Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Γονική μέριμνα > Αυστρία

Τελευταία ενημέρωση: 03-08-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Γονική μέριμνα - Αυστρία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει στην πράξη η έννοια «γονική μέριμνα»; Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ασκούντος τη γονική μέριμνα; 1.
2. Γενικά ποιος ασκεί τη γονική μέριμνα ενός παιδιού; 2.
3. Δύναται να ανατεθεί η γονική μέριμνα σε κάποιο άλλο άτομο όταν οι γονείς δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ασκούν τη γονική μέριμνα των παιδιών τους; 3.
4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, πώς ρυθμίζεται η άσκηση της γονικής μέριμνας; 4.
5. Ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρούνται για να έχει νομική δεσμευτικότητα η συμφωνία των γονέων για τη γονική μέριμνα; 5.
6. Ποια εναλλακτικά μέσα επίλυσης των σχετικών διαφορών προσφέρονται, πέραν της προσφυγής στη Δικαιοσύνη, όταν οι γονείς δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τη γονική μέριμνα; 6.
7. Ποια θέματα αναφορικά με το παιδί δύνανται να ρυθμιστούν από το δικαστήριο, όταν οι γονείς προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη; 7.
8. Όταν το δικαστήριο αποφασίζει να αναθέσει τη γονική μέριμνα στον έναν μόνο γονέα, μπορεί αυτός να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το παιδί χωρίς να διαβουλεύεται με τον άλλο γονέα; 8.
9. Τι σημαίνει στην πράξη η απόφαση του δικαστηρίου να αναθέσει τη γονική μέριμνα ενός παιδιού από κοινού στους γονείς του; 9.
10. Σε ποιο δικαστήριο ή σε ποια αρχή πρέπει να απευθύνω αίτηση σχετικά με τη γονική μέριμνα; Ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρηθούν και ποια έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν; 10.
11. Ποια διαδικασία εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις; Προβλέπεται κάποια επείγουσα διαδικασία; 11.
12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για να καλύψω τα έξοδα της διαδικασίας; 12.
13. Οι αποφάσεις γονικής μέριμνας υπόκεινται σε ένδικα μέσα; 13.
14. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να απευθυνθώ σε άλλο δικαστήριο ή σε άλλη αρχή για την εκτέλεση μιας απόφασης γονικής μέριμνας. Ποια διαδικασία εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις; 14.
15. Τι πρέπει να πράξω για να επιτύχω την αναγνώριση και εκτέλεση στην Αυστρία απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις; 15.
16. Σε ποιο δικαστήριο στην Αυστρία πρέπει να προσφύγω κατά της αναγνώρισης απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; 16.
17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στις διαδικασίες γονικής μέριμνας όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν στην Αυστρία ή έχουν διαφορετικές εθνικότητες; 17.

 

1. Τι σημαίνει στην πράξη η έννοια «γονική μέριμνα»; Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ασκούντος τη γονική μέριμνα;

Το αυστριακό οικογενειακό δίκαιο χρησιμοποιεί για την έννοια της γονικής μέριμνας ενός παιδιού τον όρο «επιμέλεια» (Obsorge). Κατά την έννοια του νόμου, επιμέλεια είναι το δικαίωμα και η υποχρέωση ανατροφής και διαπαιδαγώγησης ορισμένου ανήλικου, διαχείρισης της περιουσίας του και αντιπροσώπευσής του έναντι τρίτων όσον αφορά τη διαχείριση της περιουσίας του και άλλα ζητήματα. Κατά την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων και κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, οι γονείς πρέπει να αποφασίζουν από κοινού.

2. Γενικά ποιος ασκεί τη γονική μέριμνα ενός παιδιού;

Όσον αφορά τα γεννημένα σε γάμο παιδιά, υπεύθυνοι, αυτομάτως από τη γέννησή τους, είναι ο πατέρας και η μητέρα τους, ενώ η επιμέλεια των εκτός γάμου γεννημένων παιδιών ανατίθεται αυτομάτως από τη γέννησή τους στη μητέρα. Αυτό ισχύει δια νόμου και δεν απαιτεί δικαστική απόφαση.

3. Δύναται να ανατεθεί η γονική μέριμνα σε κάποιο άλλο άτομο όταν οι γονείς δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ασκούν τη γονική μέριμνα των παιδιών τους;

Σε περίπτωση που οι γονείς (ή άλλα πρόσωπα που ασκούν το δικαίωμα της επιμέλειας) απειλούν την ευημερία του παιδιού, το δικαστήριο μπορεί να τους αφαιρέσει (εν μέρει) την επιμέλεια και να την αναθέσει σε άλλο κατάλληλο πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό επιλέγεται κατά προτίμηση από τον κύκλο των συγγενών του παιδιού και, στην περίπτωση που δεν βρεθεί κατάλληλος συγγενής, από άλλα πρόσωπα του οικείου του περιβάλλοντος. Εάν δεν βρεθεί άλλο κατάλληλο πρόσωπο, το δικαστήριο αναθέτει την επιμέλεια στον οργανισμό προστασίας ανηλίκων (στην υπηρεσία ανηλίκων). Ο οργανισμός προστασίας ανηλίκων, ωστόσο, σε περίπτωση κινδύνου για το παιδί, υποχρεούται μεν να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, αλλά υποχρεούται επιπλέον να ενημερώσει κατόπιν σχετικά και το δικαστήριο. Η ανάθεση της επιμέλειας στον οργανισμό προστασίας ανηλίκων δεν εξαρτάται από το εάν οι γονείς προκάλεσαν ή εάν ευθύνονται για τα προβλήματα στην ανατροφή του παιδιού. Ανεξάρτητα από αυτό, το μέτρο εξυπηρετεί την καλύτερη δυνατή προστασία των συμφερόντων του παιδιού.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η ανάθεση της επιμέλειας μπορεί ωστόσο να γίνει και κατόπιν συμφωνίας των γονέων με τον οργανισμό προστασίας ανηλίκων (στην περίπτωση αυτή, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να αναιρέσουν μονομερώς την συγκατάθεσή τους).

Ο οργανισμός προστασίας ανηλίκων μπορεί κατά την άσκηση της επιμέλειας να κάνει χρήση και υπηρεσιών άλλων προσώπων, όπως να τοποθετήσει το παιδί σε κατάλληλη ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα.

4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, πώς ρυθμίζεται η άσκηση της γονικής μέριμνας;

Εν προκειμένω, γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ παιδιών γεννημένων σε γάμο και παιδιών γεννημένων εκτός γάμου:

1. Χωρισμός των γονέων παιδιού που γεννήθηκε σε γάμο:

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου του 2001 περί τροποποίησης της νομοθεσίας που διέπει τις σχέσεις γονέων και τέκνων, την 1. 7. 2001, οι γονείς, αφού χωρίσουν, έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι το θέμα της επιμέλειας των παιδιών τους. Σε περίπτωση λύσης γάμου, η επιμέλεια των ανηλίκων παιδιών που γεννήθηκαν στο γάμο παραμένει σε αμφότερους τους γονείς. Ωστόσο, οι γονείς, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να ασκούν από κοινού την πλήρη επιμέλεια του παιδιού τους, όπως κατά τη διάρκεια του γάμου τους, θα πρέπει, εντός ευλόγου προθεσμίας, να προσκομίσουν στο δικαστήριο συμφωνητικό με το οποίο θα καθορίζουν τον κύριο τόπο διαμονής του παιδιού. Το εν λόγω συμφωνητικό χρειάζεται να επικυρωθεί από το δικαστήριο, το οποίο κρίνει με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Σε περίπτωση που μετά το διαζύγιο δεν επέλθει συμφωνία εντός ευλόγου προθεσμίας ή η συμφωνία δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του παιδιού, και εφόσον η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή ούτε με διαμεσολάβηση, ανατίθεται στο δικαστήριο να αποφασίσει σε ποιον από τους γονείς θα αναθέσει για το μέλλον την επιμέλεια.

Οι γονείς, ωστόσο, μπορούν και από την αρχή να συμφωνήσουν ότι μετά τη λύση του γάμου τους η επιμέλεια θα ανατεθεί σε έναν μόνο από τους γονείς.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Σε περίπτωση ανάθεσης της επιμέλειας σε αμφότερους τους γονείς από κοινού, ο καθένας τους μπορεί οποτεδήποτε να αιτηθεί την ανάκληση της απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας από κοινού. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο αναθέτει την επιμέλεια σε έναν μόνον από τους γονείς, με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού.

2. Χωρισμός των γονέων παιδιού που γεννήθηκε εκτός γάμου:

Γονείς που συζούν χωρίς να είναι έγγαμοι μπορούν επίσης να ασκήσουν από κοινού την επιμέλεια των κοινών τους παιδιών. Το δικαστήριο, κατόπιν κοινής αίτησης των γονέων του παιδιού που γεννήθηκε εκτός γάμου και με το οποίο συγκατοικούν, αναθέτει την επιμέλεια και στους δύο γονείς, εφόσον αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον του παιδιού· σε περίπτωση χωρισμού των γονέων που συζούν, ισχύουν όσα περιγράφονται ανωτέρω υπό το 1, σχετικά με την επιμέλεια μετά τη λύση γάμου. Συνεπώς, οι γονείς παιδιού που συζούν, διαθέτουν κατ’ αρχήν την ίδια ελευθερία να καθορίσουν το θέμα της επιμέλειας του παιδιού τους, όπως και οι γονείς παιδιού που γεννήθηκε σε γάμο.

5. Ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρούνται για να έχει νομική δεσμευτικότητα η συμφωνία των γονέων για τη γονική μέριμνα;

Τυχόν συμφωνίες των γονέων που παρεκκλίνουν από τις συνθήκες επιμέλειας που καθορίζονται από το νόμο, χρήζουν της έγκρισης του δικαστηρίου της κηδεμονίας.

6. Ποια εναλλακτικά μέσα επίλυσης των σχετικών διαφορών προσφέρονται, πέραν της προσφυγής στη Δικαιοσύνη, όταν οι γονείς δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τη γονική μέριμνα;

Το δικαστήριο οφείλει πάντα να προσπαθεί να επιτύχει το φιλικό συμβιβασμό των μερών, προσφέροντας ακόμη και υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

7. Ποια θέματα αναφορικά με το παιδί δύνανται να ρυθμιστούν από το δικαστήριο, όταν οι γονείς προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη;

Όταν η επιμέλεια έχει ανατεθεί και στους δύο γονείς, καθένας από τους γονείς δύναται να αιτηθεί οποτεδήποτε την ανάκληση της κοινής επιμέλειας. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο αναθέτει την επιμέλεια αποκλειστικά σε έναν από τους γονείς, με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Αντιθέτως, το δικαστήριο δεν μπορεί να αναθέσει στους γονείς από κοινού την επιμέλεια του παιδιού τους ενάντια στη θέλησή τους ή ενάντια στη θέληση του ενός γονέα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο γονέας που δεν διαμένει με το ανήλικο παιδί του, καθώς και το ίδιο το παιδί διατηρούν το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας – πρόκειται για το επονομαζόμενο δικαίωμα επίσκεψης. Ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος επίσκεψης πρέπει να ρυθμίζεται με κοινή συμφωνία των δύο γονέων. Όταν δεν δύναται να επιτευχθεί συμφωνία, το δικαστήριο ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης του εν λόγω δικαιώματος με γνώμονα την ευημερία του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Αν χρειαστεί, το δικαστήριο δύναται να περιορίσει ή και να αποκλείσει το δικαίωμα επίσκεψης.

Όταν εγείρεται δικαστικώς η αξίωση διατροφής, το δικαστήριο υπολογίζει το ύψος της οφειλόμενης διατροφής λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες κατά περίπτωση συνθήκες και ιδίως σταθμίζοντας τις εύλογες ανάγκες διατροφής του παιδιού με τις οικονομικές δυνατότητες καταβολής διατροφής του υπόχρεου γονέα.

8. Όταν το δικαστήριο αποφασίζει να αναθέσει τη γονική μέριμνα στον έναν μόνο γονέα, μπορεί αυτός να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το παιδί χωρίς να διαβουλεύεται με τον άλλο γονέα;

Οι γονείς που δεν ασκούν την επιμέλεια διατηρούν ορισμένα δικαιώματα επικοινωνίας, όπως, παραδείγματος χάριν, το δικαίωμα επίσκεψης (βλέπε απάντηση στο 7). Επιπλέον, ο γονέας που δεν ασκεί την επιμέλεια έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για σημαντικά ζητήματα από τον άλλο γονέα, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του παιδιού του. Τέτοιες σημαντικά ζητήματα θεωρούνται οι ασθένειες του παιδιού, η πρόοδός του στο σχολείο, η επιτυχής περάτωση κάποιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και οι διακοπές του στο εξωτερικό για την εκμάθηση ξένων γλωσσών ή η μακρά απουσία του από τον τόπο διαμονής του. Ακόμη και η αλλαγή του τόπου κατοικίας του παιδιού, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, επιτρέπεται χωρίς την συγκατάθεση του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια, αρκεί, ωστόσο, αυτός να έχει ενημερωθεί. Η ενημέρωση πρέπει να λαμβάνει χώρα έγκαιρα, τόσο ώστε ο γονέας που δεν ασκεί την επιμέλεια να δύναται να εκφράσει την άποψή του σχετικά με το ζήτημα. Η εν λόγω άποψη λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο όταν εκφράζει επιθυμία που ανταποκρίνεται πληρέστερα στο συμφέρον του παιδιού. Όταν ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια εμμένει να μην εκπληρώνει την υποχρέωσή του να ανέχεται και να διευκολύνει τις επισκέψεις του άλλου γονέα ή την υποχρέωσή του ενημέρωσης του άλλου γονέα, το δικαστήριο δύναται, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου γονέα ή, σε περίπτωση κινδύνου για την ευημερία του παιδιού, και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Αντιστρόφως, το δικαστήριο δύναται να περιορίσει ή και να αποκλείσει εντελώς το δικαίωμα επίσκεψης ή τα δικαιώματα ενημέρωσης, όταν από την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων τίθεται σε κίνδυνο η ευημερία του παιδιού.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

9. Τι σημαίνει στην πράξη η απόφαση του δικαστηρίου να αναθέσει τη γονική μέριμνα ενός παιδιού από κοινού στους γονείς του;

Καταρχάς, πρέπει και πάλι να τονιστεί ότι η επιμέλεια ενός παιδιού δεν δύναται να ανατεθεί από το δικαστήριο από κοινού στους γονείς του ενάντια στη θέλησή τους (ή και του ενός από αυτούς). Η συγκατάθεση των γονέων είναι πάντοτε αναγκαία· εάν λοιπόν δεν υφίσταται αυτή, το δικαστήριο αναθέτει την επιμέλεια στον ένα αποκλειστικά γονέα, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του παιδιού.

Η επιμέλεια, ως εσωτερική σχέση περιλαμβάνει την ανατροφή, τη διαπαιδαγώγηση και τη διοίκηση της περιουσίας του παιδιού, ενώ, ως εξωτερική σχέση, συνίσταται στη νόμιμη αντιπροσώπευσή του.

Όσον αφορά την εσωτερική σχέση, οι γονείς οφείλουν να ασκούν την επιμέλεια με αποφάσεις που λαμβάνουν από κοινού. Σε περίπτωση διαφωνίας τους για σημαντικές υποθέσεις του παιδιού, κάθε γονέας δύναται να προσφύγει στο δικαστήριο, το οποίο λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα.

Όσον αφορά την εξωτερική σχέση, όταν η επιμέλεια ασκείται από κοινού, κάθε γονέας διαθέτει κατ’ αρχήν ανεξάρτητη και αυτοτελή εξουσία εκπροσώπησης του παιδιού (π.χ. για την έκδοση διαβατηρίου, την εγγραφή του στο σχολείο). Αυτό σημαίνει ότι κάθε γονέας δύναται να προβαίνει και σε ενέργειες εκπροσώπησης που δεν βρίσκουν σύμφωνο τον άλλο γονέα. Όταν και οι δύο γονείς προβαίνουν ταυτοχρόνως σε αλληλοσυγκρουόμενες ενέργειες εκπροσώπησης, οι ενέργειες αυτές θεωρούνται ανίσχυρες. Ωστόσο, για την αντιπροσώπευση του παιδιού σε ορισμένες υποθέσεις απαιτείται η συγκατάθεση και του άλλου γονέα. Τέτοιες είναι η αλλαγή ονόματος ή επιθέτου του παιδιού, η παράδοσή του σε ξένη φροντίδα, η υποβολή αίτηση απόκτησης αλλοδαπής υπηκοότητας ή παραίτησης από υπηκοότητα κλπ.

Για ιδιαίτερα σημαντικές περιουσιακές υποθέσεις, απαιτείται επιπλέον και άδεια του δικαστηρίου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

10. Σε ποιο δικαστήριο ή σε ποια αρχή πρέπει να απευθύνω αίτηση σχετικά με τη γονική μέριμνα; Ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρηθούν και ποια έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν;

Η αίτηση ανάθεσης επιμέλειας κατατίθεται στο Περιφερειακό Δικαστήριο (Bezirksgericht) της περιοχής που ο ανήλικος έχει την συνήθη διαμονή του. Εάν ο ανήλικος δεν διαθέτει τόπο συνήθους διαμονής στο εσωτερικό, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου απλής διαμονής του. Εάν ελλείπει και τέτοιος, αρμόδιο είναι το δικαστήριο της περιοχής που έχει τη συνήθη διαμονή του ο νόμιμος αντιπρόσωπος του ανηλίκου. Εάν ούτε αυτός διαθέτει τόπο συνήθους διαμονής στο εσωτερικό, αρμόδιο είναι το δικαστήριο της περιοχής που έχει τη συνήθη διαμονή του ο ένας γονέας, ειδάλλως αρμόδιο είναι το Bezirksgericht Innere Stadt Wien

Η αίτηση εκδικάζεται κατά την εκούσια διαδικασία. Δεν απαιτείται η τήρηση ειδικών διατυπώσεων. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα έγγραφα που να επισυνάπτονται υποχρεωτικά στην αίτηση. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που υποστηρίζουν την αίτηση.

11. Ποια διαδικασία εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις; Προβλέπεται κάποια επείγουσα διαδικασία;

Οι υποθέσεις με αίτημα την ανάθεση της επιμέλειας παιδιού εκδικάζονται κατά την εκούσια διαδικασία. Η λήψη μέτρων προσωρινής δικαστικής προστασίας είναι δυνατή και στην εκούσια διαδικασία.

12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για να καλύψω τα έξοδα της διαδικασίας;

Και για αυτού του είδους τη διαδικασία είναι – κατά τους γενικούς κανόνες – δυνατή η νομική συνδρομή (βλέπε «Νομική συνδρομή – Αυστρία»).

13. Οι αποφάσεις γονικής μέριμνας υπόκεινται σε ένδικα μέσα;

Κατά των πρωτοβάθμιων αποφάσεων που αναθέτουν τη γονική μέριμνα επιτρέπεται η άσκηση ενδίκων μέσων. Η έφεση απευθύνεται στο Πρωτοδικείο (Landesgericht) στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το Περιφερειακό Δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, το οποίο δικάζει την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Κατά της δευτεροβάθμιας απόφασης επιτρέπεται η άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου (Oberster Gerichtshof) μόνον εάν το αποτέλεσμα της απόφασης εξαρτάται από την επίλυση ορισμένου νομικού ζητήματος με ιδιαίτερη σημασία για την ενότητα, την ασφάλεια ή την εξέλιξη του δικαίου, όπως όταν η απόφαση του Πρωτοδικείου αποκλίνει από τη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, όταν δεν υφίσταται τέτοια ή όταν αυτή είναι διχασμένη.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

14. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να απευθυνθώ σε άλλο δικαστήριο ή σε άλλη αρχή για την εκτέλεση μιας απόφασης γονικής μέριμνας. Ποια διαδικασία εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις;

Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ανάθεσης επιμέλειας πραγματοποιείται κατά την εκούσια διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου περί εκούσιας διαδικασίας, δια της ελεύθερης εκτέλεσης με κατάλληλα μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης

15. Τι πρέπει να πράξω για να επιτύχω την αναγνώριση και εκτέλεση στην Αυστρία απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις;

Οι αποφάσεις που αφορούν την επιμέλεια επί των κοινών παιδιών των συζύγων και εκδίδονται στο πλαίσιο διαδικασιών που αφορούν το διαζύγιο, το δικαστικό χωρισμό ή την ακύρωση του γάμου των συζύγων (όσον αφορά την Αυστρία, την αναγνώριση της ακυρότητας και την ακύρωση του γάμου) , αναγνωρίζονται και εκτελούνται μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – με εξαίρεση τη Δανία – σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί της διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας έναντι των κοινών τέκνων των συζύγων, ΕΕ L 2000/169, 19 (αποκαλούμενου εφεξής ο «Κανονισμός των Βρυξελλών ΙΙ»).

Προϋπόθεση για την εκτέλεση αποτελεί η κήρυξη στην Αυστρία ως εκτελεστής της αλλοδαπής απόφασης για την επιμέλεια. Η αίτηση κήρυξης ως εκτελεστών αλλοδαπών αποφάσεων επιμέλειας κατατίθεται στο Περιφερειακό Δικαστήριο της περιοχής που ο καθ’ ου η αίτηση ή το παιδί έχει τη συνήθη διαμονή του. Σε περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα δεν διαθέτουν στο εσωτερικό τόπο συνήθους διαμονής, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου εκτέλεσης της απόφασης. Στην αίτηση κήρυξης της αλλοδαπής απόφασης ως εκτελεστής, πέραν του απογράφου της απόφασης, πρέπει να επισυνάπτεται και σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση από το δικαστήριο της χώρας προέλευσης. Όταν πρόκειται για αποφάσεις που εκδόθηκαν ερήμην, απαιτείται η προσκόμιση και ορισμένων πρόσθετων εγγράφων (βλέπε άρθρο 32 παρ. 2 του Κανονισμού των Βρυξελλών ΙΙ).

Όσον αφορά τις αμιγείς υποθέσεις αναγνώρισης (ή μη αναγνώρισης) αποφάσεων, παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα προσφυγής στις δωσιδικίες του άρθρου 109 παρ. 2 του Κανονισμού Δικαιοδοσίας (Jurisdiktionsnorm). Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου της συνήθους διαμονής του νομίμου αντιπροσώπου. Σε περίπτωση που αυτός δεν διαθέτει τόπο συνήθους διαμονής στο εσωτερικό και εφόσον πρόκειται για ανήλικο, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου που έχει τη συνήθη διαμονή του ο ένας γονέας, ειδάλλως αρμόδιο είναι το Bezirksgericht Innere Stadt Wien

16. Σε ποιο δικαστήριο στην Αυστρία πρέπει να προσφύγω κατά της αναγνώρισης απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους;

Βλέπε την απάντηση στο 15

17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στις διαδικασίες γονικής μέριμνας όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν στην Αυστρία ή έχουν διαφορετικές εθνικότητες;

Κατ’ αρχήν, κρίσιμο για τη ρύθμιση της επιμέλειας είναι το δίκαιο του προσωπικού θέσμιου του παιδιού (δίκαιο ιθαγένειας). Οι κανόνες περί παραπομπής και αναπαραπομπής του εφαρμοστέου δικαίου λαμβάνονται υπόψη. Ωστόσο, όταν ο ανήλικος έχει τη συνήθη διαμονή του στην Αυστρία, τα αυστριακά δικαστήρια έχουν, σε κάθε περίπτωση, τη δικαιοδοσία να διατάζουν τη λήψη των απαραίτητων για την επιμέλειά του μέτρων σύμφωνα με το αυστριακό δίκαιο, ακόμη και όταν οι γονείς του δεν διαμένουν στην Αυστρία και κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν είναι Αυστριακός υπήκοος. Πάντως, τυχόν νόμιμες κατά το δίκαιο της ιθαγένειας του ανήλικου εξουσιαστικές σχέσεις, αναγνωρίζονται και σε αυτή την περίπτωση.

« Γονική μέριμνα - Γενικές Πληροφορίες | Αυστρία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 03-08-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο