Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 04-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Medzinárodné právo

Medzinárodné súdy v Európe a vo svete

Existuje niekoľko medzinárodných súdov. Niektoré sa zaoberajú záležitosťami medzinárodného trestného práva, iné majú za úlohu riešiť spory medzi štátmi a iné medzi štátmi a jednotlivcami.

Európsky súd pre ľudské práva English - français bol zriadený v roku 1959 v rámci Rady Európy. Sídli v Štrasburgu vo Francúzsku.

Súd presadzuje zásady ustanovené v dohovore pre ochranu ľudských práv a základných slobôd, ktorý vstúpil do platnosti v roku 1953.

Sudcovia európskeho súdu sú volení Parlamentným zhromaždením Rady Európy; zasadajú na súde nezávisle, to znamená, že nezastupujú štáty, ktorých sú štátnymi príslušníkmi.

Jednotlivci, ktorí sú presvedčení, že ich práva vyplývajúce z dohovoru boli porušené akýmkoľvek verejným orgánom, sa môžu za určitých podmienok obrátiť priamo na súd.

Predtým, ako sa tak stane, musia byť vyčerpané všetky možné opravné prostriedky v príslušnej krajine a od posledného rozhodnutia súdu v danej krajine nesmie uplynúť viac ako šesť mesiacov

Ak súd zistí, že žiadosť je prijateľná, prípad bude prejednávaný inter partes, t.j. súd si pred rozhodnutím vypočuje na verejnom zasadnutí argumentáciu strán.

V tejto fáze konania musí strany zastupovať právnik.

Po tom, ako súd vydá konečné rozhodnutie, stane sa v danom štáte záväzným a tento musí podniknúť všetky potrebné kroky na vykonanie tohto rozhodnutia.

Potrebné informácie o tom, ako požiadať súd spolu s formulárom žiadosti súdu nájdete na stránke Rady Európy (Informácie pre osoby, ktoré sa chcú obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva English - français).

Medzinárodný súdny dvor je hlavným orgánom spravodlivosti Spojených Národov. Má sídlo v Haagu. Jeho úlohou je urovnávať právne spory predložené štátmi v súlade s medzinárodným právom. Na požiadavku medzinárodných organizácií môže takisto poskytovať poradenstvo.

Jednotlivci preto nespadajú priamo do tejto právomoci.

Informácie o jurisdikcii a o organizácii súdneho dvora nájdete na tejto stránke English - français.

Stály arbitrážny súd sídli v tej istej budove v Haagu ako Medzinárodný súdny dvor. Ponúka škálu služieb pri riešení sporov medzi jednotlivými štátmi, medzi štátmi a súkromnými osobami, rovnako ako pri sporoch, v ktorých sú zúčastnené medzivládne organizácie. Tieto služby zahŕňajú arbitráž, zmierenie, vyšetrovacie komisie a mediáciu.

Informácie o jurisdikcii a organizácii tohto súdu nájdete na tejto stránke English - français.

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Medzinárodné právo - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 04-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo