Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > Cypern

Senaste uppdatering: 19-02-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Cypern

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar? 1.
2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn? 2.
3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe? 3.
4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden? 4.
5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande? 5.
6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol? 6.
7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domstolen besluta om när det gäller barnet? 7.
8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta i alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern? 8.
9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad av ett barn, vad innebär det i praktiken? 9.
10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas? 10.
11. Hur handläggs sådana mål? Finns det möjlighet till snabbare handläggning? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 12.
13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar? 13.
14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol eller myndighet ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan? 14.
15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar, som meddelats i en annan medlemsstat, erkänt och verkställt på Cypern? Hur handläggs frågan? 15.
16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 16.
17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar, om barnet eller parterna inte bor på Cypern eller har olika medborgarskap? 17.

 

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar?

Ansvaret för ett omyndigt barn (”föräldraansvar”) är en gemensam plikt och skyldighet för föräldrarna. I detta ingår att de namnger barnet, vårdar det, förvaltar dess tillgångar samt företräder det i alla rättsliga eller andra angelägenheter som avser barnet eller dess tillgångar.

2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn?

Det är i allmänhet föräldrararna som har föräldraansvaret, om de är makar som bor tillsammans. Om en av dem avlider, dödförklaras eller saknas, har enbart den andra föräldern föräldraansvaret. Kan en förälder inte utöva sitt föräldraansvar för att denne har giltiga skäl, saknar eller har begränsad rättskapacitet, har den andra föräldern föräldraansvaret. Vårdnaden om barnet kan dock även en omyndig förälder ha. Föräldraansvaret för adopterade barn har adoptivföräldrarna. Om barn föds utanför äktenskap och föräldrarna inte gifter sig, är det modern som har föräldraansvaret. Erkänner emellertid fadern sitt faderskap, får även denne föräldraansvar.

3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe?

Ja. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret eller fråntas detta, så utser en familjedomstol en förmyndare. Vårdnaden överlåts helst på släktingar och domstolen fastställer omfattningen av förmyndarens föräldraansvar och villkoren för detta.

Till börjanTill början

4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden?

Vid äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap och om båda föräldrarna lever, fastställer domstolen hur föräldraansvaret ska utövas. Föräldraansvaret kan överlåtas på en av föräldrarna. Dessa kan också komma överens om gemensamt föräldraansvar, men ska då samtidigt fastställa var barnet ska vistas. Familjedomstolen kan besluta om delat föräldraansvar eller kan överlåta det på tredje man. Vid sina beslut tar domstolen hänsyn till barnets relationer till sina föräldrar och syskon, samt även föräldrarnas eventuella överenskommelser om vårdnaden respektive förvaltningen av barnets tillgångar. Den utgår därvid alltid från barnets intressen.

5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande?

Detta är inte möjligt.

6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol?

Utom hänvändelse till domstol finns det enligt cypriotisk lag inga alternativa sätt att reglera hur föräldraansvaret ska utövas. Ett lagförslag om medling i familjefrågor förbereds av lagrådet (epítropos nomothesías).

7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domstolen besluta om när det gäller barnet?

Om föräldrarna vänder sig till domstol, kan denna överlåta föräldraansvaret på en av föräldrarna eller på bägge, besluta om delat föräldraansvar eller överlåta det på tredje man, helt eller delvis. Vid äktenskapsskillnad, separation eller annullering av äktenskap ska vårdnaden överlåtas på en av föräldrarna, som barnet ska vistas hos. Detta handlar särskilt om barnets uppfostran och tillsyn, undervisning och utbildning samt var det ska har sin hemvist, hur dess tillgångar ska förvaltas och hur det ska företrädas i alla rättsliga eller andra angelägenheter som avser det eller dess tillgångar. Även ett underhållsbidraget ska fastställas, liksom barnets umgängesrätt med den förälder som inte har vårdnaden.

Till börjanTill början

8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta i alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern?

Regeln är att föräldrarna ska fatta gemensamma beslut om allt som rör föräldraansvaret. Om domstolen emellertid beslutar att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad om det omyndiga barnet, får denne svara för barnets löpande vårdnad, förvalta dess tillgångar, sköta brådskande angelägenheter samt själv ta emot förslag om avtal riktade till barnet. Vidare kan den förälder som har vårdnaden av barnet ställa underhållskrav på den förälder som inte har vårdnaden. Den andra föräldern kan vända sig till domstol, om denne motsätter sig en åtgärd från den förälder som har vårdnaden. Denne kan i domstolen yrka på att arrangemanget innebär ett brott mot föräldraansvarets förpliktelser eller ett missbrukande av detta genom att hävda att åtgärden varken handlar om normal vårdnad eller löpande förvaltning av barnets tillgångar eller är av brådskande karaktär eller att den föräldern generellt inte kan uppfylla sina förpliktelser.

9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad av ett barn, vad innebär det i praktiken?

Om familjedomstolen beslutar om gemensam vårdnad, betyder detta att föräldrarna gemensamt ska besluta om hur denna ska utövas i barnets intresse.

10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas?

Det är familjedomstolarna som är behöriga när det gäller föräldraansvar. Sedan en ansökan lämnats till familjedomstolens sekreterare, utfärdas en kallelse till förhandling och en kopia skickas till den kärandes advokat. Denne ska se till att kopian delges den svarande. Ska delgivning ske inom landet, överlämnas kopian av en delgivningsman. Ska den däremot ske i utlandet, tillämpas Haagkonventionen av den 15 november 1965 om om delgivning i utlandet av handlingar, förutsatt att konventionen gäller i landet i fråga.

Till börjanTill början

Under förhandlingen lämnar parternas skriftliga yrkanden och vittnen hörs för att styrka dessa. Om kallelsen till den svarande är giltig och lämnad i tid, och denne inte infinner sig i rätten, avgörs ärendet i dennes frånvaro. Före förhandlingen ska ett yttrande tas fram av socialkontoret i det området där barnet har hemvist. När det angår barnet ber domstolen om dess åsikt, förutsatt att det har tillräcklig mognad och förstånd. Efter förhandlingen fattar domstolen beslut, som kan överklagas i högre familjedomstol.

11. Hur handläggs sådana mål? Finns det möjlighet till snabbare handläggning?

Sedan huvudansökan om föräldraansvar lämnats in, kan i vissa fall ensidiga ansökningar lämnas. Dessa avser brådskande ärenden, exempelvis ansökan om tillfällig vårdnad av barnet eller ansökan om fråntagande av föräldraansvar. I sådana fall kan en interimistisk ansökan registreras för tillfällig flyttning av barnet.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Ja. Ansökan om detta lämnas till familjedomstolen.

13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar?

Ja, till högre familjedomstol.

14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol eller myndighet ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan?

Ansökan om detta kan lämnas till en familjedomstol, förutsatt att det finns en gällande överenskommelse med staten ifråga om samarbete i rättsliga frågor.

Till börjanTill början

15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar, som meddelats i en annan medlemsstat, erkänt och verkställt på Cypern? Hur handläggs frågan?

Ett avgörande om föräldraansvar som utfärdats i en annan medlemsstat kan erkännas och verkställas. Ansökan om detta ska lämnas till en familjedomstol för registrering, erkännande eller verkställighet av den utländska domstolens avgörande. Detta förutsätter dock att det finns en gällande överenskommelse på området mellan Cypern och staten ifråga. Villkoren för registrering anges i motsvarande överenskommelse. Förfarandet inleds när domstolen tagit emot en ansökan med bifogad skriftlig försäkran i enlighet med civilprocessrätten. Om avgörandet fattades utan motpart, inleds förfarandet med en ensidig ansökan, med bifogad skriftlig försäkran. Vid registreringen fastställs ett datum för förhandling, som ska hållas senast fyra veckor efter registreringen.

16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Det är familjedomstolarna som är behöriga vid invändningar mot avgöranden om föräldraansvar.

Sedan ansökan lämnats in (se punkt 15 ovan), ska den utan dröjsmål delges den svarande. Denne kan lämna en skriftlig invändning senast två dagar före förhandlingen i ärendet.

17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar, om barnet eller parterna inte bor på Cypern eller har olika medborgarskap?

För att familjedomstolarna ska kunna behandla ärenden om föräldraansvar, måste parterna ha bott på Cypern i minst tre månader. I sådana fall tillämpas cypriotisk lag.

« Föräldraansvar - Allmän information | Cypern - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 19-02-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket