Evropská komise > ESS > Rodičovská odpovědnost > Belgie

Poslední aktualizace: 30-04-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rodičovská odpovědnost - Belgie

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaký je praktický význam „rodičovské zodpovědnosti“? Jaká jsou práva a povinnosti držitele rodičovské zodpovědnosti? 1.
2. Kdo je obecně držitelem rodičovské zodpovědnosti vůči dítěti? 2.
3. Jestliže rodiče nejsou schopni či nechtějí vykonávat rodičovskou zodpovědnost nad svými dětmi, může být místo nich jmenována pro výkon rodičovské zodpovědnosti jiná osoba? 3.
4. Jestliže se rodiče rozvedli či rozešli, jakým způsobem je do budoucna rozhodnuto o rodičovské zodpovědnosti? 4.
5. Jestliže rodiče uzavřou dohodu o otázce rodičovské zodpovědnosti, jaké formality musí být respektovány, aby se stala dohoda právně závaznou? 5.
6. Jestliže se rodiče nedohodnou o otázce rodičovské zodpovědnosti, jaké existují alternativní způsoby řešení sporu mimo soudního řešení? 6.
7. Jestliže se rodiče obrátí na soud, jaká rozhodnutí může soudce vydat ve věci péče o dítě? 7.
8. Jestliže soud rozhodne, že jednomu z rodičů bude dítě svěřeno do péče, znamená toto rozhodnutí, že tento rodič může rozhodovat o všech otázkách týkajících se dítěte, aniž by byl povinen konzultovat druhého rodiče? 8.
9. Jestliže soud rozhodne o společné péči rodičů o dítě, co toto znamená konkrétně v praxi? 9.
10. Na jaký soud nebo úřad se můžu obrátit, jestliže chci podat návrh týkající se rodičovské zodpovědnosti? Jaké formality musí být splněny a jaké dokumenty musím předložit k tomuto návrhu? 10.
11. Jakým způsobem se postupuje v těchto případech? Je možno provést „naléhavé řízení“? 11.
12. Mohu získat bezplatnou právní pomoc za účelem úhrady nákladů tohoto řízení? 12.
13. Je možné se odvolat proti rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti? 13.
14. V určitých případech je nutné se obrátit na soud nebo úřad s žádostí o výkon rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti. Jakým způsobem se postupuje v těchto případech? 14.
15. Jakým způsobem mám postupovat, jestliže chci, aby bylo v Belgii uznáno a vykonáno rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti vydané soudem v jiném členském státu? Jakým způsobem se postupuje v těchto případech? 15.
16. Na jaký belgický soud se mám obrátit, jestliže chci zvrátit uznání rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti vydané soudem jiného členského státu? Jakým způsobem se postupuje v těchto případech? 16.
17. Jaké právo se použije v řízení o rodičovské zodpovědnosti, jestliže dítě nebo účastníci nežijí v Belgii nebo jsou státními příslušníky různých států? 17.

 

1. Jaký je praktický význam „rodičovské zodpovědnosti“? Jaká jsou práva a povinnosti držitele rodičovské zodpovědnosti?

Hlavní pravidla upravující rodičovskou zodpovědnost jsou zakotvena v čl. 371 až 387b občanského zákoníku. Ustanovení čl. 203 odst. 1 občanského zákoníku rovněž uvádí určité povinnosti rodičů (ubytování, podpora, dozor, vzdělávání a odborná výchova, přičemž posledně zmíněná povinnost může trvat i poté, co dítě dosáhne zletilosti).

Až do zletilosti (věku 18 let) nebo zplnoletnění podléhají děti rodičovské zodpovědnosti jejich otce a matky. Mezi různými prvky rodičovské zodpovědnosti se rozlišuje mezi péčí o osobu dítěte, správou jeho jmění a určitými oprávněními v rámci rodičovské zodpovědnosti. Péči o osobu dítěte je možné rozdělit na dvě části: zaprvé, „péče o dítě“, která zahrnuje „společné bydlení“ (tj. péče o dítě, dohled nad dítětem a rozhodnutí týkající se vzdělávání dítěte, jež souvisejí s přítomností v domácnosti rodiče) a zadruhé právo dítěte na školní vzdělávání, jež zahrnuje rozhodnutí týkající se výživy dítěte, jeho školního a odborného vzdělávání. V rámci správy jmění dítěte se rozlišuje mezi vlastní správou tohoto jmění a zákonným užívacím právem k tomuto jmění. Pod zvláštní oprávnění spadají práva rodičů týkající sňatku, osvojení a zplnoletnění dítěte.

2. Kdo je obecně držitelem rodičovské zodpovědnosti vůči dítěti?

Rodičovská zodpovědnost nad osobou nezletilého je za normálních okolností vykonávána společně oběma rodiči. Bez ohledu na to, zda rodiče spolu žijí nebo nikoliv a zda jsou manželé či nikoliv, pokud je stanoven vztah dítěte k oběma z nich, vykonávají společně různá oprávnění, jež jsou součástí rodičovské zodpovědnosti (čl. 373 a 374 občanského zákoníku).

NahoruNahoru

Pokud nebyl stanoven příbuzenský vztah k otci nebo matce nebo jeden z nich nežije, je trvale nepřítomen nebo není schopen projevit svoji vůli, vykonává druhý z rodičů rodičovskou zodpovědnost sám.

V určitých případech může příslušný soudce svěřit výlučný výkon rodičovské odpovědnosti jednomu z rodičů.

3. Jestliže rodiče nejsou schopni či nechtějí vykonávat rodičovskou zodpovědnost nad svými dětmi, může být místo nich jmenována pro výkon rodičovské zodpovědnosti jiná osoba?

V případě, že rodiče nedosáhnou shody v otázkách pobytu dítěte, důležitých otázkách týkajících se zdraví, vzdělávání, odborného vzdělávání nebo volného času dítěte, v otázkách týkajících se náboženské nebo filosofické orientace anebo pokud se zdá, že dohoda je na újmu zájmům dítěte, může soudce svěřit výkon rodičovské zodpovědnosti jednomu rodiči; druhý z rodičů má nadále právo styku s dítětem podle stanovených podmínek, jakož i právo na dozor nad vzděláváním dítěte. Pokud ani otec ani matka nejsou schopni vykonávat rodičovskou zodpovědnost, je dán důvod pro ustanovení poručníka (článek 375 občanského zákoníku).

4. Jestliže se rodiče rozvedli či rozešli, jakým způsobem je do budoucna rozhodnuto o rodičovské zodpovědnosti?

Teoreticky nemá rozluka nebo rozvod rodičů žádný vliv na úpravu rodičovské zodpovědnosti (v praxi ovšem může mít rozluka za následek nemožnost společného výkonu rodičovské zodpovědnosti). Právní zásadou je, že oba rodiče dítěte vykonávají rodičovskou zodpovědnost společně (viz bod 2). Soudce ovšem může podle článku 374 občanského zákoníku rozhodnout o svěření výkonu rodičovské zodpovědnosti výlučně jednomu z rodičů, a to za podmínek uvedených ve výše zmíněném článku (viz bod 3).

NahoruNahoru

Rodiče se mohou přirozeně dohodnout na praktických podrobnostech výkonu rodičovské zodpovědnosti za předpokladu, že budou vždy zachována práva dítěte.

Je třeba, aby byly upraveny podrobnosti místa pobytu, místa, kde je dítě evidováno v evidenci obyvatel a praktické podrobnosti podílů rodičů na výživě, vzdělávání a odborném vzdělávání dítěte.

5. Jestliže rodiče uzavřou dohodu o otázce rodičovské zodpovědnosti, jaké formality musí být respektovány, aby se stala dohoda právně závaznou?

Strany nejsou povinny předkládat věc soudu a mohou uzavřít soukromou dohodu upravující otázku rodičovské zodpovědnosti k dítěti. Pokud si přejí, aby toto rozhodnutí bylo v případě potřeby vykonáno, musejí předložit dohodu příslušnému soudci, jenž posoudí, zdali jsou zájmy dítěte zachovány.

Podle podmínek a druhu rozluky se účastníci řízení musejí obrátit buď na smírčího soudce, jenž upravuje neodkladná a předběžná opatření týkající se dočasné rozluky manželů nebo osob podle zákona spolu bydlících (čl. 223 a 1479 občanského zákoníku), na soud pro mladistvé, v souladu s článkem 387a občanského zákoníku, jenž stanoví úpravu rodičovské zodpovědnosti k dítěti nebo na soud prvního stupně a soud projednávající věc v rámci rozvodu účastníků.

V případě rozvodu v důsledku nenapravitelného rozvratu manželství (viz list „Rozvod - Belgie“), mohou účastníci řízení v kdykoliv během řízení požádat soudce, aby schválil dohodu o předběžných opatřeních týkajících se dětí. Soudce může odmítnout schválit dohodu, pokud je v rozporu se zájmy dětí. V případě neexistence dohody nebo v případě částečné dohody rozhodne o této věci senát. Účastníci řízení se rovněž mohou obrátit přímo na senát. Po rozvodu bude rodičovská zodpovědnost a správa jeho jmění vykonávána společně rodiči nebo účastníkem řízení, jemuž byla zodpovědnost svěřena předchozími rozhodnutími, přičemž soud pro mladistvé může pozměnit kterékoliv rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti, a to na společný návrh otce a matky nebo jednoho z nich anebo na návrh státního zástupce.

NahoruNahoru

V případě konsensuálního rozvodu (viz „Rozvod - Belgie“) musejí účastníci řízení ve své dohodě, kterou uzavřou před rozvodem, uvést, jaká opatření budou platit, pokud jde o rodičovskou zodpovědnost (výkon rodičovské zodpovědnosti, právo na osobní vztahy, správa jmění dítěte) a praktické podrobnosti o podílech rodičů na výživě dítěte, vzdělávání a odborném vzdělávání dítěte, a to jak během rozvodového řízení, tak i po něm. Státní zástupce podá stanovisko a soudce může zrušit nebo změnit kterákoliv ujednání, jež jsou v rozporu se zájmy dítěte. Soudce rozhoduje o rozvodu a schvaluje dohodu týkající se nezletilých dětí.

6. Jestliže se rodiče nedohodnou o otázce rodičovské zodpovědnosti, jaké existují alternativní způsoby řešení sporu mimo soudního řešení?

Soudce projednávající věc může se souhlasem účastníků řízení navrhnout rodinnou mediaci, příslušný návrh mohou podat také účastníci (článek 1734 soudního řádu). Mediátor se snaží dojít k částečné nebo úplné dohodě. Soudce může odmítnout schválit dohodu pouze, pokud je v rozporu s veřejným pořádkem nebo pokud je dohoda dosažená při rodinné mediaci v rozporu se zájmy dětí. Každá strana může rovněž bez ohledu na soudní řízení navrhnout využití mediace (článek 1730 soudního řádu). U dohody dosažené za asistence mediátora může být za výše uvedených podmínek zapotřebí schválení.

Konečně nic nebrání účastníkům řízení, aby konzultovali znalce (sociální pracovníky, psychology, dětské psychiatry), aby získali podložený názor nebo aby navrhli jejich ustanovení v soudním řízení. V rámci výše uvedeného řízení se státní zástupce může obrátit na orgán sociálně-právní ochrany dětí, aby získal informace o dítěti a soudce může vzít v úvahu názor dítěte (článek 931 soudního řádu).

NahoruNahoru

7. Jestliže se rodiče obrátí na soud, jaká rozhodnutí může soudce vydat ve věci péče o dítě?

Soudce musí rozhodnout o výkonu rodičovské zodpovědnosti. Toto rozhodnutí závisí na přáních, které vyjádří rodiče a dítě, pokud je ve věku, kdy se může rozhodovat, na dané situaci a okolnostech věci. Pokud rodiče nejsou schopni dosáhnout dohody v otázkách týkajících se dítěte, (pobyt, důležitá rozhodnutí týkající se zdraví, vzdělávání, odborného vzdělávání, volného času dítěte, náboženská nebo filosofická orientace) anebo pokud se zdá, že dohoda je na újmu zájmům dítěte, může soudce svěřit výkon rodičovské zodpovědnosti jednomu rodiči. Soudce může rovněž rozhodovat o otázkách vzdělávání dítěte, o nichž by jinak mohlo být rozhodnuto jen se souhlasem rodičů. Soudce stanoví ujednání, jež umožní rodiči, který nevykonává rodičovskou zodpovědnost, aby nadále udržoval osobní vztah s dítětem - tento vztah může být odmítnut pouze z velmi závažných důvodů.

Rodič, který nevykonává rodičovskou zodpovědnost, má i nadále právo dohlížet na vzdělávání dítěte. Pokud tento rodič od druhého rodiče nebo třetích osob nedostává příslušné informace, může se v této věci v zájmu dítěte obrátit na soud pro mládež.

Soudce vždy rozhodne o praktických podrobnostech pobytu dítěte a místě, kde je dítě evidováno v evidenci obyvatel.

Soudce může rovněž rozhodnout o praktických podrobnostech příspěvků na výživu, vzdělávání a odborné vzdělávání dítěte.

NahoruNahoru

Účastníci řízení mohou soudci předložit k rozhodnutí konkrétní otázky, jako např. rozdělení doby prázdnin mezi rodiče, rozdělení určitých nákladů a zápis do školy. Tyto otázky závisí na okolnostech jednotlivé věci.

8. Jestliže soud rozhodne, že jednomu z rodičů bude dítě svěřeno do péče, znamená toto rozhodnutí, že tento rodič může rozhodovat o všech otázkách týkajících se dítěte, aniž by byl povinen konzultovat druhého rodiče?

Skutečnost, že jednomu z rodičů byla výlučně svěřena rodičovská zodpovědnost, ho neopravňuje, aby neomezeně rozhodoval o záležitostech týkajících se dítěte. Je třeba dodržovat dohody, které byly v konkrétních věcech uzavřeny. Kromě toho (viz bod 7) má druhý rodič i nadále právo dohlížet na vzdělávání dítěte. Přestěhování domácnosti bez uvědomění druhého rodiče může mít vliv na pobyt dítěte, právo na osobní vztah atd. V tomto případě může rodič, jemuž tato změna nebyla dána na vědomí, předložit věc soudu pro mládež (články 374 a 387a soudního řádu) nebo, pokud hrozí nebezpečí z prodlení, soudnímu senátu (článek 584 soudního řádu).

9. Jestliže soud rozhodne o společné péči rodičů o dítě, co toto znamená konkrétně v praxi?

V praxi to znamená, že oba rodiče vykonávají a budou i nadále vykonávat prvky rodičovské zodpovědnosti (péče o dítě, právo na vzdělávání, zákonné zastupování a na zákonné užívací právo ke jmění dítěte) a žádný z rodičů nemůže sám přijímat rozhodnutí, jež by byla na újmu práv druhého rodiče. Každý z rodičů proto potřebuje souhlas druhého rodiče, bez nějž nemůže jednat. Pokud však jde o péči o dítě, tak rodič, se kterým dítě v danou dobu bydlí, přijímá rozhodnutí o běžných otázkách, správném chování atd. S ohledem na třetí strany (které jsou v dobré víře), se má za to, že v rámci této úpravy jedná každý z rodičů se souhlasem druhého (článek 373 občanského zákoníku).

NahoruNahoru

10. Na jaký soud nebo úřad se můžu obrátit, jestliže chci podat návrh týkající se rodičovské zodpovědnosti? Jaké formality musí být splněny a jaké dokumenty musím předložit k tomuto návrhu?

To závisí na dané věci (viz bod 5). Příslušným soudem může být soud pro mládež (článek 387a soudního řádu) - přičemž v tomto případě bude příslušným soudem soud pro mládež příslušný podle místa bydliště dítěte - nebo smírčí soudce (články 223 a 1479 občanského zákoníku a čl. 594 odst. 19 soudního řádu; smírčí soudce je rovněž příslušný pro věci poručnictví - čl. 594 odst. 6 soudního řádu), předseda soudu prvního stupně rozhodující v zrychleném řízení souvisejícím s rozvodem (článek 1280 soudního řádu) nebo soudce rozhodující v rozvodovém řízení. Podle jednotlivých věcí se návrh podává buď jako žádost nebo jako žaloba. Druh návrhu určuje, jaké příslušné dokumenty je třeba přiložit.

11. Jakým způsobem se postupuje v těchto případech? Je možno provést „naléhavé řízení“?

Soudce rozhoduje o návrzích stran. Nezletilí, kteří jsou schopni si utvořit vlastní názor, mohou být slyšeni při jakémkoliv řízení, které se jich dotýká, a to na svou žádost nebo na základě rozhodnutí soudce (článek 931 soudního řádu). Předseda soudu, jenž přijímá předběžné rozhodnutí, může požádat o zrychlené řízení (článek 584 soudního řádu).

12. Mohu získat bezplatnou právní pomoc za účelem úhrady nákladů tohoto řízení?

V této oblasti platí ustanovení obecného práva (viz list „Právní pomoc - Belgie“).

NahoruNahoru

13. Je možné se odvolat proti rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti?

Pokud se účastníci řízení v případě konsensuálního rozvodu dohodli na praktických podrobnostech rodičovské zodpovědnosti, pokud státní zástupce předložil svoje stanovisko a soudce schválil dohodu a manželství rozvedl, nejsou teoreticky dány důvody pro odvolání.

Proti rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti je možné se odvolat, v zásadě během jednoho měsíce. Tato lhůta běží ode dne, kdy rozhodnutí bylo vyhlášeno nebo oznámeno (opravný prostředek proti rozhodnutí o jednostranném návrhu). Vyhlášení rozhodnutí je někdy odloženo (např. na návrh státního zástupce), aby se tak prodloužila lhůta.

14. V určitých případech je nutné se obrátit na soud nebo úřad s žádostí o výkon rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti. Jakým způsobem se postupuje v těchto případech?

Je na soudci, který stanovil, kdy dítě může navštěvovat každého z rodičů nebo který stanovil právo rodiče nebo třetí osoby na osobní vztah, aby po rozhodnutí nařídil výkon rozhodnutí, kromě případu, kdy věc byla přidělena jinému soudci. Soudce určí způsob výkonu rozhodnutí a podrobnosti výkonu s ohledem na zájem dítěte a, pokud to považuje za nezbytné, ustanoví osobu oprávněnou doprovázet soudního exekutora při výkonu rozhodnutí. Soudce může uložit opakující se pokuty, aby zajistil dodržování rozhodnutí.

Předložení věci soudu závisí na různých podmínkách, které stanoví soudce příslušný pro výkon rozhodnutí (podání návrhu nebo dopisu soudní podatelně v případě soudu pro mládež nebo předsedy soudu prvního stupně; společný návrh obou účastníků řízení (inter partes) v případě smírčího soudce nebo soudu pro mládež v případě nedodržení dohod uzavřených při konsensuálním rozvodu; a jednostranný návrh, pokud je to absolutně nezbytné). Vyhlášené rozhodnutí je okamžitě vykonatelné. Podání návrhu není zpoplatněno.

NahoruNahoru

15. Jakým způsobem mám postupovat, jestliže chci, aby bylo v Belgii uznáno a vykonáno rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti vydané soudem v jiném členském státu? Jakým způsobem se postupuje v těchto případech?

Od 1. března 2005 jsou podle nařízení č. 2201/2203, označovaného jako „Brussels IIa“, všechna rozhodnutí přijatá v členském státě (kromě Dánska) upravující rodičovskou zodpovědnost, teoreticky automaticky uznána. Avšak s výjimkou rozhodnutí týkajících se práva na styk s dítětem a navrácení uneseného dítěte, je pro výkon rozhodnutí zapotřebí požádat o exequatur u předsedy soudu prvního stupně, jenž rozhodne podle ustanovení upravujících zrychlené řízení.

Toto zjednodušené řízení se však netýká rozhodnutí přijatých před tímto datem mimo rozvodové řízení. V těchto případech by bylo vhodné použít běžné řízení pro uznání a výkon rozhodnutí.

16. Na jaký belgický soud se mám obrátit, jestliže chci zvrátit uznání rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti vydané soudem jiného členského státu? Jakým způsobem se postupuje v těchto případech?

Každý, kdo má oprávněný zájem, se může obrátit na soud prvního stupně, aby dosáhl prohlášení cizozemského rozhodnutí za neuznané. Tento soud může přerušit řízení, pokud dané rozhodutí bylo v zemi vydání napadeno opravným prostředkem.

17. Jaké právo se použije v řízení o rodičovské zodpovědnosti, jestliže dítě nebo účastníci nežijí v Belgii nebo jsou státními příslušníky různých států?

Belgické soudy mohou teoreticky použít právo použitelné v místě bydliště dítěte.

Pokud však toto právo neumožňuje nezbytnou ochranu osoby dítěte nebo jeho majetku, pak se použije právo státu, jehož je dítě příslušníkem. Belgické právo se použije, pokud je fakticky nebo právně nemožné přijmout opatření, která stanoví příslušné cizí právo.

Bližší informace

Internetový odkaz: www.juridat.be français - Nederlands.

« Rodičovská odpovědnost - Obecné informace | Belgie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 30-04-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království