Euroopa Komisjon > EGV > Õiguskorraldus > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 04-07-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õiguskorraldus - Rahvusvaheline õigus

Rahvusvahelised kohtud Euroopas ja maailmas

Rahvusvahelisi kohtuid on mitmeid. Mõned neist arutavad rahvusvahelise kriminaalõiguse küsimusi, teised lahendavad riikidevahelisi vaidlusi või riikide ja üksikisikute vahelisi vaidlusi.

Euroopa Inimõiguste Kohus English - français loodi 1959. aastal Euroopa Nõukogu juurde. See asub Strasbourgis, Prantsusmaal.

Kohus tagab 1953. aastal jõustunud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud põhimõtete järgimise.

Inimõiguste Kohtu kohtunikud valib Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee; kohtunikud on oma tegevuses sõltumatud, mis tähendab, et nad ei esinda oma päritoluriiki.

Isikud, kelle arvates riigiasutus on rikkunud nende konventsioonikohaseid õigusi, võib teatud tingimustel pöörduda otse Inimõiguste Kohtu poole.

Enne seda peavad olema siiski ammendatud kõik edasikaebamise võimalused asjaomases riigis ja selles riigis tehtud viimasest kohtuotsusest ei tohi olla möödas üle kuue kuu.

Kui Inimõiguste Kohus leiab, et avaldus on vastuvõetav, toimub inter partes menetlus, st kohus kuulab enne otsuse tegemist avalikul kohtuistungil ära poolte argumendid.

Menetluse selles etapis peab pooli abistama advokaat.

Kui kohus on teinud lõpliku otsuse, on see asjaomasele riigile siduv ja ta peab võtma selle täitmiseks kõik vajalikud meetmed.

Kasulikku teavet kohtusse pöördumise kohta ja avalduse vormi saab Euroopa Nõukogu saidilt (Teave isikutele, kes soovivad pöörduda Euroopa Inimõiguste Kohtusse English - français).

Rahvusvaheline Kohus on ÜRO peamine kohtuorgan. Ta asub Haagis. Rahvusvahelise Kohtu ülesanne on lahendada vastavalt rahvusvahelisele õigusele õiguslikke vaidlusi, millega riigid on tema poole pöördunud. Rahvusvaheliste organisatsioonide taotlusel võib ta anda nõuandvaid arvamusi.

Seega ei saa üksikisikud otse Rahvusvahelisse Kohtusse pöörduda.

Teavet Rahvusvahelise Kohtu pädevuse ja korralduse kohta saab tema veebisaidilt English - français.

Alaline Vahekohus asub Rahvusvahelise Kohtuga samas hoones Haagis. Ta on pädev arutama kõiki vahekohtuvaidlusi riikide vahel ning riikide ja eraisikute vahel, samuti vaidlusi, mille üks pool on valitsustevaheline organisatsioon. Alalises Vahekohtus saab vaidlusi lahendada vahekohtumenetluse, lepitamise, uurimiskomisjonide ja vahendamise abil.

Teavet Alalise Vahekohtu pädevuse ja korralduse kohta saab tema veebisaidilt English - français.

« Õiguskorraldus - Üldteave | Rahvusvaheline õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 04-07-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik