Европейска комисия > ЕСМ > Родителска отговорност > Белгия

Последна актуализация: 30-04-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Родителска отговорност - Белгия

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какво на практика означава терминът „родителска отговорност“? Какви са правата и задълженията на носителя на родителска отговорност? 1.
2. Като общо правило кой носи родителска отговрност за детето? 2.
3. Ако родителите не са в състояние или не желаят да упражняват родителска отговорност за детето си, може ли друго лице да бъде назначено на тяхно място? 3.
4. Ако родителите се разведат или се разделят, как се решава въпросът за родителската отговорност за в бъдеще? 4.
5. Ако родителите сключат споразумение по въпроса за родителската отговорност, какви формалности трябва да бъдат спазени, за да стане споразумението правнообвързващо? 5.
6. Ако родителите не могат да да стигнат до споразумение по въпроса за родителските права, какви са алтернативните средства за решаване на конфликта, без да се стига до съд? 6.
7. Ако родителите стигнат до съд, по какви въпроси, свързани с детето, съдията може да постанови решение? 7.
8. Ако съдът реши само един от родителите да има родителски права по отношение на детето, означава ли това, че този родител може да решава всички въпроси във връзка с детето, без предварително да се консултира с другия родител? 8.
9. Ако съдът реши родителите да имат съвместни родителски права по отношение на детето, какво означава това на практика? 9.
10. Към кой съд или орган трябва да се обърна, ако искам да подам молба във връзка с родителската отговорност? Какви формалности трябва да бъдат спазени и какви документи трябва да приложа към молбата си? 10.
11. По какъв ред се решават тези дела? Съществува ли бързо производство? 11.
12. Мога ли да получа правна помощ за покриване на съдебните разноски? 12.
13. Възможно ли е да се обжалва решение относно родителската отговорност? 13.
14. За изпълнението на решение относно родителската отговорност в някои случаи може да е необходимо да се подаде молба до съд или до друг орган. По какъв ред се извършва това? 14.
15. Какво трябва да направя, за да може решение относно родителската отговорност, издадено от съд на друга държава-членка на ЕС, да бъде признато и изпълнено в Белгия? По какъв ред се извършва това? 15.
16. Към кой белгийски съд трябва да се обърна, за да оспоря признаването на решение относно родителската отговорност, издадено от съд на друга държава-членка? По какъв ред се извършва това? 16.
17. Кое е приолжимото право в производството за родителски права, когато детето или страните не живеят в Белгия или имат различно гражданство? 17.

 

1. Какво на практика означава терминът „родителска отговорност“? Какви са правата и задълженията на носителя на родителска отговорност?

Основните правила във връзка с родителските права са групирани в членове 371-387 ter от Гражданския кодекс. В член 203, алинея 1 от Гражданския кодекс също са посочени някои задължения за родителите (настаняване, издръжка, надзор, възпитание и обучение - последното задължение може да продължи и след като детето навърши пълнолетие).

Децата остават под властта на баща си и майка си, докато навършат пълнолетие (18 години) или се еманципират. Сред различните аспекти на родителската власт се прави разграничение между власт над личността на детето, управление на имуществото на детето и някои правомощия на родителската власт. Властта над личността на детето се подразделя на: от една страна, „правото на упражняване на родителски права“, което се състои в това да се „живее“ с детето (т.е. полагане на грижи за детето, надзор над детето и вземане на възпитателни решения във връзка с присъствието на детето при родителя) и, от друга страна, правото на възпитание, което се състои във вземането на решения във връзка с издръжката, възпитанието и обучението на детето. Що се отнася до управлението на имуществото на детето, прави се разграничение между правото на управление на имуществото на детето и законното ползване на това имущество. Накрая, особените правомощия могат да означават правомощия на родителите по отношение на брака, осиновяването и еманципацията на детето.

НагореНагоре

2. Като общо правило кой носи родителска отговрност за детето?

Родителските права по отношение на непълнолетно лице обикновено се упражняват съвместно от двамата родители на детето. Независимо от това дали родителите живеят заедно и дали са женени, ако детето има установена връзка с всеки от тях, те (всеки един) упражняват различните правомощия на родителската власт (членове 373 и 374 от Гражданския кодекс).

Ако не е установен произход от бащата или от майката или ако един от тях е починал, отсъства или не е в състояние да изразява волята си, другият родител упражнява тази власт сам.

В някои случаи обаче компетентният съдия може да възложи изключителното упражняване на родителските права на единия родител.

3. Ако родителите не са в състояние или не желаят да упражняват родителска отговорност за детето си, може ли друго лице да бъде назначено на тяхно място?

При отсъствието на съгласие от родителите относно настаняването на детето, по важни решения относно здравето, възпитанието, обучението или свободното време на детето и по религиозната или философската му ориентация или ако дадено споразумение изглежда, че противоречи на интересите на детето, съдията може да възложи на единия родител изключителното упражняване на родителските права, като другият запазва личната си връзка с детето според конкретно определени условия и запазва правото си да контролира възпитанието на детето. Ако нито бащата, нито майката са годни да упражняват родителските права, съществуват основания за поставяне под настойничество или попечителство (член 375 от Гражданския кодекс).

НагореНагоре

4. Ако родителите се разведат или се разделят, как се решава въпросът за родителската отговорност за в бъдеще?

По принцип разделянето или разводът на родителите няма отражение върху правилата за упражняване на родителските права (но на практика раздялата може да направи съвместното упражняване на родителските права невъзможно). Правният принцип е за съвместно упражняване на родителските права от всеки от родителите на детето (вж. точка 2). Съдията обаче може да реши да възложи изключителното упражняване на родителските права на единия от родителите съгласно член 374 от Гражданския кодекс при обстоятелствата, посочени в този член (вж. точка 3).

Разбира се, родителите могат да уговорят практическите подробности по упражняването на родителските права, при условие че винаги се вземат под внимание интересите на детето.

Практическите подробности по настаняването на детото, мястото, където детето ще се впише в регистъра на населението, и практическите подробности относно приноса на родителите в издръжката, възпитанието и обучението на детето винаги трябва да бъдат установени.

НагореНагоре

5. Ако родителите сключат споразумение по въпроса за родителската отговорност, какви формалности трябва да бъдат спазени, за да стане споразумението правнообвързващо?

Страните не са задължени да се явят пред съда и могат да сключат частно споразумение, в което се урежда въпросът за родителските права по отношение на детето. Ако желаят това решение да може да бъде изпълнено в случай на нужда, те трябва да подадат молба пред компетентния съдия, който ще провери дали са запазени интересите на детето.

Според обстоятелствата и вида на раздялата страните трябва да се обърнат към мировия съдия, който урежда спешните и временни мерки във връзка с временната раздяла на съпрузите или на законно съжителстващите (членове 223 и 1479 от Гражданския кодекс), към съда за непълнолетни лица в съответствие с член 387 bis от Гражданския кодекс, който разпорежда всички мерки, свързани с родителските права по отношение на детето, или към първоинстанционния съд и съда, разглеждащ случая в рамките на развода на страните.

НагореНагоре

В случай на развод поради непоправимо разстройство на брака (вж. страницата „Развод - Белгия“) страните могат на всеки етап от производството да поискат от съдията да одобри споразумението за временни мерки във връзка с децата. Съдията може да откаже да одобри споразумението, ако то противоречи на интересите на децата. При липса на споразумение или в случай на частично споразумение съдията по реда на бързото производство решава въпроса. Страните също могат да се обърнат към съдията по реда на бързото производство. След развода властта върху личността на детето и управлението на неговото имущество се упражняват съвместно от родителите или от страната, на която тя е възложена с предходни решения, като се има възможност съдът за непълнолетни лица да измени всяко решение относно родителските права по искане на бащата и майката, на само един от тях или на кралския прокурор.

В случай на развод по взаимно съгласие (вж. „Развод - Белгия“) страните трябва да посочат в споразумението си преди развода какви мерки са взели по отношение на родителските права (упражняване на родителските права, право на лични взаимоотношения, управление на имуществото на детето) и практическите подробности за приноса на всеки от родителите за издръжката, възпитанието и обучението на детето, както по време на бракоразводното производство, така и след това. Кралският прокурор дава становище, а съдията може да отмени или измени всяко споразумение, което противоречи на интересите на непълнолетните деца. Съдията издава решение за развода и одобрява споразумението относно непълнолетните деца.

НагореНагоре

6. Ако родителите не могат да да стигнат до споразумение по въпроса за родителските права, какви са алтернативните средства за решаване на конфликта, без да се стига до съд?

Съдията, който вече разглежда случая, може със съгласието на страните да предложи семейна медиация или страните сами могат да поискат това (член 1734 от Съдебния кодекс). Медиаторът се опитва да постигне частично или пълно споразумение. Съдията може да откаже да одобри споразумението само ако то противоречи на обществения ред или ако постигнатото в края на семейната медиация споразумение противоречи на интересите на децата. Всяка от страните може също така да предложи прибягване до медиация, независимо от съдебното производство (член 1730 от Съдебния кодекс). Постигнатото от регистриран медиатор споразумение може да подлежи на одобрение при горепосочените условия.

Накрая, нищо не може да попречи на страните да се консултират със специалисти (социални работници, психолози, детски психиатри), за да получат компетентно мнение или за да поискат назначаването на експерт в съдебното производство. В рамките на горепосоченото производство кралският прокурор може да поиска от социалните служби да получи информация за децата, а съдията взема под внимание мненията на децата (член 931 от Съдебния кодекс).

НагореНагоре

7. Ако родителите стигнат до съд, по какви въпроси, свързани с детето, съдията може да постанови решение?

Съдията трябва да вземе решение относно упражняването на родителските права. Това очевидно ще зависи от желанията, изразени от родителите и детето, ако то е на възраст, в която може да решава, от ситуацията и от обстоятелствата по случая. Ако родителите не могат да се споразумеят за детето (настаняване, важни решения във връзка с неговото здраве, възпитание, обучение, дейности през свободното време, религиозна или философска ориентация) или ако съдията счита, че тяхното споразумение противоречи на интересите на детето, той може да възложи изключителното упражняване на родителските права на единия родител. Съдията може също така да взема решения относно възпитанието, които биха могли да се вземат само със съгласието на родителите. Съдията определя условията, при които родителят, който не упражнява родителските права, би могъл да запази личните си взаимоотношения с детето — тези взаимоотношения могат да бъдат отказани само по много сериозни причини.

НагореНагоре

Родителят, който не упражнява родителските права, си запазва правото да упражнява контрол над възпитанието на детето. Ако този родител не получава необходимата информация в това отношение от другия родител или от трети лица, той или тя може да отнесе въпроса до съда за непълнолетни лица в интерес на детето.

При всички случаи съдията определя практическите подробности относно настаняването и мястото, където детето ще бъде вписано за пръв път в регистъра на населението.

Съдията може също така да се произнесе по практическите подробности относно приноса на родителите за издръжката, възпитанието и обучението на детето.

Страните могат да отнесат към съдията конкретни въпроси като разпределянето на периодите на ваканции между родителите, поделянето на някои разходи, записването в дадено училище и др. Това зависи от всеки конкретен случай.

8. Ако съдът реши само един от родителите да има родителски права по отношение на детето, означава ли това, че този родител може да решава всички въпроси във връзка с детето, без предварително да се консултира с другия родител?

Фактът, че само единият родител е получил пълните родителски права, не му дава неограничено право да взема решения относно детето. Трябва да се вземат предвид постигнатите споразумения в конкретния случай. Освен това (вж. точка 7) другият родител си запазва правото да упражнява контрол над възпитанието на детето. Преместването в ново жилище с детето, без да бъде информиран другият родител, може да наруши условията на настаняването на детето, правото на лични взаимоотношения и др. В такъв случай страната, която не е била уведомена или която не е съгласна, може да се обърне към съда за непълнолетни лица (членове 374 и 387 bis от Гражданския кодекс) или, при спешни случаи - към съдията в закрито заседание (член 584 от Съдебния кодекс).

НагореНагоре

9. Ако съдът реши родителите да имат съвместни родителски права по отношение на детето, какво означава това на практика?

Това означава, че и двамата упражняват и ще продължат да упражняват правомощията на родителската власт („отглеждане“ на детето, право на възпитание, право за законно управление и законно ползване на имуществото на детето) и че никой от тях не може да взема решение самостоятелно, което да попречи на другия родител да упражнява своите правомощия. Затова всеки родител трябва да получи съгласието на другия родител, в противен случай не може да действа. Що се отнася до „отглеждането“ на детето обаче, родителят, с който детето живее в дадения момент, ще взема решения за ежедневния му живот, доброто му поведение и т.н. Що се отнася до (добросъвестни) трети лица, счита се, че всеки родител действа със съгласието на другия, когато действа самостоятелно във връзка с родителските права (член 373 от Гражданския кодекс).

НагореНагоре

10. Към кой съд или орган трябва да се обърна, ако искам да подам молба във връзка с родителската отговорност? Какви формалности трябва да бъдат спазени и какви документи трябва да приложа към молбата си?

Това зависи от конкретния случай (вж. точка 5). Това може да е съдът за непълнолетни лица (член 387 bis от Гражданския кодекс), като в този случай това ще бъде компетентният съд по мястото на пребивавне на детето или мировият съдия (членове 223 и 1479 от Гражданския кодекс и член 594, алинея 19 от Съдебния кодекс; мировият съдия също е компетентен по отношение на настойничеството над малолетни и попечителството над непълнолетни - член 594, алинея 6 от Съдебния кодекс), председателят на първоинстанционния съд, който се произнася с решение по бързо производство във връзка с бракоразводно производство (член 1280 от Съдебния кодекс) или съдията по развода. В зависимост от конкретния случай молбата се подава чрез искова молба или с призовка. В зависимост от подадения иск, към молбата трябва да бъдат приложени определени документи.

НагореНагоре

11. По какъв ред се решават тези дела? Съществува ли бързо производство?

Съдията се произнася по молбата на страните. Непълнолетните, които са способни да разсъждават, могат да бъдат изслушани във всяко производство, което ги засяга, по тяхно желание или по решение на съдията (член 931 от Съдебния кодекс). Може да бъде отправена молба за бързо производство (член 584 от Съдебния кодекс) към председателя на съда, който издава временно съдебно решение.

12. Мога ли да получа правна помощ за покриване на съдебните разноски?

Прилагат се общите правни норми (вж. страницата „Правна помощ - Белгия“).

13. Възможно ли е да се обжалва решение относно родителската отговорност?

В случай на развод по взаимно съгласие, когато страните са се споразумяли по практическите подробности за упражняване на родителските права, когато кралският прокурор е дал становище и когато съдията е одобрил споразумението и е постановил развода по принцип няма основания за обжалване.

НагореНагоре

Възможно е да се обжалва решение относно родителските права, обикновено в срок от един месец. Този срок се изчислява от датата, на която решението е съобщено или връчено (обжалване срещу съдебно решение, издадено по едностранна молба). Произнасянето на решението понякога се забавя (например по молба на кралския прокурор), за да се удължи този срок.

14. За изпълнението на решение относно родителската отговорност в някои случаи може да е необходимо да се подаде молба до съд или до друг орган. По какъв ред се извършва това?

Съдията, който е определил периодите на настаняване на дедето при всеки родител или който е установил правото на родителя или дори на трето лице на лични взаимоотношения, разпорежда приудителни мерки след постановяване на решението, освен ако след това по делото не е назначен друг съдия. Съдията определя характера на тези мерки и подробностите по тяхното изпълнение с оглед на интересите на детето и, ако счете това за необходимо, определя лицата, които имат право да придружат съдебния изпълнител при изпълнение на решението. Съдията може да определи плащането на глоба, за да гарантира спазването на решението.

НагореНагоре

Сезирането на съда е предмет на различни условия, в зависимост от това кой съдия е компетентен да изпълни решението (подаване на заключения или писмо до деловодството на съда в случай на съдия от съда за непълнолетни лица или председателя на първоинстанционния съд, обща молба до мировия съдия или съдията от съда за непълнолетни лица в случай на неспазване на договореностите за развод по взаимно съгласие и едностранна молба, когато е абсолютно необходимо). Постановеното решение подлежи на предварително изпълнение. За регистрацията на молбата не се плаща такса.

15. Какво трябва да направя, за да може решение относно родителската отговорност, издадено от съд на друга държава-членка на ЕС, да бъде признато и изпълнено в Белгия? По какъв ред се извършва това?

От 1 март 2005 г. съгласно Регламент ? 2201/2203, известен като „Брюксел ІІа“, всички решения, издадени в една от държавите-членки (с изключение на Дания), които се отнасят до родителската отговорност, по принцип се признават автоматично. С изключение на решенията относно правото на достъп и връщането на отвлечено дете обаче изпълнението предполага да е подадена молба за екзекватура до председателя на първоинстанционния съд, който ще постанови решение по бързо производство.

НагореНагоре

Тази опростена процедура обаче не се прилага за решения, издадени преди тази дата извън бракоразводно производство. В този случай за препоръчване е да се следва обичайната процедура за признаване и изпълнение.

16. Към кой белгийски съд трябва да се обърна, за да оспоря признаването на решение относно родителската отговорност, издадено от съд на друга държава-членка? По какъв ред се извършва това?

Всяка заинтересована страна може да подаде молба до първоинстанционния съд, за да получи непризнаване на издадено в чужбина решение. Този съд може да спре производството, ако въпросното решение се обжалва в държавата по произход.

17. Кое е приолжимото право в производството за родителски права, когато детето или страните не живеят в Белгия или имат различно гражданство?

По принцип белгийските съдилища прилагат правото на държавата на обичайно местопребиваване на детето.

Правото на държавата, чийто гражданин е детето, се прилага обаче, ако гореспоменатото право не осигурява необходимата защита за личността и имуществото на детето. Белгийското право се прилага в случай, че е материално или правно невъзможно да се вземат мерките, предвидени в приложимото чуждестранно право.

Допълнителна информация

Интернет сайт: www.juridat.be français - Nederlands.

« Родителска отговорност - Обща информация | Белгия - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 30-04-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство