Eiropas Komisija > ETST > Tieslietu organizācija > Starptautiskie tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 04-07-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tieslietu organizācija - Starptautiskie tiesību akti

Starptautiskās tiesas Eiropā un pasaulē

Pastāv vairākas starptautiskās tiesas. Dažas izskata lietas starptautiskajās krimināltiesībās, citu uzdevums ir atrisināt strīdus starp valstīm, un vēl citu ‑ starp valstīm un indivīdiem.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa English - français tika izveidota 1959. gadā Eiropas Padomes ietvaros. Tā atrodas Strasbūrā, Francijā.

Tiesa īsteno principus, kas noteikti Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, kura stājās spēkā 1953. gadā.

Tiesas tiesnešus ieceļ Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja. Tiesā tie piedalās kā individuālas personas, proti, tie nepārstāv valsti, kuras pilsoņi tie ir.

Indivīdi, kuri uzskata, ka valsts iestāde ir pārkāpusi viņu tiesības, kas paredzētas konvencijā, īpašos gadījumos var iesniegt prasību tieši Eiropas Tiesā.

Pirms šādas prasības iesniegšanas jābūt izmantotām visām pārsūdzības iespējām, kas pieejamas attiecīgajā valstī, un kopš pēdējā tiesas sprieduma stāšanās spēkā minētajā valstī nedrīkst paiet vairāk par sešiem mēnešiem.

Ja tiesa secina, ka iesniegums atbilst prasībām, lietu izskata inter partes, t.i., pirms lēmuma pieņemšanas tiesa atklātā sēdē uzklausa abu pušu argumentus.

Šajā lietas izskatīšanas procesuālajā stadijā pusēm jāpiedalās kopā ar advokātu.

Kad tiesa ir pasludinājusi galīgo spriedumu, tas attiecīgajai valstij ir saistošs, un tai jāveic visas vajadzīgās darbības, lai spriedumu izpildītu.

Vērtīga informācija par kārtību, kādā iesniedzamas prasības tiesā, kā arī iesnieguma veidlapa ir atrodama Eiropas Padomes tīmekļa vietnē Informācija personām, kuras vēlas iesniegt prasību Eiropas Cilvēktiesību tiesā English - français.

Starptautiskā tiesa ir galvenā Apvienoto Nāciju Organizācijas tieslietu iestāde. Tā atrodas Hāgā. Tās uzdevums ir saskaņā ar starptautiskajām tiesībām izšķirt juridiskus strīdus, kurus tai iesniegušas valstis. Pēc starptautisko organizāciju lūguma tā arī var sniegt konsultatīvus atzinumus.

Tāpēc tiesas tiešajā jurisdikcijā neietilpst strīdu izskatīšana, kur viena puse ir indivīds.

Informācija par Tiesas kompetenci un organizāciju ir atrodama tās tīmekļa vietnē (vietnē English - français).

Pastāvīgā šķīrējtiesa atrodas tajā pašā ēkā Hāgā, kur atrodas Starptautiskā Tiesa. Tā sniedz plaša spektra pakalpojumus, lai atrisinātu strīdus starp valstīm, starp valstīm un indivīdiem, kā arī strīdus, kurās viena puse ir starpvalstu organizācija. Tās pakalpojumos ietilpst strīdu izšķiršana, samierināšana, darbība izmeklēšanas komitejās un starpniecība.

Informāciju par Tiesas kompetenci un organizāciju var atrast Šķīrējtiesas tīmekļa vietnē English - français.

« Tieslietu organizācija - Vispārīgas ziņas | Starptautiskie tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 04-07-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste