Evropská komise > ESS > Rodičovská odpovědnost > Estonsko

Poslední aktualizace: 13-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rodičovská odpovědnost - Estonsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co se v praxi rozumí pod pojmem „rodičovská zodpovědnost“? Jaká jsou práva a povinnosti osoby, které přísluší rodičovská zodpovědnost? 1.
2. Kdo má podle obecně platné zásady rodičovskou zodpovědnost za dítě? 2.
3. Nejsou-li rodiče schopni nebo ochotni vykonávat rodičovskou zodpovědnost za své děti, může být na místo nich jmenována jiná osoba? 3.
4. Jak se určí otázka další rodičovské zodpovědnosti v případě rozvodu nebo rozluky/rozchodu rodičů? 4.
5. Uzavřou-li rodiče dohodu o rodičovské zodpovědnosti, jaké formální náležitosti musí být splněny, aby byla tato dohoda právně závazná? 5.
6. Nedohodnou-li se rodiče na rodičovské zodpovědnosti, jaké jsou alternativní prostředky řešení tohoto problému, aniž by bylo nutné obrátit se na soud? 6.
7. Obrátí-li se rodiče na soud, o jakých záležitostech týkajících se dítěte může soud rozhodnout? 7.
8. Svěří-li soud dítě do výhradní péče pouze jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o veškerých záležitostech týkajících se dítěte, aniž by musel předtím konzultovat druhého rodiče? 8.
9. Svěří-li soud dítě do společné péče obou rodičů, co toto opatření v praxi znamená? 9.
10. Na jaký soud nebo orgán se mám obrátit s žádostí týkající se rodičovské zodpovědnosti? Jaké formální náležitosti musí být splněny a jaké dokumenty mám přiložit ke své žádosti? 10.
11. Jaké řízení se v těchto případech použije? Je možné použít zkrácené řízení? 11.
12. Mohu získat právní pomoc na krytí nákladů řízení? 12.
13. Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti? 13.
14. V některých případech může být nutné obrátit se na soud nebo jiný orgán za účelem vynucení rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti. Jaké řízení se v těchto případech použije? 14.
15. Jak mám postupovat, aby bylo rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti vydané soudem v jiném členském státě uznáno a bylo vykonatelné v Estonsku? Jaké řízení se v těchto případech použije? 15.
16. Na jaký estonský soud se mám obrátit, pokud chci podat námitku proti uznání rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti vydaného příslušným soudem v jiném členském státě? Jaké řízení se v těchto případech použije? 16.
17. Jaké právo se použije v řízení o rodičovské zodpovědnosti v případě, kdy dítě nebo strany sporu nežijí v Estonsku nebo jsou státními příslušníky různých zemí? 17.

 

1. Co se v praxi rozumí pod pojmem „rodičovská zodpovědnost“? Jaká jsou práva a povinnosti osoby, které přísluší rodičovská zodpovědnost?

Podle estonské Ústavy a zákona o rodině mají oba rodiče vůči svým dětem stejná práva a povinnosti.

Rodiče mají právo a povinnost své dítě vychovávat a pečovat o něj. Rodič musí chránit práva a zájmy svého dítěte. Rodič je zákonným zástupcem dítěte. Jako zákonný zástupce je rodič opatrovníkem dítěte. Rodič má právo požadovat své dítě zpět od osoby, která dítě drží, aniž by k tomu měla ze zákona právo. Rodič musí rodičovskou zodpovědnost vykonávat v zájmu dítěte.

Rodič má vůči dítěti vyživovací povinnost bez ohledu na to, zda vůči němu má či nemá rodičovskou zodpovědnost.

2. Kdo má podle obecně platné zásady rodičovskou zodpovědnost za dítě?

V estonském právu vzniká rodičovská zodpovědnost pouze na základě uznání rodičovství. Pokud bylo rodičovství uznáno pouze u jednoho rodiče, pak má rodičovskou zodpovědnost tento rodič. Pokud bylo rodičovství uznáno u obou rodičů, mají vůči dítěti (společnou) rodičovskou zodpovědnost.

Rodiče může rodičovských práv zbavit soud.

3. Nejsou-li rodiče schopni nebo ochotni vykonávat rodičovskou zodpovědnost za své děti, může být na místo nich jmenována jiná osoba?

Pro děti, jejichž rodiče jsou zesnulí, pohřešovaní nebo mají omezenou právní způsobilost nebo jsou zbaveni rodičovských práv, je zavedeno opatrovnictví. Opatrovnictví může být také zavedeno u dítěte, které se ocitlo bez rodičovské péče z jiných důvodů (např. když jeho rodiče zanedbávají rodičovskou zodpovědnost).

NahoruNahoru

Účelem zavedení opatrovnictví dítěte je zajistit, aby bylo o dítě řádně pečováno a aby byla chráněna jeho osobní a majetková práva a zájmy. Opatrovnictví vykonává soudem stanovený opatrovník. Stanovení opatrovníka se děje na základě návrhu orgánu příslušného pro opatrovnictví.

4. Jak se určí otázka další rodičovské zodpovědnosti v případě rozvodu nebo rozluky/rozchodu rodičů?

Rozvod nebo rozluka rodičů neovlivňuje rodičovskou zodpovědnost jako takovou žádného z rodičů. Obvykle mají oba rodiče plnou rodičovskou zodpovědnost, i když žijí odděleně.

Očekává se od nich, že se dohodnou, s kterým z nich bude dítě bydlet a jak se budou podílet na jeho výchově. Tato dohoda může být i neformální. Jestliže se rodiče mezi sebou nedohodnou, může spor na žádost jednoho z rodičů vyřešit orgán příslušný pro opatrovnictví nebo soud. Soud může dohodu rodičů potvrdit nebo může otázku rodičovské zodpovědnosti upravit nařízením.

5. Uzavřou-li rodiče dohodu o rodičovské zodpovědnosti, jaké formální náležitosti musí být splněny, aby byla tato dohoda právně závazná?

Jak je uvedeno výše, mohou být dohody mezi rodiči uzavřeny neformálně, tj. bez formálních náležitostí. Rodiče mohou dohodu uzavřít písemně nebo ji mohou nechat potvrdit notářem, ale taková dohoda není bez ohledu na svoji formu vynutitelná postupem pro výkon rozhodnutí. Dojde-li mezi rodiči ke sporu ohledně ustanovení dohody, může soud dohodu posoudit z věcné stránky.

NahoruNahoru

Dohoda rodičů může být potvrzena nařízením orgánu příslušného pro opatrovnictví nebo soudním rozhodnutím. Oba tyto způsoby jsou právně závazné a vykonatelné, ale lze je běžným postupem zpochybnit u soudu.

6. Nedohodnou-li se rodiče na rodičovské zodpovědnosti, jaké jsou alternativní prostředky řešení tohoto problému, aniž by bylo nutné obrátit se na soud?

Jako alternativu k soudnímu řízení může spory rodičů v otázce výkonu rodičovské zodpovědnosti, například to, jak se bude rodič žijící odděleně od dítěte podílet na výchově dítěte a jak se bude uskutečňovat jeho styk s dítětem, řešit orgán příslušný pro opatrovnictví (odbor sociální péče místní samosprávy). Orgán příslušný pro opatrovnictví může tyto otázky řešit nařízením. Obvykle také do řešení sporu zapojí úředníka pro ochranu dětí.

7. Obrátí-li se rodiče na soud, o jakých záležitostech týkajících se dítěte může soud rozhodnout?

Soudce může rozhodnout o řadě záležitostí týkajících se dítěte, toto není v zákoně vyčerpávajícím způsobem uvedeno. V pravomoci soudu jsou záležitosti ohledně bydliště dítěte, práv rodičů na styk s dítětem i povinnost k výživě a z toho plynoucí otázky. Soud může rovněž rozhodnout, jak se bude rodič žijící odděleně od dítěte podílet na jeho výchově.

V současné době se v estonském rodinném právu nepočítá s možností svěřit dítě do výhradního opatrovnictví jednoho z rodičů, ale jak je uvedeno výše, soud má v podstatě pravomoc řešit ve sporech všechny jednotlivé záležitosti, které jinak spadají do rodičovské zodpovědnosti.

NahoruNahoru

8. Svěří-li soud dítě do výhradní péče pouze jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o veškerých záležitostech týkajících se dítěte, aniž by musel předtím konzultovat druhého rodiče?

V estonském právním systému v současnosti pojem „výhradní péče“ neexistuje. Jak bylo uvedeno v bodech 2 a 8, mají rodiče obvykle stejnou rodičovskou zodpovědnost bez ohledu na to, se kterým z nich dítě bydlí. Od rodičů se očekává, že se v záležitostech týkajících se dítěte dohodnou, včetně otázky, jak se který rodič bude podílet na rozhodování týkajícím se dítěte. Pokud nelze dospět k dohodě, má soud pravomoc na žádost jednoho z rodičů řešit ve sporech všechny jednotlivé záležitosti, které jinak spadají do rodičovské zodpovědnosti.

9. Svěří-li soud dítě do společné péče obou rodičů, co toto opatření v praxi znamená?

V estonském právním systému v současnosti pojem „společná péče“ neexistuje. Oba rodiče mají stejná rodičovská práva a zodpovědnost, které se zakládají na uznání rodičovství. Má se tedy za to, že rodiče svou zodpovědnost vykonávají společně. V případě sporu ohledně výkonu rodičovské zodpovědnosti může soud v podstatě omezit určité pravomoci rodiče, které jinak spadají do rodičovské zodpovědnosti.

10. Na jaký soud nebo orgán se mám obrátit s žádostí týkající se rodičovské zodpovědnosti? Jaké formální náležitosti musí být splněny a jaké dokumenty mám přiložit ke své žádosti?

Jak bylo uvedeno v bodě 6, může spor ohledně rodičovské zodpovědnosti řešit orgán příslušný pro opatrovnictví nebo soud. Pro spor, který má být řešen orgánem příslušným pro opatrovnictví, nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky na formální náležitosti.

NahoruNahoru

Žalobu lze podat u soudu místně příslušného podle místa bydliště žalované strany (soud prvního stupně: městský (linna) nebo okresní soud (maakohus)). Žalobu o výživné může také žalující strana podat u soudu místně příslušného podle svého bydliště. Žádost o rozvod lze rovněž podat u soudu podle místa bydliště navrhující strany, pokud u ní bydlí nezletilé děti (záležitosti ohledně rodičovské zodpovědnosti je možné řešit společně se žádostí o rozvod).

Stanovení žalobního nároku a listinné důkazy se musí soudu předložit písemně v estonštině. Pokud účastník řízení nepředloží soudu písemný návrh na zahájení řízení, odvolání nebo listinné důkazy v estonštině, může soud požadovat, aby mu byly předloženy do určitého data v soudně ověřeném překladu. Pokud není překlad do stanoveného data předložen, může soud návrh na zahájení řízení nebo dokument nevzít v potaz. Návrhy na zahájení řízení, stanovení žalobního nároku, odvolání, odvolání ve zrušovacím řízení, odvolání proti rozsudkům a písemné odpovědi se soudu předkládají v čitelném strojově psaném vyhotovení ve formátu A4.

Návrh na zahájení řízení musí obsahovat název soudu, osobní informace o navrhovateli a odpůrci (manželů) i jejich společných nezletilých dětí a jasně vyjádřené požadavky navrhovatele. Musí také obsahovat fakta, na nichž se žádost zakládá; navrhovatel musí důkazy, které má k dispozici, uvést a předložit ve stanovení žalobního nároku.

Stanovení žalobního nároku musí být podepsáno navrhovatelem nebo jeho právním zástupcem. Zástupce musí předložit plnou moc nebo jiný dokument, kterým doloží, že je právním zástupcem.

NahoruNahoru

Listinné důkazy uvedené v příloze ke stanovení žalobního nároku se přikládají ke stanovení žalobního nároku. Stanovení žalobního nároku a jeho přílohy se podávají u soudu spolu s jejich kopií pro každého odpůrce a třetí stranu.

11. Jaké řízení se v těchto případech použije? Je možné použít zkrácené řízení?

Soudy v případech týkajících se rodičovské zodpovědnosti postupují podle ustanovení občanského soudního řádu.

V případech nouze lze použít předběžné opatření. Předběžné opatření je přípustné, pokud by bez jeho nařízení mohlo dojít k tomu, že bude dodržení rozsudku obtížné nebo nemožné. Mezi předběžná opatření patří například zákaz odpůrci opustit bydliště nebo zákaz odpůrci vykonávat určité transakce nebo určité kroky. Soud může také zajistit majetek odpůrce, a to i stanovením soudní zástavy nemovitého majetky odpůrce, zapsáním zákazu nakládání s majetkem do katastru nemovitostí nebo zabavením movitého majetku odpůrce v držení odpůrce či třetí osoby.

Soud o návrhu na předběžné opatření rozhodne nejpozději první pracovní den po datu podání návrhu . Rozhodnutí o předběžném opatření je vykonáno neprodleně. Soud zašle rozhodnutí soudnímu vykonavateli, úředníkovi soudní kanceláře nebo jiné osobě, která má povinnost rozhodnutí o exekuci vykonat.

12. Mohu získat právní pomoc na krytí nákladů řízení?

Soud může částečně nebo zcela zprostit fyzickou osobu od uhrazení právní pomoci a naúčtovat honorář advokáta státu, pokud zjistí, že finanční situace dané osobě nedovoluje nést náklady na soudní řízení.

NahoruNahoru

13. Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti?

Ano. Proti rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti je možné se odvolat podle obecných ustanovení upravujících odvolací řízení, pokud odvolávající se strana zjistí, že rozsudek soudu prvního stupně obsahuje chyby (např. že soud prvního stupně použil právo nesprávně nebo pokud bylo porušeno procesní právo).

14. V některých případech může být nutné obrátit se na soud nebo jiný orgán za účelem vynucení rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti. Jaké řízení se v těchto případech použije?

V případech, kdy je nutný výkon soudního rozhodnutí, se musí osoba usilující o výkon obrátit na soudního vykonavatele. Základem pro výkon (příkaz k výkonu) mohou být nařízení orgánu příslušného pro opatrovnictví, dohoda mezi rodiči potvrzená soudem (smír) a rozhodnutí soudu.

Výkon provádějí soudní vykonavatelé působící v působnosti městského nebo okresního soudu v místě bydliště odpůrce nebo v místě, kde se nachází jeho majetek. Řízení o výkonu se zahajuje na žádost osoby usilující o výkon. K žádosti musí být přiložen příkaz k výkonu. Žádost musí být v písemném vyhotovení a obsahovat tyto údaje:

 • jméno soudního vykonavatele,
 • osobní informace žadatele a odpůrce,
 • údaje o zástupci žadatele a
 • exekuční titul a co nejvíce údajů o majetku odpůrce.

Žádost musí obsahovat seznam přiložených dokumentů.

NahoruNahoru

Jestliže je podle příkazu k výkonu odpůrce povinen vydat dítě, pak soudní vykonavatel provede výkon za přítomnosti zástupce opatrovnického nebo vzdělávacího orgánu. Pokud je to nutné, může soudní vykonavatel požádat orgán příslušný pro opatrovnictví a ochranu dětí, aby dítě dočasně umístili do zařízení pro péči o dítě.

V případě zpoždění plateb výživného lze nárok na platbu uplatnit vzhledem k majetku dlužníka příkazem s obecnou platností.

15. Jak mám postupovat, aby bylo rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti vydané soudem v jiném členském státě uznáno a bylo vykonatelné v Estonsku? Jaké řízení se v těchto případech použije?

Uznání rozhodnutí zahraničního soudu se může zakládat na mezinárodní dohodě, jíž je Estonsko smluvní stranou. V Estonsku je možné, aby byla rozhodnutí o výživném a rodičovské zodpovědnosti uznána a byla právně vykonatelná podle těchto úmluv:

 1. Haagská úmluva ze dne 2. října 1973 o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti;
 2. Newyorská úmluva ze dne 20. června 1956 o vymáhání výživného v zahraničí;
 3. Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí (v Lucemburku dne 20. června 1980).

Písemnosti musejí být zaslány přes ústřední orgán dané země estonskému ministerstvu spravedlnosti. K žádosti o uznání rozhodnutí o vyživovací dávce musí být přiloženo:

 • kopie soudního rozhodnutí ověřená podle práva státu, v němž se nachází soud nebo rozhodčí tribunál, který rozhodnutí učinil, a úřední potvrzení o nabytí právní moci rozhodnutí;
 • dokument potvrzující, že žalované straně, která se soudního řízení neúčastnila, bylo v řádné lhůtě podle práva daného státu nejméně jednou doručeno předvolání k soudu;
 • dokument potvrzující, že je rozhodnutí vykonatelné podle práva státu, v němž bylo vydáno, a že bylo odpůrci doručeno;
 • pokud bylo rozhodnutí vykonáno, dokument o výkonu rozhodnutí;
 • soudně ověřený překlad písemností v estonštině.

Při předložení žádosti o uznání a výkon rozhodnutí ohledně práv na výchovu dítěte se musejí zohlednit podmínky stanovené v úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí.

NahoruNahoru

Estonské ministerstvo spravedlnosti předá písemnosti městskému nebo okresnímu soudu v místě bydliště žalované strany. Soud vynese rozsudek, kterým rozhodnutí zahraničního soudu buď uzná a umožní jeho výkon, nebo ho neuzná.

Kopie rozsudku se zašle žadateli spolu s informací, jak bude výkon proveden (např. v záležitostech výživného je zapotřebí vybrat soudního vykonavatele, zaslat mu žádost a zaplatit jeho honorář).

16. Na jaký estonský soud se mám obrátit, pokud chci podat námitku proti uznání rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti vydaného příslušným soudem v jiném členském státě? Jaké řízení se v těchto případech použije?

Potenciální odpůrce uznání je do řízení zahrnut jako zúčastněná osoba na návrh soudu, který řeší návrh na zahájení řízení. Jak je uvedeno v bodě 14, provádí se uznávání zahraničních rozhodnutí v souladu s procesními ustanoveními pro nesporné věci.

Postup a lhůta pro odvolání jsou stanoveny v soudním rozsudku. Odvolání je možné podat u soudu, který rozsudek vynesl, do deseti dnů od veřejného vyhlášení rozsudku, nebo pokud byl rozsudek vynesen bez předvolání stran k soudu, má se odvolací lhůta za zahájenou doručením rozsudku.

17. Jaké právo se použije v řízení o rodičovské zodpovědnosti v případě, kdy dítě nebo strany sporu nežijí v Estonsku nebo jsou státními příslušníky různých zemí?

Podle estonského zákona o mezinárodním soukromém právu upravuje vztahy mezi rodičem a dítětem právo státu bydliště dítěte.

Pro vyživovací povinnost plynoucí z rodinných vztahů se použije Haagská úmluva ze dne 2. října 1973 o právu použitelném pro vyživovací povinnost.

Bližší informace

 • Estonský občanský soudní řád eesti keel - English
 • Estonský zákon o rodině eesti keel - English

« Rodičovská odpovědnost - Obecné informace | Estonsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 13-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království