Europos Komisija > ETIT > Tėvų atsakomybė > Estija

Naujausia redakcija: 30-10-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Tėvų atsakomybė - Estija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka ,,tėvų atsakomybė“? Kokios yra asmens, turinčio tėvų atsakomybę, teisės ir pareigos? 1.
2. Kaip paprastai nustatoma, kam priklauso tėvų atsakomybė už vaiką? 2.
3. Ar gali būti tėvų atsakomybė paskirta kitam asmeniui, jeigu tėvai negali arba nenori vykdyti pareigų savo vaikams? 3.
4. Jeigu tėvai nutraukia santuoką arba išsiskiria, kaip išsprendžiamas tėvų atsakomybės nustatymo ateityje klausimas? 4.
5. Jeigu tėvai sudaro sutartį dėl tėvų atsakomybės, kokių oficialių reikalavimų reikia laikytis, kad sutartis būtų teisiškai įpareigojanti? 5.
6. Jeigu tėvai negali susitarti dėl tėvų atsakomybės, kokios alternatyvios priemonės padeda šį konfliktą išspręsti nesikreipiant į teismą? 6.
7. Jeigu tėvai kreipiasi į teismą, kokius su vaiku susijusius klausimus gali išspręsti teisėjas? 7.
8. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa turi priklausyti tik vienam iš tėvų, ar tai reiškia, kad jis gali visus su vaiku susijusius klausimus spręsti nepasitaręs su antruoju iš tėvų? 8.
9. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa priklauso abiem tėvams, ką tai iš tikrųjų reiškia? 9.
10. Į kokį teismą reikia kreiptis, jeigu norima pateikti pareiškimą dėl tėvų atsakomybės? Kokių oficialių reikalavimų reikia laikytis ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie pareiškimo? 10.
11. Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais? Ar galima pasinaudoti pagreitinto proceso tvarka? 11.
12. Ar galima gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti? 12.
13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl tėvų atsakomybės? 13.
14. Tam tikrais atvejais, kad būtų įvykdytas sprendimas dėl tėvų atsakomybės, gali prireikti kreiptis į teismą. Į kokį teismą reikia kreiptis ir kokia tvarka yra taikoma? 14.
15. Kokia tvarka kitoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas dėl tėvų atsakomybės yra pripažįstamas ir vykdomas Estijoje? Kokia tvarka taikoma šiais atvejais? 15.
16. Į kokį Estijos teismą reikėtų kreiptis, kai norima apskųsti teismo sprendimo dėl tėvų atsakomybės pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais? 16.
17. Kokios valstybės teisę teismas taiko nagrinėdamas bylą dėl tėvų atsakomybės, jei vaikas ar šalys negyvena Estijoje arba turi skirtingą pilietybę? 17.

 

1. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka ,,tėvų atsakomybė“? Kokios yra asmens, turinčio tėvų atsakomybę, teisės ir pareigos?

Pagal Estijos Konstituciją ir Šeimos teisės įstatymą tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams.

Tėvai turi teisę ir pareigą auginti vaiką ir jį globoti. Tėvai turi saugoti savo vaiko teises ir interesus. Tėvai yra vaiko teisiniai atstovai. Būdami teisiniais atstovais, tėvai turi globėjo įgaliojimus. Tėvai turi teisę reikalauti grąžinti vaiką iš bet kurio kito asmens, kuris globoja vaiką, nesant teisinio pagrindo. Tėvai turi vykdyti tėvų atsakomybę, atsižvelgdami į vaiko interesus.

Tėvams priklauso pareiga išlaikyti vaiką, nepaisant to, ar jiems priklauso tėvų atsakomybė, ar ne.

2. Kaip paprastai nustatoma, kam priklauso tėvų atsakomybė už vaiką?

Pagal Estijos įstatymus tėvų atsakomybė atsiranda tik nustačius tėvystę. Jeigu tėvystė nustatoma tik vienam iš tėvų, tai jam priklauso tėvų atsakomybė. Jeigu tėvystė nustatoma abiem tėvams, jie turi (bendrą) tėvų atsakomybę vaikui.

Teismo sprendimu tėvams gali būti atimtos tėvų teisės.

3. Ar gali būti tėvų atsakomybė paskirta kitam asmeniui, jeigu tėvai negali arba nenori vykdyti pareigų savo vaikams?

Vaikui, kurio tėvai yra mirę, jų nėra arba jų teisinis veiksnumas yra apribotas, arba jiems yra atimtos tėvų teisės, paskiriama globa. Globa vaikui gali būti paskiriama ir tuo atveju, kai jis be tėvų globos lieka dėl kitų priežasčių (pvz., jeigu tėvai nepaiso tėvų atsakomybės).

viršųviršų

Vaikui paskirtos globos tikslas – užtikrinti, kad vaiku bus tinkamai rūpinamasi ir jo asmeninės bei turtinės teisės bus apsaugotos. Vaiką globoja teismo paskirtas globėjas. Globos institucija pasiūlo asmenį, kuris turi būti paskirtas globėju.

4. Jeigu tėvai nutraukia santuoką arba išsiskiria, kaip išsprendžiamas tėvų atsakomybės nustatymo ateityje klausimas?

Tai, kad tėvai nutraukė santuoką arba išsiskyrė, nė vienam iš tėvų neturi įtakos tėvų atsakomybei. Abu tėvai paprastai išsaugo tėvų atsakomybę, net jeigu jie gyvena atskirai.

Tikimasi, kad tėvai susitars dėl to, su kuriuo iš jų vaikas gyvens ir kokiu būdu kiekvienas iš tėvų prisidės prie vaiko auginimo. Tokia sutartis gali būti sudaroma neoficialiai. Jeigu sutartis tarp tėvų nesudaroma, vieno iš tėvų prašymu globos institucija arba teismas turi išspręsti šį ginčą. Teismas gali patvirtinti tėvų sudarytą sutartį arba privalomai išspręsti su tėvų atsakomybe susijusius klausimus.

5. Jeigu tėvai sudaro sutartį dėl tėvų atsakomybės, kokių oficialių reikalavimų reikia laikytis, kad sutartis būtų teisiškai įpareigojanti?

Kaip nurodyta pirmiau, sutartys tarp tėvų dėl tėvų atsakomybės gali būti sudaromos neoficialiai, t. y. nenaudojant specialios formos. Tėvai gali laisvai sudaryti rašytinę arba notarinę sutartį, tačiau tokios sutartys tarp tėvų, kad ir kokia forma būtų sudarytos, nėra įvykdomos taikant vykdymo procesą. Tuo atveju, kai ginčas kyla dėl tarp tėvų sudarytos sutarties, teismas gali ją iš esmės peržiūrėti.

viršųviršų

Tarp tėvų sudarytą sutartį gali patvirtinti globos institucija, priimdama dekretą, arba teismas, priimdamas sprendimą. Šie aktai teisiškai įpareigoja ir yra įvykdomi, tačiau juos galima ginčyti teisme bendra tvarka.

6. Jeigu tėvai negali susitarti dėl tėvų atsakomybės, kokios alternatyvios priemonės padeda šį konfliktą išspręsti nesikreipiant į teismą?

Be teismo, ginčus tarp tėvų su tėvų atsakomybės vykdymu susijusiais klausimais, kaip antai: kokiu būdu atskirai gyvenantis vienas iš tėvų prisidės prie vaiko auginimo ir kaip tas tėvas bendraus su vaiku, gali išspręsti globos institucija (vietos savivaldos socialinės rūpybos skyrius). Globos institucija klausimą gali išspręsti priimdama dekretą. Spręsdama ginčą globos institucija paprastai pakviečia dalyvauti vaiko apsaugos institucijos pareigūną.

7. Jeigu tėvai kreipiasi į teismą, kokius su vaiku susijusius klausimus gali išspręsti teisėjas?

Teismas gali išspręsti įvairius su vaiku susijusius klausimus, kurių išsamus sąrašas įstatymuose nėra pateikiamas. Teismo kompetencijai priklauso vaiko gyvenamosios vietos, tėvų lankymo teisių, taip pat pareigos mokėti išlaikymą ir pan. klausimų išsprendimas. Teismas taip pat gali išspręsti klausimą, kaip vienas iš atskirai gyvenančių tėvų prisidės prie vaiko auginimo.

Šiuo metu Estijos šeimos teisėje nėra numatyta galimybės nustatyti vieno iš tėvų globą vaikui, tačiau, kaip nurodyta pirmiau, teismas iš esmės turi kompetenciją išspręsti visus asmeninius klausimus, kurie priešingu atveju priklausytų tėvų atsakomybės sričiai.

viršųviršų

8. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa turi priklausyti tik vienam iš tėvų, ar tai reiškia, kad jis gali visus su vaiku susijusius klausimus spręsti nepasitaręs su antruoju iš tėvų?

Šiuo metu Estijos teisės sistemoje nėra „vieno asmens globos“ sąvokos. Kaip nurodyta atsakymuose į 2 ir 8 klausimus, tėvai paprastai turi vienodą tėvų atsakomybę, nepaisant to, ar vienas iš jų gyvena su vaiku, ar ne. Tikimasi, kad tėvai susitars dėl su vaiku susijusių klausimų, įskaitant ir klausimą, kokiu būdu kiekvienas iš tėvų dalyvaus priimant su vaiku susijusius sprendimus. Jeigu sutartis nesudaroma, teismas yra kompetentingas vieno iš tėvų prašymu išspręsti visus asmeninius klausimus, kurie priešingu atveju priklausytų tėvų atsakomybės sričiai.

9. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa priklauso abiem tėvams, ką tai iš tikrųjų reiškia?

Šiuo metu Estijos teisės sistemoje nėra „bendros globos“ sąvokos. Abu tėvai turi lygias tėvų teises ir pareigas, kurios yra pagrįstos tėvystės nustatymu. Dėl to daroma prielaida, kad tėvai kartu atlieka jiems priklausančias pareigas. Kilus ginčui dėl tėvų atsakomybės vykdymo, teismas iš esmės gali apriboti tam tikras tėvų teises, kurios priešingu atveju priklausytų tėvų atsakomybės sričiai.

10. Į kokį teismą reikia kreiptis, jeigu norima pateikti pareiškimą dėl tėvų atsakomybės? Kokių oficialių reikalavimų reikia laikytis ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie pareiškimo?

Kaip nurodyta atsakyme į 6 klausimą, ginčą dėl tėvų atsakomybės gali išspręsti globos institucija arba teismas. Ginčams, kuriuos nagrinėja globos institucija, nėra taikomi konkretūs oficialūs reikalavimai.

viršųviršų

Ieškinys gali būti pateikiamas atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos teismui (pirmosios instancijos teismas: miesto arba apygardos teismas – linna- arba maakohus). Ieškovas ieškinį dėl išlaikymo gali pateikti ir savo gyvenamosios vietos teismui. Ieškinys dėl santuokos nutraukimo gali būti pateikiamas ieškovo gyvenamosios vietos teismui, jeigu su juo gyvena nepilnametis vaikas (klausimai, susiję su tėvų atsakomybe, gali būti svarstomi kartu su prašymu nutraukti santuoką).

Ieškinys ir dokumentiniai įrodymai pateikiami teismui rašytine forma estų kalba. Jeigu byloje dalyvaujantis asmuo teismui pateikė prašymą, apeliacinį skundą arba dokumentinius įrodymus, surašytus ne estų kalba, teismas gali pareikalauti, kad minėtus dokumentus iki teismo nustatytos datos išverstų atestuoti vertėjai. Jeigu iki teismo nustatytos datos dokumentai neišverčiami, teismas gali prašymą arba dokumentą atmesti. Prašymai, ieškiniai, apeliaciniai skundai, kasaciniai skundai, skundai dėl teismo nutarčių ir rašytiniai atsakymai turi būti pateikiami teismui įskaitomu spausdintu šriftu A4 formato popieriaus lapuose.

Ieškinyje nurodomas teismo pavadinimas, asmeninė informacija apie ieškovą, atsakovą (sutuoktinius) ir jų nepilnametį vaiką, aiškiai nurodomas ieškovo reikalavimas. Ieškinyje nurodomi faktai, kuriais yra pagrįstas ieškinys; ieškovas pareiškime turi nurodyti ir pateikti turimus įrodymus.

Ieškinį pasirašo ieškovas arba jo atstovas. Atstovas prideda įgaliojimą arba kitą dokumentą, patvirtinantį jam suteiktus įgaliojimus.

Dokumentiniai įrodymai, kurių sąrašas pateikiamas kaip ieškinio priedas, taip pat turi būti pridedami prie ieškinio. Ieškinys ir jo priedai pateikiami teismui kartu su šių dokumentų kopijomis, kad po vieną jų tektų kiekvienam atsakovui ir trečiajai šaliai.

viršųviršų

11. Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais? Ar galima pasinaudoti pagreitinto proceso tvarka?

Teismai peržiūri bylas, susijusias su tėvų atsakomybe, pagal Civilinio proceso kodekso nuostatas.

Skubiais atvejais gali būti taikomos ieškinio užtikrinimo priemonės. Ieškinio užtikrinimas taikomas tada, kai to neatlikus teismo sprendimo laikymasis taps sudėtingas arba neįmanomas. Ieškinio užtikrinimo priemonės apima, pvz., draudimą atsakovui išvykti iš savo gyvenamosios vietos, draudimą atsakovui sudaryti tam tikrus sandorius arba atlikti tam tikrus veiksmus. Teismas taip pat gali nustatyti atsakovo turto apsaugą (įskaitant teismo nustatytą atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto areštą; pastabos dėl draudimo disponuoti turtu nekilnojamojo turto registre įrašymą ir atsakovui priklausančio kilnojamojo turto, kuriuo disponuoja jis pats arba kitas asmuo, areštą).

Teismas patenkina prašymą dėl ieškinio užtikrinimo ne vėliau kaip kitą darbo dieną, einančią po prašymo dėl ieškinio užtikrinimo pateikimo. Nutartis dėl ieškinio užtikrinimo gali būti įvykdoma skubiai. Teismas išsiunčia nutartį antstoliui, teismo pareigūnui arba kitam asmeniui, kuris turi pareigą vykdyti teismo nutartis.

12. Ar galima gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti?

Teismas gali visiškai arba iš dalies atleisti fizinį asmenį nuo teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimo ir perleisti advokato išlaidas valstybei, jeigu nustatoma, kad asmens finansinė padėtis neleidžia jam padengti bylinėjimosi išlaidų.

viršųviršų

13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl tėvų atsakomybės?

Taip. Sprendimą dėl tėvų atsakomybės galima apskųsti apeliacine tvarka pagal bendrąsias apeliacinį procesą reglamentuojančias nuostatas, jeigu apeliacinį skundą pateikiantis asmuo mano, kad pirmosios instancijos teismo priimtame sprendime yra klaidų (pvz., pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė įstatymus arba buvo pažeistos procesinės teisės nuostatos).

14. Tam tikrais atvejais, kad būtų įvykdytas sprendimas dėl tėvų atsakomybės, gali prireikti kreiptis į teismą. Į kokį teismą reikia kreiptis ir kokia tvarka yra taikoma?

Tais atvejais, kai reikia įvykdyti teismo sprendimą, asmuo, siekiantis, kad sprendimas būtų įvykdytas, turi kreiptis į antstolį. Globos institucijos priimtas dekretas, teismo patvirtinta sutartis tarp tėvų (kompromisas) ir teismo sprendimas yra vykdymo pagrindas (vykdomasis raštas).

Vykdymą atlieka antstoliai, dirbantys atsakovo gyvenamosios vietos arba turto buvimo vietos miesto arba apygardos teismo jurisdikcijoje. Vykdymo procesas pradedamas remiantis asmens, siekiančio įvykdymo, prašymu. Vykdmasis raštas pridedamas prie prašymo. Prašymas turi būti rašytinis, ir jame nurodoma ši informacija:

 • antstolio vardas ir pavardė,
 • asmeninė informacija apie ieškovą ir atsakovą,
 • informacija apie ieškovo atstovą ir
 • įgaliojimas bei informacija apie žinomą atsakovo turtą.

Pareiškime reikia pateikti pridedamų dokumentų sąrašą.

Jeigu pagal vykdomąjį raštą atsakovas turi pareigą perduoti vaiką, antstolis atlieka vykdymo veiksmus dalyvaujant atstovui iš globos arba auklėjamosios institucijos. Jeigu to reikia, antstolis gali pateikti globos ir vaikų rūpybos institucijai prašymą laikinai perduoti vaiką vaikų globos institucijai.

viršųviršų

Tuo atveju, kai asmuo, nemokėdamas išlaikymo išmokų, įsiskolina, ieškinio dėl šių išmokų sumokėjimo įvykdymas gali būti nukreiptas į atsakovo turtą bendra tvarka.

15. Kokia tvarka kitoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas dėl tėvų atsakomybės yra pripažįstamas ir vykdomas Estijoje? Kokia tvarka taikoma šiais atvejais?

Visų pirma įsakymas dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo gali būti paremtas tarptautine sutartimi, kurios susitariančioji šalis yra Estija. Estijoje sprendimus dėl išlaikymo ir tėvų atsakomybės galima pripažinti ir vykdyti remiantis toliau išvardytomis konvencijomis:

 1. 1973 m. spalio 2 d. Hagos konvencija dėl sprendimų, susijusių su išlaikymo pareigomis, pripažinimo ir vykdymo;
 2. 1956 m. birželio 20 d. Niujorko konvencija dėl užsienyje gyvenančių sutuoktinių išlaikymo;
 3. Europos konvencija dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo (1980 m. birželio 20 d., Liuksemburgas).

Dokumentai turi būti siunčiami per centrinę atitinkamos valstybės instituciją Estijos teisingumo ministerijai. Prie prašymo pripažinti sprendimą dėl išlaikymo reikia pridėti:

 • teismo sprendimo kopiją, patvirtintą pagal teismo arba arbitražo, priėmusio sprendimą, vietos teisę, ir oficialų patvirtinimą dėl sprendimo įsigaliojimo;
 • dokumentą, patvirtinantį, kad atsakovui, kuris nedalyvavo teisme nagrinėjant bylą, pagal tos valstybės teisę šaukimas atvykti į teismą tinkamu laiku buvo įteiktas bent vieną kartą;
 • dokumentą, įrodantį, kad sprendimas yra vykdytinas pagal valstybės, kurioje jis buvo priimtas, teisę ir kad sprendimas buvo įteiktas atsakovui;
 • dokumentą dėl teismo sprendimo įvykdymo, jeigu sprendimas buvo įvykdytas;
 • patvirtintus dokumentų vertimus į estų kalbą.

Pateikiant prašymą pripažinti ir įvykdyti sprendimą dėl vaikų globos teisių reikia atsižvelgti į Konvencijoje dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo nustatytas sąlygas.

viršųviršų

Estijos teisingumo ministerija persiunčia dokumentus atsakovo gyvenamosios vietos miesto arba apygardos teismui. Teismas priima nutartį, kuria užsienio teismo sprendimas yra pripažįstamas ir yra leidžiama jį vykdyti arba atsisakoma sprendimą pripažinti.

Nutarties kopija perduodama pareiškėjui kartu su informacija, kaip sprendimas bus įvykdytas (pvz., bylose dėl išlaikymo reikia pasirinkti antstolį, perduoti jam prašymą ir iš anksto sumokėti antstolio mokestį).

16. Į kokį Estijos teismą reikėtų kreiptis, kai norima apskųsti teismo sprendimo dėl tėvų atsakomybės pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais?

Potencialus asmuo, turintis galimybę apskųsti sprendimo pripažinimą, teismo, nagrinėjančio prašymą dėl pripažinimo, iniciatyva gali būti įtrauktas į bylos nagrinėjimą kaip suinteresuotas asmuo. Kaip nurodyta atsakyme į 14 klausimą, užsienio sprendimai pripažįstami pagal procesines nuostatas, reglamentuojančias bylų, kuriose nėra ginčo, nagrinėjimą.

Teismo nutartyje nurodoma taikoma procedūra ir apskundimo terminas. Skundas sprendimą priėmusiam teismui gali būti pateikiamas per 10 dienų nuo viešo nutarties paskelbimo arba, jeigu nutartis buvo priimta neiškvietus šalių į teismą, skundo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo nutarties įteikimo dienos.

17. Kokios valstybės teisę teismas taiko nagrinėdamas bylą dėl tėvų atsakomybės, jei vaikas ar šalys negyvena Estijoje arba turi skirtingą pilietybę?

Pagal Estijos tarptautinės privatinės teisės įstatymą šeimos teisinius santykius tarp tėvų ir vaikų reglamentuoja valstybės, kurioje gyvena vaikas, teisė.

Išlaikymo pareigoms, kylančioms iš šeimos teisinių santykių, taikoma 1973 m. spalio 2 d. Hagos konvencija dėl sprendimų, susijusių su išlaikymo pareigomis, pripažinimo ir vykdymo.

Papildoma informacija

 • Estijos civilinio proceso kodeksas eesti keel - English
 • Estijos šeimos teisės įstatymas eesti keel - English

« Tėvų atsakomybė - Bendro pobūdžio informacija | Estija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 30-10-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė