Evropská komise > ESS > Organizace soudnictví > Mezinárodní právo

Poslední aktualizace: 04-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Organizace soudnictví - Mezinárodní právo

Mezinárodní soudy v Evropě a ve světě

Existuje řada mezinárodních soudů. Některé se zabývají mezinárodním trestním právem, jiné řeší spory mezi státy a další pak spory mezi státy a jednotlivci.

Evropský soud pro lidská práva English - français byl zřízen v roce 1959 v rámci Rady Evropy. Sídlí ve francouzském Štrasburku.

Soud prosazuje zásady stanovené Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, která vstoupila v platnost v roce 1953.

Soudci uvedeného Soudu jsou voleni Parlamentním shromážděním Rady Evropy. U Soudu zasedají nezávisle, což znamená, že nezastupují státy, jejichž státními příslušníky jsou.

Jednotlivci, kteří se domnívají, že jejich práva zaručená Úmluvou byla porušena státním orgánem, se mohou za určitých okolností obrátit přímo na Soud.

Nejdříve však musí být vyčerpány všechny možné opravné prostředky dostupné v dané zemi a od konečného pravomocného vnitrostátního rozhodnutí nesmí uplynout více než šest měsíců.

Pokud Soud shledá stížnost přípustnou, případ bude projednáván inter partes, tzn. Soud před vydáním rozhodnutí vyslechne při veřejném zasedání argumenty stran.

V této fázi řízení musejí být strany zastoupeny právníkem.

Jakmile Soud vydá konečné rozhodnutí, je toto rozhodnutí závazné pro dotčený stát, který musí přijmout všechna nezbytná opatření k jeho naplnění.

Užitečné informace o způsobu podání stížnosti k Soudu a formulář podání najdete na stránkách Rady Evropy (Informace pro osoby, které chtějí podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva English - français).

Mezinárodní soudní dvůr je základním soudním orgánem Spojených národů. Sídlí v Haagu. Jeho úkolem je řešit spory, které mu členské státy předloží, v souladu s mezinárodním právem. Na žádost mezinárodních organizací může také vydávat odborné posudky.

Jednotlivci proto nespadají přímo do jeho pravomoci.

Informace o pravomoci a organizaci Soudu lze najít na jeho stránkách English - français.

Stálý rozhodčí soud sídlí v Haagu ve stejné budově jako Mezinárodní soudní dvůr. Nabízí celou řadu služeb při řešení sporů mezi státy, mezi státy a soukromými osobami a sporů, jejichž stranou jsou mezivládní organizace. Jeho služby zahrnují rozhodčí řízení, smírčí řízení, zjišťování skutkové podstaty výbory a mediaci.

Informace o pravomoci a organizaci tohoto Soudu lze najít na jeho stránkách English - français.

« Organizace soudnictví - Obecné informace | Mezinárodní právo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 04-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království