Komisja Europejska > EJN > Władza rodzicielska > Cypr

Ostatnia aktualizacja: 18-10-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Władza rodzicielska - Cypr

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co w praktyce oznacza termin „władza rodzicielska”? Jakie prawa i obowiązki przysługują osobie sprawującej władzę rodzicielską? 1.
2. Kto, według ogólnych zasad, sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem? 2.
3. Czy w sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie lub nie chcą sprawować władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi, można wyznaczyć do tego inną osobę? 3.
4. Jak w przypadku rozwodu lub separacji rodziców rozwiązywana jest kwestia dalszej władzy rodzicielskiej? 4.
5. W przypadku zawarcia porozumienia pomiędzy rodzicami w kwestii władzy rodzicielskiej, jakich formalności należy dopełnić, aby porozumienie miało wiążącą moc prawną? 5.
6. Jakie alternatywne środki rozwiązywania sporów, poza drogą sądową, dostępne są w sytuacjach, gdy nie jest możliwe porozumienie pomiędzy rodzicami w kwestii władzy rodzicielskiej? 6.
7. Jeżeli rodzice wstąpią na drogę sądową, o jakich kwestiach dotyczących dziecka może zadecydować sąd? 7.
8. Czy powierzenie przez sąd opieki nad dzieckiem tylko jednemu z rodziców oznacza, że może on podejmować wszelkie decyzje względem dziecka bez potrzeby uprzedniego konsultowania ich z drugim rodzicem? 8.
9. Co w praktyce oznacza decyzja sądu o przydzieleniu rodzicom prawa do wspólnego sprawowania opieki nad dzieckiem? 9.
10. Do jakiego sądu należy kierować wnioski o przyznanie władzy rodzicielskiej? Jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty należy załączyć do wniosku? 10.
11. Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach? Czy istnieje procedura nadzwyczajna? 11.
12. Czy istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej w zakresie pokrycia kosztów procedury? 12.
13. Czy istnieje możliwość wniesienia odwołania od decyzji o władzy rodzicielskiej? 13.
14. W niektórych sytuacjach konieczne może być złożenie do sądu lub innej instytucji wniosku o wykonanie decyzji o władzy rodzicielskiej. Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach? 14.
15. Co należy zrobić, aby Cypr uznał orzeczenie o władzy rodzicielskiej wydane przez sąd innego państwa członkowskiego? Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach? 15.
16. Do jakiego sądu należy zwrócić się w celu zakwestionowania uznania orzeczenia o władzy rodzicielskiej wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego? Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach? 16.
17. Jakie przepisy prawa stosuje sąd w postępowaniu w sprawie władzy rodzicielskiej w sytuacji, gdy dziecko lub strony nie mieszkają na Cyprze, lub są obywatelami różnych państw? 17.

 

1. Co w praktyce oznacza termin „władza rodzicielska”? Jakie prawa i obowiązki przysługują osobie sprawującej władzę rodzicielską?

Odpowiedzialność za dziecko (władza rodzicielska) to obowiązek i prawo rodziców wspólnie sprawujących władzę rodzicielską. Uwzględnia ona nadanie dziecku imienia i nazwiska, opiekę nad dzieckiem, zarząd jego majątkiem oraz reprezentowanie go w każdej sprawie lub czynności prawnej, która dotyczy dziecka lub jego majątku.

2. Kto, według ogólnych zasad, sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem?

Według ogólnych zasad władzę rodzicielską nad dzieckiem sprawują rodzice dziecka, pod warunkiem że są małżonkami oraz mieszkają razem; jeżeli jeden rodzic umrze, zostanie uznany za zaginionego lub zmarłego lub jest nieobecny, władza rodzicielska jest sprawowana tylko przez drugiego rodzica. Podobnie jeżeli istnieją inne ważne przyczyny niemożności sprawowania władzy rodzicielskiej lub jeżeli jeden rodzic nie może wykonywać czynności prawnych lub ma ograniczone prawa w tym zakresie, władza rodzicielska jest sprawowana przez drugiego rodzica. Niepełnoletni rodzic sprawuje władzę rodzicielską nad swoim dzieckiem. W przypadku adopcji władza rodzicielska jest sprawowana przez rodziców adopcyjnych. Jeżeli dziecko urodzi się poza związkiem małżeńskim i związek ten nie zostanie zawarty, władza rodzicielska jest sprawowana przez matkę, oprócz sytuacji, w których ojciec uznaje dziecko i również sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem.

Do góryDo góry

3. Czy w sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie lub nie chcą sprawować władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi, można wyznaczyć do tego inną osobę?

Tak. Gdy rodzice nie są w stanie lub nie chcą sprawować władzy rodzicielskiej lub jeśli z jakiejś przyczyny ich władza rodzicielska ustaje, sąd rodzinny wyznacza opiekuna sprawującego władzę rodzicielską. Funkcja opiekuna przypada w pierwszej kolejności krewnym. Sąd określa również zakres władzy rodzicielskiej przyznanej opiekunowi oraz warunki jej sprawowania.

4. Jak w przypadku rozwodu lub separacji rodziców rozwiązywana jest kwestia dalszej władzy rodzicielskiej?

W przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa i jeżeli oboje rodzice żyją, kwestię władzy rodzicielskiej rozstrzyga sąd. Władzę rodzicielską można przyznać jednemu z rodziców lub – jeżeli rodzice zgadzają się co do miejsca zamieszkania dziecka – obojgu rodzicom. Sąd rodzinny może rozdzielić władzę rodzicielską pomiędzy rodziców lub przyznać ją osobie trzeciej. W swojej decyzji sąd bierze pod uwagę związek dziecka z rodzicami oraz rodzeństwem, a także wszelkie ustalenia rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem oraz zarządu jego majątkiem, kierując się zawsze interesem dziecka.

5. W przypadku zawarcia porozumienia pomiędzy rodzicami w kwestii władzy rodzicielskiej, jakich formalności należy dopełnić, aby porozumienie miało wiążącą moc prawną?

Nie ma takiej możliwości.

6. Jakie alternatywne środki rozwiązywania sporów, poza drogą sądową, dostępne są w sytuacjach, gdy nie jest możliwe porozumienie pomiędzy rodzicami w kwestii władzy rodzicielskiej?

Prawo nie przewiduje alternatywnych środków rozwiązywania sporów w zakresie władzy rodzicielskiej – jedynie postępowanie sądowe. Komisarz ds. ustawodawstwa przygotowuje projekt ustawy o mediacji w sprawach rodzinnych.

Do góryDo góry

7. Jeżeli rodzice wstąpią na drogę sądową, o jakich kwestiach dotyczących dziecka może zadecydować sąd?

Jeżeli rodzice wstąpią na drogę sądową, sąd może przyznać władzę rodzicielską jednemu z rodziców lub obojgu, podzielić ją między nich lub przyznać ją w całości lub części osobie trzeciej. W przypadku rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa opiekę nad dzieckiem powierza się rodzicowi, z którym dziecko będzie mieszkać. Opieka oznacza przede wszystkim wychowanie dziecka, nadzór nad nim, wykształcenie, zapewnienie miejsca zamieszkania, zarząd jego majątkiem oraz reprezentowanie go w każdej sprawie lub czynności prawnej, która dotyczy dziecka lub jego majątku. Sąd ustala również wysokość świadczeń alimentacyjnych, które ma przekazywać drugi rodzic, a także określa prawa dziecka do kontaktowania się z tym rodzicem.

8. Czy powierzenie przez sąd opieki nad dzieckiem tylko jednemu z rodziców oznacza, że może on podejmować wszelkie decyzje względem dziecka bez potrzeby uprzedniego konsultowania ich z drugim rodzicem?

Z zasady oboje rodzice wspólnie podejmują decyzje w każdej sprawie związanej ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej. Jeżeli jednak sąd postanowi, że tylko jeden rodzic ma prawo do opieki nad dzieckiem, rodzic ten może samodzielnie wykonywać wszelkie czynności związane ze zwykłą opieką nad dzieckiem, zwykłym zarządem majątkiem dziecka lub pilnymi sprawami oraz może odbierać wszelkie pisma prawne skierowane do dziecka. Ponadto rodzic, który ma prawo do opieki nad dzieckiem, wnosi w imieniu dziecka o świadczenia alimentacyjne od rodzica, który takiego prawa nie ma. Jeżeli drugi rodzic sprzeciwia się czynnościom podejmowanym przez rodzica, który ma prawo do opieki, twierdząc, że czynności te nie są związane ze zwykłą opieką nad dzieckiem, zwykłym zarządem majątkiem dziecka ani pilną sprawą, lub że rodzic ten nie jest w stanie spełniać swych obowiązków, sprzeciwiający się rodzic może odwoływać się do sądu, stwierdzając, iż dana czynność stanowi naruszenie obowiązków lub nadużycie władzy rodzicielskiej.

Do góryDo góry

9. Co w praktyce oznacza decyzja sądu o przydzieleniu rodzicom prawa do wspólnego sprawowania opieki nad dzieckiem?

Decyzja sądu o przydzieleniu rodzicom prawa do wspólnego sprawowania opieki nad dzieckiem oznacza dla rodziców wspólne sprawowanie opieki w interesie dziecka.

10. Do jakiego sądu należy kierować wnioski o przyznanie władzy rodzicielskiej? Jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Sąd właściwy do rozpatrywania spraw dotyczących władzy rodzicielskiej to sąd rodzinny. Wniosek jest składany do sekretariatu sądu rodzinnego, ustala się datę rozprawy, a następnie adwokat powoda przekazuje kopię wniosku pozwanemu. Jeżeli kopia ta ma być doręczona w kraju, zajmuje się tym komornik. Jeżeli ma być doręczona za granicą, stosuje się Konwencję haską z dnia 15 listopada 1965 r. w zakresie doręczania dokumentów za granicą, pod warunkiem że państwo docelowe jest stroną Konwencji.

W trakcie rozprawy składane są na piśmie wnioski stron przedstawiające ich roszczenia oraz przesłuchiwani są świadkowie w celu poparcia stanowiska stron. Jeżeli pozwany został wezwany prawomocnie i w odpowiednim terminie, lecz nie stawił się w sądzie, sprawa jest rozpatrywana pod jego nieobecność. Przed rozprawą urzędnik z opieki społecznej z terenu zamieszkania małoletniego opracowuje odpowiedni raport. W zależności od dojrzałości nieletniego oraz stopnia jego rozwoju emocjonalnego sąd może przesłuchać małoletniego w celu ochrony jego interesów. Po rozprawie sąd wydaje wyrok. Można się od niego odwołać w rodzinnym sądzie apelacyjnym.

Do góryDo góry

11. Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach? Czy istnieje procedura nadzwyczajna?

Po złożeniu głównego wniosku o powierzenie władzy rodzicielskiej zdarzają się jednostronne wnioski. Mogą one dotyczyć spraw, które muszą być rozpatrzone w trybie pilnym, na przykład wniosek o przyznanie tymczasowych alimentów dla dziecka lub zniesienie władzy rodzicielskiej, w którym to przypadku można złożyć wniosek o tymczasowe przeniesienie dziecka.

12. Czy istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej w zakresie pokrycia kosztów procedury?

Tak, po złożeniu odpowiedniego wniosku do sądu rodzinnego.

13. Czy istnieje możliwość wniesienia odwołania od decyzji o władzy rodzicielskiej?

Tak, do rodzinnego sądu apelacyjnego.

14. W niektórych sytuacjach konieczne może być złożenie do sądu lub innej instytucji wniosku o wykonanie decyzji o władzy rodzicielskiej. Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach?

Jest to możliwe poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do sądu rodzinnego, pod warunkiem że z danym krajem zawarto umowę w zakresie współpracy sądowej.

15. Co należy zrobić, aby Cypr uznał orzeczenie o władzy rodzicielskiej wydane przez sąd innego państwa członkowskiego? Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach?

Aby orzeczenie o władzy rodzicielskiej wydane przez sąd innego państwa członkowskiego zostało uznane i wyegzekwowane, można złożyć wniosek do sądu rodzinnego w celu rejestracji, uznania i wykonania decyzji wydanej przez sąd innego kraju, jeżeli oba państwa, tzn. Cypr oraz inne państwo członkowskie są związane odpowiednią umową. Warunki rejestracji są wyszczególnione w umowie. Postępowanie wszczyna się w momencie zarejestrowania wniosku, składającego się z wezwania wraz z oświadczeniem pod przysięgą; wszczyna je sąd zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. Jeżeli w postępowaniu żadna strona nie kwestionuje wydanej decyzji, postępowanie wszczyna się na wniosek jednostronny wraz z oświadczeniem pod przysięgą. Po zarejestrowaniu wniosku ustala się datę rozprawy w terminie do czterech tygodni od daty zarejestrowania.

16. Do jakiego sądu należy zwrócić się w celu zakwestionowania uznania orzeczenia o władzy rodzicielskiej wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego? Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach?

W celu zakwestionowania uznania orzeczenia o władzy rodzicielskiej należy zwrócić się do sądu rodzinnego.

Po zarejestrowaniu wniosku w sposób opisany w pkt 15 powyżej kopię wniosku doręcza się pozwanemu natychmiast; jeżeli osoba mająca takie prawa pragnie złożyć sprzeciw na piśmie, sprzeciw musi dotrzeć do sądu najpóźniej dwa dni przed datą rozprawy. 

17. Jakie przepisy prawa stosuje sąd w postępowaniu w sprawie władzy rodzicielskiej w sytuacji, gdy dziecko lub strony nie mieszkają na Cyprze, lub są obywatelami różnych państw?

Sąd rodzinny jest właściwy do rozpatrywania spraw o władzę rodzicielską dotyczących stron zamieszkujących na terytorium Cypru przez co najmniej trzy miesiące. Właściwość sądu rodzinnego oznacza, że zastosowanie ma prawo cypryjskie.

« Władza rodzicielska - Informacje ogólne | Cypr - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 18-10-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania