Európska komisia > EJS > Rodičovské práva a povinnosti > Cyprus

Posledná úprava: 08-10-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rodičovské práva a povinnosti - Cyprus

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená právny pojem „rodičovské práva a povinnosti“ v praxi? Aké sú práva a povinnosti nositeľa rodičovských práv a povinností? 1.
2. Kto má zvyčajne rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu? 2.
3. Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní vykonávať rodičovské práva a povinnosti voči deťom, možno namiesto nich určiť inú osobu? 3.
4. Ak sa rodičia rozvedú alebo rozídu, ako sa pre budúcnosť stanovuje otázka rodičovských práv a povinností? 4.
5. Ak rodičia uzavrú dohodu o rodičovských právach a povinnostiach, aké formality musia dodržať, aby sa dohoda stala právne záväznou? 5.
6. Ak rodičia nedokážu dospieť k dohode o otázke rodičovských práv a povinností, aké sú alternatívne prostriedky riešenia sporu bez toho, aby sa obrátili na súd? 6.
7. Ak sa rodičia obrátia na súd, o akých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa môže sudca rozhodnúť? 7.
8. Ak súd zverí dieťa do výhradnej starostlivosti jedného z rodičov, znamená to, že tento rodič môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, že by sa predtým musel poradiť s druhým rodičom? 8.
9. Ak súd rozhodne, že dieťa bude zverené do opatery obidvom rodičom, čo to v praxi znamená? 9.
10. Na ktorý súd alebo orgán sa mám obrátiť, ak chcem podať žiadosť, ktorá sa týka rodičovských práv a povinností? Aké formálne náležitosti sa musia dodržať a ktoré doklady mám priložiť k mojej žiadosti? 10.
11. Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Môže sa uplatniť aj skrátené konanie? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie trov konania? 12.
13. Dá sa proti rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach odvolať? 13.
14. V určitých prípadoch možno bude nutné požiadať súd alebo iný orgán o výkon rozhodnutia vo veci rodičovských práv a povinností. Aký postup sa uplatňuje v takých prípadoch? 14.
15. Čo by som mal urobiť, aby bolo rozhodnutie vo veci rodičovských práv a povinností, ktoré vydal súd v inom členskom štáte, uznané a vykonané na Cypre? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? 15.
16. Na ktorý súd by som sa mal obrátiť, ak chcem podať námietku voči rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? 16.
17. Aké právo sa uplatňuje v konaní o rodičovských právach a povinnostiach, ak dieťa alebo účastníci konania nežijú na Cypre alebo sú štátnymi príslušníkmi rôznych štátov? 17.

 

1. Čo znamená právny pojem „rodičovské práva a povinnosti“ v praxi? Aké sú práva a povinnosti nositeľa rodičovských práv a povinností?

Zodpovednosť za dieťa (rodičovská zodpovednosť, príp. rodičovské práva a povinnosti) je povinnosťou a právom rodičov, ktorí vykonávajú túto zodpovednosť spoločne. Zahrnuje určenie mena dieťaťu, starostlivosť o dieťa, správu jeho majetku a jeho zastupovanie v každej záležitosti alebo právnom úkone, ktoré sa týkajú jeho alebo jeho majetku.

2. Kto má zvyčajne rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu?

Rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu majú zvyčajne jeho rodičia za predpokladu, že sú manželia a žijú spolu; ak niektorý z rodičov zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho, rodičovské práva a povinnosti vykonáva výhradne druhý rodič, a to platí aj v neprítomnosti jedného z rodičov. Rodičovské práva a povinnosti takisto vykonáva jeden z rodičov v prípade, že jeden z rodičov nemôže vykonávať rodičovské práva a povinnosti z iných oprávnených dôvodov alebo nemá spôsobilosť na právne úkony, alebo má len obmedzenú spôsobilosť na právne úkony. Opatrovníkom dieťaťa je však aj neplnoletý rodič. Rodičovské práva a povinnosti v prípade adoptívneho dieťaťa vykonávajú adoptívni rodičia. Ak sa dieťa narodí ako nemanželské a tento stav pretrváva, rodičovské práva a povinnosti vykonáva matka, ibaže dieťa uzná aj otec, ktorý potom taktiež má rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu.

HoreHore

3. Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní vykonávať rodičovské práva a povinnosti voči deťom, možno namiesto nich určiť inú osobu?

Áno. Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní vykonávať rodičovské práva a povinnosti alebo sú z nejakého dôvodu ich rodičovské práva a povinnosti ukončené, rodinný súd určí opatrovníka s rodičovskými právami a povinnosťami. Opatrovníctvo sa prednostne zveruje príbuznej osobe. Súd tiež stanoví rozsah rodičovských práv a povinností zverených opatrovníkovi a podmienky na ich vykonávanie.

4. Ak sa rodičia rozvedú alebo rozídu, ako sa pre budúcnosť stanovuje otázka rodičovských práv a povinností?

V prípade rozvodu alebo ak je manželstvo zrušené alebo vyhlásené za neplatné a za predpokladu, že obidvaja rodičia žijú, o otázke rodičovských práv a povinností rozhodne súd. Rodičovské práva a povinnosti možno priznať jednému z rodičov alebo v prípade, že obaja s tým súhlasia a súčasne určia miesto bydliska dieťaťa, obidvom rodičom spoločne. Rodičovský súd môže výkon rodičovských práv a povinností rozdeliť medzi oboch rodičov alebo ho zveriť tretej osobe. Súd vo svojom rozhodnutí berie do úvahy vzťah dieťaťa k rodičom a súrodencom, ako aj akékoľvek dohody medzi jeho rodičmi o starostlivosti o dieťa a o správe jeho majetku, pričom má vždy na zreteli záujem dieťaťa.

5. Ak rodičia uzavrú dohodu o rodičovských právach a povinnostiach, aké formality musia dodržať, aby sa dohoda stala právne záväznou?

Taká možnosť neexistuje.

HoreHore

6. Ak rodičia nedokážu dospieť k dohode o otázke rodičovských práv a povinností, aké sú alternatívne prostriedky riešenia sporu bez toho, aby sa obrátili na súd?

Zákon okrem súdneho konania nestanovuje alternatívne prostriedky riešenia rodičovských práv a povinností. Komisár pre legislatívne záležitosti pripravuje návrh zákona o sprostredkovaní v rodinných záležitostiach.

7. Ak sa rodičia obrátia na súd, o akých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa môže sudca rozhodnúť?

Ak sa rodičia obrátia na súd, sudca môže zveriť rodičovské práva a povinnosti ktorémukoľvek z rodičov alebo obidvom rodičom, rozdeliť ju medzi nich alebo ju priznať tretej osobe, a to čiastočne alebo úplne. V prípade rozvodu, odluky alebo zrušenia manželstva sa dieťa zveruje tomu rodičovi, s ktorým má bývať. Starostlivosť zahŕňa najmä výchovu dieťaťa, dohľad nad ním, školskú dochádzku a vzdelanie, bývanie, správu jeho majetku a jeho zastupovanie vo všetkých záležitostiach alebo právnych úkonoch, ktoré sa týkajú dieťaťa alebo jeho majetku. Sudca tiež stanoví výšku výživného, ktoré bude platiť druhý rodič a rozhodne o práve dieťaťa na styk s týmto rodičom.

8. Ak súd zverí dieťa do výhradnej starostlivosti jedného z rodičov, znamená to, že tento rodič môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, že by sa predtým musel poradiť s druhým rodičom?

Pravidlom je, že o všetkých záležitostiach súvisiacich s rodičovskou zodpovednosťou musia rozhodovať obidvaja rodičia spoločne. Ak však súd rozhodne o zverení dieťaťa do opatery výhradne jednému z rodičov, tento rodič môže sám vykonávať obvyklé kroky súvisiace so starostlivosťou o dieťa, zvyčajným spôsobom vykonávať správu majetku dieťaťa alebo uskutočňovať všetky kroky naliehavého charakteru a prijímať akékoľvek právne úkony určené dieťaťu. Okrem toho rodič, ktorému bolo dieťa zverené do opatery, uplatňuje v mene dieťaťa nárok na výživné voči rodičovi, ktorému dieťa do opatery zverené nebolo. Ak druhý rodič namieta voči konaniu rodiča, ktorý sa stará o dieťa s tým, že toto konanie nie je súčasťou bežnej starostlivosti o dieťa alebo bežnej správy jeho majetku, ani sa nejednalo o naliehavú záležitosť alebo že druhý rodič vo všeobecnosti nie je schopný plniť svoje povinnosti, takto poškodený rodič môže požiadať o nápravu súd s tvrdením, že dané konanie bolo porušením povinností alebo zneužitím rodičovských práv a povinností.

HoreHore

9. Ak súd rozhodne, že dieťa bude zverené do opatery obidvom rodičom, čo to v praxi znamená?

Ak rodinný súd rozhodne o zverení dieťaťa do spoločnej opatery oboch rodičov, obaja spoločne rozhodujú o výkone opatery v najlepšom záujme dieťaťa.

10. Na ktorý súd alebo orgán sa mám obrátiť, ak chcem podať žiadosť, ktorá sa týka rodičovských práv a povinností? Aké formálne náležitosti sa musia dodržať a ktoré doklady mám priložiť k mojej žiadosti?

Súdom, do pôsobnosti ktorého patria záležitosti týkajúce sa rodičovských práv a povinností, je rodinný súd. Žiadosti sa podávajú na sekretariáte rodinného súdu, následne sa stanoví deň konania a právnik navrhovateľa dozrie na to, aby sa odporcovi doručila kópia žiadosti. Ak má byť doručená v rámci krajiny, kópiu doručí odporcovi súdny zriadenec. Ak má byť doručená v zahraničí, uplatňuje sa Haagsky dohovor o doručovaní písomností v zahraničí z 15. novembra 1965 za predpokladu, že príslušný štát je viazaný týmto dohovorom.

V priebehu súdneho konania sa predkladajú písomné návrhy, v ktorých sa stanovujú nároky zúčastnených strán a vypočúvajú sa svedkovia s cieľom preukázať tvrdenia zúčastnených strán. Ak sa odporca, ktorý bol zákonne a v riadnej lehote predvolaný, nedostaví na súd, vec sa dokazuje a prejednáva v jeho neprítomnosti. Pracovník úradu sociálnej starostlivosti v oblasti, v ktorej maloleté dieťa býva, pred pojednávaním vypracuje správu. V závislosti od vyspelosti maloletého dieťaťa a rozsahu jeho chápania súd si vypočuje názor maloletého dieťaťa, pokiaľ sa to týka jeho záujmov. Po skončení pojednávania súd vynesie rozsudok, voči ktorému sa možno odvolať na odvolacom rodinnom súde.

HoreHore

11. Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Môže sa uplatniť aj skrátené konanie?

Sú prípady, v ktorých je možné po podaní žiadosti o určenie rodičovských práv a povinností podávať jednostranné návrhy. Týkajú sa záležitostí, ktoré sa musia vyriešiť bezodkladne, napríklad návrhy na určenie dočasného výživného pre dieťa alebo na zbavenie rodičovských práv a povinností, kedy je možné predložiť návrh na predbežné opatrenie, ktoré spočíva v dočasnom odobratí dieťaťa.

12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie trov konania?

Áno, na základe žiadosti podanej rodinnému súdu.

13. Dá sa proti rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach odvolať?

Áno, na odvolacom rodinnom súde.

14. V určitých prípadoch možno bude nutné požiadať súd alebo iný orgán o výkon rozhodnutia vo veci rodičovských práv a povinností. Aký postup sa uplatňuje v takých prípadoch?

So žiadosťou sa možno obrátiť na rodinný súd za predpokladu, že platí dohoda o súdnej spolupráci s príslušnou krajinou.

15. Čo by som mal urobiť, aby bolo rozhodnutie vo veci rodičovských práv a povinností, ktoré vydal súd v inom členskom štáte, uznané a vykonané na Cypre? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Pokiaľ ide o uznanie a výkon rozhodnutia vo veci rodičovských práv a povinností, ktoré vydal súd v inom členskom štáte, za predpokladu, že obidva štáty, to znamená, Cyprus a druhý členský štát, sú viazané príslušnou dohodou, možno podať na rodinný súd žiadosť o registráciu, uznanie a výkon rozhodnutia. Podmienky registrácie sú stanovené v dohode. Keď súd zaeviduje žiadosť, v súlade s občianskym súdnym poriadkom sa začne konanie, a to prostredníctvom predvolania, ku ktorému je pripojené prísažné vyhlásenie. Ak v konaní, na základe ktorého bolo vydané rozhodnutie, neexistovala protistrana, konanie začne jednostrannou žiadosťou, ku ktorej je pripojené prísažné vyhlásenie. Po zaevidovaní žiadosti sa stanoví dátum pojednávania, ktoré sa musí konať najneskôr štyri týždne odo dňa zaevidovania žiadosti.

16. Na ktorý súd by som sa mal obrátiť, ak chcem podať námietku voči rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Príslušným súdom na podanie námietky voči rozhodnutiu o priznaní rodičovských práv a povinností je rodinný súd.

Hneď ako je žiadosť zaevidovaná, ako sa uvádza v bode 15, bezodkladne sa doručí odporcovi; ak chce oprávnená osoba predložiť písomnú námietku, námietka sa musí doručiť súdu najneskôr dva dni pred dňom pojednávania.

17. Aké právo sa uplatňuje v konaní o rodičovských právach a povinnostiach, ak dieťa alebo účastníci konania nežijú na Cypre alebo sú štátnymi príslušníkmi rôznych štátov?

Zúčastnené strany musia mať bydlisko na Cypre najmenej tri mesiace, aby prejednanie veci týkajúcej sa otázok rodičovských práv a povinností spadalo do pôsobnosti rodičovského súdu. Uplatniteľné právo, za predpokladu, že pôsobnosť súdu je stanovená, je cyperské právo.

« Rodičovské práva a povinnosti - Všeobecné informácie | Cyprus - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 08-10-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo