Europese Commissie > EJN > Organisatie van de rechtspraak > Internationaal recht

Laatste aanpassing: 06-08-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Organisatie van de rechtspraak - Internationaal recht

Internationale gerechten op Europees en mondiaal niveau

Er zijn verscheidene internationale gerechten. Sommige bestrijken terreinen die tot het internationaal strafrecht behoren, andere beslechten geschillen tussen staten en weer andere geschillen tussen staten en particulieren.

Het Europese Hof voor de rechten van de mens (en fr) is in 1959 opgericht in het kader van de Raad van Europa en. Het zetelt te Straatsburg, in Frankrijk.

Het Hof ziet toe op de toepassing van de beginselen die zijn neergelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat in 1953 in werking is getreden.

De rechters die zitting hebben in het Hof worden gekozen door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa; zij hebben zitting op persoonlijke titel, dat wil zeggen dat zij niet de staat vertegenwoordigen waarvan zij onderdaan zijn.

Personen die vinden dat de hun door het Verdrag verleende rechten door een overheid zijn geschonden, kunnen zich onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks tot het Hof wenden.

Dit kan echter pas als alle beschikbare rechtsmiddelen in de betrokken lidstaat uitgeput zijn; bovendien geldt een uiterste termijn van zes maanden na de datum van de laatste rechterlijke beslissing in de betrokken lidstaat.

Als het Hof van mening is dat het verzoekschrift ontvankelijk is, wordt de zaak op contradictoire wijze behandeld, dat wil zeggen dat het Hof in een openbare zitting naar de argumenten van de partijen luistert alvorens een beslissing te nemen.

In dat stadium van de procedure moeten de partijen door een advocaat worden bijgestaan.

Wanneer het Hof een definitieve uitspraak heeft gedaan, wordt deze bindend voor de betrokken staat, die dus alle maatregelen moet nemen om zich daaraan te conformeren.

Informatie over de wijze waarop een zaak aanhangig moet worden gemaakt bij het Hof en een formulier om uw verzoekschrift in te dienen vindt u op de website van de Raad van Europa (Informatie voor personen die zich tot het Europese Hof voor de rechten van de mens willen wenden English - français ).

Het Internationaal Gerechtshof is het belangrijkste rechterlijke orgaan van de Organisatie van de Verenigde Naties. Het zetelt in Den Haag. Zijn taak is het beslechten van juridische geschillen die hem door de staten overeenkomstig het internationaal publiekrecht zijn voorgelegd. Op verzoek van internationale organisaties kan het Internationaal Gerechtshof ook adviezen verstrekken.

De rechtsmacht van het Hof heeft dus niet rechtstreeks betrekking op particulieren.

Informatie over de bevoegdheden en de organisatie van het Internationaal Gerechtshof vindt u op de website van het hof (en fr).

Het Permanent Hof van arbitrage zetelt in hetzelfde gebouw in Den Haag als het Internationaal Gerechtshof. Het biedt een uitgebreid scala aan voorzieningen voor de oplossing van geschillen tussen staten onderling en tussen staten en particulieren, alsmede voor geschillen waarbij intergouvernementele organisaties partij zijn. Tot deze voorzieningen behoren arbitrage, conciliatie, feitenonderzoek, aanbieding van goede diensten en bemiddeling.

Op de website English - français van het hof vindt u informatie over de bevoegdheden en de organisatie van het Permanent Hof van arbitrage.

« Organisatie van de rechtspraak - Algemene informatie | Internationaal recht - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 06-08-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk