Evropska komisija > EPM > Starševska odgovornost > Ciper

Zadnja sprememba: 18-10-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Starševska odgovornost - Ciper

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj dejansko pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“? Kakšne so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti? 1.
2. Kdo je ponavadi nosilec starševske odgovornosti do otroka? 2.
3. Ali je mogoče za izvrševanje starševske odgovornosti določiti drugo osebo, če starši tega nočejo ali ne želijo? 3.
4. Kako se ureja vprašanje starševske odgovornosti, če se starša razvežeta ali razideta? 4.
5. Katere formalnosti morata starša spoštovati pri sklenitvi sporazuma o starševski odgovornosti, da je ta sporazum pravno zavezujoč? 5.
6. Katera alternativna sredstva so za reševanje spora zunaj sodišča na voljo staršem, kadar se ti ne morejo sporazumeti o starševski odgovornosti? 6.
7. O katerih vprašanjih v zvezi z otrokom lahko odloča sodnik, če starša zadevo predložita sodišču? 7.
8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev? 8.
9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi? 9.
10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo v zvezi s starševsko odgovornostjo? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi? 10.
11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo skrajšani postopek? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti? 13.
14. V nekaterih primerih je morda treba pri sodišču ali drugem organu vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Kateri postopek se pri tem uporablja? 14.
15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši na Cipru? Kateri postopek se pri tem uporablja? 15.
16. Pri katerem sodišču na Cipru je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 16.
17. Katero pravo se uporablja v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata na Cipru ali imata različno državljanstvo? 17.

 

1. Kaj dejansko pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“? Kakšne so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti?

Odgovornost za otroka (starševska odgovornost) je obveznost in pravica staršev, ki skupaj izpolnjujejo to odgovornost. Zajema poimenovanje otroka, skrb za otroka, upravljanje njegovega premoženja in zastopanje otroka v vseh zadevah ali pravnih poslih, povezanih z njim ali njegovim premoženjem.

2. Kdo je ponavadi nosilec starševske odgovornosti do otroka?

Nosilci starševske odgovornosti do otroka so običajno njegovi starši, če gre za moža in ženo, ki živita skupaj; če kateri od njiju umre ali je razglašen za pogrešanega in je domnevno mrtev ali če enega od staršev ni, potem starševsko odgovornost izvršuje drugi od staršev sam. Prav tako starševsko odgovornost izvršuje drugi od staršev, če obstajajo drugi utemeljeni razlogi, zakaj eden od staršev ne more izvrševati starševske odgovornosti, ali če je eden od staršev poslovno nesposoben ali le omejeno poslovno sposoben. Vendar imajo pravico do varstva in vzgoje otroka tudi mladoletni starši. Če gre za posvojenega otroka, starševsko odgovornost izvršujejo posvojitelji. Če je otrok rojen v zunajzakonski skupnosti in ima še naprej tak status, starševsko odgovornost izvršuje mati, razen če otroka prizna tudi oče, zaradi česar lahko tudi on izvršuje starševsko odgovornost.

3. Ali je mogoče za izvrševanje starševske odgovornosti določiti drugo osebo, če starši tega nočejo ali ne želijo?

Da. Če starša ne moreta ali ne želita izvrševati starševske odgovornosti ali če se jima iz katerega koli razloga starševska odgovornost odvzame, družinsko sodišče imenuje skrbnika s starševsko odgovornostjo za otroka. Skrbništvo se običajno dodeli sorodniku. Sodišče določi tudi obseg starševske odgovornosti, ki jo dodeli skrbniku, in pogoje za njeno izvrševanje.

Na vrh straniNa vrh strani

4. Kako se ureja vprašanje starševske odgovornosti, če se starša razvežeta ali razideta?

Če se zakonska zveza razveže, razveljavi ali razglasi za nično in če sta oba od staršev živa, o starševski odgovornosti odloči sodišče. Starševska odgovornost se lahko dodeli enemu od staršev, če pa se dogovorita in skupaj določita prebivališče otroka, se starševska odgovornost dodeli obema. Družinsko sodišče lahko izvrševanje starševske odgovornosti razdeli med starša ali jo dodeli tretji osebi. Pri svoji odločitvi upošteva odnos otroka s starši ter sestrami in brati in kakršne koli sporazume, ki jih starši sklenejo o varstvu in vzgoji otroka ter upravljanju njegovega premoženja, pri čemer vedno upošteva koristi otroka.

5. Katere formalnosti morata starša spoštovati pri sklenitvi sporazuma o starševski odgovornosti, da je ta sporazum pravno zavezujoč?

Takšne možnosti ni.

6. Katera alternativna sredstva so za reševanje spora zunaj sodišča na voljo staršem, kadar se ti ne morejo sporazumeti o starševski odgovornosti?

Zakon ne določa nobenih alternativnih sredstev za reševanje sporov o starševski odgovornosti, ampak le sodne postopke. Komisar za zakonodajo pripravlja osnutek zakona o mediaciji v družinskih zadevah.

7. O katerih vprašanjih v zvezi z otrokom lahko odloča sodnik, če starša zadevo predložita sodišču?

Če starša zadevo predložita sodišču, lahko sodišče dodeli starševsko odgovornost enemu od staršev ali obema, jo razdeli med njiju ali jo delno ali v celoti dodeli tretji osebi. V primeru razveze zakonske zveze, prenehanja življenjske skupnosti ali razveljavitve zakonske zveze se pravica do varstva in vzgoje otroka dodeli tistemu od staršev, s katerim bo otrok živel. Pravica do varstva in vzgoje otroka zajema vzgojo otroka, skrb zanj, njegovo šolanje in izobraževanje, nastanitev, upravljanje njegovega premoženja in zastopanje otroka v vseh zadevah ali pravnih poslih, povezanih z njim ali njegovim premoženjem. Sodnik določi tudi preživnino, ki jo mora plačevati drugi od staršev, in pravico otroka do stikov z njim.

Na vrh straniNa vrh strani

8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev?

Praviloma morata oba od staršev skupaj odločati o vseh zadevah, povezanih z izvrševanjem starševske odgovornosti. Če pa sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, lahko sam izvaja običajna dejanja, povezana z varstvom in vzgojo otroka, nadaljuje običajno upravljanje otrokovega premoženja ali opravlja nujna dejanja ter prejema pravne akte, naslovljene na otroka. Poleg tega tisti od staršev, ki mu je bila dodeljena pravica do varstva in vzgoje otroka, vloži zahtevek za preživnino zoper tistega od staršev, ki nima pravice do varstva in vzgoje otroka. Če drugi od staršev nasprotuje dejanju tistega od staršev, ki ima pravico do varstva in vzgoje otroka, ter trdi, da to dejanje ne spada v običajno varstvo in vzgojo ali običajno upravljanje otrokovega premoženja in da ni bilo nujno ali da drugi od staršev na splošno nima pravice do izvajanja teh obveznosti, lahko prizadeti na sodišču uveljavlja dejstvo, da je bila z dejanjem kršena ali zlorabljena starševska odgovornost.

9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi?

Kadar sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, se o izvrševanju varstva in vzgoje otroka odločata skupaj v korist otroka.

10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo v zvezi s starševsko odgovornostjo? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi?

Za zadeve v zvezi s starševsko odgovornostjo je pristojno družinsko sodišče. Vloga se vloži pri tajništvu družinskega sodišča, določi se datum glavne obravnave in odvetnik vlagatelja poskrbi, da je en izvod vročen tožencu. Če gre za vročitev znotraj države, ga vroči sodni izvršitelj. Če ga je treba vročiti v tujini, se uporablja Haaška konvencija z dne 15. novembra 1965 o vročitvi listin v tujini, če ta konvencija zavezuje zadevno državo.

Na vrh straniNa vrh strani

Med obravnavo zadeve se predložijo pisne vloge, v katerih so navedene zahteve obeh strank, zaslišijo se tudi priče, da se dokažejo trditve posamezne stranke. Če je bil toženec pozvan v skladu z zakonom in pravočasno, vendar ne pride na sodišče, je zadeva dokazana in tožencu se sodi v njegovi odsotnosti. Pred obravnavo uradnik centra za socialno delo na območju, na katerem prebiva mladoletnik, pripravi poročilo. Glede na zrelost mladoletnika in njegovo sposobnost razumevanja sodišče zahteva, da mladoletnik izrazi svoje mnenje, če gre za vprašanje njegove koristi. Po obravnavi sodišče izda sodno odločbo, zoper katero se je mogoče pritožiti na pritožbenem družinskem sodišču.

11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo skrajšani postopek?

V nekaterih primerih se lahko po vložitvi glavne vloge v zvezi s starševsko odgovornostjo vložijo še enostranske vloge. Te so povezane z vprašanji, ki jih je treba rešiti takoj, na primer vloge za začasno preživnino za otroka ali za odvzem starševske odgovornosti, pri tem pa se lahko vloži zahtevek za izdajo začasnega ukrepa za začasno odstranitev otroka.

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Da, vendar je treba vložiti prošnjo na družinskem sodišču.

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti?

Da, pri pritožbenem družinskem sodišču.

14. V nekaterih primerih je morda treba pri sodišču ali drugem organu vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Kateri postopek se pri tem uporablja?

Vložiti je treba zahtevek pri družinskem sodišču, vendar mora biti z zadevno državo sklenjen sporazum o pravosodnem sodelovanju.

Na vrh straniNa vrh strani

15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši na Cipru? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, se lahko prizna in izvrši, če se pri družinskem sodišču vloži zahtevek za registracijo, priznanje in izvršitev odločbe, ki jo izda tuje sodišče, če obe državi, tj. Ciper in drugo državo članico, zavezuje ustrezen sporazum. Pogoji registracije so določeni v sporazumu. Postopek se začne, ko sodišče v skladu s predpisi o civilnem postopku registrira zahtevek in se vroči poziv na obravnavo, ki mu je priložena zaprisežena izjava. Če v postopku, v katerem je bila izdana odločba, ni bilo nasprotne stranke, se postopek začne z enostranskim zahtevkom, ki mu je priložena zaprisežena izjava. Ko se zahtevek registrira, se določi datum obravnave, ki ne sme biti pozneje kot štiri tedne od dneva registracije.

16. Pri katerem sodišču na Cipru je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti je pristojno družinsko sodišče.

Ko se zahtevek registrira, kot je navedeno v točki 15 zgoraj, se takoj vroči tožencu; če želi nosilec pravice vložiti pisni ugovor, ga mora sodišče prejeti najpozneje dva dni pred datumom obravnave.

17. Katero pravo se uporablja v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata na Cipru ali imata različno državljanstvo?

Družinsko sodišče je pristojno za obravnavo vprašanj v zvezi s starševsko odgovornostjo, če stranki prebivata na Cipru najmanj tri mesece. Če je izpolnjen pogoj glede pristojnosti, se uporablja pravo Cipra.

« Starševska odgovornost - Splošne informacije | Ciper - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 18-10-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo