Europese Commissie > EJN > Ouderlijke verantwoordelijkheid > Cyprus

Laatste aanpassing: 08-10-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Ouderlijke verantwoordelijkheid - Cyprus

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekent het begrip “ouderlijk gezag” in de praktijk? Wat zijn de rechten en plichten van degene die het ouderlijk gezag uitoefent? 1.
2. Wie heeft normaal gesproken het ouderlijk gezag over een kind? 2.
3. Kan een andere persoon in plaats van de ouders worden aangewezen, als de ouders het gezag over hun kinderen niet kunnen of willen uitoefenen? 3.
4. Hoe wordt het ouderlijk gezag geregeld als de ouders van echt scheiden of uit elkaar gaan? 4.
5. Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen om onderlinge overeenstemming van de ouders betreffende het ouderlijk gezag, juridisch bindend te maken? 5.
6. Als de ouders het niet eens worden over het ouderlijk gezag wat voor mogelijkheden zijn er om het conflict buiten het gerecht om op te lossen? 6.
7. Over welke zaken betreffende het kind kan de rechter beslissen als de ouders de zaak aan de rechter voorleggen? 7.
8. Als het gerecht beslist dat slechts één ouder belast zal worden met het ouderlijk gezag, betekent dit dan dat deze ouder over alle zaken betreffende het kind kan beslissen zonder eerst de andere ouder te raadplegen? 8.
9. Wat betekent het in de praktijk als het gerecht beslist dat de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben? 9.
10. Tot welk gerecht of welke instantie moet ik mij wenden om een verzoek betreffende ouderlijk gezag te doen? Aan welke formaliteiten moet ik voldoen en welke documenten moet ik bij mijn verzoek voegen? 10.
11. Welke procedure is in deze gevallen van toepassing? Is er ook een spoedprocedure? 11.
12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken? 12.
13. Is het mogelijk beroep in te stellen tegen een beslissing over ouderlijk gezag? 13.
14. Als het nodig is zich te wenden tot een gerecht of een andere instantie om een beslissing over ouderlijk gezag ten uitvoer te leggen, welke procedure moet ik dan toepassen? 14.
15. Wat moet ik doen om een beslissing over ouderlijk gezag, die in een andere lidstaat van de EU is gegeven, in Cyprus te laten erkennen en ten uitvoer te laten leggen? Welke procedure is in deze gevallen van toepassing? 15.
16. Tot welk gerecht in Cyprus moet ik mij wenden om mij te verzetten tegen de erkenning van een beslissing over ouderlijk gezag die genomen is door een gerecht in een andere lidstaat? Welke procedure is in deze gevallen van toepassing? 16.
17. Welk recht is in een procedure over de ouderlijk gezag van toepassing wanneer het kind of de partijen niet in Cyprus wonen of een verschillende nationaliteit hebben? 17.

 

1. Wat betekent het begrip “ouderlijk gezag” in de praktijk? Wat zijn de rechten en plichten van degene die het ouderlijk gezag uitoefent?

Verantwoordelijkheid voor een kind (ouderlijk gezag) omvat de rechten en verplichtingen van de ouders die deze verantwoordelijkheid gezamenlijk uitoefenen. Ouderlijk gezag behelst de naamskeuze, de zorg voor het kind alsook het beheer van het vermogen van het kind en de juridische vertegenwoordiging van het kind.

2. Wie heeft normaal gesproken het ouderlijk gezag over een kind?

Normaal gesproken hebben de ouders van het kind het ouderlijk gezag over het kind, mits zij gehuwd zijn en samenwonen; indien een van hen overlijdt, vermist is of afwezig is, wordt het ouderlijk gezag uitsluitend uitgeoefend door de andere ouder. Ook wanneer een ouder om andere geldige redenen het ouderlijk gezag niet kan uitoefenen, of wanneer een ouder (gedeeltelijk) handelingsonbekwaam is, wordt het ouderlijk gezag door de andere ouder uitgeoefend. Het ouderlijk gezag komt echter ook toe aan de minderjarige ouder. In het geval van adoptiekinderen wordt het ouderlijk gezag door de adoptieouders uitgeoefend. Indien het kind buiten het huwelijk is geboren, en indien de ouders vervolgens niet huwen, wordt het ouderlijk gezag door de moeder uitgeoefend, tenzij de vader het kind erkent, in welk geval ook hij het ouderlijk gezag uitoefent.

3. Kan een andere persoon in plaats van de ouders worden aangewezen, als de ouders het gezag over hun kinderen niet kunnen of willen uitoefenen?

Ja. Indien de ouders het gezag over hun kinderen niet kunnen of willen uitoefenen, of indien het ouderlijk gezag om een andere reden is beëindigd, benoemt de familierechtbank een voogd. Bij voorkeur wordt een familielid als voogd benoemd. De familierechtbank stelt ook de omvang van het aan de voogd toegewezen ouderlijk gezag vast, alsook de voorwaarden voor de uitoefening ervan.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Hoe wordt het ouderlijk gezag geregeld als de ouders van echt scheiden of uit elkaar gaan?

In het geval van echtscheiding of wanneer een huwelijk nietig wordt verklaard, en mits beide ouders nog leven, regelt de rechter het ouderlijk gezag. Het ouderlijk gezag kan aan een van de ouders worden toegekend, of, voor zover beide ouders daarmee instemmen en mits zij tegelijkertijd de verblijfplaats van het kind vaststellen, aan beide ouders gezamenlijk. De familierechter kan het ouderlijk gezag verdelen tussen de ouders of het aan een derde persoon toekennen. Bij zijn beslissing houdt de familierechter rekening met de relatie die het kind heeft met zijn ouders en broers/zussen, en met overeenkomsten tussen de ouders inzake het gezag over het kind en het beheer van diens vermogen; het belang van het kind moet altijd centraal staan.

5. Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen om onderlinge overeenstemming van de ouders betreffende het ouderlijk gezag, juridisch bindend te maken?

N.v.t.

6. Als de ouders het niet eens worden over het ouderlijk gezag wat voor mogelijkheden zijn er om het conflict buiten het gerecht om op te lossen?

Overeenkomstig de wet kan het ouderlijk gezag alleen worden geregeld via een gang naar de rechter. De commissaris voor wetgeving stelt een wetsontwerp inzake bemiddeling in familiezaken op.

7. Over welke zaken betreffende het kind kan de rechter beslissen als de ouders de zaak aan de rechter voorleggen?

Indien de ouders naar de rechter stappen, kan de rechter het ouderlijk gezag aan één ouder of aan beide ouders toekennen, kan hij het tussen hen verdelen of kan hij het geheel of gedeeltelijk aan een derde persoon toekennen. In het geval van echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk wordt het gezag over het kind aan de ouder toegekend bij wie het zal wonen. Gezag omvat met name de opvoeding van, het toezicht op en de opleiding van het kind, de keuze van de verblijfplaats van het kind alsook het beheer van het vermogen van het kind en de juridische vertegenwoordiging van het kind. De rechter stelt ook vast welk onderhoudsgeld de andere ouder moet betalen en regelt het omgangsrecht van het kind met die ouder.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Als het gerecht beslist dat slechts één ouder belast zal worden met het ouderlijk gezag, betekent dit dan dat deze ouder over alle zaken betreffende het kind kan beslissen zonder eerst de andere ouder te raadplegen?

In de regel moeten de ouders samen beslissen over al wat verband houdt met de uitoefening van het ouderlijk gezag. Indien de rechter echter beslist dat één van de ouders alleen het gezag over het minderjarige kind heeft, kan die ouder de volgende handelingen alleen stellen: gewone handelingen inzake het gezag; het normale beheer van het vermogen van het kind; dringende handelingen en het in ontvangst nemen van juridische stukken die aan het kind zijn gericht. Voorts kan de ouder aan wie het gezag over het kind is toegekend, namens het kind een onderhoudsvordering instellen tegen de andere ouder. Indien een ouder het niet eens is met een handeling van de met het gezag belaste andere ouder (omdat hij/zij van mening is dat het niet gaat om de gewone uitoefening van het gezag of om het gewone beheer van het vermogen van het kind, of dat er geen sprake is van hoogdringendheid, of dat de met het gezag belaste ouder in het algemeen niet in staat is zijn/haar taken uit te voeren), kan hij/zij naar de rechter stappen en aanvoeren dat de betwiste handeling een schending van een verplichting of een misbruik van het ouderlijk gezag is.

9. Wat betekent het in de praktijk als het gerecht beslist dat de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben?

Wanneer de familierechter beslist dat de ouders het gezag over het kind gezamenlijk moeten uitoefenen, beslissen de ouders in het belang van het kind samen over de uitoefening van het gezag.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

10. Tot welk gerecht of welke instantie moet ik mij wenden om een verzoek betreffende ouderlijk gezag te doen? Aan welke formaliteiten moet ik voldoen en welke documenten moet ik bij mijn verzoek voegen?

De bevoegde rechtbank is de familierechtbank. Verzoekschriften worden ingediend bij de griffie van de bevoegde familierechtbank, er wordt een datum voor het proces vastgesteld en de advocaat van de verzoeker zorgt ervoor dat er een afschrift van het verzoekschrift aan de verweerder wordt betekend. Binnen Cyprus wordt de betekening van het stuk aan de verweerder verricht door een deurwaarder. Indien het stuk in het buitenland moet worden betekend, is het Verdrag van Den Haag van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van toepassing, voor zover de betrokken staat partij is bij dat verdrag.

Partijen kunnen conclusies met hun vorderingen en argumenten neerleggen en er worden getuigen gehoord met betrekking tot de verklaringen van de partijen. Indien de wettelijk en tijdig opgeroepen verweerder niet ter terechtzitting verschijnt, wordt een verstekvonnis gewezen. Vóór de terechtzitting wordt een verslag opgesteld door een ambtenaar van het welzijnsbureau van de woonplaats van de minderjarige. Afhankelijk van de rijpheid en het begripsvermogen van de betrokken minderjarige, kan de rechter vragen dat hij/zij wordt gehoord wanneer zijn/haar belangen aan de orde zijn. Na de hoorzitting doet de familierechtbank uitspraak, waartegen hoger beroep kan worden ingesteld bij het voor familiezaken bevoegde hof van beroep.

11. Welke procedure is in deze gevallen van toepassing? Is er ook een spoedprocedure?

Er zijn gevallen waarin er na de indiening van het hoofdverzoek inzake ouderlijk gezag, eenzijdige verzoeken kunnen worden gedaan. Dergelijke verzoeken hebben betrekking op dringende kwesties, bv. een verzoek om tijdelijk onderhoudsgeld voor het kind of een verzoek om beëindiging van het ouderlijk gezag (in dat laatste geval kan er in kort geding een verzoek om tijdelijke verwijdering van het kind worden ingediend).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken?

Ja, indien u daartoe een verzoek bij de familierechtbank indient.

13. Is het mogelijk beroep in te stellen tegen een beslissing over ouderlijk gezag?

Ja, bij het voor familiezaken bevoegde hof van beroep.

14. Als het nodig is zich te wenden tot een gerecht of een andere instantie om een beslissing over ouderlijk gezag ten uitvoer te leggen, welke procedure moet ik dan toepassen?

Dit kan door een verzoek in te dienen bij de familierechtbank, mits er met het betrokken land een overeenkomst inzake justitiële samenwerking is gesloten.

15. Wat moet ik doen om een beslissing over ouderlijk gezag, die in een andere lidstaat van de EU is gegeven, in Cyprus te laten erkennen en ten uitvoer te laten leggen? Welke procedure is in deze gevallen van toepassing?

Om een in een andere EU-lidstaat gegeven beslissing over ouderlijk gezag in Cyprus te laten erkennen en ten uitvoer te laten leggen, kan bij de betrokken familierechtbank worden verzocht om registratie, erkenning en tenuitvoerlegging van de door de buitenlandse rechtbank gegeven beslissing, mits de twee betrokken staten (d.w.z. Cyprus en de andere lidstaat) partij zijn bij een relevant verdrag. De voorwaarden voor registratie zijn neergelegd in het betrokken verdrag. De procedure wordt gestart wanneer de familierechtbank het verzoek registreert overeenkomstig de voorschriften voor de burgerlijke rechtsvordering (dagvaarding vergezeld van een verklaring onder ede). Indien de betrokken beslissing is gegeven in een procedure zonder tegenpartij, wordt de procedure gestart op eenzijdig verzoek dat vergezeld gaat van een verklaring onder ede. Wanneer het verzoek is geregistreerd, wordt een datum voor de terechtzitting vastgesteld, die moet worden gehouden binnen een termijn van vier weken na de datum van registratie.

16. Tot welk gerecht in Cyprus moet ik mij wenden om mij te verzetten tegen de erkenning van een beslissing over ouderlijk gezag die genomen is door een gerecht in een andere lidstaat? Welke procedure is in deze gevallen van toepassing?

Verzet tegen de erkenning van een beslissing inzake toekenning van ouderlijk gezag moet bij de bevoegde familierechtbank worden aangetekend.

Zodra het verzoek is geregistreerd (zie punt 15 hierboven), wordt het onverwijld aan de verweerder betekend; indien de verweerder een conclusie wenst in te dienen, moet de rechtbank deze uiterlijk twee dagen vóór de zitting ontvangen.

17. Welk recht is in een procedure over de ouderlijk gezag van toepassing wanneer het kind of de partijen niet in Cyprus wonen of een verschillende nationaliteit hebben?

De familierechtbank is alleen bevoegd wanneer de partijen reeds ten minste drie maanden in Cyprus wonen. Voor zover de familierechtbank bevoegd is, is het Cypriotische recht van toepassing.

« Ouderlijke verantwoordelijkheid - Algemene informatie | Cyprus - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 08-10-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk