Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Γονική μέριμνα > Εσθονία

Τελευταία ενημέρωση: 30-10-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Γονική μέριμνα - Εσθονία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Tι σημαίνει πρακτικά η έννοια «γονική μέριμνα»; Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα; 1.
2. Γενικώς, ποιος έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού; 2.
3. Αν οι γονείς είναι ανίκανοι ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορεί κάποιος άλλος να την ασκεί; 3.
4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιο τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας; 4.
5. Εάν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ποια τυπική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου αυτή τους η συμφωνία να είναι νομικά δεσμευτική; 5.
6. Εάν οι γονείς δεν συμφωνήσουν στο θέμα της άσκησης της γονικής μέριμνας, ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι προκειμένου να ρυθμιστεί η διαφορά χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια; 6.
7. Εάν οι γονείς προσφύγουν στο δικαστήριο, επί ποίων θεμάτων μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής όσον αφορά το παιδί; 7.
8. Εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι ο ένας από τους δύο γονείς έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, αυτό σημαίνει ότι αυτός μπορεί να αποφασίσει για οτιδήποτε αφορά το παιδί, χωρίς προηγουμένως να συμβουλευθεί τον άλλο; 8.
9. Εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, τι σημαίνει αυτό πρακτικά; 9.
10. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο ή άλλη αρχή στο οποίο κατατίθεται η αίτηση για την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες και ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση; 10.
11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σ’ αυτήν την περίπτωση; Υπάρχει επείγουσα διαδικασία; 11.
12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της δίκης; 12.
13. Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας; 13.
14. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητο να απευθυνθεί κάποιος σε ένα δικαστήριο ή σε μια άλλη αρχή, προκειμένου να εκτελέσει μια δικαστική απόφαση ανάθεσης γονικής μέριμνας. Ποια είναι η διαδικασία σ’ αυτές τις περιπτώσεις; 14.
15. Τι πρέπει να κάνω για την αναγνώριση και εκτέλεση στην Εσθονία, μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας η οποία εκδόθηκε από το δικαστήριο μιας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται σ’ αυτές τις περιπτώσεις; 15.
16. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο στην Εσθονία για την προσβολή της απόφασης γονικής μέριμνας που αναγνώρισε την απόφαση δικαστηρίου ενός άλλου κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται σ' αυτή την περίπτωση; 16.
17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης γονικής μέριμνας, όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν στην Εσθονία ή είναι διαφορετικών εθνικοτήτων; 17.

 

1. Tι σημαίνει πρακτικά η έννοια «γονική μέριμνα»; Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα;

Σύμφωνα με το Σύνταγμα και το Οικογενειακό Δίκαιο της Εσθονίας, οι γονείς έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι των παιδιών τους.

Οι γονείς έχουν δικαίωμα και καθήκον ανατροφής και φροντίδας για το παιδί τους. Ο γονέας υποχρεούται να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του παιδιού του. Είναι νόμιμος αντιπρόσωπος του παιδιού. Ως νόμιμος αντιπρόσωπος, ο γονέας έχει εξουσία κηδεμόνα. Ο γονέας έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του παιδιού του από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τον έλεγχο του τελευταίου χωρίς νομική βάση. Ο γονέας πρέπει να ασκεί τη γονική μέριμνα προς το συμφέρον του παιδιού.

Το καθήκον διατροφής του παιδιού φέρει ο γονέας ανεξάρτητα αν έχει τη γονική μέριμνα είτε όχι.

2. Γενικώς, ποιος έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού;

Σύμφωνα με την εσθονική νομοθεσία, η γονική μέριμνα απορρέει αποκλειστικά από τη διαπίστωση της γονικής σχέσης. Αν η γονική σχέση έχει διαπιστωθεί μόνο για τον ένα γονέα, τότε αυτός έχει τη γονική μέριμνα. Αν η γονική σχέση έχει διαπιστωθεί και και για τους δύο γονείς έχουν (από κοινού) γονική μέριμνα του παιδιού.

Ο γονέας μπορεί να στερηθεί των γονικών του δικαιωμάτων με δικαστική απόφαση.

3. Αν οι γονείς είναι ανίκανοι ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορεί κάποιος άλλος να την ασκεί;

Το παιδί του οποίου οι γονείς έχουν αποβιώσει, εξαφανισθεί, έχουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα ή έχουν στερηθεί των γονικών τους δικαιωμάτων, τίθεται υπό κηδεμονία. Υπό κηδεμονία μπορεί επίσης να τεθεί ένα παιδί το οποίο έχει αφεθεί χωρίς γονική φροντίδα για άλλους λόγους (π.χ. αν οι γονείς παραμελούν την άσκηση της γονικής μέριμνας).

Σκοπός της θέσης ενός παιδιού υπό κηδεμονία είναι να εξασφαλισθεί η κατάλληλη φροντίδα του και η προστασία των προσωπικών και περιουσιακών δικαιωμάτων και συμφερόντων του. Η κηδεμονία ασκείται από κηδεμόνα που διορίζεται από το δικαστήριο. Η αρμόδια για την κηδεμονία αρχή προτείνει τον διορισμό ενός προσώπου ως κηδεμόνα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιο τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας;

Tο διαζύγιο ή η διακοπή της συμβίωσης των γονέων δεν επηρεάζουν, αυτά καθαυτά, τη γονική μέριμνα κανενός εκ των γονέων. Και οι δύο γονείς συνήθως διατηρούν πλήρη γονική εξουσία, ακόμη και αν ζουν χωριστά.

Οι γονείς πρέπει να συμφωνήσουν με ποιον από τους δύο θα κατοικεί το παιδί και με ποιο τρόπο θα συμμετέχουν στην ανατροφή του. Η εν λόγω συμφωνία μπορεί να είναι άτυπη. Ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των γονέων, η αρμόδια για την κηδεμονία αρχή ή το δικαστήριο ρυθμίζει τη διαφορά κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί να επικυρώσει τη συμφωνία των γονέων ή να ρυθμίσει θέματα της γονικής μέριμνας κατά τρόπο υποχρεωτικό.

5. Εάν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ποια τυπική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου αυτή τους η συμφωνία να είναι νομικά δεσμευτική;

Όπως προαναφέρθηκε, οι συμφωνίες μεταξύ των γονέων σχετικά με τη γονική μέριμνα μπορεί να συναφθούν χωρίς να υποβληθούν σε ειδικό τύπο. Οι γονείς είναι ελεύθεροι να συνάψουν συμφωνία με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά οι εν λόγω συμφωνίες δεν μπορούν να εκτελεστούν με διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από τον τύπο τους. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τους όρους της συμφωνίας μεταξύ των γονέων, το δικαστήριο μπορεί να αναθεωρήσει τη συμφωνία επί της ουσίας.

Οι συμφωνίες μεταξύ των γονέων μπορούν να επικυρωθούν με απόφαση της αρμόδιας για την κηδεμονία αρχής ή του δικαστηρίου. Και οι δύο αυτές πράξεις είναι νομικά δεσμευτικές και εκτελεστές, αλλά μπορούν να προσβληθούν ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με τις γενικές δικονομικές διατάξεις.

6. Εάν οι γονείς δεν συμφωνήσουν στο θέμα της άσκησης της γονικής μέριμνας, ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι προκειμένου να ρυθμιστεί η διαφορά χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια;

Εκτός από την ενώπιον δικαστηρίου διαδικασία, η αρμόδια για την κηδεμονία αρχή (διοικητική υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας της τοπικής αυτοδιοίκησης) μπορεί να επιλύσει διαφορές μεταξύ των γονέων που αφορούν την άσκηση της γονικής μέριμνας, όπως η συμμετοχή στην ανατροφή του παιδιού του γονέα που ζει χωριστά απ’ αυτό και ο τρόπος επικοινωνίας μαζί του. Η αρμόδια για την κηδεμονία αρχή μπορεί να επιλύσει το εν λόγω ζήτημα με έκδοση απόφασης. Η υπηρεσία αυτή κατά κανόνα αναθέτει την επίλυση της διαφοράς σε υπάλληλο αρμόδιο για την προστασία των παιδιών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

7. Εάν οι γονείς προσφύγουν στο δικαστήριο, επί ποίων θεμάτων μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής όσον αφορά το παιδί;

Το δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί επί μιας σειράς ζητημάτων σχετικά με το παιδί, τα οποία δεν απαριθμούνται περιοριστικά από τη νομοθεσία. Στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου εμπίπτουν ζητήματα σχετικά με την κατοικία του παιδιού, τα δικαιώματα επικοινωνίας των γονέων με το παιδί, καθώς και την υποχρέωση καταβολής της διατροφής και την έκτασή της. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού ο γονέας ο οποίος ζει χωριστά απ’ αυτό.

Επί του παρόντος, το εσθονικό οικογενειακό δίκαιο δεν προβλέπει δυνατότητα ανάθεσης της αποκλειστικής επιμέλειας στον ένα εκ των γονέων, αλλά όπως προαναφέρθηκε, το δικαστήριο είναι κατά βάση αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών σε όλα τα μεμονωμένα θέματα που αφορούν τη γονική μέριμνα.

8. Εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι ο ένας από τους δύο γονείς έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, αυτό σημαίνει ότι αυτός μπορεί να αποφασίσει για οτιδήποτε αφορά το παιδί, χωρίς προηγουμένως να συμβουλευθεί τον άλλο;

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει η έννοια της «αποκλειστικής επιμέλειας» στην εσθονική έννομη τάξη. Όπως προαναφέρθηκε στα σημεία 2 και 8, οι γονείς κατά κανόνα έχουν εξίσου την γονική μέριμνα, ανεξάρτητα αν κατοικούν ή όχι με το παιδί. Οι γονείς πρέπει να συμφωνήσουν για τα ζητήματα που αφορούν το παιδί, καθώς και για τον τρόπο συμμετοχής καθενός εξ αυτών στην λήψη αποφάσεων σχετικά με το παιδί. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, αρμόδιο είναι το δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των γονέων, για την επίλυση των διαφορών σε όλα τα μεμονωμένα ζητήματα που αφορούν τη γονική μέριμνα.

9. Εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει η έννοια της «από κοινού επιμέλειας» στην εσθονική έννομη τάξη. Και οι δύο γονείς έχουν ίσα γονικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που βασίζονται στη διαπίστωση της γονικής σχέσης. Έτσι, τεκμαίρεται ότι οι γονείς ασκούν από κοινού τη μέριμνά τους. Σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά την άσκηση της γονικής μέριμνας, το δικαστήριο μπορεί βασικά να περιορίσει ορισμένες αρμοδιότητες ενός εκ των γονέων που αποτελούν μέρος της γονικής μέριμνας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

10. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο ή άλλη αρχή στο οποίο κατατίθεται η αίτηση για την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες και ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση;

Όπως αναφέρεται στο σημείο 6, οι διαφορές που αφορούν τη γονική μέριμνα μπορούν να επιλυθούν από την αρμόδια για την κηδεμονία αρχή ή από δικαστήριο. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες τυπικές προϋποθέσεις για την επίλυση των διαφορών από την αρμόδια για την κηδεμονία αρχή.

Μπορεί να κατατεθεί αγωγή στο δικαστήριο της κατοικίας του εναγομένου (πρωτοβάθμιο δικαστήριο: – linna- ή maakohus). Ο ενάγων μπορεί να υποβάλει αγωγή για καταβολή διατροφής και στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του. Η αγωγή διαζυγίου μπορεί επίσης να κατατεθεί στο δικαστήριο της κατοικίας του ενάγοντος, αν κατοικεί μαζί με τα ανήλικα παιδιά (τα ζητήματα που αφορούν τη γονική μέριμνα μπορούν να επανεξετασθούν μαζί με την αγωγή διαζυγίου.).

Το δικόγραφο της αγωγής και τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα πρέπει να υποβληθούν στο δικαστήριο στην εσθονική γλώσσα. Αν έγγραφη αίτηση, ένδικο μέσο ή έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται στο δικαστήριο από συμμετέχοντα στη δίκη δεν είναι στην εσθονική γλώσσα, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει επικυρωμένη μετάφραση της αίτησης, του ενδίκου μέσου ή των εγγράφων αποδεικτικών στοιχείων εντός ορισμένης προθεσμίας. Αν η μετάφραση δεν υποβληθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας, το δικαστήριο μπορεί να απορρίψει την αίτηση ή τα σχετικά έγγραφα. Οι αιτήσεις, προτάσεις, ένδικα μέσα, προσφυγές κατά αποφάσεων και έγγραφες απαντήσεις κατατίθενται στο δικαστήριο σε ευανάγνωστο δακτυλογραφημένο κείμενο σε χαρτί τύπου A4.

Η αγωγή πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται, τα προσωπικά στοιχεία του ενάγοντος, του εναγομένου (σύζυγοι) και των κοινών τους ανηλίκων τέκνων, και να αναφέρει σαφώς το αίτημα του ενάγοντος. Πρέπει να αναφέρει τα πραγματικά γεγονότα και των οποίων βασίζεται· ο ενάγων πρέπει να απαριθμήσει στο δικόγραφο της αγωγής και να προσκομίσει τα αποδεικτικά μέσα που έχει στη διάθεσή του.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να υπογράφεται από τον ενάγοντα ή τον αντιπρόσωπό του. Ο αντιπρόσωπος επισυνάπτει το πληρεξούσιο ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την πληρεξουσιότητά του.

Τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα που απαριθμούνται σε παράρτημα του δικογράφου της αγωγής επισυνάπτονται σ’ αυτό. Το δικόγραφο της αγωγής και τα παραρτήματά του κατατίθενται στο δικαστήριο μαζί με αντίγραφα αυτών για κάθε εναγόμενο και τρίτο.

11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σ’ αυτήν την περίπτωση; Υπάρχει επείγουσα διαδικασία;

Το δικαστήριο εκδικάζει τις υποθέσεις γονικής μέριμνας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, μπορούν να εφαρμοσθούν μέτρα για την εξασφάλιση των σχετικών αξιώσεων. Τα μέτρα αυτά επιτρέπονται, αν η μη εξασφάλιση μιας αξίωσης μπορεί να καταστήσει τη συμμόρφωση με την απόφαση δύσκολη ή αδύνατη. Τα μέτρα για την εξασφάλιση της αξίωσης περιλαμβάνουν, π.χ., απαγόρευση στον εναγόμενο να απομακρυνθεί από την κατοικία του ή να συνάπτει ορισμένες συναλλαγές ή να προβαίνει σε ορισμένες πράξεις. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να επιβάλει συντηρητικά μέτρα στην περιουσία του εναγομένου (ιδίως δικαστική υποθήκη επί ακινήτου που ανήκει στον εναγόμενο· εγγραφή προσημείωσης στο κτηματολόγιο με την οποία απαγορεύεται η διάθεση ορισμένου περιουσιακού στοιχείου· κατάσχεση κινητών που ανήκουν στον εναγόμενο και που βρίσκονται στην κατοχή του ή στην κατοχή άλλου προσώπου).

Το δικαστήριο εκδικάζει την αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων το αργότερο μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Η απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα είναι άμεσα εκτελεστή. Το δικαστήριο διαβιβάζει την απόφαση στον δικαστικό επιμελητή, γραμματέα ή άλλο πρόσωπο που υποχρεούται να εκτελέσει την απόφαση.

12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της δίκης;

Tο δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει, εν όλω ή εν μέρει, ένα φυσικό πρόσωπο από την καταβολή των δικαστικών εξόδων και να αναλάβει το κράτος την αμοιβή του δικηγόρου, αν διαπιστώσει ότι η οικονομική κατάσταση του εν λόγω προσώπου δεν του επιτρέπει να καταβάλει τα έξοδα της δίκης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

13. Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας;

Ναι. Είναι δυνατόν να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης που αφορά τη γονική μέριμνα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί ενδίκων μέσων, αν ο προσφεύγων διαπιστώνει ότι η απόφαση που εκδόθηκε σε πρώτο βαθμό είναι εσφαλμένη (π.χ. το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εφάρμοσε εσφαλμένα τη νομοθεσία ή παραβίασε τις δικονομικές διατάξεις).

14. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητο να απευθυνθεί κάποιος σε ένα δικαστήριο ή σε μια άλλη αρχή, προκειμένου να εκτελέσει μια δικαστική απόφαση ανάθεσης γονικής μέριμνας. Ποια είναι η διαδικασία σ’ αυτές τις περιπτώσεις;

Στις περιπτώσεις που απαιτείται αναγκαστική εκτέλεση, το πρόσωπο που ζητά την εκτέλεση πρέπει να απευθυνθεί σε δικαστικό επιμελητή. Η απόφαση της αρμόδιας για την κηδεμονία αρχή, η συμφωνία μεταξύ των γονέων που έχει επικυρωθεί από δικαστήριο (συμβιβασμός) και η δικαστική απόφαση μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αναγκαστική εκτέλεση (τίτλος εκτελεστός).

Η αναγκαστική εκτέλεση πραγματοποιείται από δικαστικό επιμελητή που ενεργεί εντός των ορίων της αρμοδιότητας του δικαστηρίου της κατοικίας του εναγομένου ή του τόπου όπου βρίσκεται η περιουσία του. Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κινείται κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που τη ζητά. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται ο εκτελεστήριος τίτλος. Η αίτηση υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • όνομα του δικαστικού επιμελητή,
 • προσωπικά στοιχεία του αιτούντος και του εναγομένου,
 • στοιχεία του αντιπροσώπου του αιτούντος και
 • έγγραφη εξουσιοδότηση, καθώς και στοιχεία σχετικά με την περιουσία του εναγομένου, εφόσον είναι διαθέσιμα.

Στην αίτηση πρέπει να απαριθμούνται τα έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται σ’ αυτήν.

Εάν σύμφωνα με τον εκτελεστήριο τίτλο ο εναγόμενος υποχρεούται να παραδώσει το παιδί, ο δικαστικός επιμελητής προβαίνει στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης με την παρουσία αντιπροσώπου του φορέα που είναι αρμόδιος για την επιμέλεια ή την εκπαίδευση. Εν ανάγκη, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να προσφύγει ενώπιον του φορέα που είναι υπεύθυνος για την επιμέλεια και την ευημερία του παιδιού προκειμένου το παιδί να τοποθετηθεί προσωρινά σε κατάλληλο ίδρυμα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της διατροφής, η σχετική αξίωση καταβολής από την περιουσία του οφειλέτη κατατάσσεται μεταξύ των γενικών προνομίων.

15. Τι πρέπει να κάνω για την αναγνώριση και εκτέλεση στην Εσθονία, μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας η οποία εκδόθηκε από το δικαστήριο μιας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται σ’ αυτές τις περιπτώσεις;

Πρώτον, η απόφαση αναγνώρισης της απόφασης του αλλοδαπού δικαστηρίου μπορεί να διέπεται από διεθνή συμφωνία την οποία έχει υπογράψει η Εσθονία. Στην Εσθονία μπορούν να αναγνωρισθούν και να εκτελεσθούν αποφάσεις που αφορούν τη διατροφή και τη γονική μέριμνα σύμφωνα με τις ακόλουθες συμβάσεις:

 1. τη σύμβαση της Χάγης της 2ας Οκτωβρίου 1973 για την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής·
 2. τη σύμβαση της Νέας Υόρκης της 20ής Ιουνιου 1956 περί διεκδικήσεως διατροφής εν τη αλλοδαπή·
 3. την ευρωπαϊκή σύμβαση για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειάς τους (Λουξεμβούργο, 20 Ιουνίου 1980).

Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται μέσω της κεντρικής υπηρεσίας της εν λόγω χώρας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Εσθονίας. Η αίτηση αναγνώρισης της απόφασης διατροφής πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, επικυρωμένο σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους όπου βρίσκεται το δικαστήριο ή το διαιτητικό δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, καθώς και επίσημη βεβαίωση ότι η απόφαση έχει ισχύ δεδικασμένου·
 • έγγραφο που βεβαιώνει ότι ο ερημοδικασθείς εναγόμενος κλήθηκε εγκαίρως και νομίμως σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους τουλάχιστον μια φορά·
 • έγγραφο που αποδεικνύει ότι η απόφαση είναι εκτελεστή σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους όπου εκδόθηκε η απόφαση και ότι επιδόθηκε στον εναγόμενο·
 • έγγραφο σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης, αν η απόφαση έχει εκτελεστεί·
 • επικυρωμένες μεταφράσεις των εν λόγω εγγράφων στην εσθονική γλώσσα.

Κατά την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης και εκτέλεσης απόφασης σχετικά με τα δικαιώματα επιμέλειας των παιδιών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι όροι που προβλέπει η σύμβαση για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειάς τους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Εσθονίας διαβιβάζει τα εν λόγω έγγραφα στο αρμόδιο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου. Το δικαστήριο αυτό εκδίδει απόφαση με την οποία αναγνωρίζει την απόφαση του αλλοδαπού δικαστηρίου και επιτρέπει την εκτέλεσή της ή αρνείται την αναγνώριση.

Αντίγραφο της απόφασης διαβιβάζεται στον αιτούντα καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκτέλεση (π.χ. στις υποθέσεις διατροφής πρέπει να επιλεγεί δικαστικός επιμελητής, να του διαβιβασθεί η αίτηση και να καταβληθεί εκ των προτέρων η αμοιβή του).

16. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο στην Εσθονία για την προσβολή της απόφασης γονικής μέριμνας που αναγνώρισε την απόφαση δικαστηρίου ενός άλλου κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται σ' αυτή την περίπτωση;

Το πρόσωπο που αντιτίθεται στην αναγνώριση, ασκεί παρέμβαση στο δικαστήριο που εκδικάζει την αίτηση αναγνώρισης. Όπως αναφέρεται στο σημείο 14, η αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας.

Η απόφαση του δικαστηρίου ορίζει τη διαδικασία και την προθεσμία προσβολής της. Η προσφυγή μπορεί να κατατεθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, εντός 10 ημερών από τη δημοσίευσή της ή αν η απόφαση εκδόθηκε χωρίς να κληθούν στο δικαστήριο οι διάδικοι, η προθεσμία προσφυγής θεωρείται ότι αρχίζει από την επίδοση της απόφασης.

17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης γονικής μέριμνας, όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν στην Εσθονία ή είναι διαφορετικών εθνικοτήτων;

Σύμφωνα με τις διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Εσθονίας, οι σχέσεις οικογενειακού δικαίου μεταξύ γονέων και παιδιών διέπονται από τη νομοθεσία του κράτους κατοικίας του παιδιού.

Για τις υποχρεώσεις διατροφής που προκύπτουν από τις σχέσεις οικογενειακού δικαίου εφαρμόζεται η σύμβαση της Χάγης της 2ας Οκτωβρίου 1973 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας της Εσθονίας eesti keel - English
 • Νομοθεσία Οικογενειακού Δικαίου της Εσθονίας eesti keel - English

« Γονική μέριμνα - Γενικές Πληροφορίες | Εσθονία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 30-10-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο