Европейска комисия > ЕСМ > Родителска отговорност > България

Последна актуализация: 15-01-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Родителска отговорност - България

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какво означава правният термин „родителска отговорност” на практика? Какви са правата и задълженията на държателя на родителска отговорност? 1.
2. Като общо правило, кой има родителската отговорност над дете? 2.
3. Ако родителите не са способни или не желаят да упражняват родителската си отговорност над своите деца, може ли друго лице да бъде назначено на тяхно място? 3.
4. Ако родителите са разведени или разделени, как бива решен въпросът с родителската отговорност за бъдеще? 4.
5. Ако родителите сключат споразумение по въпроса за родителската отговорност, какви формалности трябва да бъдат спазени, за да има споразумението правна сила? 5.
6. Ако родителите не могат да постигнат съгласие по въпроса за родителската отговорност, какви са алтернативните начини за решаване на конфликта, без да се стига до съд? 6.
7. Ако родителите се обърнат към съда, по какви въпроси, имащи отношение към детето, съдията може да вземе решение? 7.
8. Ако съдът реши, че единият родител ще упражнява попечителство над детето, това означава ли, че този родител може да взима решения по всички въпроси, имащи отношение към детето, без преди това да се допита до другия родител? 8.
9. Ако съдът реши, че родителите ще упражняват съвместно попечителство над детето, какво означава това на практика? 9.
10. До кой съд или власт би трябвало да се обърна, ако искам да подам молба за поемане на родителска отговорност? С какви формалности трябва да се съобразя и какви документи трябва да приложа към молбата си? 10.
11. Каква процедура се прилага в такива случаи? Съществува ли спешна процедура? 11.
12. Мога ли да получа правна помощ за покриването на разходите по процедурата? 12.
13. Възможно ли е да обжалвам решение за родителска отговорност? 13.
14. В някои случаи може да е необходимо да се обърна към съда или към друга власт, за да бъде приведено в изпълнение решение по въпроса за родителската отговорност. Каква процедура се прилага? 14.
15. Какво трябва да направя, за да може решение за родителска отговорност, издадено от съда на друга държава-членка, да бъде признато и приведено в изпълнение в България? Каква процедура се прилага в такива случаи? 15.
16. До кой съд трябва да се обърна в (държавата-членка, изготвяща документа), за да се противопоставя на признаването на решение за родителска отговорност, издадено от съд в друга държава - членка? Каква процедура се прилага в такива случаи? 16.
17. Кое е приложимото право при процедура за определяне на родителска отговорност, при която детето или родителите не живеят в (име на държавата-членка, изготвяща документа), или са от различни националности? 17.

 

1. Какво означава правният термин „родителска отговорност” на практика? Какви са правата и задълженията на държателя на родителска отговорност?

Легалните термини, възприети в българското законодателство са „родителски права и задължения “ и  „упражняване на родителски права”. Понятието включва всички права и задължения на родителите по отношение на ненавършилите пълнолетие деца.

Малолетни са децата на възраст до четиринадесет години, а децата на възраст от четиринадесет до осемнадесет години са непълнолетни деца. Родителски права се упражняват както по отношение на малолетни, така и по отношение на непълнолетни деца.

При осиновяване между осиновения и неговите низходящи, от една страна, и осиновителя и неговите роднини - от друга, възникват права и задължения като между роднини по произход, а правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с роднините им по произход се прекратяват.

НагореНагоре

С решението за прекратяване на брака с развод, съдът задължително се по въпросите относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, родени от брака, както и за ползването на семейното жилище, при което се взема предвид интереса на децата.

Съдът решава на кого от съпрузите се предостави упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези права и относно личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата. При определяне на родителя, на когото се предоставя упражняването на родителските права, съдът преценява всички обстоятелства с оглед интересите на децата, изслушва родителите и децата, ако са навършили  десет години.  

2. Като общо правило, кой има родителската отговорност над дете?

Общото правило е родителските права да се упражняват от двамата родители заедно и поотделно.

Изрично са уредени правото на контакти на бабата и дядото с детето.

НагореНагоре

Ненавършилите пълнолетие деца са длъжни да живеят при родителите си, освен ако важни причини налагат да живеят другаде. При отклонение от това задължение, по искане на родителите, районният съд по местоживеенето им, след като изслуша детето, ако е навършило десет години, издава заповед за връщането му при родителите.

Всеки от родителите може сам да представлява малолетните си деца и да дава съгласие за правните действия на непълнолетните си деца само в техен интерес.

Отчуждаването на недвижими и движими вещи с изключение на плодовете и вещите, които подлежат на бързо разваляне, обременяването им с тежести и изобщо извършването на действия на разпореждане, които се отнасят до имущества на ненавършили пълнолетие деца, се допуска с разрешение от районния съд по местоживеенето само при нужда или очевидна тяхна полза. Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения чрез залог, ипотека или поръчителство от ненавършили пълнолетие деца са нищожни.

НагореНагоре

3. Ако родителите не са способни или не желаят да упражняват родителската си отговорност над своите деца, може ли друго лице да бъде назначено на тяхно място?

Когато поведението на родителя представлява опасност за личността, възпитанието, здравето или имуществото на детето, районният съд служебно или по искане на другия родител или на прокурора взема съответни мерки в интерес на детето, като при нужда го настанява в подходящо място.

Такива мерки се вземат и когато родителят поради продължителна физическа или душевна болест или поради продължително отсъствие или други обективни причини не е в състояние да упражнява родителските си права. В особено тежки случаи: когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка; когато е оставил детето за отглеждане в специализирана институция и не го е потърсил в шестмесечен срок от деня, в който е трябвало да го вземе, родителят може да бъде лишен от родителски права.  

НагореНагоре

Производството за лишаване от родителски права се образува служебно от районния съд или по искане на другия родител или на прокурора.  Във всички случаи на ограничаване или лишаване от родителски права съдът определя и мерките относно личните отношения между родителите и децата.

При изменение на обстоятелствата или по молба на родителя, съдът може  да възстанови родителските му права.

Съдът съобщава служебно на общината по местожителството на родителя за съответно вписване на лишаването от родителски права или на последвалото им възстановяване, за да бъде назначен попечител - при непълнолетните деца или настойник - при малолетните деца.

По силата на съдебно решение, в производство по молба на дирекция „Социално подпомагане” може да бъде настанено извън семейството си дете, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени или по обективна причина или без основателна причина трайно не полагат грижи за детето, което е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие. В социално заведение или в приемно семейство се настанява детето и в случаите по чл. 11 от Конвенцията за защита правата на детето от 1996 г.

НагореНагоре

Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство или специализирана институция се извършва от съда. До произнасяне на съда дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по административен ред.

4. Ако родителите са разведени или разделени, как бива решен въпросът с родителската отговорност за бъдеще?

При разногласие между родителите, които живеят заедно, по отношение на въпроси, свързани с упражняване на родителските права, спорът се решава от районния съд след изслушване на родителите и ако е необходимо, на детето. Решението може да се обжалва по общия ред.

Когато родителите не живеят заедно и не могат да постигнат съгласие при кого от тях да живеят децата им, спорът се решава от районния съд по местопребиваването на децата, след като бъдат изслушани, ако са навършили десет години. Решението може да се обжалва по общия ред.

НагореНагоре

5. Ако родителите сключат споразумение по въпроса за родителската отговорност, какви формалности трябва да бъдат спазени, за да има споразумението правна сила?

Извънсъдебните споразумения по въпроси, свързани с предоставяне, упражняване на родителски права, режим на контакти на родителя, който не упражнява родителските права, могат да бъдат сключени между родителите, но не подлежат на принудително изпълнение. Независимо от наличието на извънсъдебно споразумение, всеки от родителите може да повдигне спор за предоставяне на упражняването на родителските права или за режим на контакти с детето пред съд, като съдът ще разреши спора за упражняването на родителските права занапред, независимо от наличието на извънсъдебно споразумение. Идентична правната уредба на режима на контакти на детето с родителя, комуто не е предоставено упражняването на родителските права и който не живее с детето.

НагореНагоре

6. Ако родителите не могат да постигнат съгласие по въпроса за родителската отговорност, какви са алтернативните начини за решаване на конфликта, без да се стига до съд?

Съгласно Закона за медиациата, семейни  спорове могат да бъдат предмет на медиация, но постигнатото споразумение в частта за родителските права не подлежи на принудително изпълнение съгласно Гражданксо процесуалния кодекс.

7. Ако родителите се обърнат към съда, по какви въпроси, имащи отношение към детето, съдията може да вземе решение?

Съдът може да вземе решение по всеки въпрос, с който е сезиран, включително мястото на пребиваване на детето, определяне на родител, който ще упражнява родителски права, определяне на режим на контакти на детето с другия родител, правата за посещение/достъп на родителите, задължението за изплащане на издръжка на детето, изборът на училище за детето, името на детето и т.н. Виж. Въпрос Nº3 и 4.

НагореНагоре

8. Ако съдът реши, че единият родител ще упражнява попечителство над детето, това означава ли, че този родител може да взима решения по всички въпроси, имащи отношение към детето, без преди това да се допита до другия родител?

По принцип родителят, които упражнява родителските права взима решения, засягащи ежедневието на детето, вкл. например да реши кое училище ще посещава детето. Съществуват и действия, при които е необходимо съгласието на двамата родители, напр. издаване на документи за самоличност на детето, напускане на страната, независимо от продължителността и целта на напускането, вкл. с туристическа цел.

9. Ако съдът реши, че родителите ще упражняват съвместно попечителство над детето, какво означава това на практика?

Когато родителите не живеят заедно, съдът е задължен да определи един от двамата родители, който ще упражнява родителските права, както и в същото решение да определи режим на контакти с другия родител. Независимо от горното, няма ограничения при съдебна спогодба родителите да определят по -широк от възприетия от практиката режим на контакт на детето с другия родител. Възприетата практика на съдилищата, приета и от страните по брачни дела е определяне на режим на контакти в два или повече почивни дни през месеца и определен брой седмици през ваканцията на детето.

НагореНагоре

10. До кой съд или власт би трябвало да се обърна, ако искам да подам молба за поемане на родителска отговорност? С какви формалности трябва да се съобразя и какви документи трябва да приложа към молбата си?

Компетентен е районния съд по местожителството на ответника. Когато искът е съединен с иск за издръжка на детето, ищецът може да предяви претенцията и пред съда по собственото си местожителство.

11. Каква процедура се прилага в такива случаи? Съществува ли спешна процедура?

Производството по молбите за спорове за упражняване на родителски права се разглеждат по общия ред.

Когато въпросът се разглежда в рамките на висящ исков процес за развод, родителите могат да поискат от съда да постанови привременни мерки по отношение на за упражняване на родителски права и режима на контакти с другия родител.

12. Мога ли да получа правна помощ за покриването на разходите по процедурата?

Страните по делото могат да получат правна помощ при общите условия за предоставяне на правна помощ, уредени в Закона за правната помощ.

НагореНагоре

13. Възможно ли е да обжалвам решение за родителска отговорност?

Решението, постановено от съдия от районен съд подлежи на въззивно обжалване по общия ред, пред окръжен съд, в двуседмичен срок от получаване на преписа от решението от страната.

14. В някои случаи може да е необходимо да се обърна към съда или към друга власт, за да бъде приведено в изпълнение решение по въпроса за родителската отговорност. Каква процедура се прилага?

Влезлите в сила решения на съда подлежат на принудително изпълнение при условията и по реда на Гражданско процесуалния кодекс. По отношение на задълженията за извършване на определено незаместимо действие или бездействие, както и по отношение на задължението за предаване на дете съществуват изрични разпоредби. Принудителното изпълнение се осъществява от държавен или частен съдебен изпълнител по избор на взискателя.

15. Какво трябва да направя, за да може решение за родителска отговорност, издадено от съда на друга държава-членка, да бъде признато и приведено в изпълнение в България? Каква процедура се прилага в такива случаи?

Прилага се Регламент Nº2201/2003 на Съвета на ЕО относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела свързани с родителска отговорност - чл.621 от Гражданско процесуалния кодекс (в сила от 24.07.2007год.).

НагореНагоре

16. До кой съд трябва да се обърна в (държавата-членка, изготвяща документа), за да се противопоставя на признаването на решение за родителска отговорност, издадено от съд в друга държава - членка? Каква процедура се прилага в такива случаи?

Прилага се Регламент Nº2201/2003 на Съвета на ЕО относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела свързани с родителска отговорност - чл.622 от Гражданско процесуалния кодекс ( в сила от 24.07.2007год.).

Родово компетентен е окръжният съд по местожителството на настрещната страна, ако последната няма постоянен адрес на територията на Република България - по местожителството на заинтересованата страна, а когато и заинтересованата страна няма местожителство в Република България -пред Софийски градски съд.

Молбата за признаване и допускане на изпълнение на решение на чуждестранен съд или на друг чуждестранен орган за упражняване на родителски права и за възстановяване упражняването на родителски права при неправомерно прехвърляне на дете, основаваща се на Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права от 1980 г., съставена в Люксембург на 20 май 1980г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр.21 от 2003г.) (ДВ, бр.104 от 2003г.), наричана по-нататък "Люксембургската конвенция", се разглеждат от Софийския градски съд в открито заседание, в което участват Министерството на правосъдието или молителя, страните по чуждестранното решение и прокурор. Съдът изслушва детето след становище от дирекция "Социално подпомагане" към общината по настоящия адрес на детето. Производството за признаване и допускане на изпълнение на чуждестранно решение се спира, когато : в български съд има висящо производство по съществото на спора, което е започнало след производството в държавата, където е постановено решението, чието признаване и/или допускане на изпълнение се иска. Горното се прилага и в случаите , когато  друго решение относно упражняване на родителските права е предмет на производство по признаване и/или допускане на изпълнението му пред българските съдилища, като се уведомява незабавно съответния съд, който е длъжен да се произнесе в едномесечен срок от уведомлението.

НагореНагоре

Съдът се произнася с решение в едномесечен срок от постъпването на молбата, което подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд, чието решение е окончателно.

По същия ред се разглеждат молбите за признаване и допускане на изпълнение на решение за упражняване на родителските права, постановено след прехвърлянето на детето, ако с решението това прехвърляне е обявено за неправомерно. Признаването и изпълнението на решение на друга държава - страна по Люксембургската конвенция, се отказва в случаите по чл. 8 и чл.9, когато са налице предпоставките по чл. 10, ал. 1 от конвенцията, и се допуска само и доколкото то е изпълняемо в държавата, където е постановено. Същата процедура се прилага съответно и по отношение на Конвенцията за защита правата на детето от 1996 г. относно признаването и изпълнението на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи.

17. Кое е приложимото право при процедура за определяне на родителска отговорност, при която детето или родителите не живеят в (име на държавата-членка, изготвяща документа), или са от различни националности?

Отношения между родители и деца се уреждат от правото на държавата, в която е тяхното общо обичайно местопребиваване. Ако родителите и детето нямат общо обичайно местопребиваване, отношенията между тях се уреждат от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на детето, или от неговото отечествено право, ако то е по-благоприятно за него. Учредяването и прекратяването на настойничеството и попечителството се уреждат от правото на държавата, в която лицето, което се поставя под настойничество или попечителство, има своето обичайно местопребиваване. Отношенията между лицето, поставено под настойничество или попечителство, и настойника или попечителя се уреждат от правото, което е било приложено при поставянето под настойничество или попечителство.

« Родителска отговорност - Обща информация | България - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 15-01-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство