Komisja Europejska > EJN > Organizacja wymiaru sprawiedliwości > Prawo międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Organizacja wymiaru sprawiedliwości - Prawo międzynarodowe

Sądy międzynarodowe w Europie i na swiecie

Istnieje szereg sądów międzynarodowych. Niektóre z nich rozpatrują sprawy z zakresu międzynarodowego prawa karnego, inne mają za zadanie rozstrzygać spory między państwami, a jeszcze inne między państwami a osobami fizycznymi.

Europejski Trybunał Praw Człowieka  English - français został powołany w roku 1959 w ramach Rady Europy. Jego siedzibą jest Strasburg we Francji.

Trybunał egzekwuje zasady ustanowione w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnosci, która weszła w życie w roku 1953.

Sędziowie Trybunału wybierani są przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Zasiadają oni w Trybunale we własnym imieniu, co oznacza, że nie reprezentują państw, których są obywatelami.

Osoby uważające, że władze publiczne naruszyły ich prawa wynikające z konwencji, mogą, w okreslonych przypadkach, zwracać się bezposrednio do Trybunału.

Zanim to jednak zrobią, muszą wyczerpać wszystkie możliwosci odwoławcze dostępne w danym kraju, a czas, jaki upłynął od wydania ostatniego orzeczenia sądowego w danym kraju, nie może być dłuższy niż szesć miesięcy.

Jesli Trybunał uzna, że wniosek może zostać przyjęty, sprawa będzie się toczyć inter partes, to znaczy w trakcie publicznego posiedzenia Trybunał wysłucha argumentów stron przed wydaniem orzeczenia.

Na tym etapie postępowania stronom musi towarzyszyć prawnik.

Ostateczny wyrok wydany przez Trybunał ma charakter wiążący dla danego państwa, które musi podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby go wykonać.

Użyteczne informacje mówiące o tym, jak zwracać się do Trybunału, a także formularz wniosku można znaleźć na witrynie internetowej Rady Europy (Informacja dla osób, które mają zamiar złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka English - français).

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwosci jest głównym organem sądowniczym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego siedziba znajduje się w Hadze. Zadaniem Trybunału jest rozstrzyganie zgodnie z prawem międzynarodowym sporów prawnych przedkładanych mu przez poszczególne państwa. Na wniosek organizacji międzynarodowych Trybunał może również wydawać opinie doradcze.

Osoby fizyczne nie podlegają więc bezposrednio jurysdykcji Trybunału.

Informacje na temat jurysdykcji oraz organizacji Trybunału można znaleźć na jego witrynie internetowej English - français.

Stały Trybunał Arbitrażowy ma swoją siedzibę w tym samym budynku w Hadze, co Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwosci. Oferuje on szeroki zakres usług w zakresie rozstrzygania sporów między państwami, a także między państwami i osobami fizycznymi, jak również sporów, w których stroną są organizacje międzyrządowe. Jego usługi obejmują arbitraż, postępowanie pojednawcze, komitety wyjasniające oraz mediację.

Informacje dotyczące jurysdykcji i organizacji tego Trybunału można znaleźć na jego witrynie internetowej English - français.

« Organizacja wymiaru sprawiedliwości - Informacje ogólne | Prawo międzynarodowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania