Europa-Kommissionen > ERN > Forældremyndighed > Cypern

Seneste opdatering : 19-02-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forældremyndighed - Cypern

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder det retlige begreb "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og forpligtelser har en forældremyndighedsindehaver? 1.
2. Hvem har som en generel regel forældremyndigheden over et barn? 2.
3. Kan en anden person udpeges i forældrenes sted, hvis disse er ude af stand eller uvillige til at udøve forældremyndigheden over børnene? 3.
4. Hvorledes afgøres spørgsmålet om forældremyndighed, hvis forældrene skilles eller går fra hinanden? 4.
5. Hvis forældrene indgår en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke formaliteter skal da overholdes for at gøre aftalen retligt bindende? 5.
6. Hvis forældrene ikke kan nå til en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke alternativer findes der da for at løse konflikten uden at gå rettens vej? 6.
7. Hvis forældrene går rettens vej, hvilke spørgsmål kan domstolen da træffe afgørelse om vedrørende barnet? 7.
8. Hvis retten bestemmer, at den ene af forældrene alene skal have forældremyndigheden over et barn, betyder dette da, at han/hun kan træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende barnet uden først at rådføre sig med den anden? 8.
9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten bestemmer, at forældrene skal have fælles forældremyndighed over et barn? 9.
10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til, hvis jeg ønsker at indgive en begæring om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring? 10.
11. Hvilken procedure finder anvendelse i disse tilfælde? Er der mulighed for en hasteprocedure? 11.
12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af retsudgifterne? 12.
13. Er det muligt at anke en afgørelse om forældremyndighed? 13.
14. Det er i visse tilfælde nødvendigt at indgive begæring til en domstol eller en anden myndighed for at få en afgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure finder anvendelse? 14.
15. Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i et andet EU-land, anerkendt og fuldbyrdet på Cypern? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 15.
16. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i et andet EU-land? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 16.
17. Hvilken lovgivning anvender domstolene i en sag om forældremyndighed, hvor barnet eller parterne ikke bor på Cypern eller er af forskellig nationalitet? 17.

 

1. Hvad betyder det retlige begreb "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og forpligtelser har en forældremyndighedsindehaver?

Ansvaret for et umyndigt barn er en fælles pligt og ret for forældrene. Det indebærer, at de navngiver barnet, drager omsorg for det, forvalter dets ejendom og repræsenterer det i alle retslige og andre anliggender, som vedrører barnet eller dets ejendom.

2. Hvem har som en generel regel forældremyndigheden over et barn?

Det er normalt forældrene, som har forældremyndigheden, forudsat at de er gift med hinanden og lever sammen. Hvis en af dem dør, erklæres for død eller savnet, har den anden af forældrene forældremyndigheden alene. Hvis der er gyldig grund til, at den ene af forældrene ikke kan udøve sin forældremyndighed, eller hvis den ene af forældrene ingen retslig handleevne har eller kun i begrænset omfang, udøves forældremyndigheden af den anden af forældrene. Også umyndige forældre kan have forældremyndigheden. Forældremyndigheden for adoptivbørn ligger hos adoptivforældrene. Hvis et barn fødes uden for ægteskab, og forældrene ikke gifter sig, er det moderen, som har forældremyndigheden. Hvis faderen anerkender faderskabet, får han også forældremyndigheden.

3. Kan en anden person udpeges i forældrenes sted, hvis disse er ude af stand eller uvillige til at udøve forældremyndigheden over børnene?

Ja. Hvis forældrene ikke kan eller vil påtage sig forældremyndigheden, eller hvis de fratages denne, udpeger domstolen for familieanliggender en værge med forældremyndighed. Værgemålet overdrages fortrinsvis til en slægtning. Retten kan også bestemme forældremyndighedens omfang og betingelserne for dens udøvelse.

TopTop

4. Hvorledes afgøres spørgsmålet om forældremyndighed, hvis forældrene skilles eller går fra hinanden?

I tilfælde af skilsmisse eller hvis ægteskabet ophæves eller erklæres ugyldigt, afgøres spørgsmålet om forældremyndighed af retten, forudsat at begge forældre er i live. Den ene af forældrene kan få forældremyndigheden eller begge, hvis de enes derom og samtidig bestemmer, hvor barnet skal bo. Domstolen for familieanliggender kan dele forældremyndigheden mellem forældrene eller overdrage den til tredjemand. I sin afgørelse tager domstolen hensyn til barnets forhold til forældrene og søskende og forældrenes eventuelle aftaler om værge og administration af ejendom, idet den altid tilgodeser barnets interesser.

5. Hvis forældrene indgår en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke formaliteter skal da overholdes for at gøre aftalen retligt bindende?

Dette er ikke muligt.

6. Hvis forældrene ikke kan nå til en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke alternativer findes der da for at løse konflikten uden at gå rettens vej?

Konflikter om forældremyndighed kan ifølge cypriotisk lovgivning kun bilægges ad rettens vej. Der er lovgivning under vejs om mægling i familieanliggender.

7. Hvis forældrene går rettens vej, hvilke spørgsmål kan domstolen da træffe afgørelse om vedrørende barnet?

Hvis forældrene går rettens vej, kan dommeren give den ene af dem eller begge forældremyndigheden, dele den mellem dem eller give den helt eller til dels til tredjepart. I tilfælde af skilsmisse, separation eller ægteskabsophævelse bliver det den af forældrene, som barnet bor hos, som skal sørge for barnets tarv. Dette dækker bl.a. barnets opdragelse, opsyn, skolegang og uddannelse, bopæl, administration af dets ejendom og repræsentation i alle anliggender og retslige anliggender med berøring til barnet eller dets ejendom. Dommeren bestemmer ligeledes, hvilket underholdsbidrag den anden af forældrene skal betale, og barnets ret til samkvem med denne.

TopTop

8. Hvis retten bestemmer, at den ene af forældrene alene skal have forældremyndigheden over et barn, betyder dette da, at han/hun kan træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende barnet uden først at rådføre sig med den anden?

Reglen er, at begge forældre skal tage stilling til alle spørgsmål vedrørende barnet som led i udøvelsen af deres forældremyndighed. Men hvis retten bestemmer, at den ene af forældrene alene skal have forældremyndigheden over barnet, kan denne alene tage alle skridt til at garantere barnets tarv, administrere barnets ejendom, råde i nødsituationer og modtage juridiske dokumenter, som er rettet til barnet. Den af forældrene, som har forældremyndigheden over barnet, kan desuden stille krav om underholdsbidrag fra den anden af forældrene. Hvis den anden af forældrene er imod noget, som den af forældrene, som har forældremyndigheden foretager sig, og hævder, at det hverken drejer sig om ordinær omsorg for barnet eller normal administration af barnets ejendom, og at der heller ikke er tale om en nødsituation eller at den pågældende generelt ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser, kan den indbringe sagen for retten med påstand om, at der foreligger misligholdelse af forpligtelser eller misbrug af forældremyndighed.

9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten bestemmer, at forældrene skal have fælles forældremyndighed over et barn?

Hvis domstolen for familieanliggender bestemmer, at forældrene skal have fælles forældremyndighed over et barn, skal disse sammen tage stilling til, hvordan forældremyndigheden skal udøves i barnets interesse.

TopTop

10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til, hvis jeg ønsker at indgive en begæring om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring?

Domstolen for familieanliggender er den kompetente instans i denne forbindelse. Der indgives en begæring til domstolens sekretariat, der fastsættes en dato for sagsbehandlingen, og ansøgerens advokat sørger for, at respondenten modtager en kopi ved stævningsmandskundgørelse. Hvis dette skal ske i udlandet, gælder Haag-konventionen af 15. november 1965 om forkyndelse af dokumenter i udlandet, forudsat at den pågældende stat er bundet af nævnte konvention.

Under sagsbehandlingen fremsætter parterne deres krav skriftligt, og der afhøres vidner til at underbygge hver af parternes påstande. Hvis respondenten er blevet tilsagt af retten rettidigt, men ikke giver møde, behandles sagen i hans eller hendes fravær. Inden høringen udarbejder en person fra socialkontoret i det område, hvor det umyndige barn bor, en rapport. Afhængigt af, hvor modent barnet er, og hvor meget det forstår, hører domstolen, hvad barnet har at sige med hensyn til dets interesser. Domstolen træffer efter høringen en afgørelse, som kan appelleres til appeldomstolen for familieanliggender.

11. Hvilken procedure finder anvendelse i disse tilfælde? Er der mulighed for en hasteprocedure?

Der forekommer tilfælde, hvor der kan indgives ensidige ansøgninger, efter at hovedbegæringen om forældremyndighed er indgivet. Det gælder i sager, som skal afklares omgående, f.eks. ansøgning om midlertidigt underhold af barnet eller fratagelse af forældremyndigheden, i hvilket tilfælde der kan indgives en interimsansøgning om midlertidig fjernelse af barnet.

TopTop

12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af retsudgifterne?

Ja, efter ansøgning til domstolen for familieanliggender.

13. Er det muligt at anke en afgørelse om forældremyndighed?

Ja, til appeldomstolen for familieanliggender.

14. Det er i visse tilfælde nødvendigt at indgive begæring til en domstol eller en anden myndighed for at få en afgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure finder anvendelse?

Dette kan ske ved henvendelse til domstolen for familieanliggender, forudsat at der foreligger en domstolssamarbejdsaftale med det pågældende land.

15. Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i et andet EU-land, anerkendt og fuldbyrdet på Cypern? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

For at få anerkendt og fuldbyrdet en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i et andet EU-land, skal der indgives ansøgning til domstolen for familieanliggender med henblik på registrering, anerkendelse og fuldbyrdelse af den udenlandske domstols afgørelse, forudsat at de to stater, nemlig Cypern og den anden EU-medlemsstat, har en aftale herom. Aftalen indeholder betingelserne for registrering. Proceduren går i gang, når domstolen registrerer ansøgningen i form af en indkaldelse ledsaget af en erklæring på tro og love i overensstemmelse med civilprocesretten. Hvis der ikke findes nogen modpart i den procedure, inden for hvilken afgørelsen er truffet, indledes proceduren med en ensidig ansøgning ledsaget af en erklæring på tro og love. Når ansøgningen er registreret, fastsættes der en dato for sagsbehandlingen, som skal finde sted senest fire uger efter registreringsdagen.

16. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i et andet EU-land? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

Domstolen for familieanliggender er kompetent i forbindelse med indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed.

Når ansøgningen er registreret som beskrevet ovenfor i punkt 15, kundgøres den straks over for respondenten; hvis rettighedsindehaveren ønsker skriftligt at gøre indsigelse, skal denne være domstolen i hænde senest to dage inden datoen for sagsbehandlingen.

17. Hvilken lovgivning anvender domstolene i en sag om forældremyndighed, hvor barnet eller parterne ikke bor på Cypern eller er af forskellig nationalitet?

For at domstolen for familieanliggender kan siges at være kompetent til at behandle sager om forældremyndighed, skal parterne have været bosiddende på Cypern i mindst tre måneder. I så fald gælder cypriotisk ret.

« Forældremyndighed - Generelle oplysninger | Cypern - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 19-02-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige