Evropská komise > ESS > Rodičovská odpovědnost > Kypr

Poslední aktualizace: 05-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rodičovská odpovědnost - Kypr

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co právní termín „rodičovská odpovědnost“ znamená v praxi? Jaká jsou práva a povinnosti osoby, které přísluší rodičovská odpovědnost? 1.
2. Kdo má podle obecných pravidel rodičovskou odpovědnost za dítě? 2.
3. Jestliže rodiče nejsou schopni nebo ochotni vykonávat rodičovskou odpovědnost za děti, lze za ně určit jinou osobu? 3.
4. Jak se řeší otázka další rodičovské odpovědnosti v případě rozvodu nebo rozluky/rozchodu rodičů? 4.
5. Jestliže rodiče uzavřou dohodu o rodičovské odpovědnosti, jaké náležitosti je třeba splnit, aby se dohoda stala právně závaznou? 5.
6. Jestliže se rodičům nedaří dosáhnout dohody v otázce rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní prostředky řešení sporu bez soudního řízení? 6.
7. Jestliže se rodiče obrátí na soud, o jakých záležitostech týkajících se dítěte může soudce rozhodnout? 7.
8. Svěří-li soud dítě do výhradní péče pouze jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o veškerých záležitostech týkajících se dítěte, aniž by předtím musel konzultovat druhého rodiče? 8.
9. Svěří-li soud dítě do společné péče oběma rodičům, co toto opatření v praxi znamená? 9.
10. Na který soud nebo orgán se mám obrátit s žádostí týkající se rodičovské odpovědnosti? Jaké formální náležitosti musejí být splněny a jaké dokumenty mám přiložit ke své žádosti? 10.
11. Jaký postup se v těchto případech použije? Existuje možnost zkráceného řízení? 11.
12. Mohu získat právní pomoc na úhradu nákladů řízení? 12.
13. Lze se proti rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti odvolat? 13.
14. V některých případech může být nutné požádat soud nebo jiný orgán o výkon rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti. Jaký postup se v těchto případech použije? 14.
15. Jak mám dosáhnout toho, aby bylo rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti vydané soudem v jiném členském státu uznáno a vykonáno na Kypru? Jaký postup se v těchto případech použije? 15.
16. Na který soud se mám obrátit, pokud chci podat námitku proti uznání rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydaného soudem v jiném členském státu? Jaký postup se v těchto případech použije? 16.
17. Jaké právo se použije v řízení o rodičovské odpovědnosti v případě, kdy dítě nebo účastníci řízení nežijí na Kypru nebo jsou státními příslušníky různých zemí? 17.

 

1. Co právní termín „rodičovská odpovědnost“ znamená v praxi? Jaká jsou práva a povinnosti osoby, které přísluší rodičovská odpovědnost?

Odpovědnost za dítě (rodičovská odpovědnost) je povinností a právem rodičů, kteří ji vykonávají společně. Tato odpovědnost zahrnuje pojmenování dítěte, péči o dítě, správu jeho majetku a jeho zastupování ve všech věcech a právních úkonech, které se týkají dítěte nebo jeho majetku.

2. Kdo má podle obecných pravidel rodičovskou odpovědnost za dítě?

Obecně platí, že rodičovskou odpovědnost za dítě mají jeho rodiče za předpokladu, že jsou manželi a žijí spolu. Jestliže kterýkoli z rodičů zemře nebo je prohlášen za mrtvého, rodičovskou odpovědnost vykonává pouze druhý rodič, což platí také v nepřítomnosti jednoho z rodičů. Stejně tak rodičovskou odpovědnost vykonává druhý rodič v případě, že jeden z rodičů tuto odpovědnost nemůže vykonávat z jiných pádných důvodů nebo nemá způsobilost k právním úkonům, případně má způsobilost k právním úkonům omezenu. Opatrovníkem dítěte je ovšem i nezletilý rodič. Rodičovskou odpovědnost za adoptované dítě vykonávají adoptivní rodiče. Narodí-li se dítě jako nemanželské a tento stav trvá, vykonává rodičovskou odpovědnost matka, ledaže dítě uzná také otec, který pak rodičovskou odpovědnost za dítě rovněž vykonává.

3. Jestliže rodiče nejsou schopni nebo ochotni vykonávat rodičovskou odpovědnost za děti, lze za ně určit jinou osobu?

Ano. Jestliže rodiče nejsou schopni nebo ochotni vykonávat rodičovskou odpovědnost nebo jsou-li z nějakého důvodu rodičovské odpovědnosti zbaveni, rodinný soud určí opatrovníka s rodičovskou odpovědností. Dítě se do opatrovnictví svěřuje přednostně osobě příbuzné. Soud zároveň stanoví rozsah rodičovské odpovědnosti svěřené opatrovníkovi a podmínky jejího výkonu.

NahoruNahoru

4. Jak se řeší otázka další rodičovské odpovědnosti v případě rozvodu nebo rozluky/rozchodu rodičů?

Pokud se rodiče rozvedou nebo je jejich manželství zrušeno či prohlášeno za neplatné a přitom oba žijí, o otázce rodičovské odpovědnosti rozhodne soud. Rodičovská odpovědnost může být přiznána jednomu z rodičů nebo v případě, že s tím oba souhlasí a současně určí místo bydliště dítěte, oběma rodičům společně. Rodinný soud může výkon rodičovské odpovědnosti rozdělit mezi oba rodiče nebo jím pověřit třetí osobu. Ve svém rozhodnutí vezme soud v potaz vztah dítěte k rodičům a sourozencům, jakož i případné dohody mezi rodiči ohledně péče o dítě a správy jeho majetku, přičemž má vždy na zřeteli zájem dítěte.

5. Jestliže rodiče uzavřou dohodu o rodičovské odpovědnosti, jaké náležitosti je třeba splnit, aby se dohoda stala právně závaznou?

Tato možnost neexistuje.

6. Jestliže se rodičům nedaří dosáhnout dohody v otázce rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní prostředky řešení sporu bez soudního řízení?

Zákon kromě soudního řízení nestanoví alternativní prostředky řešení otázek rodičovské odpovědnosti. V současnosti komisař pro legislativu připravuje předlohu zákona o mediaci v rodinných věcech.

7. Jestliže se rodiče obrátí na soud, o jakých záležitostech týkajících se dítěte může soudce rozhodnout?

Obrátí-li se rodiče na soud, soudce může rodičovskou odpovědnost přiznat kterémukoli z rodičů nebo oběma rodičům, rozdělit ji mezi rodiče nebo ji přiznat třetí osobě, a to zcela nebo zčásti. V případě rozvodu, rozluky nebo zrušení manželství je dítě svěřeno do péče tomu rodiči, s nímž bude dítě bydlet. Péče zahrnuje zejména výchovu dítěte a dohled nad ním, školní docházku a vzdělání, bydlení, správu majetku dítěte a jeho zastupování ve všech věcech a právních úkonech, které se týkají dítěte nebo jeho majetku. Soudce také stanoví výši výživného, které bude platit druhý rodič, a rozhodne o právu dítěte na styk s tímto rodičem.

NahoruNahoru

8. Svěří-li soud dítě do výhradní péče pouze jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o veškerých záležitostech týkajících se dítěte, aniž by předtím musel konzultovat druhého rodiče?

Pravidlem je, že o všech záležitostech souvisejících s výkonem rodičovské odpovědnosti musejí rozhodovat oba rodiče společně. Rozhodne-li však soud o svěření dítěte do péče pouze jednomu z rodičů, smí tento rodič sám vykonávat obvyklé kroky související s péčí o dítě, obvyklým způsobem spravovat jeho majetek, provádět veškeré kroky naléhavé povahy a přijímat právní úkony určené dítěti. Kromě toho rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče, uplatňuje jménem dítěte nárok na výživné vůči rodiči, kterému do péče svěřeno nebylo. Jestliže druhý rodič nesouhlasí s jednáním rodiče pečujícího o dítě s tím, že toto jednání není součástí obvyklé péče o dítě nebo obvyklé správy jeho majetku ani k němu nedošlo v naléhavé situaci nebo že pečující rodič obecně není schopen plnit své povinnosti, může se takto poškozený rodič domáhat nápravy u soudu s tvrzením, že dané jednání představovalo porušení povinností nebo zneužití rodičovské odpovědnosti.

9. Svěří-li soud dítě do společné péče oběma rodičům, co toto opatření v praxi znamená?

Jestliže rodinný soud rozhodne o svěření dítěte do společné péče obou rodičů, rozhodují oba společně o výchově dítěte v jeho nejlepším zájmu.

NahoruNahoru

10. Na který soud nebo orgán se mám obrátit s žádostí týkající se rodičovské odpovědnosti? Jaké formální náležitosti musejí být splněny a jaké dokumenty mám přiložit ke své žádosti?

Soudem příslušným pro otázky rodičovské odpovědnosti je rodinný soud. Žádosti se podávají na sekretariátu rodinného soudu. Poté se stanoví datum jednání a právník navrhovatele se postará o to, aby byla odpůrci doručena kopie žádosti. Jedná-li se o doručení v rámci země, kopii odpůrci doručí soudní vykonavatel. Má-li být doručena v zahraničí, v případě států vázaných Haagskou úmluvou o doručování písemností v cizině ze dne 15. listopadu 1965 se použije tato úmluva.

V průběhu soudního řízení se předkládají písemné návrhy účastníků a jsou vyslýcháni svědci s cílem prokázat tvrzení účastníků. Jestliže se odpůrce, který byl zákonně a v řádné lhůtě předvolán, nedostaví k soudu, dokazování a projednávání věci proběhne v jeho nepřítomnosti. Vyžaduje se také zpráva úřadu sociální péče pro oblast, kde nezletilé dítě bydlí, kterou před soudním jednáním vypracuje pracovník tohoto úřadu. V závislosti na vyspělosti nezletilého dítěte a míře jeho chápání soud vyslechne názor dítěte na věci týkající se jeho zájmů. Po skončení jednání soud vynese rozsudek, proti kterému lze podat odvolání k odvolacímu rodinnému soudu.

11. Jaký postup se v těchto případech použije? Existuje možnost zkráceného řízení?

V některých případech je možné po podání hlavní žádosti o určení rodičovské odpovědnosti podávat jednostranné návrhy. Ty se týkají záležitostí, o nichž je nutné rozhodnout neprodleně. Jde například o návrhy na určení dočasného výživného na dítě nebo na zbavení rodičovské odpovědnosti. Ve druhém z uvedených případů lze podat návrh na předběžné opatření spočívající v dočasném odebrání dítěte.

NahoruNahoru

12. Mohu získat právní pomoc na úhradu nákladů řízení?

Ano, na základě žádosti podané rodinnému soudu.

13. Lze se proti rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti odvolat?

Ano. Odvolání lze podat k odvolacímu rodinnému soudu.

14. V některých případech může být nutné požádat soud nebo jiný orgán o výkon rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti. Jaký postup se v těchto případech použije?

Žádost lze podat rodinnému soudu za podmínky, že platí dohoda o soudní spolupráci s dotyčnou zemí.

15. Jak mám dosáhnout toho, aby bylo rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti vydané soudem v jiném členském státu uznáno a vykonáno na Kypru? Jaký postup se v těchto případech použije?

Pokud jde o uznání a výkon rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydaného soudem v jiném členském státu, lze za předpokladu, že jsou oba státy, tj. Kypr a dotyčný jiný členský stát, vázány příslušnou dohodou, podat rodinnému soudu žádost o registraci, uznání a výkon rozhodnutí zahraničního soudu. Podmínky registrace jsou stanoveny příslušnou dohodou. Poté, co soud žádost zaeviduje, je v souladu s občanským soudním řádem zahájeno řízení, a to předvoláním, k němuž je připojeno přísežné prohlášení. Pokud v řízení, které vedlo k vydání rozhodnutí, neexistovala protistrana, řízení se zahajuje jednostrannou žádostí doprovázenou přísežným prohlášením. Po zaevidování žádosti je stanoveno datum jednání, které se musí konat nejpozději za čtyři týdny ode dne, kdy byla žádost zaevidována.

16. Na který soud se mám obrátit, pokud chci podat námitku proti uznání rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydaného soudem v jiném členském státu? Jaký postup se v těchto případech použije?

Pro podání námitky proti rozhodnutí o přiznání rodičovské odpovědnosti je příslušným soudem rodinný soud.

Jakmile je žádost zaevidována způsobem uvedeným v odpovědi na 15. otázku, neprodleně se doručí odpůrci. Jestliže chce oprávněná osoba předložit písemnou námitku, tato námitka musí být soudu doručena nejpozději dva dny přede dnem jednání.

17. Jaké právo se použije v řízení o rodičovské odpovědnosti v případě, kdy dítě nebo účastníci řízení nežijí na Kypru nebo jsou státními příslušníky různých zemí?

Aby byl rodinný soud příslušný k projednání věci týkající se rodičovské odpovědnosti, musejí mít účastníci řízení bydliště na Kypru po dobu alespoň tří měsíců. Je-li příslušnost soudu dána, použije se kyperské právo.

« Rodičovská odpovědnost - Obecné informace | Kypr - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 05-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království