Europos Komisija > ETIT > Tėvų atsakomybė > Kipras

Naujausia redakcija: 28-03-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Tėvų atsakomybė - Kipras

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka ,,tėvų atsakomybė“? Kokios yra asmens, turinčio tėvų atsakomybę, teisės ir pareigos? 1.
2. Kam paprastai priklauso tėvų atsakomybė už vaiką? 2.
3. Ar gali būti tėvų atsakomybė paskirta kitam asmeniui, jeigu tėvai negali arba nenori vykdyti pareigų savo vaikams? 3.
4. Jeigu tėvai nutraukia santuoką arba išsiskiria, kaip išsprendžiamas tėvų atsakomybės nustatymo ateityje klausimas? 4.
5. Jeigu tėvai sudaro sutartį dėl tėvų atsakomybės, kokių oficialių reikalavimų reikia laikytis, kad sutartis būtų teisiškai įpareigojanti? 5.
6. Jeigu tėvai negali susitarti dėl tėvų atsakomybės, kokios alternatyvios priemonės padeda šį konfliktą išspręsti nesikreipiant į teismą? 6.
7. Jeigu tėvai kreipiasi į teismą, kokius su vaiku susijusius klausimus gali išspręsti teisėjas? 7.
8. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa turi priklausyti tik vienam iš tėvų, ar tai reiškia, kad jis gali visus su vaiku susijusius klausimus spręsti nepasitaręs su antruoju iš tėvų? 8.
9. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa priklauso abiem tėvams, ką tai iš tikrųjų reiškia? 9.
10. Į kokį teismą reikia kreiptis, jeigu norima pateikti pareiškimą dėl tėvų atsakomybės? Kokių oficialių reikalavimų reikia laikytis ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie pareiškimo? 10.
11. Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais? Ar galima pasinaudoti pagreitinto proceso tvarka? 11.
12. Ar galima gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti? 12.
13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl tėvų atsakomybės? 13.
14. Tam tikrais atvejais, kad būtų įvykdytas sprendimas dėl tėvų atsakomybės, gali prireikti kreiptis į teismą. Į kokį teismą reikia kreiptis ir kokia tvarka yra taikoma? 14.
15. Kokia tvarka kitoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas dėl tėvų atsakomybės yra pripažįstamas ir vykdomas Kipre? Kokia tvarka taikoma šiais atvejais? 15.
16. Į kokį teismą reikėtų kreiptis, kai norima apskųsti teismo sprendimo dėl tėvų atsakomybės pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais? 16.
17. Kokios valstybės teisę teismas taiko nagrinėdamas bylą dėl tėvų atsakomybės, jei vaikas ar šalys negyvena Kipre arba turi skirtingą pilietybę? 17.

 

1. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka ,,tėvų atsakomybė“? Kokios yra asmens, turinčio tėvų atsakomybę, teisės ir pareigos?

Atsakomybė už vaiką (tėvų atsakomybė) yra bendrai šią atsakomybę vykdančių tėvų pareiga ir teisė. Tėvų atsakomybė – tai vardo suteikimas vaikui, rūpinimasis vaiku, jo turto valdymas ir atstovavimas vaikui sprendžiant visus klausimus arba sudarant teisinį sandorį, susijusį su vaiku arba jo turtu.

2. Kam paprastai priklauso tėvų atsakomybė už vaiką?

Paprastai tėvų atsakomybė už vaiką priklauso vaiko tėvams, jeigu jie yra vyras ir žmona ir gyvena kartu; jeigu vienas iš tėvų miršta arba, paskelbus apie vieno iš tėvų dingimą, yra laikoma, kad jis mirė, arba nesant vieno iš tėvų, tėvų atsakomybę vykdo išimtinai antrasis iš tėvų. Lygiai taip pat, jeigu yra kitų pagrįstų priežasčių, dėl kurių vienas iš tėvų negali vykdyti tėvų atsakomybės arba vienas iš tėvų neturi veiksnumo sudaryti teisinius sandorius, arba jo veiksnumas sudaryti tokius sandorius yra apribotas, tėvų atsakomybę vykdo antrasis iš tėvų. Tačiau nepilnamečiui tėvui ar motinai taip pat priklauso vaiko globa. Įvaikinimo atveju tėvų atsakomybę vykdo įtėviai. Jeigu vaikas yra nesantuokinis ir toks jo statusas išlieka, tėvų atsakomybę vykdo motina, išskyrus atvejus, kai tėvas taip pat pripažįsta vaiką. Tokiu atveju jis taip pat vykdo tėvų atsakomybę vaikui.

3. Ar gali būti tėvų atsakomybė paskirta kitam asmeniui, jeigu tėvai negali arba nenori vykdyti pareigų savo vaikams?

Taip. Jeigu tėvai negali arba nenori vykdyti tėvų atsakomybės arba jeigu dėl kai kurių priežasčių jų tėvų atsakomybė nutraukiama, Šeimos teismas paskiria globėją, kuriam priklauso tėvų atsakomybė. Globa visų pirma paskiriama giminaičiui. Teismas taip pat nustato globėjui suteiktos tėvų atsakomybės apimtį ir jos vykdymo sąlygas.

viršųviršų

4. Jeigu tėvai nutraukia santuoką arba išsiskiria, kaip išsprendžiamas tėvų atsakomybės nustatymo ateityje klausimas?

Nutraukus santuoką, ją panaikinus arba paskelbus negaliojančia ir abiem tėvams esant gyviems, tėvų atsakomybės klausimą sprendžia teismas. Tėvų atsakomybė gali būti paskirta vienam iš tėvų arba, jeigu tėvai susitaria ir kartu nustato vaiko gyvenamąją vietą, abiem tėvams. Šeimos teismas gali padalyti tėvų atsakomybės vykdymą tėvams arba paskirti tėvų atsakomybę trečiajam asmeniui. Priimdamas sprendimą teismas atsižvelgia į vaiko santykius su tėvais bei broliais ar seserimis ir į visas vaiko tėvų sudarytas sutartis dėl vaiko globos ir jo turto valdymo. Tai atlikdamas teismas visada atsižvelgia į vaiko interesus.

5. Jeigu tėvai sudaro sutartį dėl tėvų atsakomybės, kokių oficialių reikalavimų reikia laikytis, kad sutartis būtų teisiškai įpareigojanti?

Tokios galimybės nėra.

6. Jeigu tėvai negali susitarti dėl tėvų atsakomybės, kokios alternatyvios priemonės padeda šį konfliktą išspręsti nesikreipiant į teismą?

Įstatymai nenustato jokių alternatyvių ginčų dėl tėvų atsakomybės sprendimo priemonių, išskyrus teisminį nagrinėjimą. Teisės komisaras šiuo metu rengia tarpininkavimo šeimos bylose įstatymo projektą.

7. Jeigu tėvai kreipiasi į teismą, kokius su vaiku susijusius klausimus gali išspręsti teisėjas?

Jeigu tėvai kreipiasi į teismą, teisėjas gali tėvų atsakomybę paskirti vienam iš tėvų arba abiem tėvams, padalyti ją arba visiškai ar iš dalies paskirti tėvų atsakomybę trečiajam asmeniui. Nutraukus santuoką, išsiskyrus arba panaikinus santuoką, vaiko globa paskiriama tam tėvui ar motinai, pas kurį gyvens vaikas. Globa visų pirma yra vaiko auginimas, priežiūra, mokymas ir švietimas, gyvenamosios vietos suteikimas, jo turto valdymas ir atstovavimas vaikui sprendžiant visus klausimus arba sudarant teisinius sandorius, susijusius su vaiku arba jo turtu. Teisėjas taip pat paskiria išlaikymo išmokas, kurias antrasis iš tėvų turi mokėti, ir nustato vaiko teises matytis su išlaikymą mokančiu tėvu ar motina.

viršųviršų

8. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa turi priklausyti tik vienam iš tėvų, ar tai reiškia, kad jis gali visus su vaiku susijusius klausimus spręsti nepasitaręs su antruoju iš tėvų?

Paprastai tėvai turi kartu spręsti visus klausimus, susijusius su tėvų atsakomybės vykdymu. Tačiau jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa turi išimtinai priklausyti vienam iš tėvų, antrasis iš tėvų gali atlikti įprastus su vaiko globa susijusius veiksmus, toliau valdyti vaiko turtą arba atlikti visus būtiniausius veiksmus ir gauti visus vaikui adresuotus oficialius dokumentus. Be to, tėvas ar motina, kuriam paskirta vaiko globa, gali pareikšti ieškinį dėl išlaikymo vaiko vardu kitam tėvui ar motinai, kuriam nepriklauso vaiko globa. Jeigu kitas tėvas ar motina nepritaria veiksmams, kuriuos atliko vaiką globojantis tėvas ar motina, remdamasis tuo, kad veiksmas atliktas nevykdant įprastinės vaiko globos arba nevaldant vaiko turto įprasta tvarka ir toks veiksmas nebuvo būtinas, arba kad kitas tėvas ar motina paprastai negali vykdyti savo pareigų, nukentėjęs tėvas ar motina gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, tvirtindamas, kad vaiką globojančio tėvo ar motinos veiksmai pažeidė tėvų atsakomybės pareigą arba ja buvo piktnaudžiaujama.

9. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa priklauso abiem tėvams, ką tai iš tikrųjų reiškia?

Kai Šeimos teismas nusprendžia, kad vaiko globa priklauso abiem tėvams, jie, atsižvelgdami į vaiko interesus, kartu išsprendžia globos vykdymo klausimą.

viršųviršų

10. Į kokį teismą reikia kreiptis, jeigu norima pateikti pareiškimą dėl tėvų atsakomybės? Kokių oficialių reikalavimų reikia laikytis ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie pareiškimo?

Nagrinėti bylas, susijusias su tėvų atsakomybe, yra kompetentingas Šeimos teismas. Prašymai pateikiami Šeimos teismo sekretoriatui, tuomet nustatoma teisminio nagrinėjimo data ir pareiškėjo advokatas užtikrina, kad prašymo kopija būtų perduota atsakovui. Jeigu prašymo kopiją reikia įteikti valstybės viduje, tai padaro antstolis. Jeigu kopiją reikia įteikti užsienyje, taikoma 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvencija dėl dokumentų įteikimo užsienyje, jeigu atitinkama valstybė yra įsipareigojusi laikytis šios konvencijos.

Nagrinėjant bylą pateikiami rašytiniai pasiūlymai, kuriuose nurodomi šalių reikalavimai, ir, siekiant patvirtinti kiekvienos šalies teiginius, apklausiami liudytojai. Jeigu atsakovui teismo šaukimas buvo įteiktas laiku, tačiau jis neatvyksta į bylos nagrinėjimą, byla laikoma įrodyta ir nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant. Prieš pradedant nagrinėti bylą yra parengiamas oficialus nepilnamečio gyvenamosios vietos socialinės apsaugos biuro pranešimas. Atsižvelgęs į nepilnamečio brandą ir į tai, ar jis gali tinkamai suprasti proceso eigą, teismas prašo išklausyti nepilnamečio nuomonę, jeigu tai yra susiję su jo interesais. Išnagrinėjęs bylą, teismas priima sprendimą, kurį galima apskųsti Apeliaciniam šeimos teismui.

11. Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais? Ar galima pasinaudoti pagreitinto proceso tvarka?

Esama atvejų, kai pateikus pagrindinį prašymą dėl tėvų atsakomybės galima pateikti vienašalius prašymus. Paprastai tai būna prašymai, susiję su klausimais, kuriuos išspręsti reikia nedelsiant, pvz., prašymas dėl laikino išlaikymo vaikui nustatymo arba prašymas panaikinti tėvų atsakomybę, ir šiuo atveju galima pateikti laikinąjį prašymą dėl laikino vaiko perdavimo.

viršųviršų

12. Ar galima gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti?

Taip, pateikus prašymą Šeimos teismui.

13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl tėvų atsakomybės?

Taip. Sprendimą galima apskųsti Apeliaciniam šeimos teismui.

14. Tam tikrais atvejais, kad būtų įvykdytas sprendimas dėl tėvų atsakomybės, gali prireikti kreiptis į teismą. Į kokį teismą reikia kreiptis ir kokia tvarka yra taikoma?

Tai galima padaryti kreipiantis į Šeimos teismą, jeigu su atitinkama valstybe yra sudaryta teisinio bendradarbiavimo sutartis.

15. Kokia tvarka kitoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas dėl tėvų atsakomybės yra pripažįstamas ir vykdomas Kipre? Kokia tvarka taikoma šiais atvejais?

Norėdami, kad kitoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas būtų pripažintas ir įvykdytas, Šeimos teismui galite pateikti prašymą įregistruoti, pripažinti ir įvykdyti užsienio teismo sprendimą, jeigu dvi valstybės, t. y. Kipras ir kita valstybė narė, yra pasirašiusios atitinkamą sutartį ir įsipareigojusios jos laikytis. Registravimo taisykles nustato ši sutartis. Procedūra prasideda, kai teismas pagal civilinio proceso taisykles, naudodamasis šaukimu į teismą, prie kurio pridedamas priesaika patvirtintas pareiškimas, įregistruoja prašymą. Jei procese, kuriame yra priimtas sprendimas, priešinga šalis nedalyvavo, procedūra pradedama pateikus vienašalį prašymą, prie kurio pridedamas priesaika patvirtintas pareiškimas. Įregistravus prašymą yra nustatoma nagrinėjimo, kuris turi įvykti ne vėliau kaip po keturių savaičių nuo prašymo įregistravimo, data.

16. Į kokį teismą reikėtų kreiptis, kai norima apskųsti teismo sprendimo dėl tėvų atsakomybės pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais?

Šeimos teismas turi kompetenciją nagrinėti skundus dėl sprendimo, kuriuo nustatoma tėvų atsakomybė.

Įregistravus prašymą, kaip nurodyta 15 klausime, jis nedelsiant įteikiamas atsakovui; jeigu teisę turintis asmuo nori pateikti rašytinį prieštaravimą, jis turi būti pateikiamas teismui ne vėliau kaip likus dviem dienoms iki prašymo nagrinėjimo.

17. Kokios valstybės teisę teismas taiko nagrinėdamas bylą dėl tėvų atsakomybės, jei vaikas ar šalys negyvena Kipre arba turi skirtingą pilietybę?

Šeimos teismas turi jurisdikciją nagrinėti bylą, susijusią su tėvų atsakomybės klausimais, jeigu šalys Kipre gyvena ne mažiau kaip tris mėnesius. Jeigu yra jurisdikcija, taikoma Kipro teisė.

« Tėvų atsakomybė - Bendro pobūdžio informacija | Kipras - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 28-03-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė