Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > England och Wales

Senaste uppdatering: 03-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - England och Wales

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar? 1.
2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn? 2.
3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe? 3.
4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden? 4.
5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande? 5.
6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol? 6.
7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller barnet? 7.
8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern? 8.
9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken? 9.
10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas? 10.
11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 12.
13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar? 13.
14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan? 14.
15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i England och Wales? 15.
16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall? 16.
17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i England och Wales eller har olika medborgarskap? 17.

 

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar?

Med föräldraansvar avses alla de rättigheter, skyldigheter och befogenheter samt det ansvar och den bestämmanderätt som en förälder enligt lag har i förhållande till barnet och barnets egendom. Det omfattar varje skyldighet en förälder kan ha gentemot barnet (exempelvis underhållsskyldighet) och varje rättighet som en förälder, i händelse av barnets död, kan ha i förhållande till barnets egendom.

2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn?

Om ett barns föräldrar är gifta, har båda föräldrarna föräldraansvar. Ogifta mödrar har föräldraansvar och ogifta fäder kan få föräldraansvar genom ett avtal med modern eller genom domstolsbeslut. Från och med den 1 december 2003 kan ogifta fäder få föräldraansvar för sitt barn, om de registrerar barnets födelse tillsammans med barnets mor. En person som innehar ett beslut om boende (residence order) avseende ett barn har föräldraansvar så länge beslutet är giltigt. Vid ett beslut om adoption överförs föräldraansvaret utan tidsgräns, förutsatt att beslutet inte återkallas. Förmyndare (se fråga 3 nedan) har föräldraansvar under den tid som beslutet om förmyndarskap gäller. En lokal myndighet har föräldraansvar för ett barn om barnet är föremål för ett beslut om omhändertagande.

3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe?

En förmyndare får utses av domstolen för att utöva föräldraansvar om föräldrarna inte förmår ta hand om barnet. En förälder som har föräldraansvar kan utse en person som ska vara barnets förmyndare i händelse av förälderns död.

Rygg

Till börjanTill början

4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden?

Om föräldrarna är gifta och sedan skiljer sig, behåller båda föräldrarna sitt föräldraansvar, om det inte återkallas särskilt av en domstol. Om ett ogift par separerar, behåller modern sitt föräldraansvar och fadern behåller sitt föräldraansvar om han redan har föräldraansvar, eller också kan han få föräldraansvar genom ett avtal eller ett domstolsbeslut.

5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande?

Ett avtal måste utformas på det sätt som anges i lagstiftningen. Blanketter för avtal om föräldraansvar kan fås från den lokala familjerättsdomstolen, grevskapsdomstolen (County Court) eller från Principal Registry of the Family Division Närmare uppgifter om adresser till domstolarna finns på domstolsverkets webbplats på www.courtservice.gov.uk/cms/courtaddresses.htm. Tillsammans med blanketten följer anvisningar för hur den ska fyllas i. Eftersom ett avtal om föräldraansvar allvarligt påverkar båda föräldrarnas juridiska ställning, bör båda föräldrarna söka juridisk rådgivning innan de fyller i blanketten. Namn och adress till advokater kan fås från Children Panel (00 44 20 7242 1222) eller från

 • den lokala familjerättsdomstolen eller grevskapsdomstolen,
 • en rådgivningsbyrå (Citizens Advice Bureau) ,
 • ett rättshjälpskontor (Law Centre) ,
 • ett lokalt bibliotek.

Föräldrarna kan också vara berättigade till rättshjälp.

Rygg

Till börjanTill början

Föräldrarna måste styrka sin identitet och deras underskrifter måste bevittnas av en behörig domstolstjänsteman. Modern bör ta med sig domstolsbevis på att hon är barnets mor och därför behövs en kopia av barnets födelseintyg. Hon måste också ta med sig bevis på sin identitet som är försett med foto och underskrift (till exempel identitetskort eller pass). Alternativt kan domstolen också godta körkort, bank- eller kreditkort eller intyg över inkomststöd eller barnbidrag. Fadern behöver endast ta med sig ett identitetsbevis som är försett med foto och underskrift (till exempel identitetskort eller pass). Alternativt kan domstolen också godta körkort, bank- eller kreditkort eller intyg över inkomststöd eller barnbidrag.

När blanketten har undertecknats och bevittnats ska den kopieras i två exemplar. Avtalsblanketten i original och de två kopiorna kan lämnas in vid eller sändas till

The Principal Registry of the Family Division,

First Avenue House,

42-49 High Holborn,

London WC1V 6NP.

Principal Registry of the Family Division registrerar avtalet och behåller originalet. Kopiorna stämplas och sänds en till vardera föräldern på den adress som anges i avtalet. Avtalet träder i kraft först när det har tagits emot och registrerats av Principal Registry of the Family Division.

Ingen avgift tas ut för registrering av ett avtal om föräldraansvar. Om det finns mer än ett barn, bör en separat blankett fyllas i för varje barn.

6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol?

Det finns medlingstjänster som kan hjälpa föräldrarna att nå en tillfredsställande lösning i fråga om det framtida föräldraansvaret. Varje avtal som ingås måste registreras hos domstolen. Registrering behövs för att avtalet ska vara giltigt och kunna verkställas.

Rygg

Till börjanTill början

Ytterligare information om familjemedling finns på webbplatsen för ministeriet för konstitutionella frågor.

7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller barnet?

Domaren kan besluta om var barnet ska bo. Om barnet ska bo med en av föräldrarna, kan domaren besluta om umgänge med den andra föräldern och/eller släktingarna. Föräldrarna uppmuntras dock att komma överens om umgänget, även om beslutet om bostad måste fattas av domstolen. Domstolen beslutar inte om utbetalning av underhållsbidrag för barn, eftersom detta handläggs av Child Support Agency. Föräldrarna kommer vanligen överens om vilken skola barnet ska gå i. Detta kan även beslutas av domaren genom beslut i en specifik fråga (specific issue order) om enighet inte kan nås. Barnet behåller sitt eget namn, om inte annat beordras av domstolen. Domstolen kan hindra en part från att utöva en del av sitt föräldraansvar genom att utfärda ett förbudsbeslut (prohibited steps order). Domstolen kan också besluta om permanent flytt från jurisdiktionsområdet och ändring av efternamn (se fråga 8 nedan).

8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern?

Domstolen förväntar sig att föräldrarna fattar beslut tillsammans i enighet. Om båda föräldrarna har föräldraansvar, måste den förälder som av domstolen utsetts som boförälder ha medgivande av den andra föräldern (eller andra personer med föräldraansvar) för att permanent flytta barnet från Storbritannien, eller tillstånd av domstolen. Den förälder som är boförälder får flytta inom jurisdiktionsområdet (England och Wales). För att ändra ett barns efternamn krävs medgivande av var och en som har föräldraansvar, eller tillstånd av domstolen.

Rygg

Till börjanTill början

9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken?

Båda föräldrarna är boföräldrar. Barnet delar sin tid mellan föräldrarna på det sätt som domstolen beslutar. Detta kan vara av praktisk betydelse för det underhållsbidrag som ska betalas ut.

10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas?

En ansökan kan göras antingen till Magistrates’ Court eller till grevskapsdomstol i enlighet med avsnitt 4 i Children Act 1989. Närmare uppgifter om de lokala domstolarna finns i telefonkatalogen eller kan fås från ett offentligt bibliotek eller domstolsverkets webbplats på www.courtservice.gov.uk/cms/courtaddresses.htm. Blanketter fås från domstolen. En kopia av ansökningsblanketten måste sändas till varje person med föräldraansvar. Handlingarna registreras sedan i enlighet med domstolens anvisningar.

11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål?

Handläggningen beskrivs närmare nedan. Det finns ingen snabbare handläggning för beviljande av föräldraansvar.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Rättshjälp kan fås om de ekonomiska kraven och övriga krav är uppfyllda (se â€�Rättshjälp i Storbritannienâ€�).

Rygg

Till börjanTill början

13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar?

Ja. Beslut om föräldraansvar som meddelats av Magistrates’ Court kan överklagas till grevskapsdomstol. Beslut meddelade av grevskapsdomstol kan överklagas till High Court.

14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan?

Föräldraansvar är en rättighet och kan inte i sig verkställas. Vid försummelse att utöva föräldraansvar kan talan väckas antingen i Magistrates’ Court eller grevskapsdomstol i den särskilda tvistefråga som det rör sig om, exempelvis skyldigheten att betala för barnets underhåll. Närmare uppgifter om adresser till domstolar finns på domstolsverkets webbplats.

15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i England och Wales?

Om du vill att ett beslut som meddelats i en annan medlemsstat ska verkställas enligt EG-förordning nr 1347/2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn (allmänt kallad Bryssel II-förordningen) , bör du från den domstol som har meddelat beslutet införskaffa de handlingar som anges i artiklarna 32 och 33 i EG-förordningen och lämna dem till High Court i England och Wales. Det är tillrådligt att använda sig av en juridisk rådgivare i denna fråga. Om beslutet om barnet inte har fattats inom ramen för ett äktenskapsmål i den andra medlemsstaten, eller om barnet inte är makarnas gemensamma barn, tillämpas ett annat förfarande. Ansökan bör göras till Magistrates’ Court eller grevskapsdomstol.

16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall?

Du måste motsätta dig beslutet i domstolen i ursprungsmedlemsstaten innan beslutet meddelas. Om så föreskrivs i den statens lagstiftning, bör var och en som har intresse i ärendet underrättas om att domstolen tänker pröva en ansökan. Lagstiftningen i den medlemsstaten bestämmer vilka åtgärder du kan vidta för att motsätta dig avgörandet.

17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i England och Wales eller har olika medborgarskap?

Talan måste väckas i domstolen i det land där barnet har hemvist.

Ytterligare information

Där finns också information om förfarandena för ömsesidig verkställighet av underhållsbeslut

« Föräldraansvar - Allmän information | Förenade kungariket - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 03-08-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket