkställbart enligt lagen i det land där det meddelades och att avgörandet har delgetts med svaranden.
 • En handling rörande verkställighet av avgörandet, om det har verkställts.
 • En bestyrkt översättning till estniska av handlingarna.

När begäran om erkännande och verkställighet av ett avgörande om vårdnad av barn ges in, ska villkoren i konventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn beaktas.

Till börjanTill början

Det estländska justitieministeriet ska vidarebefordra handlingarna till stads- eller regiondomstolen på den ort där svaranden har hemvist. Domstolen ska fatta ett beslut i vilket den antingen erkänner det utländska domstolsavgörandet och tillåter att det verkställs eller avslår begäran om erkännande.

En kopia av beslutet ska översändas till sökanden tillsammans med upplysningar om hur verkställigheten ska ske (det är t.ex. i frågor om underhåll nödvändigt att välja en kronofogde, skicka en ansökan till denne och betala dennes arvode i förskott).

16. Till vilken domstol ska jag i Estland vända mig för att motsätta mig erkännande och verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall?

En person som potentiellt kan motsätta sig erkännandet ska involveras i förfarandet som en berörd person på initiativ av den domstol som handlägger ansökan. Som anges under fråga 14 erkänns utländska avgöranden enligt processreglerna för domstolsärenden.

I domstolens beslut anges hur och inom vilken tid det kan överklagas. Överklagandet ska ges in till den domstol som fattade beslutet inom tio dagar från den dag då beslutet meddelades offentligt. Om beslutet meddelades utan att parterna hade kallats till domstolsförhandling börjar överklagandefristen löpa den dag då beslutet delgavs.

17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Estland eller har olika medborgarskap?

Enligt Estlands internationella privaträtt regleras familjerättsliga förhållanden mellan en förälder och ett barn av lagen i det land där barnet har hemvist.

Haagkonventionen av den 2 oktober 1973 om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsskyldighet är tillämplig på underhållsskyldighet som bygger på släktskap.

Ytterligare information

 • Estlands civilprocesslag eesti keel - English
 • Estlands familjelag eesti keel - English

« Föräldraansvar - Allmän information | Estland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-10-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket