Evropska komisija > EPM > Starševska odgovornost > Estonija

Zadnja sprememba: 30-10-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Starševska odgovornost - Estonija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj dejansko pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“? Kakšne so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti? 1.
2. Kdo je ponavadi nosilec starševske odgovornosti do otroka? 2.
3. Ali je mogoče za izvrševanje starševske odgovornosti določiti drugo osebo, če starši tega nočejo ali ne želijo? 3.
4. Kako se ureja vprašanje starševske odgovornosti, če se starša razvežeta ali razideta? 4.
5. Katere formalnosti morata starša spoštovati pri sklenitvi sporazuma o starševski odgovornosti, da je ta sporazum pravno zavezujoč? 5.
6. Katera alternativna sredstva so za reševanje spora zunaj sodišča na voljo staršem, kadar se ti ne morejo sporazumet o starševski odgovornosti? 6.
7. O katerih vprašanjih v zvezi z otrokom lahko odloča sodnik, če starša zadevo predložita sodišču? 7.
8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev? 8.
9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi? 9.
10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo v zvezi s starševsko odgovornostjo? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi? 10.
11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo skrajšani postopek? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti? 13.
14. V nekaterih primerih je morda treba pri sodišču ali drugem organu vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Kateri postopek se pri tem uporablja? 14.
15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši v Estoniji? Kateri postopek se pri tem uporablja? 15.
16. Pri katerem sodišču v Estoniji je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 16.
17. Katero pravo se uporablja v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata v Estoniji ali imata različno državljanstvo? 17.

 

1. Kaj dejansko pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“? Kakšne so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti?

V skladu z estonsko ustavo in Zakonom o družinskem pravu imata starša enake pravice in obveznosti do svojih otrok.

Starši imajo pravico in obveznost otroka vzgojiti in zanj skrbeti. Starši morajo varovati pravice in interese svojih otrok. Starši so otrokovi zakoniti zastopniki. Kot zakoniti zastopniki imajo starši pooblastila skrbnika. Starši imajo pravico, da zahtevajo vrnitev svojega otroka od katere koli osebe, ki ima otroka pod svojim nadzorom brez pravne podlage. Starši morajo izvajati starševsko odgovornost v interesu otroka.

Dolžnost preživljanja otroka je naložena staršem ne glede na to, ali so starši nosilci starševske odgovornosti ali ne.

2. Kdo je ponavadi nosilec starševske odgovornosti do otroka?

Po estonskem pravu starševska odgovornost nastane zgolj na podlagi ugotovitve sorodstva. Če je bilo sorodstvo ugotovljeno samo za enega od staršev, nosi starševsko odgovornost le-ta. Če je bilo sorodstvo ugotovljeno za oba starša, imata oba (skupno) starševsko odgovornost do otroka.

Staršem se lahko starševske pravice odvzamejo z odločbo sodišča.

3. Ali je mogoče za izvrševanje starševske odgovornosti določiti drugo osebo, če starši tega nočejo ali ne želijo?

Za otroka, katerega starši so umrli, so pogrešani ali imajo omejeno poslovno sposobnost ali so jim starševske pravice odvzete, se ustanovi skrbništvo. Skrbništvo se lahko ustanovi tudi za otroka, za katerega starši ne skrbijo zaradi drugih razlogov (npr. če starša zanemarita izvrševanje svoje starševske odgovornosti).

Na vrh straniNa vrh strani

Namen ustanovitve skrbništva za otroka je zagotoviti, da se zanj primerno skrbi ter da so zaščitene njegove osebne in premoženjske pravice in interesi. Skrbništvo izvršuje skrbnik, ki ga imenuje sodišče. Skrbstveni organ predlaga imenovanje določene osebe kot skrbnika.

4. Kako se ureja vprašanje starševske odgovornosti, če se starša razvežeta ali razideta?

Če se starša razvežeta ali razideta, to samo po sebi ne vpliva na starševsko odgovornost katerega koli od staršev. Oba starša normalno ohranita polno starševsko odgovornost, tudi če živita narazen.

Od staršev se pričakuje, da se dogovorita, pri katerem od njiju bo otrok prebival in na kakšen način bosta oba starša sodelovala pri vzgoji otroka. Takšen dogovor je lahko tudi neformalen. Če med staršema ni takšnega sporazuma, spor razreši skrbstveni organ ali sodišče na zahtevo katerega koli od staršev. Sodišče lahko potrdi dogovor staršev ali samostojno uredi vprašanja starševske odgovornosti.

5. Katere formalnosti morata starša spoštovati pri sklenitvi sporazuma o starševski odgovornosti, da je ta sporazum pravno zavezujoč?

Kot je omenjeno zgoraj, se dogovori med starši o starševski odgovornosti lahko sklepajo neformalno, to je brez posebne oblike. Starši lahko sklenejo dogovor v pisni obliki ali v obliki notarskega zapisa, toda takšni dogovori med starši niso izvršljivi v postopku izvršbe, ne glede na njihovo obliko. Če pride do spora glede določb dogovora med starši, lahko sodišče meritorno presodi dogovor.

Na vrh straniNa vrh strani

Dogovori med starši se lahko potrdijo s sklepom skrbstvenega organa ali z odločbo sodišča. Ti vrsti aktov sta pravno veljavni in izvršljivi, lahko pa se ju spodbija pred sodiščem v skladu s splošnim postopkom.

6. Katera alternativna sredstva so za reševanje spora zunaj sodišča na voljo staršem, kadar se ti ne morejo sporazumet o starševski odgovornosti?

Kot alternativa sodnim postopkom lahko spor med staršema glede zadev o izvrševanju starševske odgovornosti, kot je na primer, kako starš, ki živi ločeno od otroka, sodeluje pri vzgoji otroka, in kako ima ta starš stik z otrokom, razreši skrbstveni organ (enota socialnega varstva znotraj lokalne samouprave). Skrbstveni organ lahko vprašanje razreši s sklepom. Skrbstveni organ bo ponavadi v reševanje spora vključil uslužbenca za otroško varstvo.

7. O katerih vprašanjih v zvezi z otrokom lahko odloča sodnik, če starša zadevo predložita sodišču?

Sodnik lahko odloča o vrsti vprašanj, ki zadevajo otroka, in zakon teh vprašanj ne našteva posamezno. V pristojnost sodišča med drugim spadajo zadeve glede stalnega prebivališča otroka, pravice staršev do obiskovanja ter tudi obveznosti plačevanja preživnine in njenega obsega. Sodišče lahko odloči tudi o tem, na kakšen način naj starš, ki živi ločeno od otroka, sodeluje pri vzgoji otroka.

Trenutno estonska družinskopravna zakonodaja ne predvideva možnosti, da se dodeli pravica do varstva in vzgoje otroka samo enemu izmed staršev, vendar pa je, kot je omenjeno zgoraj, sodišče pristojno, da rešuje spore o vseh posameznih vprašanjih, ki drugače spadajo na področje starševske odgovornosti.

Na vrh straniNa vrh strani

8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev?

Trenutno v estonskem pravnem sistemu ne obstaja koncept „izključne pravice do varstva in vzgoje otroka“. Kot je omenjeno pod točko 2 in 8, imajo starši ponavadi enako starševsko odgovornost ne glede na to, ali kateri koli od njiju živi z otrokom ali ne. Od staršev se pričakuje, da se dogovorita o zadevah v zvezi z otrokom, vključno z vprašanjem, kako naj bosta udeležena pri odločanju v zadevah v zvezi z otrokom. Če dogovora ni mogoče doseči, je sodišče pristojno, da na zahtevo enega od staršev razreši spore v vseh posameznih vprašanjih, ki drugače spadajo na področje starševske odgovornosti.

9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi?

Trenutno v estonskem pravnem sistemu ne obstaja koncept „skupne pravice do varstva in vzgoje otroka“. Oba starša imata enake starševske pravice in obveznosti, ki temeljijo na ugotovitvi sorodstva. Tako se domneva, da starša svoje odgovornosti izvršujeta skupaj. Če pride do spora glede izvrševanja starševske odgovornosti, lahko sodišče omeji določena upravičenja enega od staršev, ki drugače spadajo na področje starševske odgovornosti.

10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo v zvezi s starševsko odgovornostjo? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi?

Kot je omenjeno v točki 6, lahko spor glede starševske odgovornosti razrešita skrbstveni organ ali sodišče. Za to, da spor razreši skrbstveni organ, ni nobenih posebnih formalnih zahtev.

Na vrh straniNa vrh strani

Tožba se lahko vloži pri sodišču, ki je pristojno glede na stalno prebivališče toženca (prvostopenjsko sodišče: okrožno ali okrajno sodišče – linna- ali maahohus). Tožnik lahko vloži tožbo za preživljanje tudi pri sodišču, pristojnem glede na kraj tožnikovega stalnega prebivališča. Tožba za razvezo se prav tako vloži pri sodišču, ki je pristojno glede na kraj stalnega prebivališča tožnika, če mladoletni otrok prebiva s tožnikom (zadeve v zvezi s starševsko odgovornostjo se lahko presojajo skupaj z zahtevkom za razvezo).

Sodišču je treba predložiti opredelitev zahtevka in listinske dokaze v estonskem jeziku in v pisni obliki. Če pisna vloga, pritožba ali listinski dokazi, ki jih je sodišču predložil udeleženec v postopku, niso v estonskem jeziku, lahko sodišče zahteva overjeni prevod vloge, pritožbe ali listinskih dokazov do določenega datuma. Če udeleženec v postopku ne predloži prevoda do določenega datuma, lahko sodišče vloge ali dokumenta ne upošteva. Vloge, zahtevki, pritožbe, kasacijske pritožbe, pritožbe zoper izreke in pisni odgovori se vlagajo pri sodiščih v čitljivi natipkani obliki na papirju velikosti A4.

Zahtevek mora vsebovati naziv sodišča, osebne podatke vlagatelja zahtevka in toženca (zakonca) ter tudi njune skupne mladoletne otroke in jasno izražen namen vlagatelja. Zahtevek mora vsebovati dejstva, na katerih temelji tožba; vlagatelj mora v zahtevku navesti in predložiti dokaze, ki so mu/ji na razpolago.

Zahtevek mora podpisati tožnik ali njegov zastopnik. Zastopnik priloži pooblastilo ali drug dokument, s katerim izkazuje svoje pooblastilo.

Listinski dokazi, navedeni kot priloga k zahtevku, se priložijo zahtevku. Zahtevek in njegove priloge se vložijo na sodišču skupaj s po enim izvodom zahtevka in prilog za vsakega toženca in tretjo osebo.

Na vrh straniNa vrh strani

11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo skrajšani postopek?

Sodišča presojajo primere v zvezi s starševsko odgovornostjo v skladu z določbami Zakonika o civilnem postopku.

V nujnih primerih se lahko za zavarovanje zahtevka uporabijo začasni ukrepi. Začasni ukrepi so dopustni, če bi opustitev zavarovanja zahtevka lahko otežila ali onemogočila izpolnitev sodbe. Začasni ukrepi vključujejo npr. prepoved tožencu, da odpotuje iz svojega prebivališča, ali prepoved tožencu, da vstopi v določene transakcije ali opravlja določena dejanja. Sodišče lahko odredi tudi zavarovanje premoženja toženca (vključno z ustanovitvijo sodno ustanovljene hipoteke na nepremičninah, ki pripadajo tožencu, zaznambo v zemljiškem registru glede prepovedi razpolaganja s premoženjem in zasegom premičnin, ki pripadajo tožencu, ki so v posesti toženca ali druge osebe).

Sodišče razsodi o predlogu za začasne ukrepe najpozneje prvi delovni dan po datumu vložitve predloga za začasne ukrepe. Odločba o začasnem ukrepu se izvrši takoj. Sodišče pošlje odločbo izvršitelju, arhivarju ali drugi osebi, ki je pristojna za izvršitev odločbe.

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Sodišče lahko v celoti ali delno oprosti fizično osebo plačila pravne pomoči in zaračuna stroške odvetnika državi, če ugotovi, da finančni položaj tej osebi ne dopušča, da nosi stroške postopka.

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti?

Da. Zoper odločbo, ki se nanaša na starševsko odgovornost, se je mogoče pritožiti v skladu s splošnimi določbami, ki urejajo pritožbene postopke, če pritožnik meni, da sodba, izdana na prvi stopnji, vsebuje napake (npr. sodišče prve stopnje je nepravilno uporabilo pravo ali kršene so bile določbe procesnega prava).

Na vrh straniNa vrh strani

14. V nekaterih primerih je morda treba pri sodišču ali drugem organu vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Kateri postopek se pri tem uporablja?

V primerih, kjer je odločbo treba izvršiti, se oseba, ki želi izvršitev, obrne na izvršitelja. Osnova za izvršbo (izvršilni naslovi) so sklep skrbstvenega organa, dogovor med staršema, ki ga je potrdilo sodišče (kompromis), in sodna odločba.

Izvršbo izvršijo izvršitelji, ki delujejo znotraj pristojnosti okrožnega ali okrajnega sodišča po prebivališču toženca ali na lokaciji, kjer je njegovo/njeno premoženje. Izvršilni postopek se začne na predlog osebe, ki želi izvršbo. Predlogu mora biti priložen tudi izvršilni naslov. Predlog mora biti v pisni obliki in mora vsebovati naslednje podatke:

 • ime izvršitelja,
 • osebne podatke o tožniku in tožencu,
 • podatke o zastopniku vlagatelja in
 • pooblastilo in podatke o premoženju toženca, če so na razpolago.

V predlogu mora biti naveden tudi seznam dokumentov, ki so mu priloženi.

Če je v skladu z izvršilnim naslovom toženec dolžan premestiti otroka, bo izvršitelj poskušal opraviti izvršbo v prisotnosti zastopnika skrbstvenega ali izobraževalnega organa. Po potrebi lahko izvršitelj sproži vprašanje začasne namestitve otroka v ustanovo otroškega varstva pred skrbstvenim organom ali organom za otroško varstvo.

V primeru zamude pri plačevanju preživnine se lahko vloži zahteva za plačilo zoper premoženje dolžnika po splošnem vrstnem redu.

15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši v Estoniji? Kateri postopek se pri tem uporablja?

V prvi vrsti lahko odločba o priznanju sodbe tujega sodišča temelji na mednarodni pogodbi, katere podpisnica je Estonija. V Estoniji je mogoče priznati in izvršiti odločbe o preživljanju in starševski odgovornosti v skladu z naslednjimi konvencijami:

Na vrh straniNa vrh strani

 1. Haaška konvencija z dne 2. oktobra 1973 o priznavanju in izvrševanju odločb o preživljanju;
 2. Newyorška konvencija z dne 20. junija 1956 o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini;
 3. Evropska konvencija o priznanju in izvršitvi odločb o skrbništvu in o ponovni vzpostavitvi skrbništva otrok (Luxembourg, 20. junij 1980).

Dokumentacijo je treba poslati na estonsko ministrstvo za pravosodje prek osrednjega organa v zadevni državi. Zahtevi za priznanje odločbe o preživljanju je treba priložiti:

 • izvod sodbe sodišča, overjen v skladu s pravom države, v kateri je sodišče ali arbitražno razsodišče, ki je izdalo sodbo, in uradno potrdilo o pravnomočnosti sodbe;
 • dokument, ki potrjuje, da je bil v skladu s pravom te države tožencu, ki ni sodeloval v postopku pred sodiščem, vsaj enkrat poziv vročen pravočasno;
 • dokument, ki dokazuje, da je sodba izvršljiva v skladu s pravom države, kjer je bila sodba izdana, in da je bila sodba vročena tožencu;
 • dokument glede izvršbe sodbe, če je bila sodba izvršena;
 • overjene prevode dokumentov v estonski jezik.

Pri vložitvi zahteve za priznanje in izvršitev odločbe o skrbniških pravicah nad otroki je treba upoštevati pogoje, določene v Konvenciji o priznanju in izvršitvi odločb o skrbništvu in o ponovni vzpostavitvi skrbništva otrok.

Estonsko ministrstvo za pravosodje pošlje dokumente okrožnemu ali okrajnemu sodišču na območju, kjer prebiva toženec. Sodišče sprejme sklep, s katerim prizna sodbo tujega sodišča in dovoli njeno izvršbo ali pa zavrne njeno priznanje.

Izvod sklepa se pošlje vlagatelju skupaj s podatki, kako naj se izvede izvršba (npr. v zadevah o preživljanju je treba izbrati izvršitelja, mu poslati vlogo in vnaprej plačati izvršiteljev honorar).

16. Pri katerem sodišču v Estoniji je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Oseba, ki lahko ugovarja priznanju, mora biti udeležena v postopku kot zainteresirana oseba na predlog sodišča, ki obravnava vlogo. Kot je omenjeno v točki 14, se priznanje tujih sodb izvrši v skladu s procesnimi določbami, ki urejajo nepravdne zadeve.

Sodna odločba določi postopek in rok za pritožbo. Pritožba se lahko vloži na sodišču, ki je izdalo sodbo, v roku 10 dni od javne objave sodbe, če pa je bila sodba izdana brez sodnega poziva strankam, se šteje, da začne rok za pritožbo teči z vročitvijo sodbe.

17. Katero pravo se uporablja v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata v Estoniji ali imata različno državljanstvo?

V skladu z estonskim Zakonom o mednarodnem zasebnem pravu se za družinskopravne odnose med staršema in otrokom uporablja pravo države prebivališča otroka.

Za obveznosti preživljanja, ki izhajajo iz družinskih razmerij, se uporablja Haaška konvencija z dne 2. oktobra 1973 o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti.

Nadaljnje informacije

 • estonski Zakonik o civilnem postopku eesti keel - English
 • estonski Zakon o družinskem pravu eesti keel - English

« Starševska odgovornost - Splošne informacije | Estonija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 30-10-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo