Kummissjoni Ewropea > NGE > Risponsabilità tal-ġenituri > Estonja

L-aħħar aġġornament: 30-10-2006
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Risponsabilità tal-ġenituri - Estonja

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. L-aġġornament qed jitħejja bħalissa u jkun disponibbli fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


 

LISTA TAL- KONTENUT

1. X’ifisser it-terminu legali “responsabbiltà tal-ġenituri” f’termini prattiċi? X’inhuma d-drittijiet u l-obbligi ta’ min ikollu r-responsabbiltà tal-ġenituri? 1.
2. Bħala regola ġenerali, min għandu r-responsabbiltà tal-ġenituri fuq tifel? 2.
3. Jekk il-ġenituri ma jistgħux jew ma jridux jeżerċitaw ir-responsabbiltà tal-ġenituri fuq it-tfal tagħhom, tista’ persuna oħra tinħatar minflokhom? 3.
4. Jekk il-ġenituri jiddivorzjaw jew jinfirdu, kif inhi ddeterminata l-kwistjoni tar-responsabbiltà tal-ġenituri għall-futur? 4.
5. Jekk il-ġenituri jikkonkludu ftehim fuq il-kwistjoni tar-responsabbiltà tal-ġenituri, liema formalitajiet għandhom jiġu rrispettati biex il-ftehim ikun jorbot legalment? 5.
6. Jekk il-ġenituri ma jistgħux jaslu għal ftehim fuq il-kwistjoni tar-responsabbiltà tal-ġenituri, liema huma l-mezzi alternattivi biex jissolva l-kunflitt mingħajr ma jmorru l-qorti? 6.
7. Jekk il-ġenituri jmorru l-qorti, liema kwistjonijiet jista’ l-imħallef jiddeċidi fuqhom fir-rigward tat-tifel? 7.
8. Jekk il-qorti tiddeċiedi li ġenitur wieħed għandu jkollu kustodja waħdu tat-tifel, dan ifisser li hu jew hi jista’/tista’ jiddeċiedi/tiddeċiedi fuq il-kwistjonijiet kollha li jirrigwardaw it-tifel mingħajr ma l-ewwel jikkonsulta/tikkonsulta l-ġenitur l-ieħor? 8.
9. Jekk il-qorti tiddeċiedi li l-ġenituri għandhom ikollhom kustodja tat-tifel flimkien, dan x’ifisser fil-prattika? 9.
10. Għal-liema qorti jew tribunal għandi jien nirrikorri jekk irrid nagħmel applikazzjoni fuq ir-responsabbiltà tal-ġenituri? Liema formalitajiet għandhom jiġu rrispettati u liema dokumenti għandi jien nehmeż ma’ l-applikazzjoni tiegħi? 10.
11. Liema proċedura tapplika f’dawn il-każijiet? Hija disponibbli proċedura ta’ emerġenza? 11.
12. Nista’ jien nikseb għajnuna legali biex inkopri l-ispejjeż tal-proċedura? 12.
13. Huwa possibbli li tappella kontra deċiżjoni fuq ir-responsabbiltà tal-ġenituri? 13.
14. F’ċerti każi, jista’ jkun neċessarju li ssir applikazzjoni f’qorti jew f’awtorità oħra biex deċiżjoni dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri tiġi esegwita? Liema proċedura tapplika f’dawn il-każi? 14.
15. X’għandi nagħmel biex deċiżjoni fuq ir-responsabbiltà tal-ġenituri li tinħareġ minn qorti fi Stat Membru ieħor tiġi rrikonoxxuta u esegwita fl-Estonja? Liema proċedura tapplika f’dawn il-każi? 15.
16. F’liema qorti fl-Estonja għandi nirrikorri biex nopponi r-rikonoxximent ta’ deċiżjoni fuq ir-responsabbiltà tal-ġenituri maħruġa minn qorti fi Stat Membru ieħor? Liema informazzjoni tapplika f’dawn il-każi? 16.
17. Liema hija l-liġi applikabbli fi proċeduri fuq ir-responsabbiltà tal-ġenituri fejn it-tifel jew il-partijiet ma jgħixux fl-Estonja jew huma ta’ nazzjonalitajiet differenti? 17.

 

1. X’ifisser it-terminu legali “responsabbiltà tal-ġenituri” f’termini prattiċi? X’inhuma d-drittijiet u l-obbligi ta’ min ikollu r-responsabbiltà tal-ġenituri?

Skond il-Kostituzzjoni Estonjana u l-Att tal-Liġi tal-Familja, il-ġenituri għandhom drittijiet u obbligi indaqs fir-rigward tat-tfal tagħhom.

Il-ġenituri għandhom id-dritt u l-obbligu li jrabbu u li jieħdu ħsieb it-tifel tagħhom. Il-ġenitur għandu jipproteġi d-drittijiet u l-interessi tat-tifel tiegħu jew tagħha. Il-ġenitur huwa r-rappreżentant legali tat-tifel. Bħala r-rappreżentant legali, il-ġenitur għandu l-awtorizzazzjoni ta’ gwardjan. Il-ġenitur għandu d-dritt li jitlob it-tifel tiegħu jew tagħha lura mingħand kull persuna li għandha kontroll fuq it-tifel mingħajr bażi legali. Il-ġenitur għandu jeżerċita r-responsabilitajiet tal-ġenituri fl-interessi tat-tifel.

L-obbligu ta’ manteniment tat-tifel jaqa’ fuq il-ġenitur irrispettivament minn jekk il-ġenitur ikollux ir-responsabbiltà tal-ġenituri jew le.

2. Bħala regola ġenerali, min għandu r-responsabbiltà tal-ġenituri fuq tifel?

Skond il-liġi Estonjana, ir-responsabbiltajiet tal-ġenituri jinħolqu biss fuq bażi ta’ aċċertament ta’ filjazzjoni. Jekk il-filjazzjoni tkun ġiet aċċertata fir-rigward ta’ ġenitur wieħed biss, hi (hu) jkollha (jkollu) r-responsabbiltà tal-ġenituri. Jekk il-filjazzjoni tkun ġiet aċċertata fir-rigward taż-żewġ ġenituri, huma jkollhom ir-responsabbiltà tal-ġenituri (flimkien) fuq it-tifel.

FuqFuq

Ġenitur jista’ jiġi mċaħħad mid-drittijiet tal-ġenituri bid-deċiżjoni tal-qorti.

3. Jekk il-ġenituri ma jistgħux jew ma jridux jeżerċitaw ir-responsabbiltà tal-ġenituri fuq it-tfal tagħhom, tista’ persuna oħra tinħatar minflokhom?

Għal tifel li l-ġenituri tiegħu huma mejtin, neqsin jew b’kapaċità legali attiva ristretta, jew huma mċaħħda mid-drittijiet tal-ġenituri, jiġi stabbilit l-uffiċċju ta’ tutur. L-uffiċċju ta’ tutur jista’ wkoll jiġi stabbilit għal tifel li jitħalla mingħajr il-kura tal-ġenituri għal raġunijiet oħra (per eżempju jekk il-ġenituri jonqsu milli jeżerċitaw ir-responsabbiltà tal-ġenituri tagħhom).

L-għan ta’ l-istabbiliment ta’ l-uffiċċju ta’ tutur fuq tifel huwa biex jiġi żgurat li t-tifel jieħdu ħsiebu sew u li d-drittijiet u l-interessi personali u ta’ proprjetà tiegħu huma protetti. L-uffiċċju ta’ tutur huwa eżerċitat minn tutur maħtur minn qorti. L-awtorità ta’ l-uffiċċju ta’ tutur tipproponi l-ħatra ta’ persuna bħala tutur.

4. Jekk il-ġenituri jiddivorzjaw jew jinfirdu, kif inhi ddeterminata l-kwistjoni tar-responsabbiltà tal-ġenituri għall-futur?

Id-divorzju jew il-firda tal-ġenituri ma taffetwax, minnha nfisha, ir-responsabilitajiet tal-ġenituri ta’ xi wieħed mill-ġenituri. Iż-żewġ ġenituri normalment iżommu responsabbiltà tal-ġenituri sħiħa anke jekk jgħixu ‘l bogħod minn xulxin.

Il-ġenituri huma mistennija li jaqblu fuq ma’ liema ġenitur it-tifel għandu joqgħod u b’liema mod kull wieħed mill-ġenituri għandu jipparteċipa fit-trobbija tat-tifel. Dan il-ftehim jista’ jkun ukoll informali. Fin-nuqqas tal-ftehim bejn il-ġenituri, l-awtorità ta’ l-uffiċċju ta’ tutur jew il-qorti għandha ssolvi l-kwistjoni fuq talba ta’ wieħed mill-ġenituri. Il-qorti tista’ tikkonferma l-ftehim tal-ġenituri jew tirregola kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri b’mod obbligatorju.

FuqFuq

5. Jekk il-ġenituri jikkonkludu ftehim fuq il-kwistjoni tar-responsabbiltà tal-ġenituri, liema formalitajiet għandhom jiġu rrispettati biex il-ftehim ikun jorbot legalment?

Kif indikat aktar ‘l fuq, ftehim bejn il-ġenituri li jikkonċerna r-responsabbiltà tal-ġenituri jista’ jiġi konkluż b’mod informali, jiġifieri mingħajr forma speċifika. Il-ġenituri huma liberi li jikkonkludu ftehim fil-forma miktuba jew notarili, imma dawn it-tipi ta’ ftehim bejn il-ġenituri m’humiex esegwibbli permezz ta’ proċedura ta’ esekuzzjoni, mingħajr ma titqies il-forma tagħhom. F’każ li tinħoloq kwistjoni li tikkonċerna l-klawsoli tal-ftehim bejn il-ġenituri, il-qorti tista’ tirreviżjona l-ftehim fuq il-merti.

Ftehim bejn il-ġenituri jista’ jiġi kkonfermat b’digriet ta’ l-awtorità ta’ l-uffiċċju ta’ tutur jew b’deċiżjoni tal-qorti. Dawn iż-żewġ tipi ta’ atti jorbtu legalment u huma esegwibbli, imma jistgħu jiġu kkontestati fil-qorti skond il-proċedura ġenerali.

6. Jekk il-ġenituri ma jistgħux jaslu għal ftehim fuq il-kwistjoni tar-responsabbiltà tal-ġenituri, liema huma l-mezzi alternattivi biex jissolva l-kunflitt mingħajr ma jmorru l-qorti?

B’mod alternattiv għall-proċeduri fil-qorti, l-awtorità ta’ l-uffiċċju ta’ tutur (l-unità ta’ benessri soċjali ta’ tmexxija awtonoma lokali) tista’ ssolvi l-kwistjonijiet bejn il-ġenituri dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw l-eżerċizzju tar-responsabilitajiet tal-ġenituri, bħal b’liema mod il-ġenitur li ma jgħix mat-tifel għandu jipparteċipa fit-trobbija tat-tifel u kif il-ġenitur għandu jeżerċita kuntatt mat-tifel. L-awtorità ta’ l-uffiċċju ta’ tutur tista’ ssolvi l-kwistjoni b’digriet. L-awtorità ta’ l-uffiċċju ta’ tutur tinvolvi normalment uffiċjal għall-protezzjoni tat-tifel fis-soluzzjoni tal-kwistjoni.

FuqFuq

7. Jekk il-ġenituri jmorru l-qorti, liema kwistjonijiet jista’ l-imħallef jiddeċidi fuqhom fir-rigward tat-tifel?

L-imħallef jista’ jiddeċiedi fuq varjetà ta’ kwistjonijiet relatati mat-tifel, dawn il-kwistjonijiet mhumiex mniżżla mhux b’mod eżawrjenti fil-liġi. Il-kompetenza tal-qorti tinvolvi kwistjonijiet relatati mar-residenza tat-tifel, id-drittijiet għal żjajjar tal-ġenituri, kif ukoll l-obbligazzjoni li jitħallas manteniment u l-ambitu ta’ dan. Il-qorti tista’ wkoll tiddeċiedi b’liema mod ġenitur li ma jgħix mat-tifel għandu jipparteċipa fit-trobbija tat-tifel.

Fil-preżent, il-leġislazzjoni Estonjana tal-familja ma tipprevediex il-possibilità li tagħti kustodja waħdu lill-wieħed mill-ġenituri, imma kif indikat aktar ‘l fuq, il-qorti hija bażikament kompetenti biex ssolvi tilwim fil-kwistjonijiet individwali kollha li kieku jappartjenu lill-isfera tar-responsabbiltà tal-ġenituri.

8. Jekk il-qorti tiddeċiedi li ġenitur wieħed għandu jkollu kustodja waħdu tat-tifel, dan ifisser li hu jew hi jista’/tista’ jiddeċiedi/tiddeċiedi fuq il-kwistjonijiet kollha li jirrigwardaw it-tifel mingħajr ma l-ewwel jikkonsulta/tikkonsulta l-ġenitur l-ieħor?

M’hemm l-ebda kunċett ta’ “kustodja waħdu/waħedha” fis-sistema legali Estonjana fiż-żmien preżenti. Kif indikat taħt Nru. 2 u Nru. 8, il-ġenituri ġeneralment għandhom responsabbiltà tal-ġenituri indaqs mingħajr ma jitqies jekk wieħed minnhom joqgħod jew ma joqgħodx mat-tifel. Il-ġenituri huma mistennija li jiftehmu fuq kwistjonijiet relatati mat-tifel, inkluża l-kwistjoni kif kull ġenitur għandu jkun involut fit-teħid ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet relatati mat-tifel. Jekk il-ftehim ma jistax jintlaħaq, il-qorti hija kompetenti, fuq talba ta’ ġenitur, li ssolvi tilwim fil-kwistjonijiet individwali kollha li kieku jappartjenu lill-isfera tar-responsabbiltà tal-ġenituri.

FuqFuq

9. Jekk il-qorti tiddeċiedi li l-ġenituri għandhom ikollhom kustodja tat-tifel flimkien, dan x’ifisser fil-prattika?

M’hemmx kunċett ta’ “kustodja flimkien” fis-sistema legali Estonjana fiż-żmien preżenti. Iż-żewġ ġenituri għandhom drittijiet u responsabilitajiet tal-ġenituri ndaqs li huma bbażati fuq l-aċċertament tal-filjazzjoni. B’hekk, huwa preżunt li l-ġenituri jeżerċitaw ir-responsabilitajiet tagħhom flimkien. F’każ ta’ tilwima dwar l-eżerċizzju tar-responsabilitajiet tal-ġenituri, il-qorti tista’, essenzjalment, tirrestrinġi ċerti kompetenzi ta’ ġenitur li kieku jappartjenu lill-isfera tar-responsabilitajiet tal-ġenituri.

10. Għal-liema qorti jew tribunal għandi jien nirrikorri jekk irrid nagħmel applikazzjoni fuq ir-responsabbiltà tal-ġenituri? Liema formalitajiet għandhom jiġu rrispettati u liema dokumenti għandi jien nehmeż ma’ l-applikazzjoni tiegħi?

Kif indikat taħt Nru. 6, tilwima dwar ir-responsabilitajiet tal-ġenituri tista’ tiġi solvuta mill-awtorità ta’ l-uffiċċju ta’ tutur jew mill-qorti. M’hemm l-ebda kundizzjonijiet formali speċifiċi biex tilwima tiġi solvuta mill-awtorità ta’ l-uffiċċju ta’ tutur.

Il-kawża tista’ tiġi ppreżentata fil-qorti tar-residenza tal-konvenut (qorti ta’ l-ewwel istanza: qorti tal-belt jew kontea - linna- or maakohus). L-attur jista’ jippreżenta kawża għall-manteniment ukoll fil-qorti tar-residenza ta’ l-attur. Kawża ta’ divorzju tista’ wkoll tiġi ppreżentata fil-qorti tar-residenza ta’ l-attur jekk tfal minuri joqgħodu ma’ l-attur (kwistjonijiet relatati mar-responsabbiltà tal-ġenituri jistgħu jiġu eżaminati flimkien ma’ applikazzjoni għad-divorzju).

FuqFuq

It-talba u l-provi b’dokumenti għandhom jiġu sottomessi lill-qorti fl-Estonjan bil-miktub. Jekk il-petizzjoni bil-miktub, l-appell jew il-provi b’dokumenti sottomessi lill-qorti minn parteċipant fil-proċeduri mhumiex bl-Estonjan, il-qorti tista’ titlob traduzzjoni ċertifikata tal-petizzjoni, ta’ l-appell jew tal-provi b’dokumenti sad-data stabbilita. Jekk it-traduzzjoni ma tkunx sottomessa sad-data stabbilita, il-qorti tista’ ma tqiesx il-petizzjoni jew id-dokument. Petizzjonijiet, talbiet, appelli, appelli fil-kassazzjoni, appelli kontra digrieti u risposti bil-miktub għandhom jiġu ppreżentati fil-qrati f’forma ittajpjata leġġibbli f’format A4.

It-talba għandha tinkludi l-isem tal-qorti, informazzjoni personali li tikkonċerna l-applikant u l-konvenut (il-mara jew ir-raġel) kif ukoll it-tfal minuri komuni tagħhom, u t-talba espressa b’mod ċar ta’ l-applikant. It-talba għandu jkun fiha l-fatti li fuqhom hija bbażata l-kawża; l-attur għandu jniżżel u jipproduċi l-provi fid-dispożizzjoni tiegħu jew tagħha fit-talba.

It-talba għandha tiġi ffirmata mill-attur jew mir-rappreżentant tiegħu/tagħha. Ir-rappreżentant għandu jannessa dokument ta’ awtorizzazzjoni jew dokument ieħor li jipprova l-awtorizzazzjoni tiegħu jew tagħha.

Provi b’dokumenti li huma mniżżla bħala anness għat-talba għandhom ikunu annessi mat-talba. It-talba u annessi għal din għandhom ikunu ppreżentati fil-qorti flimkien ma’ kopja waħda tat-talba u ta’ l-annessi għal kull konvenut u terza persuna.

11. Liema proċedura tapplika f’dawn il-każijiet? Hija disponibbli proċedura ta’ emerġenza?

Il-qrati jeżaminaw każijiet relatati mar-responsabbiltà tal-ġenituri skond id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili.

FuqFuq

F’każijiet ta’ emerġenza, il-miżuri biex tiġi żgurata kawża jistgħu jiġu applikati. Li tiġi żgurata kawża huwa ammissibbli, jekk nuqqas milli tiġi żgurata l-kawża jista’ jrendi t-tħaris tas-sentenza diffiċli jew impossibbli. Il-miżuri biex tiġi żgurata kawża jinkludu, eż., projbizzjoni fuq il-konvenut milli jħalli r-residenza tiegħu jew tagħha jew projbizzjoni fuq il-konvenut milli jwettaq ċerti transazzjonijiet jew milli jwettaq ċerti atti. Il-qorti tista’ wkoll tistabilixxi garanzija fuq il-proprjetà tal-konvenut (inkluż l-istabbiliment ta’ ipoteka ġudizzjarja fuq immobbli li jappartjeni lill-konvenut; li ssir notazzjoni f’reġistru tal-proprjetà dwar projbizzjoni fuq it-trasferiment ta’ proprjetà; u l-qbid ta’ mobbli li jappartjeni lill-konvenut li huwa fil-pussess tal-konvenut jew ta’ persuna oħra).

Il-qorti għandha tagħti deċiżjoni fuq petizzjoni biex tiġi żgurata kawża mhux aktar tard mill-ewwel ġurnata ta’ xogħol wara d-data tas-sottomissjoni tal-petizzjoni biex tiġi żgurata l-kawża. Digriet fuq l-iżgurar ta’ kawża ta’ azzjoni għandu jiġi esegwit mall-ewwel. Il-qorti għandha tibgħat id-digriet lil marixxall tal-qorti, reġistratur, jew persuna oħra obbligata li tesegwixxi d-digriet għall-esekuzzjoni.

12. Nista’ jien nikseb għajnuna legali biex inkopri l-ispejjeż tal-proċedura?

Il-qorti tista’, kompletament jew parzjalment, teħles persuna naturali mill-ħlas ta’ l-assistenza legali u titlob il-miżati ta’ l-avukat mingħand l-istat jekk il-qorti ssir taf li s-sitwazzjoni finanzjarja tal-persuna ma tippermettilux/tippermettilhiex li tħallas l-ispejjeż tal-proċeduri.

FuqFuq

13. Huwa possibbli li tappella kontra deċiżjoni fuq ir-responsabbiltà tal-ġenituri?

Iva. Huwa possibbli li tappella kontra d-deċiżjoni relatata mar-responsabbiltà tal-ġenituri skond id-dispożizzjonijiet ġenerali li jirregolaw il-proċeduri ta’ appell, jekk l-appellant jaħseb li s-sentenza mogħtija fl-ewwel istanza fiha xi żbalji (eż. il-qorti ta’ l-ewwel istanza applikat il-liġi b’mod żbaljat jew id-dispożizzjonijiet tal-liġi proċedurali ġew miksura).

14. F’ċerti każi, jista’ jkun neċessarju li ssir applikazzjoni f’qorti jew f’awtorità oħra biex deċiżjoni dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri tiġi esegwita? Liema proċedura tapplika f’dawn il-każi?

F’każ li jinħoloq il-bżonn għall-esekuzzjoni, il-persuna li tfittex l-esekuzzjoni trid tirrikorri għall-marixxall tal-qorti. Id-digriet ta’ l-awtorità ta’ l-uffiċċju ta’ tutur, il-ftehim bejn il-ġenituri kkonfermat minn qorti (kompromess) u deċiżjoni tal-qorti jistgħu jservu bħala l-bażi għall-esekuzzjoni (ordni ta’ esekuzzjoni).

L-esekuzzjoni titwettaq minn marixxall tal-qorti li jopera fil-ġurisdizzjoni tal-qorti tal-belt jew tal-kontea tar-residenza tal-konvenut jew tal-post tal-proprjetà tiegħu jew tagħha. Il-proċeduri ta’ esekuzzjoni jinbdew fuq applikazzjoni tal-persuna li tfittex l-esekuzzjoni. L-ordni ta’ esekuzzjoni għandu jinhemeż ma’ l-applikazzjoni. L-applikazzjoni trid tkun bil-miktub u jkun fiha id-data li ġejja:

 • l-isem tal-marixxall tal-qorti,
 • informazzjoni personali dwar l-applikant u l-konvenut,
 • data dwar ir-rappreżentant ta’ l-applikant u
 • dokument ta’ awtorizzazzjoni kif ukoll data dwar il-proprjetà tal-konvenut sakemm dan ikun disponibbli.

Fl-applikazzjoni għandha tingħata lista’ ta’ dokumenti mehmuża ma’ l-applikazzjoni.

FuqFuq

Jekk skond id-dokument ta’ esekuzzjoni l-konvenut huwa obbligat li jittrasferixxi t-tifel, il-marixxall tal-qorti għandu jwettaq il-proċedura ta’ esekuzzjoni fil-preżenza tar-rappreżentant ta’ l-organu ta’ kustodja jew ta’ edukazzjoni. Jekk ikun neċessarju il-marixxall tal-qorti jista’ jressaq mistoqsija quddiem l-organu ta’ kustodja u ta’ kura tat-tfal fuq it-tqegħid temporanju tat-tifel fl-istituzzjoni ta’ kura tat-tfal.

Fil-każ ta’ l-arretrati fuq kemm għandu jingħata għall-manteniment it-talba għall-ħlas tista’ ssir fuq il-proprjetà tad-debitur fl-ordni ġenerali.

15. X’għandi nagħmel biex deċiżjoni fuq ir-responsabbiltà tal-ġenituri li tinħareġ minn qorti fi Stat Membru ieħor tiġi rrikonoxxuta u esegwita fl-Estonja? Liema proċedura tapplika f’dawn il-każi?

L-ewwelnett, l-ordni ta’ rikonoxximent tas-sentenza tal-qorti barranija tista’ tkun ibbażata fuq ftehim internazzjonali li l-Estonja hija parti għalih. Fl-Estonja huwa possibbli li jiġu rrikonoxxuti u esegwiti deċiżjonijiet dwar il-manteniment u r-responsabbiltà tal-ġenituri taħt il-konvenzjonijiet li ġejjin:

 1. il-Konvenzjoni ta’ the Hague tat-2 ta’ Ottubru 1973 fuq ir-Rikonoxximent u l-Infurzar tad-Deċiżjonijiet Relatati ma’ l-Obbligazzjonijet ta’ Manteniment;
 2. il-Konvenzjoni ta’ New York ta’ l-20 ta’ Ġunju 1956 fuq l-Irkupru Barra mill-Pajjiż tal-Manteniment;
 3. il-konvenzjoni Ewropea fuq ir-Rikonoxximent u l-Infurzar tad-Deċiżjonijiet Dwar il-Kustodja tat-Tfal u dwar l-Istabilizzar mill-Ġdid tal-Kustodja tat-Tfal (il-Lussemburgu, 20 Ġunju 1980).

Id-dokumenti għandhom jintbagħtu permezz ta’ l-awtorità ċentrali tal-pajjiż konċernat lill-Ministeru tal-Ġustizzja Estonjan. It-talba għar-rikonoxximent tad-deċiżjoni fuq kemm għandu jingħata għall-manteniment għandhom jinhemżu magħha:

FuqFuq

 • kopja tas-sentenza tal-qorti, ċertifikata skond il-liġi ta’ l-istat tal-post tal-qorti jew tat-tribunal arbitrali li ħarġet/ħareġ is-sentenza, u konferma uffiċċjali dwar id-dħul fis-seħħ tas-sentenza;
 • dokument li jikkonferma li l-konvenut li ma pparteċipax fil-proċeduri tal-qorti kien notifikat bit-taħrika fil-ħin skond il-liġi ta’ dak l-istat f’mill-inqas okkażjoni waħda;
 • dokument li jipprova li s-sentenza hija esegwibbli skond il-liġi ta’ l-istat fejn ingħatat is-sentenza u li s-sentenza ġiet notifikata lill-konvenut;
 • dokument dwar l-esekuzzjoni tas-sentenza jekk is-sentenza ġiet esegwita;
 • traduzzjonijiet għall-Estonjan ċertifikati tad-dokumenti.

Fuq preżentazzjoni tat-talba għar-rikonoxximent u esekuzzjoni tad-deċiżjoni dwar id-drittijiet ta’ kustodja fuq it-tfal il-kundizzjonijiet, stipulati fil-‘Konvenzjoni fuq ir-Rikonoxximent u l-Infurzar tad-Deċiżjonijiet Dwar il-Kustodja tat- Tfal u dwar l-Istabilizzar mill-Ġdid tal-Kustodja tat-Tfal’ għandhom jiġu meqjusa.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja Estonjan għandu jgħaddi d-dokumenti lill-qorti tal-belt jew tal-kontea tar-residenza tal-konvenut. Il-qorti għandha tagħti digriet li fih tirrikonoxxi s-sentenza ta’ qorti barranija u tippermetti l-esekuzzjoni tagħha jew tiċħad ir-rikonoxximent.

Kopja tad-digriet għandha tiġi mgħoddija lil min jagħmel il-petizzjoni flimkien ma’ l-informazzjoni, kif l-esekuzzjoni għandha titwettaq (eż. fil-kwistjonijiet ta’ manteniment huwa neċessarju li jiġi magħżul il-marixxall tal-qorti, li tintbagħat applikazzjoni lilu/lilha u li jiġi mħallas il-pagament bil-quddiem tal-miżata tal-marixxall tal-qorti).

FuqFuq

16. F’liema qorti fl-Estonja għandi nirrikorri biex nopponi r-rikonoxximent ta’ deċiżjoni fuq ir-responsabbiltà tal-ġenituri maħruġa minn qorti fi Stat Membru ieħor? Liema informazzjoni tapplika f’dawn il-każi?

L-opponent potenzjali għar-rikonoxximent għandu jiġi involut fil-proċeduri bħala persuna interessata fuq mozzjoni tal-qorti li tkun qiegħda tisma’ l-petizzjoni. Kif indikat taħt Nru. 14, ir-rikonoxximent ta’ sentenzi barranin huwa mwettaq taħt id-dispożizzjonijiet proċedurali li jirregolaw il-kwistjonijiet mhux kontenzjużi.

Id-deċiżjoni tal-qorti tistipula l-proċedura u t-terminu ta’ l-appell. L-appell jista’ jiġi ppreżentat fil-qorti li tat s-sentenza fi żmien 10 ġranet mill-komunikazzjoni pubblika tad-digriet jew jekk id-digriet jkun sar mingħajr taħrika għall-qorti tal-partijiet, it-terminu ta’ l-appell għandu jitqies li jibda min-notifika tad-digriet.

17. Liema hija l-liġi applikabbli fi proċeduri fuq ir-responsabbiltà tal-ġenituri fejn it-tifel jew il-partijiet ma jgħixux fl-Estonja jew huma ta’ nazzjonalitajiet differenti?

Skond l-Att tad-Dritt Internazzjonali Privat Estonjan, relazzjonijiet tal-liġi tal-familja bejn il-ġenitur u t-tifel huma rregolati mil-liġi ta’ l-istat tar-residenza tat-tifel.

Il-Konvenzjoni ta’ the Hague tat-2 ta’ Ottubru 1973 fuq il-Liġi Applikabbli għall-Obbligazzjonijiet ta’ Manteniment tapplika għall-obbligazzjonijiet ta’ manteniment li jinħolqu minn relazzjonijiet tal-familja.

Aktar tagħrif

 • Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Estonjan eesti keel - English
 • Att tal-Liġi tal-Familja Estonjan eesti keel - English

« Risponsabilità tal-ġenituri - Informazzjoni Ġenerali | Estonja - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 30-10-2006

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit